Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Твори

Юрій Андрухович як класик «актуальної» української літератури (твір)

Юрій Андрухович як класик «актуальної» української літератури

У сучасній українській постмодерній літературі можна назвати кількох авторів, що не тільки пишуть для «втаємничених», але й здобули прихильність значної читацької аудиторії як в Україні, так і за її межами. У цьому ряду буде й ім'я Юрія Андруховича, відомого поета, прозаїка, есеїста, без пере­більшення сучасного класика. Він розпочав свою діяльність у складі поетичного гуртка «Бу-ба-бу», назва якого розшифровується як абре­віація слів «бурлеск», «балаган» і «буфонада». У 1985 році побачила світ поетична збірка Юрія Андруховича «Небо і площі», а в 1989 — «Середмістя». Наступна збірка поезій виходить у 1990 році під назвою «Екзотичні птахи і рослини». Почавши як поет, Юрій Андрухович згодом звернувся до такого епічного жанру, як роман. Він автор сво­єрідної трилогії: «Рекреації» (1992), «Московіада» (1993), «Перверзія» (1996). Крім оригінального авторського погляду на світ і людей, їх об'єднує коло піднятих проблем і спільні герої.

Творчість Юрія Андруховича — найяскравіший прояв постмодер­нізму в українській літературі. Як і західні письменники-постмодерністи, у своїх романах він широко використовує інтертекстуальність, так званий «текст у тексті». Автор «прочитує» традиційні образи та сюжети, твори попередників, своєрідно переосмислюючи їх. Герої його романів живуть у світі, просякнутому культурними реаліями. Так, персонажі «Рекреацій» порівнюються з письменниками «розстріляного відродження», а сюжет роману «Перверзія» з постійни­ми блуканнями головного героя навіяно епічними творами, в осно­ві яких лежить мотив подорожі, — «Іліадою» Гомера та «Енеїдою» Вергілія. Характерне також і часте вживання біблійних мотивів та образів, які поєднуються з античними. Наприклад, герої «Перверзії» співвідносяться або з міфологічними (Ада - німфа, дріада, Янус Марія Різенбокк - дволикий Янус, сатир), або з біблійними осо­бами (Ада - Саломея, Стах через образ риби асоціюється з Ісусом Христом). Відбувається характерне для постмодернізму змішування дійсності та фантастики, простір міфологізується, що підтверджує і наявна в «Перверзії» фінальна сцена перетворення героїв на каз­кових істот. Зривання масок, що приховували справжню суть пер­сонажів, нагадує подібний мотив у романі «Майстер і Маргарита» М. Булгакова.

Завдяки символізації тексту, використанню .численних алюзій, ремінісценцій та інколи навіть прямих цитат, які є неодмінною рисою постмодерного твору, автором досягається символічна багатознач­ність тексту. Юрій Андрухович намагається позбутися будь-якої єди­но правильної точки зору. Письменник відмовляється від претензії створити об'єктивну модель світу, подаючи натомість безліч її вер­сій. Окремі частини (особливо це характерно для «Перверзії») об'єд­нуються за принципом колажу, не створюючи структурної єдності. Картина світу розпадається на безліч уламків. Митець передає ха­рактерне для сучасного світогляду відчуття абсурдності, нереальнос­ті буття. Стираються межі між реальністю та ілюзією. Твори Андру­ховича перебувають у річищі сучасних філософських та естетичних пошуків. Так, у «Рекреаціях» іронічно обігрується актуальна зараз проблема духовного воскресіння нації, а в «Перверзії» осмислюється кризове становище усього сучасного світу і можливі шляхи виходу із цього світоглядного кута. Характерною для усіх творів письменни­ка є проблема пошуку людиною власної самоідентичності, втраченої в абсурдному світі.

Письменник першим в українській літературі дав взірець попу­лярної зараз карнавальної прози, якій притаманне жанрове та сти­льове багатоманітнтя, рівноправність «високого» та «низького» у творі. Андрухович імітує різні літературні стилі: бароко, магічний реалізм, український бурлеск і травестію, маньєризм тощо. Так, впливи баро­ко виявляються у прагненні до карнавалізації, театралізації дійснос­ті, бурлескно-травестійна поетика - у невідповідності між серйозним значенням викладених подій та їхнім «низьким» оформленням, що викликає комічний ефект.

Іронія стає провідною рисою усіх творів сучасного мистецтва. Юрієм Андруховичем іронічно переосмислюються актуальні пробле­ми сучасної філософії: фемінізм, питання відносності будь-яких абсо­лютів, проблема переосмислення усталених цінностей, бачення світу як тексту тощо. Прикладом такого пародійного відтворення є доповіді учасників семінару в романі «Перверзія».

Таким чином, прикметною рисою постмодерних творів є відсут­ність канонів, обмежень, яка (відсутність) сама стає каноном і дозво­ляє передати множинність поглядів на світ і неможливість існування будь-яких імперативів, а отже, відчуття абсурдності світу та ірреаль­ності буття.

АНДРУХОВИЧ ЮРІЙ

(народився 1960 року)

Народився ум. Станіславі (нині Івано-Франківськ). Закінчив редакторське відділення Українського поліграфічного інституту у Львові (1982), Вищі літературні курси при Літературному інституті в Москві (1991), аспірантуру інституту літератури НАН України.

Працював газетярем, деякий час очолював відділ поезії івано-франківського часопису «Перевал» (1991 — 1995). Був співредактором часопису «Четвер» (1991 — 1996). Мешкає у Івано-Франківську.

Поет, прозаїк, есеїст. У 1985 р. разом із О. Ірванцем та В. Небора­ком заснував літературне угруповання «Бурлеск— Балаган Буфона­да» (Бу-Ба-Бу), Автор поетичних збірок «Небо і площі» (1985), «Серед-міста» (1989), «Екзотичні птахи і рослини» (1991), прозових творів: «Злі­ва, де серце» (цикл оповідань, 1989), романів «Рекреації» (1992), «Московіада» (1993), «Перверзія» (1996), численних публікацій в періодич­них та антологічних виданнях.

Визначальний напрям творчості Андруховича — постмодернізм, для якого характерне руйнування ілюзій, еклектика (змішування світогляд­них ідей, поглядів, стилів), потяг до архаїки, колективного підсвідомо­го, ігровий стиль, інтертекстуальність тощо.
Реферат на тему: Юрій Андрухович як класик «актуальної» української літератури (твір)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.