Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Сільське господарство

Підвищення економічної ефективності виробництва зерна в ЗАТ «МРІЯ» (курсова робота)

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського
виробництва - основа стабілізації економіки аграрних підприємств

1.1. Основні напрями підвищення економічної ефективності
зерновиробництва

1.2. Показники економічної ефективності зерновиробництва і методика їх визначення 9
Розділ 2. Рівень і ефективність виробництва зерна

2.1. Виробничо-економічна характеристика господарства

2.2. Місце зерновиробництва у економіці господарства, динаміка
виробництва і продажу, показники врожайності і якості продукції,
продуктивність праці

2.3. Динаміка і структура собівартості зерна, причини її зміни

2.4. Економічна ефективність виробництва і реалізації зерна, причини її зміни
Розділ 3. Динаміка та фактори урожайності зерна

3.1. Індексний аналіз валового збору зернових і зернобобових культур

3.2. Кореляційний аналіз факторів врожайності зернових

Розділ 4. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

Зернове виробництво завжди було, є і залишається однією з пріоритетних галузей народного господарства України. Для цього в країні є всі об'єктивні умови: родючі ґрунти, сприятливі кліматичні умови, наявність високоврожайних сортів, ємний внутрішній і зовнішній ринки, вигідне геополітичне розташування в центрі Європи, наявність морських портів. До того ж, українське зерно - конкурентоспроможне на світовому ринку. В несприятливих умовах, що склалися після проведення аграрної реформи, зерно залишається стабільним внутрішнім інвестором для більшості господарств України.

Виробництво зерна в Україні протягом тривалого історичного періоду традиційно посідає одне з основних місць у розвитку сільського господарства як галузі, якій належить пріоритетне значення в забезпеченні продовольчої безпеки країни, слугує сировинною базою для виготовлення ряду промислових товарів, належить до важливих джерел створення кормових ресурсів для розвитку тваринництва, має визначальну роль у формуванні експортних поставок продовольчих товарів держави. Це зумовлюється наявністю сприятливих ґрунтово-кліматичних і соціально-економічних умов для розвитку зернового господарства, вигідним геополітичним розташуванням країни на Європейському континенті. Україна належить до провідних держав зерновиробників світу.

Миколаївщина традиційно вважається одним із регіонів інтенсивного землеробства в Україні за наявністю потужного природно-ресурсного потенціалу та значних земельних ресурсів. Загальна площа сільськогосподарських угідь регіону перевищує 2 млн. га (близько 5% площ України), з яких майже 1,7 млн. га становить рілля. За розмірами посівних площ Миколаївська область входить у першу десятку регіонів країни і здатна виробляти конкурентоспроможну сільськогосподарську продукцію.

Прикро констатувати, що 2007 рік для розвитку сільського господарстваобласті, особливогалузірослинництва,виявивсяекстремальним. Миколаївщина визнана регіоном, постраждалим від посухи. У 2007 році у регіоні було вирощено лише трохи більше 2% загальнодержавного обсягу виробництва зернових культур (тоді як у 2006 році - 5,7%), зниження виробництва зернових культур є дуже негативним явищем для Миколаївської області, тому важливим є дослідження ефективності виробництва зернових культур й в окремих господарствах. Об'єктом нашого дослідження є закрите акціонерне товариство „Мрія" Миколаївського району Миколаївської області.

Метою написання курсового проекту є вивчення економічної ефективності виробництва зерна та визначення шляхів її підвищення, відповідно до чого необхідно вирішити наступні задачі:

• визначити основні напрями підвищення економічної ефективності зерновиробництва;

• вивчити економічні показники ефективності зерновиробництва та
засвоїти методику їх розрахунку;

• розрахувати ефективність виробництва зерна на прикладі конкретного
господарства;

• визначити фактори, які впливають на виробництво зерна та йоговрожайність за допомогою методів статистичного дослідження;

• запропонувати конкретні шляхи підвищення економічної ефективностівиробництва зерна.

Теоретико-методологічною основою курсового проекту є основні положення економічної теорії, законодавчі та нормативні акти України, наукові розробки та публікації вчених стосовно проблеми дослідження. В процесі виконання курсового проекту використовувалась низка методів, серед яких: абстрактно-логічний (при узагальненні та формуванні висновків), статистичний.

РОЗДІЛ 1

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА - ОСНОВА

СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Основні напрями підвищення економічної ефективності зерновиробництва

Враховуючи неперевершену значимість зерна, яка виражена в короткому, але місткому виразі "хліб усьому голова", в сучасних умовах існує потреба дати теоретичне обґрунтування практики ведення зернового господарства відповідно до нових умов. Передусім треба відповісти на запитання, поставлені сучасною практикою вже, нині. Перше - великі господарства зруйновані й землі розпайовані, кожен селянин одержав пай 2- 10 га землі. Друге - глобалізаційні процеси ставлять досить жорсткі умови в конкуренції не стільки виробництва, скільки реалізації зерна і продуктів його переробки. Третє - входження України в СОТ ставить вимоги щодо квотування обсягів виробництва, якості зернових продуктів та узгодження реалізації. Четверте - кліматичні зміни вимагають нових підходів як до зонального розміщення зернових, так і нових сортів, що потребує розв'язання проблем селекції в зерновому господарстві. Існує чимало й інших похідних проблем.

Про що свідчить теорія і практика світового виробництва зерна? Його динаміка тісно пов'язана з потребою, яка постійно зростає через невпинне збільшення населення. У нашій вітчизняній практиці щодо майбутнього вітчизняного зернового господарства слід дотримуватися тієї константи, що навіть при зменшенні населення в країні, потреба в зерні зростатиме і Україна буде змушена нарощувати його виробництво. Це зумовлено тим, що СОТ вимагатиме збільшення виробництва зерна у країнах, які входять у цю організацію, для задоволення потреб у зерні населення інших країн. Саме в цьому і проявлятимуться глобалізаційні процеси, тобто українське зерноспоживатиметься іншими народами, хоча чисельність власного населення зменшуватиметься. В цьому буде зацікавлений як вітчизняний, так й іноземний бізнес, національні інтереси їх не переймають.

Відомо, що виробництво зерна в усіх регіонах земної кулі збільшується при одночасному скороченні посівних площ, що певним чином впливає на всіх учасників, а саме - у кого вища врожайність, у того нижча собівартість, той перемагає у конкурентній боротьбі. Ось чому для українського зернового господарства важливою проблемою є селекційна робота, добрива і попередники у сівозміні [11, с.38].

У нинішніх умовах ринкової економіки назріла потреба у створенні селекційними установами високопродуктивних сортів, розроблення системи технологічного забезпечення одержання 40-45 ц зерна ярої пшениці, розширення її посівних площ, насамперед у зоні Степу.

Практика переконливо довела, що озимі форми ячменю забезпечують вищу урожайність порівняно з ярими, що вказує на доцільність розширення площ озимих сортів цієї культури. Разом з тим, розширення посівних площ озимого ячменю має важливе організаційно-технологічне значення у виробництві зерна, скорочуючи обсяги весняних польових робіт за рахунок проведення технологічних операцій в осінній період. Слід зауважити, що нинішні сорти озимого ячменю характеризуються дещо пониженою зимостійкістю, а це призводить в окремі роки до вимерзання частини посівів, що свідчить про необхідність здійснення селекційної роботи в напрямі підвищення зимостійкості сортового складу озимого ячменю.

Чи зможе українське сільськогосподарське виробництво, особливо рослинництво і його зернова галузь, справитися з цим завданням? Складно, але іншого виходу немає. Насамперед, слід зазначити, що дрібне селянське господарство зі своїми пайовими наділами подібної проблеми не розв'яже. Селянські господарства на своїх наділах, навіть відносно великі фермерські господарства неспроможні запровадити ефективні сівозміни, застосовувати високопродуктивну техніку, вносити належну кількість органічних імінеральних добрив, а особливо здійснювати широкі програми інвестицій. У зв'язку з цим треба знайти організаційну форму укрупнення селянських господарств таким чином, щоб не порушувати їхніх пайових прав на доходи. Шлях, який обрано в Україні через оренду, не може в найближчі періоди ефективно, у широких масштабах розв'язати цю проблему. Крім того, оренда недостатньо ефективна з погляду організаційної структури виробництва.

Для розв'язання задач, які стоять перед рослинницькою галуззю та її основною складовою - зерновим клином, треба знайти причини появи складнощів. Менеджери світового ринку добре знають про потенційні можливості українського аграрного сектору й готові, за певних умов, їх сприйняти, але залежно від того, як розвиватиметься аграрний сектор у цілому і зернове господарство зокрема. Тому ідеологія подальшого реформування аграрного сектору відповідно до вимог ринкових відносин має забезпечити розв'язання всіх завдань, які постали перед сільським господарством.

Треба визнати і філософськи осмислити, що, на думку українських вчених, "Епоха традиційного українського села невідворотно скінчилась і в наступному тисячолітті село набуватиме нової форми і внутрішнього змісту”[7, с. 35]. Водночас через відсутність наукових досліджень законів, за якими розвиватиметься село, з самого початку реформ на селі ніхто у владних структурах не знав, що й як потрібно насамперед робити в агропромисловому секторі економіки, відсутній і досвід у цій справі. Все це продовжується й понині. В суспільстві як не було, так і немає єдиної думки щодо приватної власності на землю, не створені умови для використання власних наділів землі, а тому селяни не знають, що з нею робити, вони ще взагалі не знають як можна жити без колгоспів і радгоспів. Після невдалих реформ село на деякий час залишене напризволяще, були часи, коли в усіх областях населені пункти позбавлялися на тривалий час електричної енергії, засобів сполучення, не було і немає роботи, повністю відсутня соціальна сфера. В таких умовах окреслилася стійка тенденція до зниження виробництва всільському господарстві.

Всі ці негаразди, створені під час реформування, не влаштовували потенційних інвесторів, а тому іноземні консультанти не стільки консультували вітчизняних виробників і керівників країни, скільки вивчали стан справ в аграрному секторі економіки для потреб зацікавлених іноземних, так званих, інвесторів, які не завжди були ефективними. Помилкою українського керівництва і виробників було те, що більшість із них вважали наявність родючих земель уже гарантією прибутковості в сільському господарстві. Тому були впевнені, що іноземні інвестори рано чи пізно будуть змушені прийти в Україну і вкладати кошти.

Але іноземні консультанти зробили дещо інші висновки, які стали доктриною ставлення іноземних інвесторів до українського сільського господарства. Доктрина передбачає наступне: родючі землі являють собою тільки одну із багатьох важливих складових прибутковості сільського господарства, значення якої до того ж із часом знижується внаслідок модернізації процесу сільськогосподарського виробництва; інвестори мають альтернативні варіанти, бо хоча Україна й має родючі землі, але в інших країнах є чимало не менш важливих переваг, які створюють більшу привабливість для інвестицій у сільське господарство. Якість же українських земель починала викликати великі сумніви через те, що ці землі протягом багатьох років потерпали від безгосподарності, через що з'явилися страшні явища корозії ґрунтів, зменшення гумусу і поживних речовин. Але найбільше стримує інвесторів відсутність стабільного й прозорого правового поля, справедливої та стабільної податкової системи, належної судової системи, корупція й інше.

Погодні умови 2007 року були несприятливими для вирощування переважної більшості агрокультур Миколаївської області. Зокрема для зернової групи, рік що минув видався найбільш неврожайним. З 1 гектара зібраної площі в усіх категоріях господарств було одержано 12,3 ц зерна, що на 10,7 ц менше, ніж у 2006 році та на 2,4 ц ніж у 2000 році. Найвищоюпродуктивність площ збирання зернових культур була у 2001 році - 29,5 ц з га. Зниження урожайності зернових у 2007 році по відношенні до 2006 року у Миколаївському районі на 8,7 ц/га, що головним чином, спричинило зменшення валового збору на 69,3%.

Показники виробництва та урожайності зернових культур в усіх категоріях господарств Миколаївської області (у вазі після доробки) свідчать, що лідером виробництва зерна у 2007 як і в 2006 роках в Миколаївській області став Первомайський район, який також має достатньо високі (в порівнянні з іншими районами) показники врожайності, проте поступається Арбузинському району та місту Южноукраїнск, валовий збір в останньому дуже малий за рахунок незначних площ посіву зернових культур. Також дуже незнане виробництво зернових культур спостерігається в місті Миколаїв, що пояснюється незначними площами посівів через те, що це є місто обласного значення.

Скорочення посівних площ та несприятливі погодні умови призвели до суттєвого зменшення валового збору зерна. У господарствах усіх категорій було зібрано 640,9 тис.т зернових культур (у вазі після доробки), що на 67,1% менше, ніж у 2006 році та на 30,4% менше рівня 2000 року [18].

1.2. Показники економічної ефективності зерновиробництва і методика їх визначення

Економічна ефективність - це відношення між одержуваними результатами виробництва з одного боку та витратами праці й засобами виробництва з іншого. Ефективністю виробництва є узагальнююча економічна категорія, якісна характеристика, що відображається у високій результативності використання живої й уречевленої праці в засобах виробництва. Економічна ефективність виробництва визначається відношенням результатів до витрат засобів виробництва живої праці.

Показник економічної ефективності - це числове вираження її рівнів або темпів зміни динаміки.

Для визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому по підприємству доцільно використовувати таку систему показників:

• вартість валової продукції на 1 га сільськогосподарських угідь, на 1середньорічного працівника чи на 1 люд.-год., на 1 грн. основнихвиробничих фондів, на 1 грн. виробничих витрат;

• обсяг валового чистого доходу та прибутку на 1 гасільськогосподарських угідь, на 1 середньорічного працівника чи на 1
люд.-год., на 1 грн. основних виробничих фондів, на 1 грн. витрат
виробництва;

• рівень рентабельності та норму прибутку сільськогосподарськоговиробництва.

Р=(П/Вв)*100%, (1.1)де П - прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)

Вв- витрати виробництва на реалізовану продукцію

Рівень рентабельності характеризує ефективність лише спожитихвиробничих ресурсів і не відображає ефективності використання всіхавансових витрат, що акумулюються у вигляді застосованих основних іоборотних фондів. Тому для визначення ефективності використаннявиробничих фондів розраховують показник норми прибутку:
Нп=П*100% / (Фособ), (1.2)

де Фосі Фоб - середньорічна вартість основних і оборотних виробничих фондів.

Наведені показники характеризують ефективність використання виробничих ресурсів, окупність витрат виробництва та його рентабельність.

Для порівняння економічної ефективності зерновиробництва використовують такі показники: виробництво валової продукції зернових культур (грн.) в розрахунку на 1 га посіву, на 1 середньорічного працівника, на 1 люд.-год., на 1 грн. виробничих витрат; валовий дохід і прибуток на 1 га посіву, на 1 люд.-год., на 1 грн. виробничих витрат; рівень рентабельності.

Також важливими показниками є: урожайність, собівартість: виробнича та реалізованої продукції, ціна реалізації 1 ц зерна [19, с.224].

РОЗДІЛ 2

РІВЕНЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА

2.1. Виробничо-економічна характеристика господарства

Дані для висвітлення теми курсового проекту взяті на прикладі підприємства ЗАТ „Мрія" Миколаївського району, яке зареєстроване в Миколаївській державній адміністрації.

ЗАТ „Мрія" розташоване в центрі Миколаївського району, в степовій зоні України. Рельєф місцевості, де розташоване підприємство горбистий, ґрунти темно-сірі чорноземи на жовто-бурих суглинках. Ґрунтовий покрив в основному складається з південних чорноземів звичайних середньо- і мало гумусних, місцями зустрічаються засолені фунти, пісчаники. Вміст гумусу в орному шарі близько 3,0%, а товщина гумусного шару 40-45 см.

Середньорічна температура повітря найбільш холодного місяця -22°С, найбільш теплого місяця +22,5°С, сума активних температур 3170°С.

В цілому, природнокліматичні умови сприяють розвитку галузей рослинництва, зокрема, виробництву зернових культур, соняшнику, ячменю.

Розміри досліджуваного господарства побачимо з таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Показники розміру виробництва в ЗАТ „Мрія" Миколаївського району

Показники

2005 р.

2006 р.

2007 р.

В середньому за три роки

Валова продукція у порівняних цінах 2005р., тис.грн.

2641,1

2871,1

1545,1

2352,4

Грошова виручка від реалізації товарної продукції, тис.грн.

1976,0

2461,1

2444,6

2293,9

Площа сільськогосподарських угідь, га

3251,0

2771,0

2935,0

2985,7

Вартість основних фондів,

тис.грн.

3607,3

3811,2

1183,5

2867,3

Середньорічна чисельність працівників, чол

107

100

83

97

Середньорічна кількість худоби та птиці в перерахунку на умовне поголів'я, гол.

233,6

245,5

290,9

257

Аналізуючи показники таблиці 2.1 бачимо, що в середньому по господарству за три роки валова продукція в порівняних цінах 2005 року становить 2352,42 тис. грн., найбільшим цей показник був у 2006 році і складав 2871,12 тис.грн. Грошова виручка від реалізації в середньому за три роки дорівнює 2293,90 тис.грн., найбільше грошової виручки було отримано у 2006 році 2461,1 тис.грн., це значна різниця по відношенню до 2005 року та не значна по відношенню до 2007 року. Площа сільськогосподарських угідь в середньому за три роки становить 2985,67 га, найменша площа була в 2006 році - 2771,0 га. Вартість основних фондів в середньому за три роки складала 2867,33 тис.грн., найбільшою вона була у 2006 році - 3811,2. Середньорічна чисельність працівників в середньому за три роки складала 97 чоловік, найбільше було зайнято у сільськогосподарському виробництві у 2005 році і становила 107 чоловік.

На ефективність сільськогосподарського виробництва також впливає рівень спеціалізації господарства, наскільки він відповідає природно-кліматичним умовам, його місцезнаходженню. Основним показником, за допомогою якого визначається спеціалізація господарства, є структура його грошових надходжень від реалізації товарної продукції (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2

Розмір та структура грошових надходжень від реалізації товарної продукції в

ЗАТ „Мрія" Миколаївського району

Галузі та види продукції

2005 р.

2006 р.

2007 р.

В середньому за три роки

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн

%

Зерно

921,8

46,65

1070,6

43,50

659,3

26,97

883,9

38,53

Соняшник

450,1

22,77

745,5

30,29

1186,3

48,53

794,0

34,61

Овочі відкритого

ґрунту

5,6

0,28

1,3

0,05

-

-

2,3

0,10

Баштанні продовольчі

8,6

0,44

2,0

0,08

-

-

3,5

0,15

Інша продукція рослинництва

141,0

7,14

84,8

3,45

61,3

2,51

95,7

4,18

Разом по рослинництву

1527,1

77,28

1904,2

77,37

1906,9

78,00

1779,4

77,57

ВРХ

96,2

4,87

134,1

5,45

147,7

6,04

126,0

5,49

Свині

52,5

2,65

49,6

2,02

38,5

1,57

46,9

2,04

Молоко

219,5

11,11

235,0

9,55

321,1

13,14

258,5

11,27

Інша

продукція бджільництва

0,2

0,01

-

-

-

-

0,1

0,004

Інша продукція тваринництва

8,9

0,45

0,1

0,004

3,1

0,13

4,0

0,19

Разом по тваринництву

377,3

19,09

418,8

17,02

510,4

20,88

435,5

18,99

Промислова продукція

-

-

4,0

0,16

-

-

1,3

0,06

Реалізація іншої продукції, робіт і послуг

17,5

0,89

49,4

2,01

27,3

1,12

31,4

1,37

Реалізація товарів

54,1

2,74

84,7

3,44

-

-

46,3

2,01

Всього по господарству

1976,0

100,00

2461,1

100,00

2444,6

100,00

2293,9

100,00

З таблиці 2.2. видно, що розмір грошових надходжень від реалізації товарної продукції в ЗАТ „Мрія" Миколаївського району в 2007 році відносно 2006 року знизився на 16,5 тис.грн., проте відносно 2005 року зріс на 468,6 тис.грн. і становив вищий показник ніж в середньому за три роки на 150,7 тис.грн. В структурі грошових надходжень від реалізації товарної продукції в ЗАТ „Мрія" Миколаївського району переважне місце займає продукція рослинництва: протягом досліджуваного періоду в діапазоні 77%-78%. Питома вага в структурі грошових надходжень продукції тваринництва у 2007 році була найбільшою: на 1,79% вона перевищувала показник2005 року і на 3,86% показник 2006 року. Структура реалізації робіт і послуг не має чіткої тенденції до зміни, у 2007 році питома вага цього показника в загальній структурі грошових надходжень збільшилася на 0,23%, а повідношенню до 2006 року зменшилася на 0,89%. Реалізації товарів у 2007 році ЗАТ „Мрія" Миколаївського району здійснено не було, у 2006 році на 0,7% відбулося збільшення в структурі грошових надходжень по відношенню до 2005 року реалізації товарів.

Забезпеченість господарства виробничими ресурсами та ефективність їх використання, що також має значний вплив на ефективність сільськогосподарського виробництва розглянемо в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Забезпеченість виробничими ресурсами та ефективність їх використання в

ЗАТ „Мрія" Миколаївського району

Показники

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2007р. в %

р. в %

2005 р.

2006 р.

Припадає на одного середньорічного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві:

- сільськогосподарських угідь, га

- основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення, тис. грн.

- енергетичних потужностей, к.с.

30,38

11,33

56,79

27,71 12,08

61,30

35,36 9,24

73,31

116,39 81,55

129,09

127,61 76,49

119,59

Припадає на 100 га сільськогосподарських угідь:

- основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення, тис. грн.

- затрат праці, тис. люд.-год.

- енергетичних потужностей, к.с.

37,29 2,36 188,56

43,55 3,32 219,60

26,12

-

208,01

70,05

-

110,32

59,88

-

94,72

Одержано на 100 га сільськогосподарських угідь, тис.грн.:

- валової продукції сільського господарства (в порівняних цінах 2005р.)

- товарної продукції

- прибутку

81,24 60,78 11,28

103,61 88,82 14,63

52,64 83,29 3,14

66,80 137,04 27,84

50,81

93,77 21,46

Одержано на одного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві, тис.грн.

- валової продукції сільського господарства (в порівняних цінах 2005р.)

- товарної продукції

- прибутку

24,7

18,5

3,4

28,7

24,6 4,1

18,6

29,5 1,1

75,30

159,50

32,35

64,81

119,92 26,83

Фондовіддача, грн./грн.

0,73

0,75

1,31

179,45

174,66

Рівень рентабельності (збитковості), %

22,78

19,72

3,91

17,16

19,83

Норма прибутку (збитку), %

7,38

11,72

-

-

-

З показників таблиці 2.3 бачимо збільшення площі сільськогосподарських угідь на одного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві, на 27,61% у 2007 році відносно 2006 року і на 16,39% відносно 2005 року, що свідчить про те, що рівень завантаження одного працівника підвищився. Зниження основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення на одного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві у 2007 році по відношенню до 2006 року на 23,51 і відносно 2005 року на 18,45% свідчить про погіршення рівня забезпечення підприємства основними виробничими

фондами сільськогосподарського призначення; про це також свідчить зниження рівня забезпечення підприємства основними виробничими фондами сільськогосподарського призначення в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь у 2007 році на 40,12% відносно 2006 року і на 29,95% відносно 2005 року. За цих умов спостерігається зниження валової продукції сільського господарства (в порівняних цінах 2005р.) в 2007 році в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь у 2007 році по відношенню до 2006 року на 49,19% і відносно 2005 року на 33,2%; а в розрахунку на одного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві зниження валової продукції сільського господарства (в порівняних цінах 2005р.) в 2007 році відбулося на 35,16% і 24,58% відносно 2006 і 2005 років відповідно. Зниження спостерігається також і прибутку: на 100 га сільськогосподарських угідь у 2007 році на 78,54% і 72,16% відповідно до 2006 і 2005 років; а в розрахунку на одного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві зменшення прибутку становило 72,59% і 67,64% у 2007 році відносно 2006 року та 2005 року відповідно. Збільшення спостерігається при виробництві продукції сільського господарства в розрахунку на одного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві у 2007 році відносно 2006 і 2005 років відповідно на 25,36% і 63,6%, що обумовлено збільшенням навантаження через скорочення чисельності працівників.

Через несприятливі погодно-кліматичні умови було втрачено значну частину врожаю внаслідок чого рівень рентабельності виробництва сильно скоротився: у 2007 році відносно 2006 і 2005 років на 80,17% і 82,84% відповідно.

2.2. Місце зерновиробництва у економіці господарства, динаміка виробництва і продажу, показники врожайності і якості продукції, продуктивність праці

Важливим під час вивчення стану галузі зерновиробництва в ЗАТ „Мрія" Миколаївського району є визначення питомої ваги (табл.2.4) зернових культур в загальній господарській діяльності досліджуваного господарства.

Таблиця 2.4

Питома вага зернових у сільськогосподарському виробництві в ЗАТ „Мрія"

Миколаївського району

Показники

Разом по досліджуваному господарстві

В тому числі зерновиробництво

2005р.

2006р.

2007р.

2005р.

2006р.

2007р.

Факт дані

Питома вага,%

Факт дані

Питома вага,%

Факт дані

Питома вага,%

Площа посіву, га

1979,0

2029,0

1969,0

1300

65,7

1300

64,1

900

45,7

Валова продукція у порівняних цінах 2005р., тис.грн.

2641,07

2871,12

1545,07

1217,64

46,1

1339,69

46,7

456,20

29,5

Грошова виручка від реалізації товарної продукції, тис.грн.

1976,0

2461,1

2444,6

921,8

46,7

1070,6

43,5

659,3

27,0

Виробничі витрати, тис.грн.

у тому числі:

- матеріальні витрати, тис.грн.

- витрати праці, тис. люд.-год

2234,7

1114,6

153

2884,3

1354,3

180

3113,2

1477,5

-

739,8

360,77

48

33,1

32,4

31,4

957,4

471,11

61

33,2

34,7

33,9

753,3

292,4

-

24,2

19,8

-

Валовий дохід, тис.грн.

1537,5

1922,7

1744,1

700,23

45,5

798,30

41,5

589,0

33,8

Прибуток (+), збиток (-), тис.грн.

366,6

405,4

92,1

321,2

87,62

312,0

76,96

128,1

139,09

З таблиці 2.4 бачимо, що зернові культури займають значне місце в структурі сільськогосподарського виробництва ЗАТ „Мрія" Миколаївського району. Так, площа посіву під зерновими культурами протягом 2005 і 2006років становила 65,7% і 64,1% відповідно і лише 2007 року вона була менше половини - 45,7%, причиною чого стало зниження площ збирання через втрати посівів, що було обумовлено погодними умовами. Відповідно відбулося й зниження валової продукції у порівняних цінах 2005р., якщо у 2005 і 2006 роках зернові становили 46,1% і 46,7% відповідно питомої ваги,

то у 2007 році лише 29,5%. Пропорційно скоротилася й грошова виручка від реалізації: 46,7% і 43,5% у 2005 і 2006 роках проти 27% у 2007 році. Рівень витрат на виробництва зерна у 2007 році знизився і становив 24,2% проти 33,1% і 33,2% у 2005 і 2006 роках. Проте прибуток, отриманий від зернової галузі підприємства підвищився, у 2007 році прибуток, отриманий від виробництва зернових був більшим ніж в цілому по господарству, що обумовлено значними втратами в галузі тваринництва.

Далі доречно розглянути динаміку і структуру посівних площ зернових культур в ЗАТ „Мрія" Миколаївського району (табл.2.5).

Таблиця 2.5

Динаміка і структура посівних площ зернових культур в ЗАТ „Мрія”

Миколаївського району

 

2005

рік

2006

рік

2007

рік

В середньому за

 

Культури

 

 

 

 

 

 

три роки

 

Площа,

%

Площа,

%

Площа,

%

Площа,

%

 

га

 

га

 

га

 

га

 

Озимі зернові

630,0

48,5

760,0

58,4

890,0

98,9

760,1

65,1

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

- озима пшениця

500,0

38,5

550,0

42,3

570,0

63,4

540

46,3

- озимий ячмінь

120,0

9,2

200,0

15,3

300,0

33,3

206,8

17,7

- озиме жито

10,0

0,8

10,0

0,8

20,0

2,2

13,3

1,1

Ярі зернові

620,0

47,6

490,0

37,7

10,0

1,1

406,6

34,9

зних:

 

 

 

 

 

 

 

 

- ярий ячмінь

580,0

44,6

470,0

36,1

-

-

350,0

30,0

- гречка

20,0

1,5

10,0

0,8

-

-

10,0

0,9

- просо

20,0

1,5

10,0

0,8

10,0

1,1

13,3

1,1

Кукурудза

50,0

3,9

50,0

3,9

-

-

33,3

2,9

Разом зернових культур

1300,0

100,0

1300,0

100,0

900,0

100,0

1166,7

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналізуючи показники таблиці 2.5 бачимо, що протягом досліджуваного періоду площі під посівами зернових культур скоротились з 1300 га до 900 га, тобто на 30,8%. В структурі посівних площ значне місце займають озимі зернові, у 2007 році 98,9% займають саме озимі зернові, оскільки внаслідок негативних кліматичних умов було втрачено врожай ярого ячменю і гречки. Лідером серед озимих зернових є озима пшениця, площі якої протягом досліджуваного періоду збільшилися на 70 га. Щодоярих зернових, то тут найбільшу площу посівів займає ярий ячмінь, врожай якого, як вже було сказано вище, у 2007 році було втрачено.

Динаміку врожайності зернових культур в ЗАТ „Мрія" Миколаївського району розглянемо в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Динаміка урожайності зернових культур в ЗАТ „Мрія" Миколаївського

району, ц/га

Культури

2005 рік

2006 рік

2007 рік

В середньому погосподарству за три роки

В середньому по

господарствах району в звітному році

 

 

 

 

 

 

Озима пшениця

27,73

29,22

14,32

23,76

11,2

Озимий ячмінь

13,83

23,98

7,76

15,19

5,5

Озиме жито

24,0

46,4

13,8

28,07

9,5

Ярий ячмінь

18,11

17,92

-

12,01

5,5

Гречка

6,45

2,8

-

3,08

3,3

Просо

5,0

11,6

14,0

10,2

3,6

Кукурудза

30,0

20,16

-

16,72

18,2

З таблиці 2.6 бачимо, що в середньому за три роки показники по досліджуваномугосподарству майже по всіх культурах перевищують середні показники по господарствах району в звітному році, що обумовлено тим, що врожайність у 2007 році в цілому по Миколаївському районі в 2 рази була менша через несприятливі погодні умови ніж у 2006 році. Проте у 2007 році рівень врожайності озимої пшениці був вищий ніж в середньому в районі на 3,12 ц/га, озимого ячменю збільшилася на 2,26 ц/га, а також озимого жита та проса на 4,3 ц/га і на 10,4 ц/га відповідно. Врожай ячменю та гречки було втрачено.

Також важливими під час дослідження економічної ефективності виробництва зернових є показники виробництва та продажу, які формують рівень товарності - цей показник показує питому вагу реалізованого зерна в структурі виробництва (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Динаміка виробництва та продажу зерна в ЗАТ „Мрія" Миколаївського

району

Показники

2005 рік

2006 рік

2007 рік

В середньому за три роки

Площа посіву зернових - всього, га

1300

1300

900

1167

Урожайність зернових, ц/га

21,54

23,77

12,12

19,14

Валовий збір зерна - всього, тонн в тому числі

- озима пшениця

- озимий ячмінь

- озиме жито

- ярий ячмінь

- гречка

- просо

- кукурудза

28001

13867

1660

240

10505

129

100

1500

30907

16071

4796

464

8424

28

116

1008

10904

8160 2328 276

-

-

140

-

23270,7

12699,3 2928,0 326,7 6309,7 52,3 118,7 836,0

Продано зерна з урахуванням переробки, всього тонн в тому числі

– пшениця

- жито

- ячмінь

- кукурудза

- просо

інші зернові

22801

13770

-

7229

1799

-

3

23750

12099 25 11357 269

-

-

9961

7901 4

4

2013 26

17

-

18837,3

11256,7 9,7 6866,3 698

5,7

1

Рівень товарності зернових, %

81,4

76,8

91,4

83,2

Показники таблиці 2.7 свідчать про те, що у 2007 році при зниженні площі посіву та значному зниженні врожайності (по відношенню до 2006року на 49%) рівень товарності зернових був найвищим і становив 91,4%, що було обумовлено тим, що господарство реалізувало значну частину валового збору зернових, причиною чого, головним чином стала ціна реалізації. Оскільки 2007 рік виявився неврожайним як для України в цілому, так і для Миколаївської області, то ціна реалізації була значно вищою, ніж попереднього 2006 року.

При виробництві зернових культур, як і при будь-якому виробництві або здійсненні іншого виду діяльності дуже важливим є такий чинник, як продуктивність праці (табл.2.8).
Реферат на тему: Підвищення економічної ефективності виробництва зерна в ЗАТ «МРІЯ» (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.