Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Промисловість

Транспортні перевезення в Україні: морські, залізничні, автомобільні та повітряні (реферат)

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………………… . 3

1. Фактори, що впливають на вибір виду транспорту ……………………………… 4

2. Морські перевезення ………………………………………………………………. 5

3. Залізничні перевезення ……………………………………………………………. 8

4. Автомобільні перевезення ………………………………………………………… 9

5. Повітряні перевезення ……………………………………………………………. 10

Висновки …………………………………………………………………………… 12

Список використаної літератури ……………………………………………………14

Вступ

Транспорт є основною зв'язуючою ланкою між продавцем і поку­пцем. Він повинен своєчасно доставити товар за призначенням.

Мета цією роботи полягає у розгляданні транспортних перевезень в Україні. Існують такі різновиди транспортних перевезень: морські, які в свою чергу поділяються на трапове судноплавство та лінійне судноплавство; залізничні; автомобільні та повітряні.

Правове регулювання відносин, які виникають із здійснення міжнародних перевезень, має певну специфіку. Їх найважливіші умови визначені у міжнародних угодах – транспортних конвенціях.

Серед багатосторонніх міжнародних договорів залежно від типу транспорту основними є такі договори:

1) щодо залізничних перевезень – Угода про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980р.; Угода про міжнародне вантажне сполучення (УМВС)1950р.; Угода про міжнародне пасажирське сполучення (УМПС) 1950р.

2) щодо морських перевезень – Конвенція про коносаментні перевезення (Брюссель, 1924р.)

3) щодо авіаперевезень – Варшавська конвенція для уніфікації деяких правил стосовно міжнародних повітряних перевезень 1929р.

4) щодо автомобільних перевезень – Конвенція про договори міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом (Женева, 1956р.).

Ці договори також розглянуті у роботі.

Фактори, що впливають на вибір виду транспорту

1. Вид вантажу.

Вантажі, що швидко псуються, перевозяться авіатранспортом. Во­дночас авіаперевезення недопустимі для легкозаймистих, вибухонебез­печних вантажів. Основну частину міжнародних морських перевезень складають перевезення масових наливних і навалочних вантажів: сирої нафти і нафтопродуктів, залізної руди, кам'яного вугілля, зерна. Серед інших вантажів морської торгівлі так звана готова промислова продук­ція, напівфабрикати, продовольство.

2. Відстань і маршрут перевезення.

Місце відправлення вантажу та кінцевий пункт перевезення є та­кож визначальними при виборі виду транспорту. У внутрішньоконти­нентальних перевезеннях використовується залізничний, автомобільний та авіаційний транспорт. Вирішальними є, окрім виду вантажу, такі умови.

3.Фактор часу.

Найшвидший спосіб доставки вантажу - авіа­транспорт. Однак він дорогий і тому застосовується тільки в екстренних випадках, коли необхідно доставити вантаж якнайшвидше.

4.Вартість перевезення.

Немає певних правил, які дозволяють визначити точний відсоток вартості транспортних витрат по відношен­ню до вартості товарів. Це повинен бути невеликий процент, за винят­ком тих випадків; коли вибір відсутній і можна використати тільки один доступний шлях - повітряний чи сухопутний. У цьому разі повітряні перевезення автоматично прирівнюються до сухопутних перевезень. Невеликі та середні за обсягом партії вантажу можна доставляти і пові­трям, і сушею приблизно за однаковими цінами.

5.Безпечність транспортування.

Крихке і дороге обладнання найкраще перевозити авіатранспортом, навіть якщо поставка даного вантажу нетермінова. Товари, для яких ступінь ризику крадіжки висо­кий, доставляються, як правило, традиційним способом - морем, в ос­новному у контейнерах, хоч коштує це трохи дорожче.

Особливістю міжнародних перевезень є те, що при відправленні вантажу, як правило, керуються законодавством країни відправлення, а при його видачі в кінцевому пункті – законом країни призначення.

Правове регулювання відносин, які виникають із здійснення міжнародних перевезень, має певну специфіку. По-перше, їх найважливіші умови визначені у міжнародних угодах – транспортних конвенціях. Угоди містять уніфіковані матеріально-правові норми, що регулюють вимоги до перевізної документації, порядку приймання вантажу до перевезення та його видачі у пункті призначення, умови відповідальності перевізника, процедуру заявлення претензій. По-друге, норми конвенцій про міжнародні перевезення є імперативними (тобто вони не допускають вибору, їх необхідно завжди дотримуватись). По-третє, специфіка регулювання міжнародних перевезень може виявитися у відображенні норм міжнародних договорів у національному законодавстві без попередньої ратифікації, підписання або ж приєднання до них.

Серед багатосторонніх міжнародних договорів залежно від типу транспорту основними є такі договори:

1) щодо залізничних перевезень – Угода про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980р.; Угода про міжнародне вантажне сполучення (УМВС)1950р.; Угода про міжнародне пасажирське сполучення (УМПС) 1950р.

2) щодо морських перевезень – Конвенція про коносаментні перевезення (Брюссель, 1924р.)

3) щодо авіаперевезень – Варшавська конвенція для уніфікації деяких правил стосовно міжнародних повітряних перевезень 1929р.

4) щодо автомобільних перевезень – Конвенція про договори міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом (Женева, 1956р.).

Морські перевезення

Морські судна класифікуються залежно від видів вантажів, що пе­ревозяться, регулярності рейсів, форм договорів перевезення. Інтерес представляє поділ ринку морських перевезень на трампове та лінійне судноплавство.

Трампове судноплавство.Трамповими (англ. Ігатр - бродяга) на­зиваються судна, які здійснюють нерегулярні рейси, без чіткого розкла­ду, і скеровуються судновласниками туди, де з боку фрахтувальників є попит на тоннаж. Трампові судна транспортують в основному масові вантажі: деревину, руду, вугілля, зерно, нафтопродукти та інші вантажі, що перевозяться навалом чи наливом.

Договір на перевезення вантажів трамповими суднами укладається у вигляді чартеру (сharter-рагtу).Сторонами у чартерному договорі є фрахтувальник і фрахтівник. Пункти чартерного договору такі:

• Час і місце укладання чартеру;

• назва й опис судна;

• право заміни початкове вказаного терміну;

• рід вантажу;

• місце повантаження та розвантаження;

• умови повантаження та розвантаження;

• порядок оплати фрахту;

• термін подачі судна, у т. ч. канцелинг - кінцевий строк.

Лінійне судноплавство

Лінійне судноплавство- це форма транспортних послуг, яка забезпе­чує регулярні перевезення між встановленими портами генеральних вантажів за заздалегідь оголошеним розкладом. Розрізняють три типи ліній:

• односторонні, які обслуговуються одним судновласником;

• спільні, які обслуговуються кількома транспортними компаніями:

• конференціальні, організовані для перевезення вантажів на океансь­ких напрямках на основі угод конференцій судновласницьких ком­паній.

Перевагами лінійного судноплавства є: регулярність, дотримання строків розкладу, відносно стабільні ціни, експлуатація спеціалізовано­го тоннажу, наявність широкої мережі агентів.

Лінійні судна перевозять переважно дрібні партії вантажів від ве­ликої кількості відправників до великої кількості одержувачів. Тому лі­нійні компанії приймають вантажі задовго до підходу судна.

Основним документом у морських перевезеннях є коносамент.

Коносамент- це документ, який видає судновласник вантажо­відправникові на підтвердження прийняття вантажу до перевезення морським шляхом. Окрім основного екземпляра, коносамент має ще два чи три оригінали, на яких перевізники ставлять свої підписи та печатку. Існують також копії без права передачі, котрі не підписуються і не ма­ють юридичної сили.

Коносамент, в якому вказане право власності на товар, називається оригінальним коносаментом.

У коносаменті містяться відомості про назву судна, його власника, тоннаж судна, найменування портів повантаження та розвантаження, суму фрахту з вказівкою, де проводиться оплата фрахту у порту по­вантаження чи в порту розвантаження, кількість виданих екземплярів коносаменту. Він підписується капітаном судна чи пароплавним аген­том. На звороті лінійного коносаменту звичайно друкуються умови до­говору перевезення. Повний комплект коносаментів складають три копії і три оригінали. Один оригінал пред'являють до оплати у банк, інші ви­даються перевізнику, відправникові й одержувачу, так само, як і копії, які відсилають також в порт відправлення, порт призначення і на мит­ницю.

До коносаменту додають:

• маніфест, що містить опис коносаментів партій вантажів для орга­ нізації розвантаження;

• повантажувальний ордер, який видає відправник капітанові;

• штурманська розписка, на основі якої виписується коносамент;

• акт-повідомлення, що є підставою для пред'явлення претензій у ра­ зі, якщо вантаж постраждав під час перевезення.

Коносаменти можуть бути таких видів:

1.Коносамент на ім 'я названої особи чи вантажоодержувача.

2.Коносамент на пред 'явника.

3.Ордернигї коносамент. У цьому разі передбачається, що ванта­ жовідправник може передати свої права третій особі, індосуючи коносамент, тобто поставивши на звороті свій підпис і печатку.

4.Прямий коносамент -тобто без перевалки.

5.Наскрізний коносамент. Це означає, що на маршруті слідування можливі перевалки.

Загалом, до особливостей перевезень морським транспортом належать:

· відносно низька собівартість перевезень;

· мобільність (є можливість легко перейти з одного маршруту до іншого);

· практично необмежена пропускна спроможність морських шляхів;

· велика вантажопідйомність;

· незначні витрати палива;

· відсутність габаритних обмежень;

· висока продуктивність праці.

Залізничні перевезення

Базовим документом у перевезенні товарів залізницею з країни в країну є залізнична накладна. Вона виконує функції договору про пере­везення, товаророзпорядчого документа та підтвердження про прийом вантажу до перевезення. Цей документ не є зворотнім.

У світі існує кілька систем залізничного сполучення, які відрізня­ються між собою шириною колії, габаритами локомотивів і вагонів, умовами перевезень і т. д., і регулювання міжнародних залізничних пе­ревезень здійснюється кількома незалежними одна від одної міжнарод­ними конвенціями.

Найбільш важливими міжнародними угодами у сфері міжнародних залізничних перевезень тривалий час були Бернські міжнародні конвенції про залізничні перевезення вантажів та про залізничні перевезення пасажирів і багажу (скорочено - МВК та МПК). У вказаних угодах, укладених відповідно у 1890 та 1923 pp., брали участь більшість держав Європи, країни Азії (Іран, Сирія та ін.) і Північної Африки (наприклад, Алжир, Марокко, Туніс) - загалом 33 держави. Колишній СРСР участі у зазначених Конвенціях не брав. У 1966 p. укладається Додаткова угода до МПК про відповідальність залізниць при перевезеннях пасажирів. Після чергового перегляду Бернських конвенцій та цієї Додаткової угоди 9 травня 1980 p. приймається Угода про міжнародні залізничні перевезення (далі - КОТІФ), учасниками якої є 33 держави (більшість країн Європи,а також ряд країн Азії та Північної Африки). КОТІФмістить умови перевезення вантажів.

Європейські країни керуються Конвенцією про міжнародні заліз­ничні перевезення (КОТІФ),учасниками якої є 33 держави (більшість країн Європи, а також ряд країн Азії та Північної Африки). КОТІФмістить умови перевезення вантажів.

Граничний розмір відповідальності залізниць у разі нецілісності вантажів, що перевозяться, у КОТІФ визначений у розрахункових оди­ницях Міжнародного валютного фонду - СПЗ (17 СПЗ чи 51 старий зо­лотий франк за 1 кг маси брутто).

Між соціалістичними країнами Європи й Азіїбула укладена бага­тостороння транспортна конвенція - угода про міжнародне вантажне сполучення (УМВС). В УМВСвизначаються строки поставки вантажів, встановлюються провізні платежі на дорогах країн відправлення та при­значення за ставками внутрішніх тарифів, а під час слідування дорогами транзиту - за транзитними тарифами.

До переваг залізничного транспорту належать:

· висока ефективність при перевезеннях на відстань більше ніж 200 км;

· відносна дешевизна та незначне забруднення навколишнього середовища;

· спроможність перевезення широкої номенклатури різних вантажів;

· незалежність від кліматичних умов;

· можливість доставки вантажів до підприємства з використанням під'їзних шляхів.

Автомобільні перевезення

Базовим документом в автомобільних перевезеннях є автотранс­портна накладна, яка виконує функції договору перевезення, товаророз-порядчого документа та розписки перевізника. Зміст відомостей, що по­даються у накладній, визначається Конвенцією про договір міжнарод­ного перевезення вантажів автомобільним транспортом (КДПВ) від 1956 р., учасником якої був СРСР.

Накладна складається відправником у чотирьох екземплярах, під­писується відправником і перевізником.

Автотранспортом можуть здійснюватися збірні перевезення від рі­зних товаровідправників різних вантажів чи різних партій вантажів. Якщо вантаж має бути повантажений на кілька транспортних засобів або потрібно перевезти різні вантажі чи різні партії вантажів, то склада­ється стільки транспортних накладних, скільки транспортних засобів використовується.

Окрім автотранспортної накладної з вантажем слідують товароро-зпорядчі документи: упаковочні аркуші, відвантажувальні специфікації, сертифікати якості та інші документи.

Міжнародні автомобільні перевезення характеризуються такими рисами:

· можливість забезпечити швидку та в повній цілості доставку вантажів у пункти призначення;

· доставка вантажів до отримувача може здійснюватися без перевантаження;

· велика мобільність перевезень;

· висока ефективність при перевезеннях вантажів на невелику відстань (до 200 км);

· ритмічність перевезення вантажів.

Водночас, слід зважати на такі недоліки автомобільних перевезень: залежність від дорожньої мережі; складність управління вантажем, який знаходиться дуже далеко від керуючого.

Повітряні перевезення

Базовим документом в авіаперевезеннях є авіанакладна, яка ви­конує функції договору повітряного перевезення, товаророзпорядчого документа, розписки аерофлоту про прийом вантажу до перевезення, митної декларації. Авіанакладна заповнюється відправником під час за­вантаження вантажу і вручається одержувачу. Вона складається з трьох оригіналів і дев'яти копій.

При авіаперевезеннях авіанакладна - такий же документ, що й коносамент у морських перевезеннях. Вантаж віддається у розпоря­дження названого вантажоодержувача після пред'явлення ним засвід­чуючих його особу документів, підписаної квитанції та сплати необхід­них зборів.

Якщо повітряним шляхом відправляються вантажі різних відправ­ників, то головний вантажовідправник виписує своєму агентові у кінце­вому пункті прибуття не звичайну накладну, а звідну - з вказівкою на кожну окрему партію товару. Як і в коносаменті, в авіанакладній по­винна бути детальна інформація про вантажоодержувача і про товар, що транспортується.

Плата за авіафрахт,як правило, нараховується за масою в кіло­грамах, при цьому маса заокруглюється на півкілограма у більшу сторо­ну. Коли співвідношення маси й об'єму перевищує 6, тоді плата стягує­ться з огляду на об'єм вантажу. Разом з авіанакладною з товаром сліду­ють необхідні товаророзпорядчі документи.

Авіаперевезення характеризуються такими рисами:

· забезпечення високої швидкості доставки та збереження вантажу в дорозі;

· скорочення шляху;

· можливість перевезення вантажу у важкодоступні райони.

Однак, існують такі недоліки цього виду транспорту, як високі витрати на доставку, а також необхідність узгодження маршрутів міжнародних перевезень авіакомпаніями різних країн.

Висновки

Транспорт є основною зв'язуючою ланкою між продавцем і поку­пцем. Він повинен своєчасно доставити товар за призначенням.

Існують різноманітні способи транспортування вантажів між країнами. Плануючи відправлення вантажів і вибір виду транспорту, необхідно враховувати низку обставин. В першу чергу слід звертати увагу на вид вантажу, його габарити, можливостей збереження, від­стані та термінів доставки.

Важливими факторами поставки є базисні умови. Вони включають умови поставки, місце та обов'язки продавця і покупця стосовно них.

У залежності від виду транспорту визначаються базові та допомі­жні документи транспортування, умови експедитування та оплати.

У кожного виду транспортування є свої переваги та недоліки.

До особливостей перевезень морським транспортом належать: відносно низька собівартість перевезень; мобільність; велика вантажопідйомність; незначні витрати палива; відсутність габаритних обмежень; висока продуктивність праці.

До переваг залізничного транспорту належать: висока ефективність при перевезеннях на відстань більше ніж 200 км; відносна дешевизна та незначне забруднення навколишнього середовища; спроможність перевезення широкої номенклатури різних вантажів; незалежність від кліматичних умов;

Автомобільні перевезення характеризуються такими рисами: можливість забезпечити швидку та в повній цілості доставку вантажів у пункти призначення; доставка вантажів до отримувача може здійснюватися без перевантаження; велика мобільність перевезень; висока ефективність при перевезеннях вантажів на невелику відстань (до 200 км).

Водночас, слід зважати на такі недоліки автомобільних перевезень як залежність від дорожньої мережі; складність управління вантажем, який знаходиться дуже далеко від керуючого.

Авіаперевезення характеризуються такими рисами: забезпечення високої швидкості доставки та збереження вантажу в дорозі; скорочення шляху; можливість перевезення вантажу у важкодоступні райони.

Однак, існують такі недоліки цього виду транспорту, як високі витрати на доставку, а також необхідність узгодження маршрутів міжнародних перевезень авіакомпаніями різних країн.

Список використаної літератури

1.Сухарський В.С., Сухарский В.В., Охота В.І. – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльністі: теорія, методологія, практика. Навчальний посібник (курс лекцій). – Тернопіль: Астон, 2005. – 464с.

2.Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Навчально-методичний посібник. - Львів : "Новий Світ-2000", 2006. - 512 с.

3. Фединяк Г.С, Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — 2-е вид., допов. — К., Юрінком Інтер, 2000. - 416 с.

4. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
Реферат на тему: Транспортні перевезення в Україні: морські, залізничні, автомобільні та повітряні (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.