Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Психологія

Відповіді на питання з предмету "Історія психології" (шпора)

Зміст

1. Огляд розвитку античної психологічної думки. 4

2. Олександр Потебня та його робота «Мысль и язык». 6

3. Антична класика та розвиток уявлень про душу людини. 7

4. Теорія найвищих психологічних функцій Л.С. Виготського. 7

5. Первісні уявлення про природу душі 9

6. Генетична психологія Ж. Піаже. 9

7. Психологічні ідеї Середньовіччя. 11

8. Вільгельм Вундт - батько експериментальної психології 11

9. Психологічні ідеї епохи Відродження. 13

10. Психоаналіз як психологічно-філософська концепція. 14

11. Психологічні ідеї епохи Просвітництва. 15

12. Карл Густав Юні та його аналітична психологія. 16

13. Психологічні ідеї Нового часу. 17

14. Гештальт-психологія: видатні представники напряму. 18

15. Психологічні ідеї у роботах вчених арабського Сходу. 19

16. Індивідуальна психологія Альфреда Адлеpa. 20

17. Психологічна думка XVII століття. 21

18. Неофрейдизм як психологічний напрямок: представники та вчення. 23

19. Біхевіоризм як психологічний напрямок. 24

20. П. Юркевич про душу та внутрішній досвід. 25

21. Необіхівіоризм як психологічний напрямок. 26

22. І.П.Павлов як автор вчення про умовно-рефлекторну діяльність. 26

23. Соціальний біхевіоризм. 27

24. Розвиток педагогічних ідей на початку XX століття (Л.С. Виготськнй, С Шпільрейн). 28

25. Гуманістична психологія: зміст та теоретики. 29

26. О. М. Леонтьев та його вчення про діяльність. 29

27. Організмічна теорія. 30

28. Теорія поля Курта Левіна. 31

29. Екзистенційна психологія. 31

30. Об'єктивна психологія В.М. Бехтерева. 32

31. Психологія індивідуальності Олпорта. 34

32. Вчення про домінанту Ухтомського. 35

33. Розвиток української психологічної думки. 36

34. Карл Роджерс га його феноменологічна теорій. 39

35. Університетські психологічні школи (Росія). 40

36. Персонологія Мюррея. 42

37. Екзистенціалізм як філософська течія: слід у психології XX століття. 42

38. Абрахам Маслоу та теорія потреб особистості 44

39. Конституційна психологія Шелдона: статус у наш час. 45

40. Вчення про душу у роботах С.Л. Франка. 46

41. Психологічні ідеї у роботах Платона. 47

42. С.Л. Рубінштейн - єдність свідомості та діяльності 47

43. Зародження експериментальної психології. 48

44. Факторна теорія Кеттела. 49

45. Стимул-реактивна теорія психічної діяльності. 50

46. Гарі Стек Салліван як представник неофрейдизму. 51

47. Теорія оперантного підкріплення Скіннера. 52

48. Династія Леонтьевих і розвиток вітчизняної психологічної науки. 53

49. Московська психологічна школа: представники та концепції. 54

50. Вплив софістів на розвиток античної психолого-філософської думки 56

51. Харківська психологічна школа: представники та концепції. 57

52. Еволюційна психологія Г. Спенсера. 58

53. Санкт-Петербурзька психологічна школа: представники та течії. 60

54. Герман Гельмгольц: засновник психофізіології 62

55. Зародження соціальної психології. 64

56. Психологічні аспекти навчання та виховання дітей у епоху Відродження. 65

57. Зародження зоопсихології та порівняльної психології. 67

58. Психологічні аспекти навчання та виховання дітей у епоху Просвітництва. 68

59. Предмет і завдання історії психології. 70

60. Психологічні аспекти навчання та виховання дітей у епоху Середньовіччя 72

Список використаної літератури. 74


1. Огляд розвитку античної психологічної думки

Широкого застосування у виробництві отримує рабська праця. Відбувається інтенсивне зростання торгово-ремісничих елементів, виникають поліси (міста-держави), ремесло відокремлюється від сільського господарства. Широко розгорнулася класова боротьба між старою аристократією і новими соціальними групами, що призвело до встановлення нового типу рабовласницького суспільства - рабовласницької демократії.

Радикальні суспільні зміни, розвиток товарно-грошових відносин, швидке розширення економічних зв'язків, установлення морської гегемонії - усе це робило значні перетворення в житті і свідомості древніх греків, від яких нові обставини вимагали енергії, ініціативи. Розхитуються колишні вірування, швидкими темпами йде акумуляція знання - математики, астрономії, географії, медицини. Ускладнюється критичний склад розуму, прагнення до самостійного логічного обґрунтування думок. Мислення індивіда спрямовується до філософських узагальнень, що охоплюють світобудову в єдиному образі. Виникають перші філософські системи, автори яких намагаються пояснити першооснову всесвіту, що народжує все невичерпне багатство явищ, той чи інший вид матерії: воду (Фалес), невизначену нескінченну речовину «апейрон» (Анаксимандр), повітря (Анаксимен), вогонь (Геракліт).

Виникає не тільки нове розуміння світу, але й нова людина. Індивід виводився з-під влади міфологічних істот, що живуть на Олімпу. Перед ним відкривалася перспектива розуміння законів буття через спостереження і логіку. Приймаючи рішення, індивід вже не міг покладатися лише на надприродні сили. Йому залишалося керуватися власним планом, цінність якого визначалася ступенем близькості до розуміння всесвіту.

Гераклітові ідеї про нерозривний зв'язок індивідуальної душі з космосом, про процесуальний характер (плину, зміни) психічних станів у поєднанні з допсихічними, про різні перехідні один в інший рівні душевного життя (зачатки генетичного підходу), про підпорядкованість усіх психічних явищ непорушним законам матеріального світу - назавжди вплелися в тканину науково-психологічного знання.

Нові вчення виникають не в континентальній Греції з її сільськогосподарським укладом, а в грецьких колоніях на узбережжі Малої Азії: у Мілеті й Ефесі - найбільших торгово-промислових і культурних центрах того часу. З втратою цими центрами політичної самостійності Схід давньогрецького світу перестає бути осередком філософської думки. Ним стає Захід. Виникають вчення Парменіда (кінець VI ст. до н.е.) в Елеї та Емпедокла (490-430 pp. до н.е.) в Агригенті на острові Сицилія, поширюється філософія напівлегендарного Піфагора з острова Самое.

Після греко-персидських воєн (V ст. до н.е.) економічний підйом і розвиток демократичних інститутів сприяли новим успіхам філософії і науки. Найбільш великі з них пов'язані з діяльністю Демокрита із Абдер, що створив атомістичну теорію, Гіппократа з острова Кос, погляди якого на природу морганізму мали значення не тільки для медицини, але й для філософії, Анаксагора, уродженця Клазомен, який, з приходом в Афіни, проголошував, що природа побудована з дрібних матеріальних часток, що упорядковуються внутрішньо властивим їй розумом.

Афіни V-го століття до н.е. - центр інтенсивного розвитку філософської думки. У цей період розгорнулася діяльність «вчителів мудрості» - софістів. їхня поява була обумовлена розквітом рабовласницької демократії. Виникли установи, які вимагали красномовства, освіченості, мистецтва доводити, спростовувати, переконувати, тобто ефективно впливати на громадян не зовнішнім примусом, а шляхом впливу на їхній інтелект і почуття.

Проти софістів, що довели відносність і умовність людських понять і встановлень, виступив Сократ. Він учив, що в поняттях і цінностях повинен бути загальний і непорушний зміст.

Два великих мислителі IV ст. до н.е. - Платон і Аристотель - створили системи, що протягом багатьох століть впливали на філософсько-психологічну думку людства[2, c. 14-15].

2. Олександр Потебня та його робота «Мысль и язык».

Потебня Олександр Опанасович - відомий учений, малорус по походженню й особистим симпатіям, народився 10 вересня 1835 р., у небагатій дворянській родині Роменського повіту, Полтавської губернії, учився в радомської гімназії й у Харківському університеті по історико-філологічному факультеті. В університеті Потебня користувався радами й посібниками П. і Н. Лавровских і перебував почасти під впливом професора Метлинського , великого шанувальника малоруської мови й поезії, і студента Неговського, одного з найбільш ранніх і старанних збирачів малоруських пісень. У молодості Потебня також збирав народні пісні; частина їх увійшла в "Праці етн.-ст. експ." Чубинського. Не довго пробувши вчителем російської словесності в харківській гімназії, Потебня по захисту магістерської дисертації "Про деякі символи в слов'янській народній поезії" (1860), став читати лекції в Харківському університеті, спочатку як ад'юнкт, потім як професор. В 1874 р. захистив докторську дисертацію "Із по російській граматиці". Складався головою харківського історико-філологічного суспільства й членом-кореспондентом Академії Наук. Помер у Харкові 29 листопада 1891 р. Книга "Думка й мова" присвячена аналітичному дослідженню загальнотеоретичних проблем, що ставляться до історії розвитку мови й мислення в їхньому взаємозв'язку. Наукові висновки автора про історичні зміни в характері мовного мислення кожного народу й людства в цілому й сьогодні вражають своєю новизною, стрункістю викладу[5, c. 217-218].

3. Антична класика та розвиток уявлень про душу людини

У родовому суспільстві господарювало міфологічне уявлення про душу. Кожна конкретна річ наділялася надприродним двійником - душею (чи багатьма душами). Такий погляд називається анімізмом (від лат. «аніма» - душа). Навколишній світ сприймався як залежний від свавілля цих душ. Тому первісні погляди на душу стосуються не так історії психологічного знання як такого (знання про психічну діяльність), як історію загальних поглядів на природу. Зрушення в розумінні природи і людини, що були зроблені у VI ст. до н.е., стали поворотним пунктом в історії уявлень про психічну діяльність.

Праці давньогрецьких мудреців привели до революційних змін в уявленнях про навколишній світ, початок яких пов'язують з подоланням древнього анімізму.

Анімізм - віра в прихований за видимими речами сонм духів (Душ) як особливих «агентів» чи «примар», що залишають людське тіло з останнім подихом (Піфагор) і, будучи безсмертними, вічно мандрують по тілах тварин і рослин. Давні греки називали душу «псюхе», що і дало ім'я науці психології. У ньому збереглися сліди споконвічного розуміння зв'язку життя з її фізичною й органічною основою[5, c. 24-26].

4. Теорія найвищих психологічних функцій Л.С. Виготського

Одним із видатних російських психологів і філософів XX ст. був і Лев Семенович Виготський (1896-1934). Вважаючи спочатку, що нова психологія покликана інтегруватися з рефлексологією в єдину науку, Виготський засуджував рефлексологію за дуалізм, оскільки, ігноруючи свідомість, вона виносила його за межі тілесного механізму поведінки. У статті «Свідомість як проблема поведінки» (1925) він намічає план дослідження психічних функцій, виходячи з їхньої ролі як неодмінних регуляторів поведінки, що у людини включає мовні компоненти. Спираючись на положення Маркса про розходження між інстинктом і свідомістю, Виготський доводить, що завдяки праці відбувається «подвоєння досвіду» і людина здобуває здатність «будувати двічі: спершу в думках, потім на ділі».

Марксизм стверджував, що людина - природна істота, але природа її соціальна, і тому розглядав тілесні, земні основи людського буття як продукт суспільно-історичного розвитку. Розрив між природним і культурним привів у вченнях про людину до концепції двох психологій, кожна з яких має свій предмет і оперує власними методами.

Для природничо-наукової психології свідомість і її функції причетні до того самого порядку речей, що і тілесні дії організму. Тому вони відкриті для строго об'єктивного дослідження і настільки ж строго причинного (детерміністського) пояснення. Для іншої психології предметом є духовне життя людини у вигляді особливих переживань, що виникають у неї завдяки прилученню до цінностей культури, а методом є розуміння, тлумачення цих переживань.

Усі помисли Виготського були зосереджені на тому, щоб покінчити з версією про «дві психології», яка «розщеплювала» людину.

Поняття про функцію, вироблене функціональним напрямком, радикально змінювалося. Адже цей напрямок, засвоївши біологічний стиль мислення, представляло функцію свідомості за типом функцій організму. Виготський зробив вирішальний крок зі світу біології у світ культури. Випливаючи з цієї стратегії, він приступив до експериментальної роботи з вивчення змін, що робить знак у традиційних психологічних об'єктах: увазі, пам'яті, мисленні. Досвіди, що проводилися на дітях як нормальних, так і аномальних, спонукали під новим кутом зору інтерпретувати проблему розвитку психіки[7, c. 397-398].

5. Первісні уявлення про природу душі

Уявлення про душу існували з найдавніших часів. Йдеться про особливості давньогрецької цивілізації, досягнення якої не повинні розглядатися ізольовано від досягнень стародавнього Сходу.

Цікаво, що вже в давнину люди, говорячи про душу («псюхе»), пов'язували між собою явища, властиві зовнішній природі (повітря), організму (дихання) і психіці (у її наступному розумінні), хоча, звичайно, у життєвій практиці вони прекрасно розрізняли ці поняття. Знайомлячись з уявленнями про людську психологію з древніх міфів, не можна не захоплюватися тонкощами розуміння людьми богів, наділених підступництвом або мудрістю, мстивістю або великодушністю, заздрістю або шляхетністю — усіма тими якостями, що люди (творці міфів) пізнавали в земній практиці свого спілкування з ближніми. Ця міфологічна картина світу, де в тілах містяться душі (їх двійники, чи примари), а життя залежить від настрою богів, століттями панувала в суспільній свідомості.

Геракліт першим вказав на різницю між душею дорослої людини і дитини, тому що, з його погляду, з часом душа стає усе більш «сухою і гарячою». Ступінь «вологості» душі впливає на її пізнавальні здібності: «сухе сяйво - душа мудріша і найкраща», сказав Геракліт, а тому дитина, у якої більш «волога» душа, мислить гірше, ніж доросла людина. Так само «п'яний хитається і не помічає, куди він йде, тому що душа у нього волога». Так логос, що править круговоротом речей у природі, керує і розвитком душі та її пізнавальними здібностями[12, c. 18-19].

6. Генетична психологія Ж. Піаже

В центрі концепції Піаже – положення про взаємодію між організмом і оточуючим середовищем, або рівновагою. Він говорить, що зовнішнє середовище постійно змінюється, тому дитина повинна міняти щось внутрішнє, щоб пристосуватися до цього середовища. За Піаже схема дій – це сенсомоторний еквівалент поняття (пізнавального вміння). Розвиток схем дій проходить по мірі зростання і ускладнення досвіду дитини по практичній дії з предметами. За рахунок інтеріоризації предметних дій, тобто поступового перетворення їх в розумові дії, або в навички, або в дії, які виконуються в внутрішньому плані.

Механізми пристосування:

1)асиміляція – коли індивід пристосовує нову інформацію до існуючих у нього схем або структур, тобто не змінюючи їх в принципі, тобто включає новий об'єкт уже існуючих у нього схем чи структур.

2)акомодація – коли індивід пристосовує уже сформовані реакції до нової інформації, тобто він вимушений перебудувати старі схеми з метою їх пристосування до нової інформації.

Періодизація дитячого розвитку:

1)сенсорно-моторний (0-2роки). До цього періоду розвитку відносяться такі стадії: 1)вправи рефлексів (0-1міс.); 2)елементарні навички, первинні кругові реакції (1-4міс.); 3)вторинні кругові реакції (4-12міс.); 4)початок практичного інтелекту (12-18міс.); 5)третичні кругові реакції і початок інтеріорізації схем (18-24міс.).. На цьому періоді розвитку дитина розуміє світ через сприймання та дію, розширюються моторні здібності і до двох років дитина може цілеспрямовано комбінувати і будувати дії.

2)репрезентативний інтелект і конкретні операції (2-14 років). Сюди відносяться доопераційна стадія (2-6років), під час якої діти формують розумові уявлення та образ можливих дій з ними; і операційна стадія (6-11років) – діти стають здатними до логічного мислення, уява стримується реальністю, діти можуть застосовувати логічні операції з конкретними об'єктами.

3)період формальних операцій (12-дорослий) – діти набувають здатності до міркування.

Центральна поняття за Піаже – операція, яка має властивість – зворотність, що полягає у тому, що людина може повернутись до початку розумового процесу. Піаже припускав, що опанування операціями і встановлення зворотності і є центр зворотного розвитку дитини[11, c. 118].

7. Психологічні ідеї Середньовіччя

Філософсько-психологічна думка середньовіччя має досить тривалий період: з V по XVI ст. і навіть до середини XVII ст. та переходить в епоху Відродження. Давньогрецька цивілізація в умовах соціально-економічної деградації, що посилювалася у суспільстві. Поступово втрачалася велика частина здобутих знань. Жорстокі удари по античній культурі, що розпадалася, наносила християнська церква, яка створювала атмосферу войовничої нетерпимості до всього «язичеського». У IV ст. був знищений науковий центр в Олександрії. На початку VI ст. імператор Юстиніан закрив Афінську школу, що проіснувала близько тисячі років, - останнє вогнище античної філософії. Природничо-наукові дослідження природи зупинилися, їх замінили релігійні спекуляції[5, c. 107].

8. Вільгельм Вундт - батько експериментальної психології

В. Вундт — універсальний вчений, насамперед — психолог і філософ, вчився і викладав у Гейдельберзі як доцент, а далі.— професор. З 1874 р. очолює кафедру філософії в Цюріху, з 1875 — в Лейпцігу, де він провів у напруженій творчій діяльності все подальше життя. Своїми науковими інтересами Вундт охоплює галузі від природознавства до психології та філософії, яку він обґрунтовує переважно психологією.

Найбільше визнають В. Вундта як засновника Лейпцізької лабораторії, де було широко розгорнуто психологічний експеримент (1829). Вундт брав активну участь у журналах "Філософські студії" (з 1883 р.) та "Психологічні студії" (з 1905 р.). На жаль, до цього часу залишилась невивченою і належно неоціненою найважливіша капітальна праця Вундта "Психологія народів" (10 великих за обсягом томів), і про Вундта як психолога говорять передусім як про засновника лабораторного експерименту в психології. Це показує не тільки несправедливість тих, хто вивчає та оцінює його творчий шлях, а, мабуть, і просто безсилля засвоїти "Еверест фактів" і концептуальні підходи цього унікального твору, який дає повну підставу говорити про творчий геній В. Вундта. Його психологію можна назвати волюнтаристичною (не у зв'язку з філософськими засадами волюнтаризму, а саме тому, що його психологічний інтерес спрямовано насамперед на процесуальний характер дій).

В. Вундт показує суттєві вади метафізичного визначення психології як "науки про душу" і як "науки про внутрішній досвід" у зв'язку з тим, що ніякої душевної субстанції немає і що внутрішній досвід не відгорожено від зовнішнього. Камінь може бути предметом мінералогії, проте, як уявлення, пов'язане з іншими уявленнями, почуттями, волею, він є предметом психології. Немає спеціальних внутрішніх чуттів, які були б протиставлені зовнішнім чуттям як знаряддям пізнання природи. "Зовнішній і внутрішній досвід" — поняття, що означають не різні об'єкти, а різні точки зору, які ми застосовуємо при тлумаченні і науковій обробці психологічно однорідного "в собі" досвіду. За Вундтом, будь-який досвід складається з двох чинників: змісту і сприймання цього змісту, тобто йдеться про "об'єкти досвіду" І і "самодіяльний суб'єкт". Перший є предметом природознавства і становить опосередкований досвід, другий — предметом психології і становить безпосередній досвід. Позиція "безпосереднього досвіду" вказує на суб'єктивність як на вихідний пункт не лише психології, а й світогляду людини в цілому. Він вважає, що психологія безпосереднього досвіду скасовує питання про відношення психічних об'єктів до фізичних як псевдопроблему. Зовнішній і внутрішній досвід взаємно доповнюють один одного: якщо виникає розрив у безперервності психічного, то цю безперервність можна заповнити фізіологією, і навпаки. Вундт приходить тут до визнання відомої "теорії паралелізму" як результату спроби піднятись над двома метафізичними напрямами в психології[12, c. 48-49].

9. Психологічні ідеї епохи Відродження.

Відродження, зокрема європейське, постає в той час, коли феодалізм в економічно розвинених країнах уже гальмував поступальний історичний рух суспільства. Виникають ранні капіталістичні відносини, формується буржуазія з її нестримною заповзятливістю, приватною ініціативою. Особистість з її творчими виробничими здобутками посідає таке місце, якого вона досі ще не мала, її розвитку сприяли історико-економічні умови. У запалі діяльності, в конфліктах та змаганнях виростає крайній індивідуалізм. Щоправда, розподіл праці ще не остаточно пригнобив людину, вона ще силкується досягти універсального вияву своїх здібностей.

Нове, буржуазне суспільство звільняє людину від феодальних привілеїв, видимості спільних пут, натомість породжує відверту боротьбу людини проти людини. Громадянська спільність тлумачиться як війна відокремлених один від одного вже тільки своєю індивідуальністю особистостей. У цьому слід вбачати історичні корені руху ренесансного титанізму. Нове суспільство здавалось його членам завершеною формою незалежності індивіда. Він визнав нестримний, більше не пов'язаний спільними узами вираз своїх відчужених життєвих елементів (власності, промисловості, релігії тощо) за свою власну свободу. Насправді це було його завершеним рабством, повною протилежністю людяності.

Розуміння людини як творця, що страждає в глибоких суперечностях своєї натури, розв'язує своєю творчістю ці суперечності, колізії суспільного життя, приводить до виникнення гуманістичної психології доби Відродження. Ця психологія будує образ ідеальної людини в її зовнішній і внутрішній красі, засуджує порочність. У протиставленнях ідеального і реального розширюється пізнавальний інтерес до здобутків у своєму минулому житті, майбутніх досягнень. Психологія звертається до життєвого шляху особистості, її становлення, його умов і повного розкриття.

Непримиренність титана до навколишнього середовища, зверхність над усім, що його оточує, метаться тим, що він, титанічно осягаючи світ, який йому протистоїть, знехтувавши ним спочатку, зрештою, розкриває об'єктивну силу цього світу, впадає в нову суперечність: підтверджує високу оцінку своєму інтелекту, але недооцінює суб'єктивну основу вчинку, переносячи спричиненність останнього саме на зовнішній світ. У цих колізіях становлення психологія вступає в XVII ст.[7, c. 261-262]

10. Психоаналіз як психологічно-філософська концепція

Ще одна сфера, що відкрилася психології, додала свідомості замість первинного вторинне значення. Визначальною для психічного життя була визнана сфера несвідомих потягів (мотивів), що рухають поведінкою і визначають своєрідність складної динаміки і структури особистості. З'явилася школа, що отримала всесвітню славу, лідером якої був визнаний З.Фрейд, а напрямок у цілому (з безліччю відгалужень) названо психоаналізом.

Французькі дослідники зосередилися на аналізі психічних відносин між людьми. У роботах ряду німецьких психологів центральною виступила тема включеності особистості в систему цінностей культури. Особливу новаторську роль в історії світової психологічної думки зіграло вчення про поведінку в його особливому варіанті російської культури.

Так з'явилися різні школи, кожна з яких у центр усієї системи категорій поставила одну з них - будь-то образ чи дія, мотив чи особистість. Це і додало кожній школі своєрідного профілю.

Орієнтація на одну з категорій як домінанту історії системи і додання іншим категоріям функції підлеглих стала однією з причин розпаду психології на різні, часом конфронтуючі між собою, школи[12, c. 78-79].

11. Психологічні ідеї епохи Просвітництва

На зміну ідеям епохи розвитку психології в рамках філософських вчень про свідомість приходить період, який увійшов в науку під назвою епохи Просвітництва. У XVIII ст., як і в попередньому, у Західній Європі відбувалося подальше укріплення капіталістичних відносин. Індустріальна революція перетворила Англію в могутню державу. Глибокі політико-економічні зміни призвели до революції у Франції. Руйнувалися феодальні підвалини в Німеччині. Розширювався і міцнів рух, названий Просвітництвом.

Найбільш яскраво ідеї Просвітництва сповідалися на французькому ґрунті напередодні Великої французької революції. Значне місце у філософсько-психологічній думці епохи Просвітництва у XVIII ст. займають психологічні погляди французьких просвітників.

Самими радикальними критиками будь-яких вчень, що допускали вплив на природу і людину сил, що вислизають від досвіду і розуму, виступили французькі мислителі. Вони об'єдналися під час створення 35-томної «Енциклопедії (тлумачного словника наук), мистецтв і ремесел» (1751-1780), що висвітлювала новітні досягнення людського знання. Тому їх прийнято називати енциклопедистами. В енциклопедії з матеріалістичних позицій викладалися й питання психології.

Пропагандистами досвідового знання, критиками метафізики і схоластики були, насамперед, Вольтер (1694-1778) і Кондильяк (1715-1780). Останній запропонував образ «статуї», що спочатку не володіє нічим, крім здатності відчувати. Як тільки вона одержує ззовні перше відчуття, хоча б саме примітивне (наприклад, нюхове), як починає діяти вся психічна механіка. Як тільки один запах змінюється іншим, свідомість готова одержати все те, що Декарт відносив на рахунок уроджених ідей, а Локк - до рефлексії. Сильне відчуття породжує увага, порівняння одного відчуття з іншим стає функціональним актом, що визначає подальшу розумову роботу тощо.

На відміну від «статуї» Кондильяка лікар Жюльєн Ламетрі (1709-1751) запропонував образ «людини-машини». Саме так він назвав свій (випущений під чужим ім'ям) трактат. В ньому наголошувалося, що наділяти організм людини душею настільки ж безглуздо, як шукати її в діях машини. Ламетрі вважав, що виділення Декартом двох субстанцій - не більш ніж «стилістична хитрість», вигадана для обману теологів. Декарт усунув душу з організму Тварин. Ламетрі доводив, що не має потреби в ній у людського організму, з яким сполучені психічні здібності; вони є продуктом його машиноподобніх дій[11, c. 64-65].

12. Карл Густав Юнг та його аналітична психологія

Юнг Карл Густав, швейцарський психолог і психіатр, засновник одного з напрямків глибинної психології - "аналітичної психології". В 1900- х рр. співробітник Е. Блейлера в Цюріху, розробив техніку вільних асоціацій, перетворивши її в один з основних методів психіатричного дослідження. В 1907-12 один з найближчих співробітників З. Фрейда, перший голова Міжнародного психоаналітичного суспільства (1911-14). Перегляд Юнг Карл Густав основних положень психоаналізу (трактування лібідо як психічної енергії взагалі, заперечення сексуальної етиології неврозів, розуміння психіки як замкнутої автономної системи, що функціонує за принципом компенсації, і ін.) привів до його розриву із Фрейдом.

У роботі "Метаморфози й символи лібідо" (1912) досліджував спонтанну появу фольклорних і міфологічних мотивів у снах пацієнтів. Виходячи із цього, постулірував існування в психіці людини, крім індивідуального несвідомого, більше глибокого шару - колективного несвідомого, котре, по Юнг Карл Густав, є відбиття досвіду колишніх поколінь, що запам'яталося в структурах мозку. Зміст його становлять загальнолюдські прототипи - архетипи (наприклад, образ матері-землі, героя, мудрого старця, демона й т.п. ), динаміка яких лежить в основі міфів, символіки художньої творчості, сновидінь і т.д. Архетипи недоступні безпосередньому сприйняттю й усвідомлюються через їхню проекцію на зовнішні об'єкти. Центральну роль серед архетипів Юнг Карл Густав відводив архетипу "самости" (das Selbst) як потенційному центру особистості на відміну від "Его" ("Я") як центра свідомості. Інтеграція змістів колективного несвідомого - ціль процесу становлення особистості (самореалізації, індивідуації). Основне завдання психотерапії - відновлення порушених зв'язків між різними рівнями психіки; у традиційних культурах, динамічна рівновага між ними здійснюється, по Юнг Карл Густав, за допомогою міфів, обрядів, ритуалів як засобів активізації архетипів. У цілому в трактуванні природи архетипів і колективна підсвідомого позитивістська ідеї переплітаються в Юнг Карл Густав з метафізичними поданнями про психіку як якоїсь безособової субстанції й т.п. , що граничать із окультизмом.

Юнг Карл Густав розробив типологію характерів ("Психологічні типи", 1921, рос. пров. 1924), в основі якої лежить виділення домінуючої психічної функції (мислення, почуття, інтуїція, відчуття) і переважної спрямованості на зовнішній або внутрішній світ (екстравертивний і інтровертивний типи). Дуже вплинув на порівняльне вивчення релігій, міфології, фольклору, а також естетику й літературно-художню критику. В 1948 був створений інститут Юнг Карл Густав у Цюріху, в 1958 - Міжнародне суспільство аналітичної психології (з 1955 - журнал "Journal of Analytіcal Psychology" у Лондоні)[6, c. 84-85].

13. Психологічні ідеї Нового часу

XVII століття стало епохою корінних змін у соціальному житті Західної Європи, століттям наукової революції і перемоги нового світогляду. Розпочинається період розвитку психології в рамках філософських вчень про свідомість.

Його провісником був Галілео Галілей (1564-1642), який учив, що природа є системою тіл, які рухаються і не володіють ніякими властивостями, крім геометричних та механічних. Усе, що відбувається у світі, варто пояснювати тільки цими матеріальними властивостями, тільки законами механіки. Переконання, що панувало століттями, у тім, що рухами природних тіл правлять безтілесні душі, було переборено. Цей новий погляд на світобудову зробив повний переворот у поясненні причин поведінки живих істот.

Появі першої психологічної теорії, що використовувала досягнення геометрії і нової механіки, наука завдячна французькому математику, природознавцю і філософу Рене Декарту (1596-1650). Він походив зі стародавньої французької родини й одержав гарну освіту. У колегії Де ла Флеш, яка була одним із кращих релігійних освітніх центрів, він вивчав грецьку і латинську мови, математику та філософію. У цей час він познайомився із вченням Августина, ідеї якого про інтроспекцію були згодом перероблені Декартом: релігійну рефлексію Августина Декарт перетворив у рефлексію суто світську, направлену на пізнання об'єктивних істин.

Першим великим досягненням стало відкриття Вільямом Гарвеем (1578-1657) кровообігу: серце стало своєрідною помпою, що перекачує рідину. Участі душі в цьому не було потрібно[12, c. 74].

14. Гештальт-психологія: видатні представники напряму

Гештальт-Психологія (нім. gestalt - цілісна форма або структура) - школа психології початку XX століття. Заснована Максом Вертгеймером в 1912 році, при спробі дозволу існуючих у той час проблем у науці.

Первинними даними психології є цілісні структури (гештальты), у принципі не виведені з утворюючих їхніх компонентів. Гештальтам властиві власні характеристики й закони, зокрема , "закон угруповання", "закон відносини" (фігура/тло). Поняття "інсайту" - (від англ. розуміння, осяяння, раптовий здогад) - інтелектуальне явище, суть якого в несподіваному розумінні вартої проблеми й знаходження її рішення.

Гештальт-Психологія вважала, що ціле не виводиться із суми властивостей і функцій його частин (властивості цілого не дорівнюють сумі властивостей його частин), а має якісно більше високий рівень. Гештальтпсихологія змінила колишній погляд на свідомість, доводячи, що його аналіз покликаний мати справу не з окремими елементами, а із цілісними психічними образами. Гештальтпсихологія виступала проти асоціативної психології, що розчленовує свідомість на елементи. Гештальтпсихологія поряд з феноменологією й психоаналізом лягла в основу гештальт-терапії Ф.Перлза, що переніс ідеї гештальт-психологів з когнітивних процесів до рівня світорозуміння в цілому.

В області психології мислення гештальтпсихологи розробили метод експериментального дослідження мислення - метод "міркування вголос" і внесли такі поняття, як проблемна ситуація, інсайт (М. Вертгеймер, К. Дункер). При цьому виникнення того або іншого рішення в "продуктивному мисленні" тварин і людини трактувався як результат утворення "гарних гештальтов" у психологічному полі. В 20- х рр. ХХ в. К. Левін розширив сферу застосування гештальтпсихології шляхом введення "особистісного виміру". Гештальтпсихологія вплинула на необіхевіоризм, когнітивну психологію, школу "New Look"[11, c. 67].

15. Психологічні ідеї у роботах вчених арабського Сходу

Переорієнтація філософського мислення на зближення з позитивним знанням про природу відбувалася в цей період у надрах іншої культури - арабомовної, розквіт якої відбувся у VIII-XII ст..

Після об'єднання в VII ст. арабських племен виникла держава, що мала своїм ідеологічним оплотом нову релігію - іслам. Під егідою цієї релігії почався завойовницький рух арабів, що завершилося утворенням халіфату, на територіях якого жили народи з давніми культурними традиціями.

Державною мовою халіфату стала арабська, хоча культура цієї величезної держави увібрала в себе досягнення багатьох народів, його населяли, а також еллінів і народів Індії.

З погляду розвитку природничо-наукових знань про душу, особливий інтерес має медична психологія Ібн-Сіни. В ній важливе місце приділялося ролі афектів у регуляції та розвитку поведінки організму. Створений Ібн-Сіною «Канон медичної науки» забезпечив йому «самодержавну владу в усіх медичних школах в середні віки».

Ібн-Сіна був також одним з перших дослідників в області вікової психології. Він вивчав зв'язок між фізичним розвитком організму і його психологічними особливостями у різні вікові періоди, додаючи при цьому важливого значення вихованню. Саме за допомогою виховання здійснюється, за Ібн-Сіною, вплив психічного на стійку структуру організму. Почуття, що змінюють течію фізіологічних процесів, виникають у дитини в результаті впливу на нього оточуючих Деи; викликаючи у дитини ті чи інші афекти, дорослі формують його натуру[12,c. 34-35].

16. Індивідуальна психологія Альфреда Адлеpa.

"Бути людиною - означає відчувати свою неповноцінність”. Ця теза є основним положенням "індивідуальної психології” Альфреда Адлера. Прагнення вирішити певні життєві проблеми спонукає людей до подолання своєї неповноцінності. Але, якщо деяким індивідам це не вдається, вони починають відчувати потребу знищити оточуючих. Суїцид в цьому контексті стає прихованою атакою на інших людей. За допомогою саморуйнування людина прагне викликати співчуття до себе і засудження тих, хто відповідальний за його понижену самооцінку. Адлер описував відчуття власної неповноцінності у суїцидальних людей, які "шкодять іншим своїми мріяннями про рани або наносять їх собі”.

Адлер виділяв чотири основних види компенсації: неповна компенсація, повна компенсація, зверхкомпенсація і мнима компенсація, чи відхід у хворобу. Поєднання усіх видів компенсації з життєвим стилем і рівнем розвитку почуття спільності дало можливість Адлеру створити одну з перших типологій особистості дітей.

Таким чином, однією з головних якостей особистості, що допомагає їй устояти в життєвих негодах, перебороти труднощі і досягти досконалості, є уміння співробітничати з іншими. Адлер писав, що якщо людина вміє співробітничати, вона ніколи не стане невротиком, у той час як недолік кооперації є коренем усіх невротичних і погано пристосованих стилів життя.

Теорія Адлера виявилася своєрідною антитезою фрейдівської концепції людини, вплинула на гуманістичну психологію, психотерапію і психологію особистості[8, c. 214-215].

17. Психологічна думка XVII століття

Бароко розкривається в мистецтві зовнішнього виразу людської поведінки, глибині мотиваційного визначення вчинку, збагненні реального співвідношення між ними, відчутті в цьому співвідношенні основної особистої структури (маска, свідоме і несвідоме у мотивах поведінки). Було продовжено розробку всесвітньо-історичної ідеї самопізнання, але тепер уже з урахуванням свідомих і несвідомих установок поведінки.

Вчення про особистість, постаючи в типовому для себе обрамленні бароко, розкрило її суперечливо-драматичне ядро. В жодну з наступних епох не було таких відвертих одкровень щодо трагічно-рефлекторної залежності особистості від зовнішнього середовища — природного і суспільного, її гордої незалежності, самодостатності монадного буття, спроб зрозуміти своє дійсне місце у Всесвіті на основі самопізнання.

Цьому сприяло також рефлекторне вчення, що визначалось пафосом даної епохи і було складовою частиною його. Воно не тільки спиралося на механістичні погляди, а й приводило думку до звільнення від теорії і практики бездушного автоматизму.

Вивчення людського тіла, його будови і функцій мало надзавданням показати його напрочуд живим, що діє лише в силу власних механізмів. Рефлекторна теорія сприяла тому, щоб психофізична, психофізіологічна проблеми висвітлились в моністичному дусі. Постав предмет психології — живий дух в живому тілі.

Відродження знало естетику людського тіла. XVII ст.— Анти-Ренесанс — ввело в психологію живе тіло в його природній структурі. Естетизм залишився, однак, тепер у живій єдності тіла і душі. їхнє співвідношення стало домінуючою проблемою в науці даної епохи.

В історії людської культури у розвитку уявлення про особистість XVII ст. посідає особливе місце. Бурхливого розвитку набули природничі науки, зокрема здійснено численну кількість відкриттів в анатомії, фізіології, біології, в галузі математичних наук. Було розкрито глибинні мотиви людської поведінки, у зв'язку з чим дедалі більше на передній край наукових інтересів епохи виступили проблеми етики. Зроблено серйозні спроби наукової розробки питань права. В художній літературі і мистецтві у порівнянні з епохою Відродження було звернено велику увагу на буденне життя простої людини. Маючи самостійний естетичний характер, жанрові сцени як предмет мистецтва сприяли виробленню того світовідчуття та окремих способів відображення дійсності, які було названо, словом бароко. Його головний сенс полягав у тому, що зовнішність і видимість лише приховують справжнє буття. Дослідницький інтерес мусить пробитись крізь них, осягнути справжнє сяйво істини. В людській поведінці слід дошукуватись прихованих мотивів. Проблеми психології виростали з усіх галузей культури, з свого боку, живили їх своїм змістом, надавали їм великого сенсу. Психологія виходила з надр життя і дедалі більше поставала як самостійна наука. В цьому джерело її епохальних відкриттів.

Психологія XVII ст., з одного боку, показує нам незмірне багатство тонких і глибоких спостережень над психічною природою людини, а з другого — пересвідчує, що багато мудрих думок, які нерідко відносять до надбань психології XIX і XX ст., було сформульовано ще в XVII ст. Рефлекторні теорії Декарта, Сєченова, Павлова, складаючись із споконвічних архетипів, істотно різняться за характером наукового бачення проблеми, методологією, тлумаченням природничого механізму. Але те, що вчені XIX і XX ст. звертались до ідей століття XVII, знаходили в ньому архетипи думок, розвивали їх у світлі інтересів своєї епохи, свідчить про повчальний, евристичний характер давніх надбань історії психології для галузі інтелектуального і морального виховання[5, c. 231-232].

18. Неофрейдизм як психологічний напрямок: представники та вчення.

Неофрейдизм представлений багатьма течіями. По-перше, це індивідуальна психологія А.Адлера (1870-1937). За цією концепцією, психічна хвороба є результатом неусвідомленого потягу до переваги, розпалюваного почуттям неповновартості, що пов'язано з яким-небудь тілесним недоліком. Не погоджуючись із Фрейдом щодо перебільшення ролі сексуальності і несвідомого у поведінці людей, Адлер акцентував увагу на ролі соціальних чинників. З його точки зору, характер людини виростає з її "життєвого стилю", який є системою цілеспрямованих прагнень, що формується в дитинстві і реалізує потребу в перевазі, самоствердженні та компенсує почуття неповновартості. По-друге, це сексуально-економічна теорія В.Райха (1897-1957). Вважаючи фрейдизм і марксизм взаємодоповнюючими, Райх намагався на основі психоаналізу інтерпретувати взаємовідносини між економічним базисом та ідеологією. По-третє, теорія соціалізації і людської взаємодії Г. Саллівана. Згідно з концепцією міжособистісних відносин, яку розвивав Салліван, у психіці людини нема нічого, крім відносин до інших осіб і об'єктів або зміни міжособистісних ситуацій. Без залишку розчиняючи індивіда в міжособистісному середовищі, Салліван взагалі проголошував існування особистості чимось міфічним або ілюзорним, бо особистість постає у нього як сукупність певного ряду персоніфікацій, котрі сприймаються як викривлені образи, що виникають у процесі міжособистісного спілкування. Ці течії, а також вчення К.Хорні, Р.Мея поєднує прагнення вийти за рамки біологічних характеристик людини і знайти відповіді на питання про природу особистості у сфері соціальних явищ. І нарешті, основним представником неофрейдизму був Еріх Фромм (1900-1980). Він першим вказав на нездатність ортодоксального фрейдизму вирішити проблему взаємодії особи і суспільства. Фромма не задовольняв біологізм та соціальний песимізм Фрейда, тому він сконцентрував увагу на перетворенні психоаналізу в соціальну філософію. З цією метою він звернувся до попередньої філософської думки, а саме до поглядів Л.Фейербаха і особливо до праць К.Маркса, що дало йому змогу критично переосмислити фрейдівську точку зору на природу несвідомих потягів та на роль соціальних факторів у становленні особистості[1, c. 141-142].

19. Біхевіоризм як психологічний напрямок.

Біхевіоризм (від лат. behorrior –поведінка) чи психологія поведінки, з'явився в США на початку минулого століття. Його експериментальною передумовою стали дослідження поведінки тварин проведені Едуардом Тордацком (1874-1949). Багато висновків цих дослідів були враховані при поясненні поведінки людей. В другій своїй праці "Принципи навчання проводить думку про те, що педагогіка повинна опиратися на психологію і перш за все психологію поведінки. Він обґрунтовує погляд на людську психіку і поведінку, як на "систему р-й організму на зовнішні подразнення послані суспільством і внутрішні подразники, утворені в самому організмі”. На його думку "вся поведінка людини складається з безумовних реакцій, даних в спадковому досвіді помножені на нові умовні зв'язки, які дані в особистому досвіді.

В 1913 р. Джон Уотсон (1878-1958) в своїй статті "Психологія як її бачить біхевіорист” сформулював основні принципи поведінкової психології, які пізніше получили детальне обґрунтування в книжці "Психологія як наука про поведінку”.

Біхевіоризм Д.Уотсон пропонує досліджувати психологічні явища об'єктивно. Замість аналізу суб'єктивних відчуттів, сприйняття, образів і т.д. слід вивчати поведінку ін. людей, тобто як людина реагує на ті чи ін. Впливи зовнішнього середовища, які Уотсон називає стимулами. Звідси схема аналізу (S-R) (стимул – реакція). Він підкреслює, що "психологія, як наука про поведінку займається передбаченням і управління діями людей, а не аналізом їх свідомості”[11, c. 127].

20. П. Юркевич про душу та внутрішній досвід

Душа, вважав Юркевич, має три основні здатності: перша - пізнання, друга - почування, третя - воля. Ці три здібності відповідають покликанню до істини, краси й добра. Юркевич називає їх Розум, Серце, Воля. Узгодженість цих сфер людської особистості Юркевич виражає формулою "знання розуму, натхнення серця й енергія волі". "Філософія серця" доводить, що абсолютизація розумного начала в людині, заперечення значущості її внутрішнього світу, намагання зробити його наскрізь прозорим для педагогіки неминуче ведуть до формалізму й догматизму у вихованні. П.Юркевич осмислив педагогіку як науку про виховання; усвідомив справжнє значення самовиховання у житті людини; сформулював закон розвитку вільної особистості. Цілі, прийняли, зміст, методи навчання і виховання обґрунтовані вченим з загальнолюдських позицій та християнських цінностей, що існують поза часом.

Юркевича, як і багатьох мислителів (в тому числі і укра­їнських), цікавили проблеми, пов'язані з душею. Він ствер­джував, що людська душа відкривається суб'єкту в інтроспекції (тобто "внутрішнім зором"). Ще працюючи в Києві, Юркевич намагався консолідувати навколо себе сили, які протистояли б природничій психології. З іншого боку - він завжди намагався поєднати викладене в Біблії із сучасними досягненнями науки. Вчений стверджував, що все повинно йти (і слова, і вчинки) від серця, від душі і тільки тобі воно має сенс і досягає своєї мети. Знання повинні пройти "через серце", освітлене розумом, прямо "у вмістилище душі". Ще в середині XIX ст. вчений розумів, що знання повинні проходити через сферу почуттів - тільки тоді вони міцні та надійні[10 c. 41-42].

21. Необіхівіоризм як психологічний напрямок

Толмен Е. (1886-1956) – формула поводження повинна складатися не з двох, а з трьох членів, і тому виглядати в такий спосіб: стимул (незалежна перемінна) – проміжні перемінні – залежна перемінна (реакція). Середня ланка (проміжні перемінні) – нічого інше як неприпустимі прямому спостереженню психологічні моменти: чекання, установки, знання. Інший варіант належить Халу (1884-1952) і його школі. Він увів формулу «стимул - реакція», так само додаткова ланка потреба організму (харчова, сексуальна і т.д.)

22. І.П.Павлов як автор вчення про умовно-рефлекторну діяльність.

Вища нервова діяльність, за І. П. Павловим, - це діяльність переважно кори великих півкуль та інших структур переднього мозку, які забезпечують узгодження організму з навколишнім середовищем, тобто його поведінкові реакції. Діяльність інших відділів центральної нервової системи ("нижча нервова діяльність") спрямована, головним чином, на узгодження роботи внутрішніх органів та розвантаження вищої нервової діяльності від другорядної інформації. Сукупність вроджених і набутих реакцій, які забезпечують узгодження організму із зовнішнім середовищем, складає його поведінку. Будь-яка поведінкова реакція включає такі складові: пам'ять, потреби, мотивації, емоції.

Таким чином, вища нервова діяльність ділиться на вроджені (безумовно-рефлекторні) і набуті (умовно-рефлекторні) форми поведінки, які мають рухові й вегетативні компоненти цієї цілеспрямованої діяльності. Прості поведінкові реакції - це рефлекси. Рефлекси - це збудження від рецепторів, що викликає кожного разу певну, стереотипну поведінку, яка в процесі філо- та онтогенезу виявилася найбільш адекватною і закріпилася[12, c. 64].

23. Соціальний біхевіоризм

Біхевіоризм (від англ. behavіour поводження) психологічний напрямок, початок якого було покладено публікацією в 1913р. статті американського психолога Дж.Уотсона "Психологія з погляду біхевіориста". Як предмет психології в ньому фігурує не суб'єктивний мир людини, а об'єктивно фіксуємі характеристики поводження, викликуваного якими-небудь зовнішніми впливами. При цьому як одиниця аналізу поводження постулюється зв'язок стимулу (S) і відповідної реакції (R). Всі відповідні реакції можна розділити на спадкоємні (рефлекси, фізіологічні реакції й елементарні "емоції") і придбані (звички, мислення, мова, складні емоції, соціальне поводження), які утворяться при зв'язуванні (обумовлюванні) спадкоємних реакцій, що запускаються безумовними стимулами, з новими (умовними) стимулами. Зокрема , у дослідженнях Уотсона показано, що, якщо сполучити безумовні стимули, що викликають у дитини емоцію страху (різкий звук, втрата опори), з іншими, спочатку нейтральними (наприклад, показ білого кролика), те через якийсь час реакція страху може викликатися вже одним тільки показом кролика. Але надалі було показано, що саме обумовлювання являє собою досить складний процес, що має психологічний зміст. Поступово виникли зміни в концептуальному апарату біхевіоризму, що змусило говорити про перетворення його в необіхевіоризм. У схемі S R з'явилися "проміжні змінні" (образ, мета, потреба). Іншим варіантом ревізії класичного біхевіоризму стала концепція оперантного біхевіоризму Б.Скиннера, розроблена в 30хгг. XX ст., де було модифіковане поняття реакції. У цілому, біхевіоризм дуже вплинув на розвиток психотерапії, методи програмованого навчання[12, c. 137].

24. Розвиток педагогічних ідей на початку XX століття (Л.С. Виготський, С.Шпільрейн).

Культурно-історична теорія Виготського породила найбільшу в радянській психології школу, з якої вийшли А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурія, А. В. Запорожець, Л. И. Божович, П. Я. Гальперін, Д. Б. Ельконін, П. И. Зінченко, Л. В. Занков і ін.

В 1970-ті рр. теорії Виготського стали викликати інтерес в американській психології. У наступне десятиліття всі основні праці Виготського були переведені й лягли, поряд з Піаже, в основу сучасної освітньої психології США.

У педагогічній теорії Л.С. Виготського були закладені основи концепції культурно-історичного розвитку психіки (Л.С.Виготський, А.Р. Лурія, А.А. Леонтьев), відповідно до якої свідомість людини розглядається як найбільш складна форма відбиття дійсності й продукт суспільно-історичного процесу. Ідеї цієї нової педагогічної концепції суперечили пануючій педагогічній концепції "tabula rasa", що, починаючи з Я.А. Коменского й Дж. Локка, будувала виховно-освітній процес на суб'єкт- об'єктних відносинах, що передбачають підлеглу роль учня в навчанні.

Л.С. Виготський затверджував, що пасивне сприйняття учнем вказівок учителя є "верхи психологічної безглуздості" і абсолютно неприпустимо [4, C .83]. На противагу такому підходу Л.С.Виготський висунув вимогу, що повинне бути основним принципом виховання й навчання - особиста діяльність учня і його власний досвід. От чому значення категорії "інтерес" у цій концепції помітно зросло в порівнянні з концепцією "tabula rasa". Л.С. Виготський уважав, що освітній процес необхідно будувати на "точно врахованих дитячих інтересах" [4, C. 118]. На його думку, навчання можливо в тому випадку, якщо воно опирається на інтерес дитини, іншого навчання бути не може [4, C. 155]. Відповідно до психологічного закону, що виявив Л.С. Виготський, педагог повинен додержуватися основного правила: "...перш ніж пояснювати - зацікавити; перш ніж змусити діяти - підготувати до дії; перш ніж звернутися до реакцій - підготувати установку; перш ніж повідомляти що-небудь нове - викликати очікування нового..." [4, C. 155]. Таким чином, ми з, що інтерес є одним з головних положень його педагогічної системи, але важливу роль також грають установки й очікування діяльності.

25. Гуманістична психологія: зміст та теоретики.

Гуманістична психологія виникла на початку 50-х років ХХ століття. Вона не є однорідною, але всі її прихильники дотримуються погляду, що психологія не повинна будуватись за зразком природничих наук: людина має вивчатись як активний об'єкт дослідження. Представники цього напряму А. Маслоу , К. Роджерс ,В.Франкла, Ш.Бюлера та ін., концентрували увагу на таких проблемах: особистість, розвиток, активність, креативність, автономність, самоактуалізація, самовдосконалення, свобода вибору, відповідальність, прагнення людини до вищих цінностей, тощо.

Отже, в центрі уваги гуманістичної психології проблеми особистості, її розвиток. На противагу психоаналізу представники гуманістичної психології підкреслюють роль свідомості і самосвідомості в детермінації поведінки і симпатії людини. Психологів цього напряму цікавили провідні мотиви в житті людини, потреба особистості в позитивній оцінці.

26. О. М. Леонтьев та його вчення про діяльність

Положення про те, що все, що здійснюється в психічній сфері людини укорінено в її діяльності, розвивав також Олексій Миколайович Леонтьев (1903-1979).

Спершу він слідував лінії, наміченій Виготським. Але потім, високо оцінивши ідеї Басова про «морфологію» (побудову) діяльності, він запропонував схему її організації і перетворення на різних рівнях: в еволюції тваринного світу, в історії людського суспільства, а також в індивідуальному розвитку людини в роботі «Проблеми розвитку психіки» (1959).

Леонтьев підкреслював, що діяльність - особлива цілісність. Вона включає різні компоненти: мотиви, цілі, дії. їх не можна розглядати окремо, вони утворюють систему. Розходження між діяльністю і дією він пояснював на такому прикладі, узятому з історії діяльності людей у первісному суспільстві. Учасник первісного колективного полювання (загонич) залякує дичину, щоб направити її до інших мисливців, що ховаються в засідці. Мотивом їх діяльності служить потреба в їжі. Задовольняє ж він свою потребу, відганяючи добичу, з чого випливає, що його діяльність визначається мотивом, тоді як дія - тією метою, що ним досягається (залякування дичини) заради реалізації цього мотиву.

З цих простих прикладів видно, наскільки важливо вивчати ті дії, що об'єктивно спостерігаються, розкривати їх внутрішнє психологічне підґрунтя.

Звертання до діяльності як властивій людині формі існування дозволяє включити в широкий соціальний контекст вивчення основних психологічних категорій (образ, дія, мотив, відношення, особистість), що утворюють внутрішньозв'язану систему[12, c. 138].

27. Організмічна теорія.

Організмічна теорія О.Шпенглера. Ця теорія надає зручну типологію культур (магічна, аполонічна, фаустиянська) і проводить глибокий аналіз різних аспектів культури (мистецтво, право, релігія, наука тощо). До найбільш важливих для даної роботи методологічних досягнень О.Шпенглера відноситься внесення до кола культур-філософської проблематики співвідносин культури між часом і формами простору як значних детермінант, що зумовлюють фізіогноміку культури в цілому, а також проголошення взаємної герметичності, відокремленості культур[11, c. 54].

28. Теорія поля Курта Левіна

Один з учнів Вертгеймера Куртом Лкевіним (1890-1947) була створена "теорія поля”, яка на його думку повинна пояснити відповідні моменти в відносинах людини і середовища, в якому здійснюються її життєдіяльність, а також в відносинах людей між собою. К.Левін вважав, що психологія має пояснити психологічні явища перш за все в категоріях "відносин”, а не ізольованих "речей”. На відміну від концепції гештальтпсихології в теорії Левіна аналізуються не тільки сприйняття і образи суб'єкта, але й його взаємовідносини з безпосереднім оточенням.

Поведінку розглядається як функцію середовища і особистості. "Індивід діє в повному середовищі. Одні його області притягують, інші відштовхують. Цю якісь об'єктів Левін назвав "валентністю”, яка може бути позитивною і негативною. При позитивній валентності всі сили направляються до цієї області, при негативній – від неї. Середовище заряджень "плюсами” і "мінусами”, направляючими "локомоції” особистості. Що стосується самої особистості, то вона представлена в концепції Левіна в виді "систем напруги”[11, c. 116-117].

29. Екзистенційна психологія

Екзистенційна психологія - напрямок у психології, що виходить із унікальності конкретного життя людини, незвідної до загальних схем, що виникла в руслі філософії екзистенціалізму. Її прикладним розділом є екзистенціальна психотерапія. Екзистенціальну психологію відносять до гуманістичних напрямків у психології.

На виникнення цього напрямку вплинули філософія екзистенціалізму Серена Керкегора, Мартіна Хайдеггера й Жана Поля Сартра й феноменологічна психологія Едмунда Гуссерля, Хайдеггера й Сартра.

У цей час основними напрямками екзистенціальної психології вважаються:

· Екзистенціальний аналіз Людвіга Бинсвангера.

· Daseіn-анализ (дазайн-анализ) Медарда Боса.

· Екзистенціальний аналіз (логотерапия) Віктора Франкла.

· Екзистенціальний аналіз Альфрида Лэнгле.

Екзистенційна психологія - від лат. exіstentіa - існування й греч. psyche - душу, logos - навчання. Психологічний напрямок, заснований на принципах гуманістичної психології. Виходить із первинності буття людини, з яким органічно зв'язані базові екзистенціальні проблеми, стрес і тривога. Її представниками є Л.Бинсвангер, М.Бос, Е.Мінковскі, Р.Мей, В.Франкл, Дж.Бьюдженталь. Основний розглядається проблема людини, що рефлектує і підтверджує себе в процесі знаходження змістів. У центр уваги ставляться не зовнішні сили, що обумовлюють поводження людини, але його власна індивідуальність, що себе довідається (Хайдеггер), перевіряє (Сартр) або здійснює (Франкл). Ця індивідуальність проявляється в різних формах любові, при переживанні сорому, при зміні настроїв. Виділяється ряд проблем: життя й смерті; волі й відповідальності; спілкування й самітності: змісту й безглуздості існування. Разом з тим, уважається, що конкретна людина має унікальний особистий досвід, які не може бути зведений до універсальних правил. На основі даних теоретичних посилок розвивається екзистенціальна психотерапія, спрямована на відновлення автентичності особистості, що досягається за рахунок глибинної особистісної рефлексії[5, c. 251].
Реферат на тему: Відповіді на питання з предмету "Історія психології" (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.