Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Право

Загальні відомості про державну систему стандартизації, її мету і основні принципи (реферат)

Робота з стандартизації в Україні регламентується Декретом Кабінету міністрів та комплексом стандартів державної системи стандартизації, перші стандарти якого введені в дію 01.10.93р. наказом Держкабінету України від 29.07.93р.

Державна система стандартизації в Україні визначає мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила виконання всіх видів робіт зі стандартизації.

Основною метою стандартизації є:

— реалізація єдиної технічної політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації;

— захист інтересів споживачів і держави з питань безпеки продукції, процесів, послуг для життя, здоров'я та майна громадян, охорони навколишнього середовища;

— забезпечення взаємозамінності та сумісності продукції, її уніфікації;

— забезпечення якості продукції, виходячи з досягнень науки і техніки, потреб населення і народного господарства;

— раціональне використання всіх видів ресурсів, підвищення технічно-економічних показників виробництва;

— безпека народногосподарських об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних і технічних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;

— створення нормативної бази функціонування систем стандартизації, управління якістю та сертифікації продукції, проведення державної політики у сфері ресурсозаощадження, розроблення і виконання державних соціально-економічних і науково-технічних програм;

— усунення технічних та термінологічних перешкод для створення конкурентноздатної продукції та її виходу на світовий ринок;

— впровадження та використання сучасних виробничих та інформаційних технологій;

— сприяння забезпеченню обороноздатності мобілізаційної готовності країни;

Основні принципи стандартизації є:

· врахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, економічної доцільності і ефективності технологічних процесів для виробника, вигоди та безпеки для споживача та держави в цілому;

· гармонізація нормативних документів з стандартизації з міжнародними, регіональними і в разі необхідності, національними стандартами інших країн;

· забезпечення відповідності вимог нормативних документів актам законодавства;

· участь у розробленні нормативних документів усіх зацікавлених сторін (розробник, виробник, споживач, орган державної виконавчої влади тощо);

· взаємозв'язок і узгодженість нормативних документів усіх рівнів;

· придатність нормативних документів для сертифікації продукції;

· відкритість інформації про чинні стандарти і програми робіт з стандартизації з урахуванням вимог чинного законодавства;

· Відповідальність комплексів (систем) стандартів складу та взаємозв'язок об'єктів стандартизації для повної галузі, раціональність, несуперечність та обґрунтованість вимог стандартів, можливість їх перевірки;

· застосування інформаційних систем і технологій у галузі стандартизації.

Об'єкти стандартизації

Об'єктами державної стандартизації є:

а) об'єкти організаційно-методичні та загально-технічні, в тому числі:

— організація проведення робіт з стандартизації;

— термінологічні системи різних галузей знань та діяльності;

— класифікація і кодування техніко-економічної та соціальної інформації;

— системи та методи забезпечення якості та контролю якості (вимірювань, аналізу), методи випробувань;

— метрологічне забезпечення (норми, правила, вимоги, організація робіт);

— вимоги техніки безпеки, гігієни праці, економіки, технічної естетики;

— системи технічної та іншої документації загального використання, єдина технічна мова;

— системи величин та одиниць;

— типорозмірні ряди і типові конструкції виробів загально-машинобудівного застосування;

— інформаційні технології, включаючи програмні та технічні засоби інформаційних систем загального призначення;

— достовірно довідкові дані про властивості речовин та матеріалів;

б) продукція міжгалузевого призначення та широкого вжитку;

в) складові елементи народногосподарських об'єктів державного значення, в т.ч. банківсько-фінансова система, транспорт, зв'язок, енергосистема, охорона навколишнього природного середовища, вимоги до вживаних природних ресурсів, оборона тощо;

г) об'єкти державних соціально-економічних та державних науково-технічних програм.

КАТЕГОРІЇ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З СТАНДАРТИЗАЦІЇ.

Нормативні документи з стандартизації розподіляються за такими категоріями:

— державні стандарти України – ДСТУ;

— галузеві –ГСТУ;

— стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України – СТТУ;

— технічні умови – ТУУ;

— стандарти підприємств –СТП.

Державні стандарти України розробляються на:

· Організаційно-методичні та загально-технічні об'єкти; а саме: організація проведення робіт із стандартизації, науково-технічна термінологія, класифікація і кодування технічно-економічної та соціальної інформації, технічна документація, інформаційні технології, організація робіт з метрології, достовірні довідкові дані про властивості матеріалів і речовин;

· вироби загально-машинобудівного застосування;

· складові елементи народногосподарських об'єктів державного значення;

· продукцію міжгалузевого призначення;

· продукцію для населення та народного господарства;

· методи випробувань.

Державні стандарти України містять обов'язкові та рекомендовані вимоги.

До обов'язкових належать:

— вимоги, що стосуються безпечності продукції для життя, здоров'я і майна громадян, її сумісності і взаємозамінності, охорони навколишнього природного середовища, і вимоги до методів випробувань цих показників;

— вимоги техніки безпеки і гігієни праці з посиланням на відповідні норми і правила;

— метрологічні норми, правила, вимоги та положення, що забезпечують достовірність і єдність вимірювань;

— положення, що забезпечують технічну єдність під час розроблення, виготовлення, експлуатації або застосування продукції.

Обов'язкові вимоги державних стандартів підлягають безумовному використанню на всій території України.

Рекомендовані вимоги державних стандартів України підлягають безумовному виконанню, якщо:

— це передбачено чинними актами законодавства;

— ці вимоги включено до договорів на розроблення, виготовлення та поставку продукції;

— виробником (постачальником) продукції документально заявлено про відповідність продукції цим стандартам.

Державні стандарти затверджує Держстандарт України, а стандарти в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів – Мінбудархітектури України.

Державні стандарти та зміни до них підлягають державній реєстрації в Держстандарті України і публікуються українською мовою з автентичним текстом російською мовою.

До Державних стандартів України прирівнюються державні будівельні норми і правила, а також державні класифікатори техніко-економічної та соціальної інформацій.

Як державні стандарти України також використовують державні стандарти колишнього Союзу (міждержавні стандарти), передбачені угодою про проведення країнами СНД погодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації.

Республіканські стандарти УРСР застосовуються як державні до їх заміни чи скасування.

Галузеві стандарти розробляють на продукцію за відсутності державних стандартів України чи в разі необхідності встановлення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів.

Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок у разі необхідності поширення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, одержаних в окремих галузях знань чи сферах професійних інтересів.

Ці та галузеві стандарти не повинні суперечити обов'язковим вимогам державних стандартів і підлягають державній реєстрації в Держстандартизації України.

Технічні умови – нормативний документ, який розробляють для встановлення вимог, що регулюють стосунки між постачальником (розробником, виробником) продукції для якої відсутні державні чи галузеві стандарти (або в разі необхідності конкретизації вимог зазначених документів).

Стандарти підприємства розробляють на продукцію (процеси, послуги), які виробляють і застосовують (здійснюють, надають) лише на конкретному підприємстві.

ВИДИ СТАНДАРТІВ

Відповідно до специфіки об'єкта стандартизації, складу та змісту вимог, встановлених до нього, для різних категорій нормативних документів з стандартизації розробляють стандарти таких видів:

— основоположні;

— на продукцію, послуги;

— на процеси;

— методів контролю (випробувань, вимірювань, аналізів).

Основоположні стандарти встановлюють організаційно-методичні та загально-технічні положення для визначеної галузі стандартизації, а також терміни для визначення, загально-технічні вимоги та правила, норми, що забезпечують впорядкованість, сумісність, взаємозв'язок та взаємопогодженість різних видів технічної та виробничої діяльності під час розроблення, виготовлення, транспортування та утилізації продукції, охорону навколишнього природного середовища.

Стандарти на терміни та визначення всіх категорій, крім державних до їх затвердження підлягають погодженню з Держстандартом України, а в галузі будівництва – з Мінбудархітектури України.

Стандарти на продукцію, послуги встановлюють вимоги до груп однорідної або конкретної продукції, послуги, які забезпечують її відповідність своєму призначенню.

Стандарти на процеси встановлюють основні вимоги до послідовності та методів (засобів, режимів, норм) виконання різних робіт (операцій) у процесах, що використовуються у різних видах діяльності та які забезпечують відповідність процесу його призначення.

Стандарти та методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу) встановлюють послідовність робіт, операцій, способи (правила, режими, норми) і технічні засоби їх виконання для різних видів та об'єктів контролю продукції, процесів, послуг.

ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

До них відносяться:

— Державний комітет України з стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України);

— Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики (Укр НДІССІ);

— Державний науково-дослідний інститут "Система” (ДНДІ "Система”);

— Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (Укр ЦСМ);

— Український навчально-науковий центр зі стандартизації, метрології та якості продукції;

— Технічні комітети зі стандартизації (ТК);

— Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації.

ОРГАНИ ГАЛУЗЕВОЇ СЛУЖБИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

До них відносяться:

— служба стандартизації міністерства або відомства;

— головні (базові) організації зі стандартизації;

— служба стандартизації підприємства, організації.

ВИСНОВОК

Жодне суспільство не може існувати без технічного законодавства та нормативних документів, які регламентують правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя та здоров'я людей та навколишнього середовища. Стандартизація якраз і є тією діяльністю, яка виконує ці функції.

Об'єктивні закони розвитку техніки і промисловості неминуче ведуть до стандартизації, яка є запорукою самої високої якості продукції, що може бути досягнута на даному історичному етапі. Завдяки стандартизації суспільство має можливість свідомо керувати своєю економічною і технічною політикою, домагаючись випуску виробів високої якості.

В умовах науково-технічного прогресу стандартизація є унікальною сферою суспільної діяльності. Вона синтезує в собі наукові, технічні, господарські, економічні, юридичні, естетичні і політичні аспекти. В усіх промислово розвинених країнах підвищення рівня виробництва, поліпшення якості продукції і ріст життєвого рівня населення тісно пов'язані з широким використанням стандартизації.
Реферат на тему: Загальні відомості про державну систему стандартизації, її мету і основні принципи (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.