Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Право

Використання сучасних комп’ютерних технологій у протидії транснаціональній злочинності (реферат)

В умовах сьогодення відбувається якісна зміна кримінального світу: усвоїй злочинній діяльності кримінальні структури використовують найсучасніші досягнення науки ітехніки, комп'ютерні системи та нові інформаційні технології. Тобто, відбувається процес інтенсивної інтелектуалізації організованої злочинності. Новим небезпечним явищем стає транснаціоналізація злочинності, залучення організованого "національного” криміналітету до діяльності злочинних угруповань інших країн, що стрімко прогресує внаслідок неадекватної міжнародної активності України стосовно координації боротьби зцим явищем, яке завдає шкоди міждержавним економічним відносинам, підриває авторитет держави. Сфера діяльності транснаціональної злочинності розповсюджується на наркобізнес, торгівлю ядерними матеріалами ізброєю, крадіжки та контрабанду автомобілів, організовані форми пограбування транспортів звантажами іт.ін. Зметою ефективної протидії зазначеним негативним явищам та створення сприятливих умов для вжиття всього комплексу відповідних заходів розроблено та впроваджено вдіяльність державних структур Автоматизовану інформаційну систему (АІС) "Інтегрований національний банк даних (ІНБД) про транспортні засоби”.

Метою розробки АІС "ІНБД про транспортні засоби” єстворення широких можливостей максимального забезпечення матеріальних прав громадян, передбачених розділом 2Конституції України, впровадження принципово нових можливостей упротидії незаконному ввезенню та легалізації вУкраїні викрадених за кордоном транспортних засобів, виявлення та знешкодження злочинних транснаціональних угруповань ітерористичних організацій.

АІС "ІНБД про транспортні засоби” за рядом своїх показників розроблена на рівні кращих закордонних систем, відповідає міжнародним стандартам та інтегрується зіншими аналогічними системами країн Європи, Азії та Америки. В АІС "ІНБД про транспортні засоби” об'єднано сім функціонально пов'язаних між собою автоматизованих інформаційно-пошукових підсистем (АІПС «Національний банк даних— "Автомобіль”», "Угон”, "Угон— СНД”, "Документ”, "Номерний знак”, "Штрафмайданчик”, "Пересувний об'єкт”), що реалізують замкнутий цикл діяльності підрозділів органів внутрішніх справ за такою послідовністю: збір, накопичення, систематизація, аналіз інформації по кримінальним базам даних; обробка запитів івидача інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників, транспортні засоби, власниками яких єчлени організованих злочинних угруповань, кримінальні авторитети, про викрадені вУкраїні, країнах СНД та інших країнах світу транспортні засоби, про викрадені івтрачені номерні знаки, реєстраційні документи та посвідчення водія, про знаходження автомототранспортних засобів на штрафмайданчиках; опрацювання та видача статистичної інформації увигляді звіту чи окремих цифрових даних.

До Інтегрованого національного банку даних мають безпосередній доступ підрозділи Державтоінспекції, оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, Національного бюро Інтерполу вУкраїні, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Служби безпеки України іт.ін.

Інформацією ІНБД користуються (за запитами до УДАІ МВС України) також Прокуратура, зацікавлені міністерства України (Держкомкордон, Держкомстат, МНС, Міноборони, Мінекобезпеки, Мінтранс, Мінюст України), заводи-виробники транспортних засобів та запасних частин, торговельні організації по реалізації автомобілів тощо.

Джерелами первинної інформації (перший рівень), що надсилається щоденно каналами електронної пошти до баз даних Управлінь ДАІ ГУ–УМВС України вобластях, є:

районні (міжрайонні) реєстраційно-екзаменаційні підрозділи ДАІ;

районні відділи (відділення) внутрішніх справ та ДАІ;

підрозділи дорожньо-патрульної служби.

В УДАІ (ВДАІ) ГУ–УМВС України вобластях (другий рівень) збирається інакопичується інформація зрайонного рівня, ведуться обласні бази даних транспортних засобів та їх власників, викрадених вУкраїні та за кордоном транспортних засобів, викрадених чи загублених реєстраційних документів та посвідчень водія, відомостей про дорожньо-транспортні пригоди іпорушення Правил дорожнього руху, стан доріг та їх обладнання. Інформація, що передається до АІС "ІНБД про транспортні засоби” зобласних баз даних, конвертується увідповідний формат даних ІНБД іелектронною поштою виділеними каналами зв'язку передається до УДАІ МВС України (державний рівень).

Програмне забезпечення АІС "ІНБД про транспортні засоби” підтримується операційною системою UNIX. Використання спектру продуктів фірми MICROSOFT (WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS NT) надає розробникам та користувачам величезні переваги іне тільки по сумі витрат, але йза можливістю управління та адміністрування.

АІС "ІНБД про транспортні засоби” функціонує на одній знайсучасніших систем управління базами даних ORACLE, яка єлідером упобудові систем клієнт-сервер та технологій реляційних систем управління базами даних. Система управління базами даних ORACLE має такі переваги:

можливість одночасного обслуговування великої кількості користувачів;

підтримка великих обсягів даних (не менше 20Гб);

забезпечення обробки запитів урежимі реального часу;

наявність засобів для роботи вархітектурі клієнт-сервер (САSЕ-технологія);

наявність розвинених засобів захисту даних від несанкціонованого доступу (не нижче рівня С2) та збоїв обладнання;

підтримка розподілених баз даних;

розвинені комунікаційні засоби.

Ефективне функціонування ІНБД забезпечується створеною корпоративною інформаційно-обчислювальною мережею (ІОМ) Державтоінспекції. Вона слугує для об'єднання підрозділів органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів уєдиний інформаційний простір іпризначена для обміну даними між цими підрозділами зрайонного рівня до рівня МВС України на принципах глобальної корпоративної мережі архітектурної побудови IP (Internet Protokol). Інформаційно-обчислювальна мережа дозволяє розширити мережу обміну даними інших підрозділів МВС України, які мають воснові ту саму архітектурну ідеологію. Мережа побудована на виділених чотирьох провідних міжміських каналах зв'язку зі швидкістю з'єднання від 28,8Кбіт/сек до 2Мбіт/сек між обласними центрами та столицею. Вобластях створено вторинну мережу— від ОРЕВ УДАІ до МРЕВ та інших підрозділів. Умережі задіяно 317серверів баз даних та 28комунікаційних серверів.

Інформаційно-обчислювальна мережа УДАІ МВС України забезпечує:

єдину комунікаційну мережу доступу локальних та віддалених користувачів, атакож інших територіальних підрозділів та служб МВС до баз даних УДАІ МВС України та його підрозділів вобластях уєдиному мережевому середовищі;

високонадійну систему архівації даних уєдиному стандарті;

багатоступеневу систему захисту даних від несанкціонованого доступу;

високу надійність комплексу технічних засобів, що функціонують вцілодобовому режимі експлуатації;

єдине адміністрування ІОМ здистанційним контролем мережі (SNMP— контроль) вцілому та можливість реконфігурації її укритичних ситуаціях чи за необхідністю;

високу швидкість обробки запитів користувачів при максимальній кількості підключених локальних та віддалених користувачів, що функціонують вІОМ УДАІ МВС України.

З метою забезпечення якісного функціонування ІНБД про транспортні засоби та мережі ІОМ ужорстких умовах часу реагування, надійності та таємності інформації, атакож зметою забезпечення розвитку ІОМ та збільшення кількості компонентів без необхідності подальшої докорінної модернізації засобів та видів зв'язку ізапасом потужності техніки для незмінної експлуатації протягом тривалого часу створено математичну модель системи, яка єосновою побудови архітектури АІС "ІНБД про транспортні засоби”.

Це уможливило розробку та впровадження технічних та програмних рішень, які забезпечують її сумісність заналогічними системами інших підрозділів МВС України. При створенні математичної моделі були застосовані:

1. Класичний апарат теорії імовірності.

2. Сучасні результати теорії систем масового обслуговування.

3. Апарат вирішення задач оптимізації для нелінійних систем здинамічними обмеженнями.

4. Сучасний апарат алгебри циклограм, який дозволяє здопомогою засобів когнітивної графіки вдіалоговому режимі ефективно вирішувати динамічні розподільні задачі взаємовідносин користувачів вІОМ Державтоінспекції.

5. Сучасні методи ефективного виконання операцій пошуку увеликих базах даних.

Завдяки математичному моделюванню ІОМ ДАІ було досягнуто такі результати:

1. Розроблені та впроваджені інтелектуалізовані алгоритми диспетчерування потокових процесів умережі, які дозволяють здійснювати балансування каналів таким чином, що задана оперативність отримання інформації забезпечується на всіх рівнях ієрархії системи.

2. Створено теоретичне обґрунтування нарощування потужностей ІБД Державтоінспекції та ІОМ ДАІ без заміни архітектури та топології мережі, що базується на можливості розширення матриці інтенсивності інформації, що передається, зі збереженням діючої структури ІОМ Державтоінспекції.

3. Врезультаті досліджень була синтезована оптимальна структура ІОМ ДАІ, яка дозволила при заданій оперативності отримання інформації мінімізувати орендну плату за канали зв'язку. Синтезований варіант має топологію "зірки” зцентром вУДАІ МВС України і"променями” вУДАІ ГУМВС–УМВС вобластях здодатковими каналами зв'язку між УДАІ ГУМВС–УМВС. Базовий варіант, який використовувався для порівняння, мав топологію "зірки” без додаткових каналів зв'язку між УДАІ (ВДАІ) ГУМВС–УМВС, але збільшою пропускною можливістю між УДАІ МВС України та УДАІ (ВДАІ) ГУМВС–УМВС України. Орендна плата синтезованого варіанту виявилася нижче за орендну плату базового на 15%.

4. Для центрального вузла мережі УДАІ МВС України здійснено динамічну оптимальну маршрутизацію інформаційних потоків.

5. ВАІС "ІНБД про транспортні засоби” реалізовано новий алгоритм кластиризації, який основано на оптимізації механізму, хешируванні, що динамічно розширюється.

6. ВАІС "ІНБД про транспортні засоби” здійснено оптимальну стратегію випереджувального вибору інформації.

В результаті реалізації розроблених алгоритмів швидкість отримання оперативної інформації збільшилася на 45%.

Сервер баз даних УДАІ МВС України взаємодіє зметою передачі та прийому даних зсервером (серверами) Управління оперативної інформації (УОІ) МВС України та Національного центрального бюро Інтерполу вУкраїні, для чого слугують маршрутизатори, увімкнені вмережу ETHERNET МВС України іETHERNET УДАІ МВС України та з'єднані між собою високошвидкісними модемами через виділений канал зв'язку, тим самим поєднуючи дві мережі вєдину. Таке рішення дозволяє одночасно вирішити завдання звернення локальних та віддалених користувачів УДАІ МВС України до баз даних, яка функціонує на серверах УДАІ МВС України.

АІС "ІНБД про транспортні засоби” вбазі даних вміщує інформацію про:

автомототранспортні засоби, що пройшли державну реєстрацію уреєстраційних підрозділах ДАІ, та власників цих транспортних засобів;

викрадені автомототранспортні засоби як вУкраїні, так іза її межами;

викрадені та втрачені державні номерні знаки;

викрадені та втрачені реєстраційні документи та документи водія;

автомототранспортні засоби, затримані та доставлені на штрафмайданчики.

До підсистем ІНБД відносяться:

АІПС "Автомобіль”— призначена для автоматизації реєстраційної діяльності реєстраційно-екзаменаційних підрозділів (РЕП) ДАІ— державної реєстрації транспортних засобів та обліку їх власників, видачі реєстраційних документів іт.ін.

За результатами роботи міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділів (МРЕВ) формується районна картотека транспортних засобів та їх власників (база даних), що зберігається на районному сервері. На ньому також знаходяться дані, необхідні для роботи МРЕВ,— довідкова та кримінальна інформація (довідники-класифікатори, бази даних викраденого вУкраїні, вкраїнах СНД та інших країнах світу автомототранспорту, викрадених та загублених документів, номерних знаків). Ці кримінальні бази даних автоматично здержавного рівня поновлюються (тиражуються) за допомогою реплікаційного серверу УДАІ МВС України.

Центром реґіональної корпоративної мережі єлокальна обчислювальна мережа УДАІ ГУ–УМВС України вобластях. На центральному сервері обласної бази даних (БД) зберігаються: обласна картотека зареєстрованих транспортних засобів та їх власників, криміногенні бази даних ("Угон”, "Угон-СНД та Інтерполу”, "Документ”, "Номерний знак”).

Кримінальні бази даних використовуються для перевірки ТЗ, що реєструються, зметою запобігання реєстрації викрадених ТЗ чи їх реєстрації за викраденими документами. За допомогою обласного поштового серверу здійснюється обмін електронною поштою зУДАІ МВС України (поповнення інформації відповідних баз даних, отримання некоректних записів, які не підвантажилися до АІС "ІНБД про транспортні засоби”, тиражування усвоєму регіоні кримінальних баз даних іт.ін.).

Накопичення інформації про викрадені вУкраїні транспортні засоби здійснюється вАІПС "Угон”. Відомості про викрадення ТЗ зрегіональних баз даних каналами електронної пошти передаються до АІС "ІНБД про транспортні засоби” державного рівня, поповнюють її базу даних ірозповсюджуються врегіони не пізніше ніж через 30хв змоменту надходження цієї інформації до чергової частини УДАІ ГУ–УМВС України вобластях. Уразі знаходження викраденого ТЗ він знімається зобліку вобласній базі даних івідкоригована інформація каналами електронної пошти передається до АІС "ІНБД про транспортні засоби” та тиражується по обласним кримінальним базам даних.

Накопичення інформації про викрадені вкраїнах СНД та інших країнах світу транспортні засоби здійснюється АІС "Угон-СНД та Інтерполу”. Джерелом інформації єУправління оперативної інформації МВС України, яке отримує її за відповідними міжнародними каналами. Тиражування інформації по всім УДАІ ГУ–УМВС України здійснюється аналогічно розповсюдженню даних вАІС "Угон”.

Накопичення інформації про викрадені чи загублені реєстраційні документи, посвідчення водія здійснюється АІС "Документ”, авикрадені чи загублені державні номерні знаки— АІС "Номерний знак”. Джерелом первинної інформації для них єдані чергових частин районних Управлінь та відділів внутрішніх справ (при викраденні) або РЕП ДАІ (при втраті). Поповнення обласного банку даних та Інтегрованого національного банку даних ДАІ державного рівня здійснюється також через канали електронної пошти.

Накопичення інформації про транспортні засоби, що затримані на арештмайданчиках як безхазяйні, за підозрою упідробці номерних агрегатів (двигуна, кузова, шасі, рами), реєстраційних документів чи номерних знаків, за грубі порушення Правил дорожнього руху чи за невідповідність технічного стану автомобіля чинним вУкраїні нормам здійснюється АІС "Штрафмайданчик”.

Для здійснення зв'язку та зметою отримання за запитами інформації зАІС "ІНБД про транспортні засоби” стосовно патрульного автомобіля чи стаціонарного поста ДАІ каналами зв'язку було створено АІС "Пересувний об'єкт—2”. Основним її призначенням єоперативна перевірка інспектором ДАІ транспортного засобу безпосередньо на дорозі за наявними вІНБД базами даних ("Національний банк даних— "Автомобіль”, "Угон”, "Угон-СНД”, "Документ”, "Номерний знак”). Патрульний автомобіль ДАІ чи стаціонарний пост ДАІ оснащується мобільним телефоном зклавіатурою, що дає можливість протягом 10–30с отримати необхідну інформацію. Після обробки запиту по базам даних ІНБД відповідь на запит передається узворотному напряму до патрульного автомобіля ДАІ (стаціонарного поста ДАІ).

Кожен запит до АІС "ІНБД про транспортні засоби” автоматично фіксується увідповідному файлі бази даних із зазначенням тексту запиту, дати ічасу його надходження, інформації щодо ініціатора запиту, що уможливлює контроль використання службової інформації.

АІС "ІНБД про транспортні засоби” дає змогу підключати для взаємодії інші самостійно існуючі АІПС ДАІ:

АІПС "Адмінпрактика” (облік порушень Правил дорожнього руху);

АІПС "ДТП” (облік та аналіз дорожньо-транспортних пригод);

АІПС "Водій” (облік результатів здачі іспитів на право керування ТЗ та виданих посвідчень водія);

АІПС "Дорога” (облік та опрацювання інформації про стан доріг та їх обладнання);

АІПС "Спецвантаж” (облік маршрутів перевезення небезпечних, великовагових та великогабаритних вантажів).

Користувачами АІС "ІНБД про транспортні засоби” є:

підрозділи Державтоінспекції;

Управління карного розшуку;

Управління кримінального пошуку;

Управління по боротьбі зорганізованою злочинністю;

Управління оперативної інформації;

НЦБ Інтерполу вУкраїні;

Служба безпеки України;

Державна податкова адміністрація;

Прокуратура;

Державна митна служба;

міністерства та відомства України;

торговельні організації;

заводи-виробники.

Користувачі системи за наявності виділених каналів зв'язку підключаються безпосередньо до АІС або отримують інформацію за письмовими запитами.

Незаконний обіг автотранспортних засобів як вид організованої транснаціональної злочинності. Події, що сталися вЄвропі на початку 90-х років— розпад соціалістичного табору, розділ СРСР, утворення нових самостійних держав зпрозорими кордонами,— призвели не тільки до значних прогресивних політичних іекономічних перетворень.

Всупереч намірам урядів європейських держав цей період політичних іекономічних змін був повною мірою використаний іорганізованими злочинними формуваннями для розвитку різноманітних форм злочинності транснаціонального характеру. Відкриття кордонів, свобода міжнародних пересувань, інтенсивний потік капіталу, товарів та послуг не тільки стали причиною демократичних іполітичних зрушень вбагатьох країнах, але йстворили сприятливі умови для розвитку міжнародної організованої злочинності.

Транснаціональна організована злочинність становить загрозу як для нових демократичних держав, так ідля держав зі стабільною економічною системою, атакож країн Центральної та Східної Європи, які тільки останніми роками запровадили або ще запроваджують демократичні реформи та принципи ринкової економіки. Злочинні організації все ширше розгортають транскордонні операції не тільки зметою зміни кон'юнктури ринку, а йдля того, щоб уникати протидії правоохоронних органів.

Нерівність систем кримінального правосуддя іправоохоронних органів, зточки зору оперативних та матеріально-технічних можливостей, означає, що ступінь ризику для злочинних елементів значною мірою залежить від місця перебування злочинної організації. Зрайонів (країн) найменшого для себе ризику злочинні організації здійснюють постачання нелегальних або викрадених товарів та послуг на ті ринки, де існує можливість отримання максимальних прибутків.

Така діяльність організованих злочинних угруповань набуває значних масштабів. Використовуючи окремі держави за основні бази, кримінальні організації розташовуються вдекількох країнах, вяких наявні відповідні умови для злочинної діяльності, наприклад, значні ринки для збуту незаконної продукції або викраденого товару. До цього процесу за транспортно-перевалочні пункти залучаються території ряду держав, через які злочинні організації, використовуючи корупцію іпідкуп, забезпечують транзит нелегальних та викрадених товарів. Зазначені організації стають важливими учасниками міжнародної діяльності та відіграють чималу роль узаборонених законом сферах діяльності, наприклад, увиробленні наркотиків та торгівлі ними, незаконному обігу транспортних засобів, вогнепальної зброї, вибухових речовин. Ці сфери мають глобальні масштаби іприносять прибутки, які перевищують розміри валового національного доходу деяких держав.

Значне зростання незаконного обігу автотранспортних засобів, його територіальних масштабів постійно викликає занепокоєння правоохоронних органів майже всіх країн Європи. Крадіжки автомобілів та їх нелегальний обіг завдають державам Європи значних матеріальних збитків інегативно впливають на їх економічний стан та безпеку, що вимагає від урядів цих держав та правоохоронних органів посилення міжнародного співробітництва уцій галузі.

Загальновідомо, що останнім часом вУкраїні загрозливих масштабів набула криміналізація усфері обігу автотранспорту, обумовлена спеціалізацією злочинних угруповань на викраденні автомобілів за кордоном та ввозі їх внашу державу для незаконного продажу. Фактично Україна, як ібільшість країн СНД, стала "відстійником” викрадених іномарок, що негативно впливає на імідж нашої країни серед європейських держав.

Крадіжки автотранспорту як вид транснаціональної злочинності слід розглядати за двома основними аспектами.

По-перше, цей вид незаконного "промислу” при незначних матеріальних затратах надає значних прибутків організованим злочинним структурам.

По-друге, зростання моторизації усвіті івЄвропі після 1989р. викликало виникнення величезного існуючого інині "ринку збуту” для викрадених автомобілів іорганізованої системи "забезпечення” цього ринку. Це, всвою чергу, спричинило втягнення до незаконного автообігу широкого кола країн, виникнення міжнародних організованих злочинних організацій звідповідним напрямом злочинного "бізнесу”.

З метою успішної боротьби зі злочинністю, її окремими видами необхідно володіти інформацією стосовно загальних причин виникнення цього лиха та причин конкретних злочинних проявів.

Серед причин поширення автомобільних крадіжок на сьогодні вУкраїні та світі слід виділити такі:

можливість отримання великих прибутків, які мають злочинні організації, сплачуючи безпосереднім виконавцям невелику винагороду за викрадення автомашини, що потім перепродається цілісно або частинами. За викрадену автомашину, як правило, отримують приблизно половину її справжньої вартості;

невеликий ризик викриття. Ризик бути затриманим при вчиненні крадіжки автотранспорту єпорівняно невеликим. "Фахівець”- викрадач спроможний відімкнути та завести будь-яку машину за 10с. Після крадіжки автомашина переховується унадійному місці (наприклад, узакритому гаражі, зареєстрованому на сторонню особу), де на неї чекає розмонтування на запасні частини чи експорт за підробленими документами віншу країну;

поширення міжнародних кримінальних зв'язків. Процес демократизації суспільства вєвропейських країнах після розпаду Радянського Союзу та соціалістичного блоку стрімко поширив зв'язки міжнародної злочинності та межі їх впливу. Географія торгівлі викраденим транспортом втратила свої старі кордони— до неї додалися території колишнього Радянського Союзу, країни соціалістичного блоку, держави Середнього Сходу та Центральної Африки;

національні особливості та розбіжності законодавчих систем різних країн. Організована міжнародна злочинність вдало використовує прогалини та недосконалість чинного законодавства, атакож розбіжності чинних законодавств різних країн стосовно порядку перевірки, реєстрації автотранспорту та процедури повернення викраденого транспорту власникові;

незадовільний рівень співпраці та координації діяльності правоохоронних органів різних держав усфері протидії незаконному обігу автотранспорту. Рівень взаємодії між правоохоронними органами різних країн залишається недостатнім через відсутність єдиних баз даних, мовні бар'єри, розбіжності упідходах до оперативної та процесуальної діяльності.

Крадіжки автотранспортних засобів єспецифічним складом злочину, після вчинення якого залишається небагато слідів, а убагатьох випадках вони взагалі відсутні. Крім того, існує ще низка умов, що ускладнюють розкриття та попередження цього виду злочинів, асаме:

швидкість та мобільність цього виду злочинних посягань. Дуже важко затримати автомобільного викрадача безпосередньо при вчиненні крадіжки, оскільки сам злочин вчиняється швидко інепомітно, як правило, за відсутності свідків. Переслідування та спроби викрити злодія на викраденій автомашині єтеж важкою справою, оскільки злочинці, як правило, достатньо кваліфіковані водії та нерідко мають пристрої, що дозволяють контролювати переговори на поліцейській (міліцейській) хвилі. За достатньо незначний термін автомашина може вже знаходитися зовсім віншому населеному пункті, або івіншій країні чи надійно схованою угаражі або вінших місцях під охороною;

швидка зміна складу злочинної групи. Як свідчить аналіз практики розкриття злочинів усфері незаконного обігу викраденого автотранспорту, викрадачі автомашин можуть працювати відразу на декілька злочинних організацій та швидко переходити зодного угруповання до іншого, що значно ускладнює можливості викриття як безпосередніх викрадачів автомашин, так івстановлення причетності до цього конкретних злочинних груп;

необхідність залучення великої кількості персоналу та технічного забезпечення до викриття іприпинення діяльності злочинного угруповання. Робота звикриття кримінальної групи, що займається викраденням та торгівлею викраденим автотранспортом, потребує залучення великої кількості співробітників різних служб та агентури, атакож значного технічного забезпечення, зокрема, відеозйомки, підслуховування телефонних переговорів, експертних досліджень іт.ін.;

значний попит на автомашини, що залишається таким іна сьогодні. Густота та скупченість автомашин умістах зростає зкожним роком (особливо це помітно українах- виробниках автотранспортних засобів), що також стає сприятливим фактором для розвитку цього виду злочинів;

складність ідентифікації викраденого транспорту та його частин. Після професійної підробки дуже складно ідентифікувати викрадену автомашину, навіть якщо буде доведено, що вона євикраденою. Окрім того, значна кількість частин та агрегатів зовсім не мають ідентифікаційних ознак;

суперечливість інтересів державного та приватного сектору. Для державних органів найважливіша мета— розкриття злочину та забезпечення невідворотності покарання злочинців утой час, як для приватного сектору найбільш важливим завданням євідшкодування матеріальних збитків та повернення автомашини власнику. Існує також конкуренція між ділерами автомобільних фірм, фірмами-виробниками автотранспортних засобів, охоронних засобів, страховими компаніями та приватними детективними агенціями, що також негативно відбивається на загальному рівні протидії автомобільним крадіжкам.

Ситуація вУкраїні. Зчасу отримання Україною незалежності, відкриття кордонів для переміщення громадян та транспортних засобів вдержаву хлинув потік автотранспорту, значна кількість якого була викраденою. ВУкраїні виникли організовані злочинні угруповання, що спеціалізувалися на ввезенні таких транспортних засобів, їх легалізації та продажу. Ці злочинні угруповання налаштовували зв'язки із закордонними злочинними угрупованнями або мали там своїх представників, що відбувалося на тлі швидкого зростання міжнародної організованої злочинності, яка має транснаціональний характер.

Така загрозлива тенденція обумовлена значними досягненнями врозвитку технологій ізасобів зв'язку, безпрецедентним розширенням міжнародної комерційної та економічної діяльності, перевезень, туризму, утому числі йавтотуризму. Так, за даними Генерального секретаріату Інтерполу вЄвропі щорічно викрадається понад 2млн, а уСполучених Штатах Америки та Канаді— понад 1,7млн одиниць автотранспорту.

Транснаціональні злочинні організації ефективно використовують сформовану міжнародну обстановку, врезультаті чого транснаціональна злочинність не тільки розширяє свої кордони, але йприносить великі прибутки. Інтернаціоналізація організованої злочинності виявляється іврозширенні ринків збуту викрадених автомототранспортних засобів.

Проблема боротьби звикраденням транспортних засобів єактуальною на сьогодні для правоохоронних органів практично всіх країн. Усередині 90-х рр. це явище вУкраїні набуло загрозливого характеру, зприводу чого Кабінетом Міністрів України від 11квітня 1996р. було прийнято Постанову "Про заходи щодо боротьби злегалізацією вУкраїні викрадених за кордоном транспортних засобів, додержання вимог законодавства усфері їх обігу” №421.

Виконуючи вимоги зазначеної Постанови, для посилення боротьби злегалізацією вУкраїні викраденого автотранспорту МВС, Державною митною службою, СБУ, органами прокуратури за участю зацікавлених центральних імісцевих органів виконавчої влади було здійснено ряд практичних заходів. Вжито організаційних та інших заходів зудосконалення діяльності служб та підрозділів МВС України усфері попередження, розкриття та розслідування злочинів транснаціонального характеру, утому числі пов'язаних звикраденням та легалізацією автотранспорту.

Одним зважелів зі створення перешкод транснаціональним злочинним угрупованням євпровадження вУкраїні АІС "ІНБД про транспортні засоби”, завдяки чому наша держава отримала можливість покращити взаємодію зправоохоронними органами зарубіжних країн зрозкриття крадіжок автотранспорту та виявлення шляхів його нелегального обігу, на якісно новому рівні здійснювати процес обміну інформацією зГенеральним секретаріатом Інтерполу.

Важливим кроком увирішенні цього завдання стало впровадження АІС "ІНБД про транспортні засоби”, що уможливило покращання взаємодії зправоохоронними органами зарубіжних країн зрозкриття крадіжок автотранспорту та виявлення шляхів його нелегального обігу, на якісно вищому рівні здійснювати процес обміну інформацією зГенеральним секретаріатом Інтерполу.

Завдяки функціонуванню ІНБД та запровадженню звикористанням виділених каналів зв'язку корпоративної інформаційно-обчислювальної мережі значно скоротився час на проходження інформації про викрадений транспорт, були об'єднані існуючі інформаційні масиви вєдиний інтегрований банк даних, що дало позитивні результати уроботі звиявлення та розкриття злочинів, пов'язаних звикраденням транспортних засобів як вУкраїні, так іза її межами.

Національне центральне бюро Інтерполу вУкраїні зі свого боку забезпечило більш активну взаємодію зІнтерполом та відповідними правоохоронними органами інших країн зметою найбільш швидкого знищення міжнародних злочинних угруповань, спеціалізованих на викраденні, збуті та легалізації автотранспорту. При цьому активно використовується база даних АІС " ІНБД про транспортні засоби”.

Впровадження АІС " ІНБД про транспортні засоби” на державному рівні та використання її Національним центральним бюро Інтерполу вУкраїні у2000р. дозволили здійснити правоохоронними органами України та іноземних держав каналами Інтерполу 38246контактів, зяких 12143 (або 31%)— зпитань викрадення та легалізації викраденого транспорту (для порівняння: у1999році— 11201).

В результаті заходів, здійснених робочим апаратом Національного центрального бюро Інтерполу вУкраїні спільно зУДАІ та іншими службами Міністерства внутрішніх справ іправоохоронними органами щодо попередження, розкриття та розслідування злочинів усфері незаконного обігу автотранспорту, за 2000рік розшукано 691одиницю автотранспорту (668викрадених за кордоном ілегалізованих вУкраїні, 23— викрадені на території України іпереправлені за кордон).

Тільки у2000році співробітниками робочого апарату Національного центрального бюро Інтерполу вУкраїні здійснювалося супроводження 157кримінальних іоперативно-розшукових справ стосовно злочинних угруповань та осіб, які вчинили злочини, пов'язані звикраденням автотранспорту та його легалізацією.

Сьогодні вУкраїну щорічно ввозиться всередньому понад 160тис. автомобілів. Значного поширення набув такий вид злочинної діяльності, як викрадення автомобілів українах Західної Європи, перегін та збут їх вУкраїні. У1992–1995рр. злочинний бізнес здійснювали добре організовані спеціалізовані злочинні угруповання, що діяли на території Німеччини та Польщі. Сьогодні існують серйозні підстави вважати, що центри організованої злочинності, пов'язаної звикраденням автомобілів зкраїн Західної Європи, перемістилися до України та країн Балтії, аїх збут здійснюється на території всіх країн СНД. Загальна кількість автомобілів, що розшукуються вкраїнах СНД ічерез Інтерпол, перевищує 1,5млн одиниць.

Незаконне ввезення з-за кордону автомобілів зметою їх подальшої реалізації стало одним знайприбутковіших видів діяльності організованих злочинних угруповань інабуло ознак професійної злочинної діяльності. Усередньому автомобільна мафія отримує понад 5тис. дол. США від реалізації кожного викраденого автомобіля.

Накопичений практичний досвід, атакож результати наукових досліджень, проведених вНаціональній академії внутрішніх справ України, свідчать про те, що ефективна робота підрозділів Державтоінспекції МВС України, підвищення професійного рівня діяльності по боротьбі зі злочинним автомобільним бізнесом можливі лише за умови кардинального покращання її інформаційного забезпечення. До цього часу відсутність єдиної автоматизованої бази даних уцій сфері призводила до розрізненості інформації окремих баз даних ДАІ МВС України, неузгодженості дій митних органів та підрозділів органів внутрішніх справ, дозволяла майже без перешкод укороткий термін зареєструвати викрадений автомобіль або вивезти його за межі України.

За допомогою підсистем АІПС «Національний банк даних— "Автомобіль”», "Угон”, "Угон-СНД та Інтерполу” співробітниками оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України останнім часом викрито ряд злочинних угруповань, діяльність яких знезаконного обігу транспортних засобів мала транснаціональний характер. Проблема боротьби звикраденням транспортних засобів та їх подальшою легалізацією, атакож вивчення міжнародного аспекту цього питання залишаються одним зосновних напрямів діяльності Національного центрального бюро Інтерполу вУкраїні.

Розшук ізатримання викрадених транспортних засобів вУкраїні здійснюється оперативними підрозділами МВС України: службами карного розшуку, Державтоінспекції. Значний обсяг затримання автомобілів здійснюється спецпідрозділом ДАІ "Кобра” під час комплексних "відпрацювань” окремих областей України.

Завдяки інформації АІС "ІНБД про транспортні засоби” постійно виявляються підробки вдокументах, ідентифікаційних номерів агрегатів транспортних засобів, отримується інформації щодо викрадення транспортного засобу за кордоном (вилучення автомобіля як речового доказу по кримінальній справі), після чого через НЦБ Інтерполу вУкраїні проводиться взаємодія зоперативно-розшукових заходів для спільної протидії міжнародним злочинним угрупованням.

Впровадження АІС "ІНБД про транспортні засоби” дозволило підрозділам карного розшуку, ДАІ та іншим підрозділам органів внутрішніх справ значно підвищити ефективність перевірки транспортних засобів на предмет викрадення, розтаможування, законності придбання при їх реєстрації, нагляді за дорожнім рухом, перетинанні кордону івиявлення при цьому викрадених за кордоном та контрабандних транспортних засобыв.

АІС "ІНБД про транспортні засоби” постійно використовується НЦБ Інтерполу вУкраїні, підрозділами Головного управління боротьби зорганізованою злочинністю, Головного управління карного розшуку та іншими службами упротидії транснаціональним злочинним групам, що спеціалізуються на викраденні та незаконній легалізації транспортних засобів.

Таким чином, можна дійти до висновків, що перспективність розробленої системи полягає втому, що вона весь час розвивається, удосконалюється, має можливість подальшого нарощування технічних та соціальних функцій.
Реферат на тему: Використання сучасних комп’ютерних технологій у протидії транснаціональній злочинності (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.