Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Право

Управління наукою (реферат)

ПЛАН

1. Організація державного управління наукою

2. Органи управління наукою

3. Наукові заклади і наукові товариства


§ 1. Організація державного управління наукою

Держава надає пріоритетну підтримку розвиткові науки як визначального джерела економічного зростання і невід'ємної скла­дової національної культури та освіти, створюючи необхідні умови для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері науко­во-технічної діяльності, забезпечуючи використання досягнень на­уки і техніки для розв'язування соціальних, економічних, культур­них та інших проблем.

Згідно з ст. 54 Конституції України держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співто­вариством.

Правові засади державної політики у сфері науки і науково-техніч­ної діяльності визначені у Законі України від 13 грудня 1991 р. «Про ос­нови державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» (у редакції від 1 грудня 1998 p.[1]). Згідно з ним розвиток науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробу­ту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання.

Державне управління та регулювання наукової діяльності здій­снюється згідно з принципами: органічної єдності науково-технічно­го, економічного, соціального та духовного розвитку суспільства, поєднання централізації та децентралізації управління у науковій діяль­ності; додержання вимог екологічної безпеки; визнання свободи твор­чої наукової та науково-технічної діяльності; збалансованості розвитку фундаментальних і прикладних досліджень; використання досягнень світової науки, можливості міжнародного наукового співробітництва; свободи поширення наукової та науково-технічної інформації; відкри­тості для міжнародного науково-технічного співробітництва; забез­печення інтеграції української науки в світову в поєднанні із захистом інтересів національної безпеки.

Наукову діяльність здійснюють наукові установи, наукові органі­зації вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, громадські організації у науковій та науково-технічній діяльності. Кожна органі­заційна форма має свої певні особливості. Безпосередньо у сфері організації науки діють спеціалізовані органи виконавчої влади, а також державні установи. З метою сприяння формуванню державної політики розвитку науки, визначення пріоритетних науково-технічних напрямів, вироблення стратегії технологічного розвитку, вдосконален­ня структури управління наукою та системи підготовки і атестації наукових кадрів при Президентові України утворений консультативно-дорадчий орган—Рада з питань науки та науково-технічної політики Основними завданнями цього органу є вироблення дер­жавної політики з питань розвитку науки і технологій, правове і орган­ізаційне забезпечення їх реалізації; прогнозування розвитку науки і технологій; розгляд і оцінка проектів національних і державних нау­ково-технічних програм, визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і технологій та ін.

З метою забезпечення формування та реалізації державних на­уково-технічних програм затверджені пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: охорона навколишнього природного середовища; здо­ров'я людини; виробництво, переробка та збереження сільськогоспо­дарської продукції; екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології; наукові проблеми розбудови державності України; нові речовини та матеріали; перспективні інформаційні технології, прила­ди комплексної автоматизації, системи зв'язку[2].

Основним засобом реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є державні наукові та науково-технічні програми. Вони підрозділяються на: загальнодержавні (національні), які затверджуються Верховною Радою; державні (міжвідомчі); галузеві (багато­галузеві); регіональні (територіальні).

Статус державних (міжвідомчих) наукових та науково-технічних програм мають також відповідні частини загальнодержавних (націо­нальних) програм економічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля[3].

Для ефективного здійснення наукової та науково-технічної діяль­ності держава застосовує фінансово-кредитні та податкові важелі. Одним із основних важелів є бюджетне фінансування. Підтримка фундаментальних досліджень здійснюється також через Державний фонд фундаментальних досліджень.

§ 2. Органи управління наукою

Центральним органом виконавчої влади у цій сфері є Мін­освіти і науки України. Діяльність Міносвіти і науки України спря­мовується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до покладених на нього завдань центральний орган виконавчої влади у сфері науки: розробляє засади наукового і науко­во-технічного розвитку України; забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу України; організує та координує інно­ваційну діяльність; координує розвиток загальнодержавної системи науково-технічної інформації; координує діяльність органів виконав­чої влади щодо розроблення загальнодержавних наукових і науково-технічних програм та контролює їх виконання; здійснює керівництво системою наукової і науково-технічної експертизи: забезпечує інтег­рацію вітчизняної науки у світовий науковий простір із збереженням і захистом національних пріоритетів.

Інші центральні органи виконавчої влади здійснюють управлін­ня науковою та інноваційною діяльністю у відповідній галузі; визнача­ють напрями її розвитку; спрямовують і контролюють діяльність підпо­рядкованих їм наукових організацій: організують виробництво сучасної конкурентоспроможної продукції; відповідають за рівень науково-технічного розвитку відповідних галузей.

Місцеві органи державної виконавчої влади і органи місце­вого самоврядування відповідно до своєї компетенції забезпечують виконання державних наукових і науково-технічних програм; розроб­ляють та організують виконання регіональних (територіальних) програм.

Специфічне місце у системі органів, які функціонують у сфері на­уки, належить ВАК України, який є центральним органом виконавчої влади, статус якого прирівняний до державного комітету України. ВАК України реалізує державну політику в галузі атестації наукових і науко­во-технічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, конт­ролює діяльність спеціалізованих вчених рад і якість атестації науко­вих і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

ВАК України створює спеціалізовані ради по захисту дисертацій, затверджує їх персональний склад і перелік спеціальностей, по яких цим радам надається право проведення захисту дисертацій, прова­дить їх періодичну атестацію; розробляє і затверджує вимоги до дисертацій і осіб, які претендують на здобуття наукового ступеня і вченого звання старшого наукового співробітника; затверджує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня док­тора наук; приймає рішення про видачу диплома кандидата наук на основі рішення спеціалізованої вченої ради про присудження вченого ступеня; приймає рішення про видачу атестата старшого наукового співробітника на основі рішення вченої ради про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

ВАК України уповноважений скасовувати рішення спеціалізова­них рад і вчених рад про присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання; позбавляти їх права прийому до захисту дисертації;

позбавляти наукових і науково-педагогічних співробітників наукових ступенів і вченого звання старшого наукового співробітника. З питань атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації ВАК України видає інформаційний бюлетень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 p. затверджено Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань[4].

Для координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади під час формування та реалізації державної політи­ки утворена Комісія Кабінету Міністрів України з питань науко­во-технічного розвитку, яка діє відповідно до Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 26 січня 1998 р.[5] На Комі­сію покладений обов'язок контролювати і координувати діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, спрямова­ну на реалізацію державної науково-технічної політики; розглядати пропозиції щодо створення високотехнологічних виробництв; здійсню­вати підтримку вітчизняного науково-технічного потенціалу; розгля­дати пропозиції щодо удосконалення законодавства, яке регулює відносини у науково-технічній сфері, і пропозиції щодо фінансування цільових проектів, загальнодержавних науково-технічних програм за рахунок коштів Державного бюджету України.

§ 3. Наукові заклади і наукові товариства

З метою збереження та зміцнення інтелектуального потен­ціалу, створення сприятливих умов для подальшого розвитку фунда­ментальної науки, забезпечення з боку держави фінансової підтримки наукових досліджень створена вища наукова установа України — Академія наук. 22 березня 1994 p. Академія наук одержала статус національної і тепер офіційно іменується Національною академією наук України (далі — НАН України).

НАН України є державною самоврядною науковою організацією, що заснована на державній власності та діє на основі законодавства України відповідно до статуту Академії. Це вища наукова установа України, яка організує і здійснює фундаментальні та прикладні дослід­ження з найважливіших проблем природничих, технічних і гуманітар­них наук. НАН України координує здійснення фундаментальних досліджень у наукових установах і організаціях незалежно від форм власності. При НАН України діє міжвідомча рада з координації фун­даментальних досліджень в Україні. Положення про раду та її склад затверджується Кабінетом Міністрів України.

В Україні діють і галузеві академії наук.

Українська академія аграрних наук входить до складу агропро­мислового комплексу, діє на основі законів України та власного ста­туту і спільно з НАН України здійснює підготовку наукових кадрів і спеціалістів вищої кваліфікації. Разом з міністерствами, відомства­ми та організаціями агропромислового комплексу Українська акаде­мія аграрних наук здійснює на основі незалежної експертної оцінки вибір основних напрямів і тематики прикладних досліджень і орган­ізує впровадження їх результатів у виробництво.

З метою забезпечення комплексного розвитку педагогічної на­уки, теорії та методики освіти в Україні, розробки науково-методич­них основ відродження національної школи Указом Президента Ук­раїни від 3 березня 1992 p. створена Академія педагогічних наук України. Головними її завданнями є: розвиток педагогічної науки;

проведення фундаментальних і прикладних досліджень; розробка і наукове обґрунтування інформаційних технологій, форм, методів і засобів навчально-виховного процесу; створення програм, підруч­ників та методичних посібників навчально-виховних закладів; дос­лідження світових досягнень у галузі освіти; впровадження вітчиз­няного та зарубіжного педагогічного досвіду; координація діяльності науково-дослідних і методичних установ.

Указом Президента України від 24 лютого 1993 p. створена Ака­демія медичних наук України. Її основними завданнями є: визначення пріоритетних напрямів розвитку медичної науки; організація про­ведення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі охорони здоров'я; підготовка наукових кадрів і розвиток вищої медичної і фармацевтичної освіти.

Указом Президента України від 23 липня 1993 p. було заснова­но Академію правових наук України як вищу галузеву наукову уста­нову. Основними завданнями Академії правових наук України є: ком­плексний розвиток правової науки; проведення фундаментальних і прикладних досліджень в галузі держави і права; наукове забезпе­чення правотворчої діяльності державних органів; вивчення та уза­гальнення механізмів реалізації актів законодавства, визначення пріоритетних напрямів розбудови правової держави; наукове забез­печення здійснюваних реформ; підготовка практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади; розвиток правової науки і юридичної освіти.

Розвиток українського мистецтва, відродження національних традицій, проведення фундаментальних досліджень з історії станов­лення й розвитку художньої культури України — мета заснування Указом Президента України від 14 грудня 1996 p. Академії мистецтв України як вищої творчо-наукової установи у галузі мистецтва.

Галузеві академії наук є державними науковими організаціями, що засновані на державній власності. Їх фінансування може здійсню­ватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Академії є самоврядними організаціями. Самоврядність академій полягає у самостійному визначенні тематики досліджень, своєї струк­тури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових пи­тань, здійсненні міжнародних наукових зв'язків.

Академії діють на основі статуту, можуть мати у своєму складі науково-дослідні інституті, науково-практичні центри, навчальні заклади, лабораторії, інші установи для організації та проведення досліджень.

Розвиток галузевої і відомчої науки здійснюється в рамках нау­ково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших установ, що перебувають у системі відповідних міністерств, державних комітетів та інших органів виконавчої влади. Загальне керівництво галузеви­ми науково-дослідними інститутами здійснюють органи виконавчої влади, у систему яких вони входять.

Наукові дослідження у вузах — вузівська наука — організують­ся з метою: використання науково-технічного потенціалу вищої шко­ли для визначення пріоритетних напрямів фундаментальних дослід­жень, посилення впливу науки на вирішення освітніх і виховних завдань; дослідження і розробки теоретичних і методологічних ос­нов розвитку науки. Виконавцями науково-дослідних робіт є профе­сорсько-викладацький склад, студенти, докторанти, аспіранти, ста­жисти, наукові співробітники.

Однією з форм організації науки є національні наукові центри. Статус національного наукового центру може бути надано науковій установі, вищому навчальному закладу IV рівня акредитації (об'єд­нанню наукових установ чи вищих навчальних закладів IV рівня акредитації), що проводять комплексні наукові дослідження загаль­нодержавного значення та мають світове визнання своєї діяльності. Статус надається Указом Президента України за поданням Кабіне­ту Міністрів України. Національні наукові центри здійснюють свою діяльність згідно з Положенням про національний науковий центр, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

З метою забезпечення наукового обґрунтування структури і змісту пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукових, науково-технічних, соціально-економічних, екологічних програм і проектів, визначення напрямів науково-технічної діяльності, аналізу та оцінки ефективності використання науково-технічного потенціалу, результатів досліджень передбачається проведення наукової і нау­ково-технічної експертизи. Правові, організаційні та фінансові основи експертної діяльності в науково-технічній сфері визначені Зако­ном України від 10 лютого 1995 р. «Про наукову і науково-технічну експертизу»[6].

Обов'язковій науковій і науково-технічній експертизі підляга­ють: національні, державні та міждержавні наукові і науково-тех­нічні програми; галузеві та міжгалузеві програми; інноваційні про­грами та проекти державного значення.


 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Коментар до Конституцій України. — К., 1996.

2. БахрахД. Н. Административное право: Учебник для ву­зов. - М.,1997.

3. Брэбан Г. Французское административное право. — М., 1988.

4. Драго Р. Административная наука.М., 1982.

5. Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лек­цій. - К., 1998.

6. Муниципальное право. — М., 1997.

7. Овсянко Д. М. Административное право. — М., 1997.

8. Тихомиров Ю. А. Публичное право. — М., 1995.

9. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и про­цесса. - М., 1998.

10. Юсупов В. А. Теория административного права. — М., 1985.[1] Див.: Відомості Верхов. Ради України. 1999. № 2-3. Ст. 20.

[2] Див-Bідoмocтi Верхов. Ради України. 1992. № 45. Ст. 620; ЗПУ України. 1994. №10. Ст.

[3] Див.: Відомості -Верхов. Ради України. 1999. № 2-3. Ст. 20.

[4] Див.: Офіційний вісник України. 1997. №27. Ст. 106.

[5] Див.: Офіційний вісник України. 1998. № 4. Ст. 140.

[6] Див.: Відомості Верхов. Ради України. 1995. № 9. Ст. 56.
Реферат на тему: Управління наукою (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.