Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Право

Управління фізичною культурою, спортом та туризмом (реферат)

ПЛАН

1. Організаційно-правові засади управління фізичною культурою, спортом та туризмом

2. Система і правове становище органів управління фізичною культурою, спортом та туризмом

3. Спортивні товариства і спілки

4. Місцеве самоврядування і фізична культура, спорт та туризм


§ 1. Організаційно-правові засади управління фізичною культурою, спортом та туризмом

Фізична культура— складова частина загальної куль­тури суспільства, спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості. Фізич­на культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами.

Спорт с органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підго­товки.

Закон України від 24 грудня 1993 р. «Про фізичну культуру і спорт»[1] визначає правові, соціальні, економічні та організаційні за­сади фізичної культури і спорту в Україні, участь державних органів, посадових осіб, а також підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у зміцненні здоров'я громадян, досягненні висо­кого рівня працездатності та довголіття засобами фізичної культури, спорту та туризму.

Верховна Рада України визначає державну політику і здійснює законодавче регулювання відносин у сфері фізичної культури, спорту та туризму, а також здійснює в межах своїх повноважень контроль за реалізацією державної програми розвитку цієї сфери та за виконан­ням законодавства про фізичну культуру, спорт та туризм.

Важливі функції у цій сфері виконує Кабінет Міністрів Украї­ни, який визначає напрямки розвитку фізичної культури, спорту та туризму, спрямовує діяльність підпорядкованих йому органів на ви­конання законів України «Про фізичну культуру і спорт» та «Про туризм» (15 вересня 1995 p.)[2]. Кабінет Міністрів України 15 січня 1996 p. затвердив Положення «Про державні тести і нормативи оцін­ки фізичної підготовленості населення України»[3], які є основою нормативних вимог до фізичної підготовленості населення як крите­рію фізичного здоров'я, дають змогу визначити рівень фізичної підго­товленості всіх груп і категорій населення, здійснювати державний контроль за ефективністю фізичного виховання.

В Україні розроблена довгострокова Державна програма розвит­ку фізичної культури і спорту, затверджена Указом Президента України від 22 червня 1994 p.[4] Безпосередня організація і контроль за виконан­ням програми покладається на Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України[5] — центральний орган виконав­чої влади у цій галузі діяльності.

Рада міністрів АРК, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування виконують функції управління в галузі фізичної культури, спорту та туризму через управління, відділи, ком­ітети, які виконують свої функції відповідно до положень про них, наприклад. Положення про управління з фізичної культури і спорту Харківської обласної державної адміністрації, затверджене главою Харківської обласної державної адміністрації 15 травня 1997 p.

§ 2. Система і правове становище органів управління фізичною культурою, спортом та туризмом

Функції безпосереднього управління в галузі фізичної куль­тури і спорту здійснює Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, який забезпечує проведення в життя державної політики з питань фізичної культури і спорту, здійснює керів­ництво дорученою сферою, несе відповідальність за стан її розвитку.

Державний комітет реалізує свої повноваження як безпосеред­ньо, так і через управління, комітети та відділи з фізичної культури і спорту державних адміністрацій.

Основними завданнями Державного комітету є: участь у форму­ванні державної політики з питань фізичної культури і спорту та її реалізація; розроблення концепції, комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури і спорту, прогнозування та забезпечен­ня комплексного вирішення цих питань; здійснення державного на­гляду та контролю в галузі фізичної культури і спорту, розвиток ама­торського та професійного спорту; організація проведення фести­валів, конкурсів, спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів; здійснення заходів щодо виходу фізкультурно-оздоровчих і спортивних організацій України на міжнародну арену; підготовка та раціональне використання фізкультурних кадрів; пропаганда фізич­ної культури і спорту, олімпійського та параолімпійського (серед інвалідів) руху та ін.

Державний комітет України за дорученням Кабінету Міністрів України розробляє проекти законодавчих актів, у межах своєї ком­петенції організує та контролює виконання чинних нормативно-пра­вових актів. Рішення Державного комітету з питань фізичної куль­тури і спорту, прийняті в межах його компетенції, е обов'язковими до виконання центральними та місцевими органами виконавчої вла­ди, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установа­ми і організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

Державна політика в галузі туризму визначається Верховною Радою України. Основні її напрями закріплені в Законі України «Про туризм». Це залучення громадян до раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем, організація оздоровлення населення, а також створення та вдосконалення нор­мативно-правової бази в галузі туризму відповідно до чинного зако­нодавства України, міжнародних норм і правил, захист прав та інте­ресів держави в галузі туризму та ін.

Центральним органом виконавчої влади в галузі туризму також є Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму Ук­раїни. Місцевими органами є відповідні структурні підрозділи у складі органів державної виконавчої влади. Їх повноваження визнача­ються положеннями про них, що затверджуються відповідними місце­вими органами державної виконавчої влади за погодженням з Держав­ним комітетом.

У разі необхідності в місцях пріоритетного розвитку туризму заз­начені органи можуть створювати представництва в галузі туризму.

§ 3. Спортивні товариства і спілки

Добровільні спортивні товариства є масовими громадськи­ми об'єднаннями. У своїй діяльності вони керуються законами Ук­раїни «Про фізичну культуру і спорт», «Про об'єднання громадян» та іншими законодавчими актами України. В Україні створені добровільні спортивні товариства «Україна», «Колос», «Динамо», ЦСКА, «Гарт», які діють у відповідності зі статутами та положеннями про них. Так, Положення про ДСТ «Гарт» затверджено Міносвіти та Держкомспортом України 22 листопада 1992p.

Товариство «Україна» займається фізкультурно-оздоровчою роботою у виробничій та соціально-побутовій сферах, проводить масові спортивні змагання, а також бере участь у міжнародних спортивних змаганнях майже з усіх видів, які входять до програми Олімпійських ігор.

Добровільне спортивне товариство «Гарт» проводить свою роботу серед учнівської та студентської молоді, об'єднує професійні, навчально-виховні і вищі навчальні заклади, організує масові спортивні змагання, поєднуючи спорт з інтелектуальним, духовним та естетичним вихованням.

Спортивне товариство «Колос» охоплює сільське населення. Пріоритетним напрямком його роботи є реформування організа­ційних основ фізкультурно-спортивного руху, що передбачає ство­рення в сільській місцевості територіальних фізкультурно-спортив­них клубів, забезпечення їх адміністративної та господарської са­мостійності, впровадження ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-спортивної діяльності та видів спорту з урахуванням регіональних особливостей, традицій і економічних чинників. Відпо­відно до Указу Президента України про цільову комплексну програму «Фізичне виховання — здоров'я нації» перед товариством ставиться завдання — засновникам сільського кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства «Колос» реформувати його у Всеукраїнську державну фізкультурно-спортивну організацію «Ко­лос» агропромислового комплексу України[6].

Відомчі спортивні товариства «Динамо» та ЦСКА здійснюють масову фізкультурно-спортивну роботу серед робітників органів внут­рішніх справ, військовослужбовців, особливого складу правоохоронних органів, військових формувань та членів їх сімей. Ці товариства ство­рюють регіональні центри, клуби та оборонно-спортивні табори з фізич­ної підготовки молоді до служби в Збройних Силах України; розробля­ють та впроваджують програмно-методичне і нормативно-організацій­не забезпечення фізичної підготовки військовослужбовців, особливого складу правоохоронних органів та інших військових формувань з ураху­ванням специфіки їх службової діяльності.

Крім добровільних спортивних товариств, велику роль в розвит­ку фізичної культури і спорту відіграє Національний олімпійський комітет України (далі — НОК України), який є незалежною, неуря­довою, громадською організацією. У своїй діяльності НОК України керується законодавством України, Олімпійською хартією та влас­ним Статутом. НОК України має виключне право представляти Украї­ну на Олімпійських іграх, в Міжнародному олімпійському комітеті, міжнародних олімпійських організаціях. Держава сприяє розвиткові матеріально-технічної бази НОК України, надає йому фінансову і організаційну допомогу щодо участі членів збірних команд в Олім­пійських та Параолімпійських іграх, сприяє встановленню міжна­родних зв'язків.

Розвиткові фізичної культури, спорту та туризму сприяють також національні спортивні федерації (громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості). Статусу національної спортивної федерації вони набувають з моменту реєстрації у Державному комітеті молодіжної політики, спорту і туризму Украї­ни, який делегує таким федераціям окремі повноваження щодо роз­витку видів спорту, надає допомогу у забезпеченні їх необхідними матеріальними ресурсами, відповідними фахівцями, забезпечує кон­троль за реалізацією цих повноважень, в тому числі в частині вико­ристання коштів, виділених їм з Державного бюджету України. Спортивні федерації мають виключне право представляти спорт України в міжнародних спортивних змаганнях та міжнародних спортивних організаціях, а також право на організацію і проведення відповідних національних спортивних змагань. Спортивні федерат створюються залежно від потреби у всіх обласних та міських спортивних комітетах.

Первинною ланкою самодіяльної організації фізкультурного руху в Україні є колективи фізкультури на підприємствах, в устано­вах, організаціях, що об'єднують на засадах добровільності громадян за їх інтересами у фізкультурно-спортивному русі.

§ 4. Місцеве самоврядування і фізична культура, спорт та туризм

Закон України «Про місцеве самоврядування в України» визна­чає систему та повноваження органів місцевого самоврядування в галузі фізичної культури, спорту та туризму. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (само­врядні) повноваження: управління закладами фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, молодіжними, підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінан­сового забезпечення. Вони вирішують питання організації медичного обслуговування і харчування у закладах фізичної культури і спорту, створюють умови для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

відповідно до законодавства реєструють статути (положення) фіз­культурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності.

Згідно з Державною програмою розвитку фізичної культури, спорту та туризму виконавчі комітети місцевих рад за участю струк­турних підрозділів міністерств та відомств на місцях розробляють регіональні програми розвитку фізичної культури, спорту та туриз­му. Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 27 січня 1997 p., наприклад, затверджена харківська програма «Фізич­не виховання — здоров'я нації», в якій визначені пріоритети у діяль­ності структурних підрозділів міської та районних рад щодо забез­печення здоров'я дітей, молоді, робітників, підлітків та службовців, а також інших працівників, створення дійового механізму залучення коштів з різних джерел для поліпшення матеріально-технічної бази галузі. Органи місцевого самоврядування сприяють розвиткові са­модіяльного масового спорту (основу його становлять різноманітні фізкультурно-спортивні секції), заохочують і стимулюють діяльність підприємств, установ, організації та громадян у цій сфері.

Не допускається використанні коштів Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування, а також позабюд­жетних коштів, передбачених на фізичну культуру, спорт та туризм, не за призначенням. На розвиток фізичної культури і спорту підприєм­ства, установи і організації спрямовують кошти в порядку, визначе­ному законодавством.

Місцеві ради запроваджують систему пільг і заохочень для підприємств, які спрямовують частину свого прибутку на розвиток фізичної культури і спорту, будівництво об'єктів фізкультури і спорту, організацію відпочинку. Відповідно до Закону України від 5 лютого 1993 р. «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді України»[7] учні, студенти, всі неповнолітні мають право на безкоштовне і пільгове користування об'єктами фізкультури і спорту.


 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Коментар до Конституцій України. — К., 1996.

2. БахрахД. Н. Административное право: Учебник для ву­зов. - М.,1997.

3. Брэбан Г. Французское административное право. — М., 1988.

4. Драго Р. Административная наука.М., 1982.

5. Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лек­цій. - К., 1998.

6. Муниципальное право. — М., 1997.

7. Овсянко Д. М. Административное право. — М., 1997.

8. Тихомиров Ю. А. Публичное право. — М., 1995.

9. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и про­цесса. - М., 1998.

10. Юсупов В. А. Теория административного права. — М., 1985.[1] Див.: Відомості Верхов. Ради України. 1994. № 14. Ст. 80.

[2] Див. Відомості Верхов. Ради України. 1995. № 31. Ст. 241.

[3] Див. ЗПУ України. 1996. № 6. Ст. 181.

[4] Див. Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1996. № 9. С. 9.

[5] Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України створе­ний на базі Державного комітету України у справах сім'ї та молоді. Державного комітету України з фізичної культури і спорту та Державного комітету України по туризму, що ліквідовані.

[6] Див.: Уряд. кур'єр. 1998. №179. С. 4.

[7] Див.: Відомості Верхов. Ради України. 1993. № 16. Ст. 167.
Реферат на тему: Управління фізичною культурою, спортом та туризмом (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.