Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Право

Судова бухгалтерія. Роль і значення бухгалтерських документів в розслідуванні злочинів (реферат)

1. Бухгалтерські документи, їх значення, роль в розслідуванні злочинів

Бухгалтерський облік є впорядкованою системою збору, реєстрації та узагальнення інформації про економічну діяльність господарюючих суб'єктів шляхом суцільного і безперервного документального обліку всіх господарських операцій. Ці операції повинні наочно оформлятися виправдувальними документами, з яких можна отримати інформацію про діяльність організації та її майнове становище, необхідну внутрішнім (керівникам, засновникам, власникам майна) і зовнішнім (податковим, банківським органам, кредиторам та іншим зацікавленим особам) користувачам.

Бухгалтерські документи є основним джерелом інформації для контролю за дотриманням законодавства України при здійсненні організацією господарських операцій та їх доцільністю, наявністю і рухом майна й зобов'язань, використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм і кошторисів. Вони виступають як докази при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності і розгляді судами цивільних та кримінальних справ. Правильне їх оформлення та здійснення контролю за їхнім обігом є однією з гарантій забезпечення та дотримання прав, свобод та законних інтересів особи та реалізації правоохоронної та правозахисної політики в суспільстві взагалі.

В юридичній та економічній літературі по-різному визначають поняття «бухгалтерський документ». На думку одних авторів, бухгалтерський документ — це письмове свідоцтво певної форми і змісту, яке містить відомості про господарську операцію і є доказом її здійснення. На думку інших, документ в бухгалтерському обліку — це закодоване певним чином і зафіксоване на спеціальному носії інформаційне повідомлення (свідоцтво), яке засвідчує здійснення факту господарського життя та містить його характеристику. Треті дослідники поняття бухгалтерського документу тлумачать як письмове свідоцтво певної форми і змісту, що фіксує і підтверджує факт здійснення господарської операції або розпорядження на право її проведення.

Під бухгалтерським документом розуміється зафіксована на матеріальному носії інформація в грошовому виразі про майно, обов'язок організації в їхньому русі.

Порушення правил бухгалтерського обліку і, зокрема, правил документування може значно зменшити або повністю зруйнувати контрольну, інформаційну, аналітичну функції бухгалтерського обліку, а також функцію забезпечення збереження власності. Документи, складені з порушенням встановлених нормативними актами вимог законності, дійсності, своєчасності, дотримання порядку їх оформлення, вважаються недоброякісними (неповноцінними). Такі документи можуть бути розділені на групи залежно від того, яка вимога порушена: неправильно оформлені; відображають незаконні операції; відображають фіктивні (вигадані) операції; не відображають фактично виконаних операцій.

Таким чином, види недоброякісних (неповноцінних) бухгалтерських документів існують такі:

1. Неправильно оформлені бухгалтерські документи:

а) не використовувалися бланки встановленої форми або порушувався спосіб їх заповнення;

б) не були відображені всі необхідні реквізити;

в) вказані зайві реквізити;

г) використані неналежні реквізити.

2. Бухгалтерські документи, що відображають незаконні операції:

а) отримання особою матеріальних цінностей за відсутності правових на те підстав;

б) списання матеріалів за завищеними нормами витрат та ін.

3. Бухгалтерські документи, що відображають фіктивні операції:

а) безтоварні документи — безтоварним вважається документ, що містить необхідні реквізити, за яким ніякі товарні операції не здійснювалися;

б) безгрошові документи – безгрошовим є документ, за яким грошові розрахунки не проводилися.

4. Бухгалтерські документи, що не відображають фактично виконаних операцій. В таких документах випадково або умисно не відображено вчинених господарських операцій. Можливе помилкове фіксування відомостей про які-небудь сторони дійсно вчиненої операції (наприклад, про дату або суму).

В Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» всі бухгалтерські документи поділені залежно від їх походження і змісту на чотири групи: первинні облікові, зведені облікові, регістри бухгалтерського обліку (ст. 9), фінансова звітність (ст. 11), консолідована та зведена фінансова звітність (ст. 12).

Первинні облікові документи — це бухгалтерські документи, складені за встановленою формою в момент здійснення господарської операції або відразу після її завершення, що засвідчують факт здійснення певної операції. Ці документи є підставою для оформлення господарських операцій, що проводяться організацією. Вони повинні бути складені за формою, що міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, а документи, форма яких не передбачена в цих альбомах, повинні містити обов'язкові реквізити.

До первинних облікових документів належать:

а) акти прийому (передачі) основних засобів, списання основних засобів, прийому-здачі відремонтованих об'єктів, інвентаризації, про виявлені дефекти та ін.;

б) вимоги: акт-вимога на заміну матеріалів, накладна, вимога на відпущення матеріалів, платіжна вимога;

в) накладні: на внутрішнє переміщення цінностей, відпустку цінностей;

г) наряди: на виконану роботу, відрядну роботу;

д) ордери: прибутковий касовий, витратний касовий, прибутковий;

е) карти: лімітні, огорожні;

є) заяви: на відкриття рахунку, про відмову від акцепту;

ж) доручення: платіжні, зведені платіжні;

з) рахунки: рахунок-фактура, рахунок постачальника, рахунок — платіжне доручення, особовий рахунок;

и) довіреність;

і) звіти: авансові;

ї) реєстри, описи, списки: реєстр чеків, реєстр виданої зарплати, реєстр платіжних вимог, реєстр прибуткових і витратних ордерів, інвентарний список, інвентаризаційний опис.

Зведені облікові документи — це бухгалтерські документи, що створені на підставі декількох первинних облікових документів і містять інформацію про господарські операції, зафіксовані в первинних документах, а також нові укрупнені показники.

До зведених облікових документів належать:

а) згруповані відомості і таблиці;

б) звіти;

в) відомості про рух продукції, сировини, матеріалів та ін.

Реєстри бухгалтерського обліку – це згруповані за типами операцій документи. Вони призначені для систематизації і накопичення інформації, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах.

За визначенням, реєстри бухгалтерського обліку, тобто «облікові регістри – це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, журналів-ордерів, книг, машинограм тощо, призначених для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації».

Регістри ведуться у спеціальних книгах (журналах), на окремих листах і картках, у вигляді машинограм, одержаних в процесі використання обчислювальної техніки, а також на магнітних стрічках, дисках, дискетах та інших машинних носіях.

До видів документів фінансової звітності юридичних осіб, крім бюджетних установ, страхових організацій і банків, належать:

1) бухгалтерський баланс (форма № 1);

2) звіт про прибутки і збитки (форма № 2);

3) пояснення до форм №№ 1 і 2:

а) звіт про рух капіталу (форма № 3);

б) звіт про рух грошових коштів (форма № 4);

в) додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5);

4) аудиторський висновок, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона підлягає обов'язковому аудиту;

5) пояснювальна записка.

У спеціальній літературі бухгалтерські документи класифікують за різними ознаками, але ми розглянемо лише ті угрупування, які, на наш погляд, мають значення для аналізу складів злочинів у сфері господарської діяльності.

За призначенням бухгалтерські документи поділяють на розпорядчі, виконавські (виправдувальні), бухгалтерського оформлення і комбіновані.

Розпорядчі документи – це такі, які містять розпорядження (дозвіл) на здійснення операцій.

До них належать: — накази про прийняття на роботу, накази про звільнення, чеки на одержання грошей у банку, доручення тощо.

Виконавчими (виправдувальними) є документи, якими підтверджується факт здійснення господарської операції, її виконання певною особою, що подала документ. До них належать:

а) авансові звіти;

б) виписки банків;

в) касові прибуткові та видаткові ордери;

г) акти;

д) квитанції та інші.

Документи бухгалтерського оформлення — це такі документи, якими оформляються різні бухгалтерські записи. Вони складаються на основі виконавчих та розпорядчих документів самими працівниками. Самостійного значення такі документи не мають, але вони є необхідними в обліковому процесі. До них належать:

а) меморіальні ордери;

б) бухгалтерські довідки;

в) різні розрахунки (амортизації, розподілу витрат, звітні калькуляції) та інші.

У практиці підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) МВС України документами бухгалтерського (облікового) оформлення вважають такі, що складаються працівниками бухгалтерії для підготовки і спрощення облікових записів, узагальнення інформації, що міститься в розпорядчих та виконавчих документах з метою її використовування в обліковому процесі (накопичувальні, згруповані відомості і відомості, що розробляються, бухгалтерські довідки і розрахунки, калькуляції, меморіальні ордери та ін.).

Комбіновані документи поєднують в собі ознаки розпорядчих і виконавчих, а також документів бухгалтерського оформлення. До них належать:

а) витратний касовий ордер;

б) розрахунково-платіжна відомість на видачу зарплати;

в) авансовий звіт підзвітної особи;

г) вимога на відпущення матеріалів тощо.

За змістом господарських операцій, що оформляються, бухгалтерські документи поділяються на грошові, розрахункові, матеріальні.

Грошовими документами оформляються операції, пов'язані з грошовими коштами. До них належать:

а) платіжні доручення;

б) видаткові і прибуткові касові ордери;

в) банківські чеки та інші.

Розрахунковими документами оформляють розрахунки між фізичними і юридичними особами. До них належать:

а) рахунок-фактура;

б) платіжне доручення;

в) квитанції та інші.

Матеріальними документами оформляються операції, що пов'язані з рухом матеріальних цінностей. До них належать:

а) прибутковий ордер;

б) вимога-накладна;

в) лімітно-забірна картка та інші.

Важливе значення має розподіл бухгалтерських документів в залежності від сфери господарської діяльності, яку вони відображають. До таких документів можна віднести:

1. Банківські (платіжне доручення; платіжна вимога; акредитив, чек та ін.).

2. Касові (прибутковий касовий ордер; витратний касовий ордер та ін.).

3. Товаросупроводжувальні (рахунок; рахунок-фактура; довіреність; накладна та ін.).

4. Документи з оплати праці (табель обліку використання робочого часу; особовий рахунок; розрахункова відомість; платіжна відомість; розрахунково-платіжна відомість та ін.).

5. Документи за розрахунками з підзвітними особами (авансовий звіт; посвідчення на відрядження та ін.).

У зв'язку із тим, що багато злочинів у сфері господарської діяльності та економіки в цілому, у т.ч. шахрайство, привласнення і розтрата чужого майна, ввіреного винному, вчиняються з використанням первинних облікових документів, вважаємо, що вони відіграють значну роль у розслідуванні злочинів.
Реферат на тему: Судова бухгалтерія. Роль і значення бухгалтерських документів в розслідуванні злочинів (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.