Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Право

Структура та функції (Міністерства внутрішніх справ) МВС (реферат)

Компетенція, завдання й функції органів внутріш­ніх справ, взаємовідносини між ними та окремими служба­ми надають системі органів внутрішніх справ від низового підрозділу до апарату МВС необхідної цілісності, чіткого підпорядкування й самостійності окремих елементів, що дає можливість ефективно діяти на основі єдиних правових норм. Кожний орган внутрішніх справ має свою територію обслуговування: підприємство, установа, селище, мікрора­йон, район у місті, місто, область, Автономна Республіка Крим. Центральним органом управління в системі органів внутрішніх справ є Міністерство внутрішніх справ Укрїни, компетенція якого поширюється на всю територію держа­ви. МВС України очолює усю систему органів внутрішніх справ і здійснює керівництво у сфері внутрішніх справ, як правило, через головні управління та управління галузевих служб, управління МВС в областях і містах Києві та Севас­тополі, Автономній Республіці Крим та керує органами, установами й організаціями, безпосередньо підпорядкова­ними міністерству.

Відповідно до завдань, які належить виконувати Міністерству внутрішніх справ, його структура складається з керівництва, головних управлінь, управлінь, які об'єднані в блоки за напрямками діяльності, та служб, що функціо­нують при міністерстві.

До керівництва Міністерства внутрішніх справ, яке призначається указами Президента України, входять:

- міністр;

- перший заступник міністра;

- перший заступник міністра - начальник міліції по боротьбі з організованою злочинністю;

- заступник міністра - начальник кримінальної міліції:

- заступник міністра - начальник міліції громадської безпеки;

- заступник міністра - начальник Головного слідчого управління;

- заступник міністра;

- заступник міністра - начальник Головного управ­ління МВС в М.Києві;

- заступник міністра - начальник Головного управ­ління МВС України в Криму;

- заступник міністра з надзвичайних ситуацій (Дніпропетровська, Донецька, Луганська області. Придні­провська, Донецька залізниці).

При міністрові внутрішніх справ діють апарат мі­ністра, Колегія, скликаються оперативні наради і створю­ються комісії. З метою забезпечення належного рівня упра­вління галузевими службами МВС України, органами та підрозділами внутрішніх справ між керівництвом МВС пе­редбачено розподіл основних обов'язків для координації роботи, взаємодії і співробітництва, виділено головні упра­вління, управління і служби МВС.

У складі Міністерства внутрішніх справ діють:

І. Штаб (на правах головного управління). II. Кримінальна міліція, до якої входять:

- Головне управління карного розшуку;

- Головне управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю;

- Управління по боротьбі з незаконним обігом нар­котиків;

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр;

- Управління внутрішніх справ на транспорті;

- Управління кримінального пошуку, яке діє при МВС, не входячи в його апарат.

Ш. Міліція громадської безпеки, яка включає в себе:

- Головне управління адміністративної служби мі­ліції;

- Управління Державтоінспекції;

- Управління Державної служби охорони, яке також діє при МВС.

IV. Міліція по боротьбі з організованою злочинні­стю, для ефективної роботи якої було створено:

- Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю;

- Відділ по організації роботи органів внутрішніх справ на закритих об'єктах.

Організаційна структура служби по боротьбі з ор­ганізованою злочинністю має свою специфіку. Через особ­ливу значимість виконуваних завдань начальники обласних управлінь по боротьбі з організованою злочинністю є од­ночасно першими заступниками начальників УМВС в об­ластях, в містах Києві, Севастополі та Автономній Респуб­ліці Крим.

У структурі апарату Міністерства внутрішніх справ також функціонують як самостійні служби:

- Українське Національне бюро «Інтерполу» (на правах головного управління);

- Головне слідче управління;

- Відділ організації роботи дізнання в органах вну­трішніх справ;

- Головне управління кадрів;

- Відділ міжнародних зв'язків;

- Управління Державної пожежної охорони;

- Головне управління внутрішніх військ:

- Відділ військово-мобілізаційної роботи і цивільної оборони;

- Фінансово-економічне управління;

- Головне управління військового та матеріально-технічного забезпечення;

- Господарче управління;

- Управління капітального будівництва;

- Управління справами та деякі інші управління з допоміжними і обслуговуючими функціями.

У структуру апарату Міністерства внутрішніх справ не входять, але діють при ньому і йому безпосередньо під­порядковані, крім Управління Державної служби охорони і Управління кримінального пошуку, про які згадувалось ра­ніше, також:

- Управління оперативної інформації;

- Оперативно-технічне управління;

- Редакційно-видавничий відділ;

- Центральний вузол оперативного зв'язку;

- Центр технічного захисту інформації;

- ряд інших підрозділів, які займаються інформа­ційним, побутовим і технічним забезпеченням центрально­го апарату Міністерства.

Відповідно до адміністративно-територіального устро-ю держави, соціально-економічних й політичних обставин, криміногенної ситуації в окремих регіонах, в Україні склалась така територіальна структура органів внутрішніх справ:

- Головні управління МВС України (ГУМВС), ГУМВС у М.Києві, Київській області та Автономній Респу­бліці Крим;

- Управління МВС (УМВС) в інших областях України;

- Управління МВС в обласних центрах і великих промислових містах (Кривий Ріг, Маріуполь, Дніпродзержинськ, Макіївка, Горлівка, Краматорськ, Кременчуг і де­яких інших);

- Управління МВС у міських районах;

- Відділи УМВС в інших містах і районах.

Головні управління МВС у місті Києві, Київській області та Автономній Республіці Крим, обласні УМВС і УМВС М.Севастополя підпорядковано безпосередньо міні­стру внутрішніх справ, усі інші міські й районні відділи внутрішніх справ підпорядковано, зі збереженням принци­пу територіальності, обласним органам внутрішніх справ.

Внутрішню структуру Головних управлінь МВС України в м. Києві й Київській області, в Автономній Рес­публіці Крим, управлінь МВС в інших областях і містах побудовано згідно з лінійно-галузевим і функціональним принципами, вона в основному відповідає структурі апара­ту МВС України. При визначенні структури УМВС врахо­вуються особливості області, міста, число адміністратив­них районів, кількість населення і його демографічний склад, криміногенна обстановка, кількість органів внутрі­шніх справ і установ та інші фактори.

 

Використана література:

1. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. - Харків: Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.

2. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 736 с.
Реферат на тему: Структура та функції (Міністерства внутрішніх справ) МВС (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.