Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Право

Роль МВС України у боротьбі із злочинністю (реферат)

ПЛАН

1. Поняття центральний органів виконавчої влади.

2. Роль МВС України у боротьбі зі злочинністю через свою структуру

3. Використана література

1. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від противоправних посягань є Міністерство внутрішніх справ України, яке діє у відповідності до Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів, а також "Положення про Міністерство внутрішніх справ України", затвердженого розпорядженням Президента України від 07.10.92 р. № 157/92-рп.

Головною метою МВС України є координація органів внутрішніх справ по боротьбі із злочинністю, охороні громадського порядку і забезпечення громадської безпеки.

У зв'язку з цим перед МВС України поставлені слідуючи завдання:

· організація і координація діяльності органів внутрішніх справ по захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охороні громадського порядку і забезпеченню громадської безпеки;

· забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, розшуку осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

· організація роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки;

Ці завдання виконуються Міністерством через керовані ним органи на місцях (органи внутрішніх справ) шляхом реалізації наступних основних функцій:

1) організація роботи по охороні громадського порядку на вулицях, майданах, у парках, скверах та інших громадських місцях, запобіганню та припиненню адміністративних правопорушень і забезпеченню провадження у справах про них, розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ;

2) організація профілактичних і оперативно-розшукових заходів щодо запобігання, виявлення, припинення і розкриття злочинів, провадження дізнання і попереднього слідства у справах про злочини, розслідування яких законом покладено на органи внутрішніх справ;

3) здійснення спеціальних заходів забезпечення безпеки працівників суду, органів прокуратури, внутрішніх справ, митних органів, органів державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, Антимонопольного комітету України, їх близьких родичів, а також заходи безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

4) проведення роботи по виявленню, розкриттю і розслідуванню злочинів, що мають міжрегіональний і міжнародний характер, боротьба з організованою злочинністю та наркобізнесом і злочинами в сфері економіки;

5) забезпечення профілактики правопорушень;

6) запобігання дитячої безпритульності та правопорушенням серед неповнолітніх;

7) розшук громадян у випадках, передбачених законодавством та міжнародними угодами;

8) ведення оперативно-пошукового та криміналістичного обліку;

9) проведення експертиз у кримінальних справах і криміналістичні дослідження за матеріалами оперативно-розшукової діяльності;

10) організація додержання законодавства про паспорти, в'їзд в Україну і виїзд з України громадян, перебування на її території іноземних громадян і осіб без громадянства;

11) забезпечення функціонування дозвільної системи здійснення контролю за придбанням, зберіганням, носінням і перевезенням зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено спеціальні правила, та за відкриттям і функціонуванням об'єктів, де вони використовуються;

12) забезпечення реєстрації й обліку автомототранспортних засобів, та безпеки дорожнього руху;

13) здійснення державного пожежного нагляду, пожежну охорону населених пунктів і об'єктів;

14) організація на договірних засадах охорони майна всіх видів власності;

15) здійснення заходів щодо врятування людей, охорони їхньої безпеки, забезпечення громадського порядку, збереження майна у разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та щодо ліквідації їх наслідків;

16) здійсненні заходів по охороні навколишнього природного середовища;

17) забезпечення режиму воєнного або надзвичайного стану в разі його оголошення на території України або в окремих місцевостях;

Міністерство внутрішніх справ України починає свою історію ще з періоду коли Україна входила до складу Російської імперії. Війська правопорядку Росії проіснували до лютого 1917 року і в повному складі перейшли на службу Тимчасовому уряду, а потім більшовицьким радам, бо охороняти засуджених та вести боротьбу зі злочинністю потрібно при будь-якій владі.

За часи Радянського союзу війська МВС України відзначились не лише в захисті внутрішнього правопорядку але й брали участь у військових діях 1941-1945 років.

Після здобуття Україною незалежності 1991 року було перевизначено завдання і пріоритети внутрішніх військ. Згідно з указом Президії Верховної Ради України від 30.09.91 р. №1465-ХII внутрішні війська, що дислоковані на території України, в повному складі передані до складу МВС України, одночасно у військах скасовані партійні контрольні комісії та партійні комітети. Проведена реорганізація військово-політичних органів в органи виховання та соціально-правової роботи.

Нині МВС України виконує важливу роль в контролі та нагляді за забезпеченням прав і свобод громадян України.

2. Компетенція, завдання й функції органів внутріш­ніх справ, взаємовідносини між ними та окремими служба­ми надають системі органів внутрішніх справ від низового підрозділу до апарату МВС необхідної цілісності, чіткого підпорядкування й самостійності окремих елементів, що дає можливість ефективно діяти на основі єдиних правових норм. Кожний орган внутрішніх справ має свою територію обслуговування: підприємство, установа, селище, мікрора­йон, район у місті, місто, область, Автономна Республіка Крим. Центральним органом управління в системі органів внутрішніх справ є Міністерство внутрішніх справ Укрїни, компетенція якого поширюється на всю територію держа­ви. МВС України очолює усю систему органів внутрішніх справ і здійснює керівництво у сфері внутрішніх справ, як правило, через головні управління та управління галузевих служб, управління МВС в областях і містах Києві та Севас­тополі, Автономній Республіці Крим та керує органами, установами й організаціями, безпосередньо підпорядкова­ними міністерству.

Відповідно до завдань, які належить виконувати Міністерству внутрішніх справ, його структура складається з керівництва, головних управлінь, управлінь, які об'єднані в блоки за напрямками діяльності, та служб, що функціо­нують при міністерстві.

До керівництва Міністерства внутрішніх справ, яке призначається указами Президента України, входять:

- міністр;

- перший заступник міністра;

- перший заступник міністра - начальник міліції по боротьбі з організованою злочинністю;

- заступник міністра - начальник кримінальної міліції:

- заступник міністра - начальник міліції громадської безпеки;

- заступник міністра - начальник Головного слідчого управління;

- заступник міністра;

- заступник міністра - начальник Головного управ­ління МВС в М.Києві;

- заступник міністра - начальник Головного управ­ління МВС України в Криму;

- заступник міністра з надзвичайних ситуацій (Дніпропетровська, Донецька, Луганська області. Придні­провська, Донецька залізниці).

При міністрові внутрішніх справ діють апарат мі­ністра, Колегія, скликаються оперативні наради і створю­ються комісії. З метою забезпечення належного рівня упра­вління галузевими службами МВС України, органами та підрозділами внутрішніх справ між керівництвом МВС пе­редбачено розподіл основних обов'язків для координації роботи, взаємодії і співробітництва, виділено головні упра­вління, управління і служби МВС.

У складі Міністерства внутрішніх справ діють:

І. Штаб (на правах головного управління). II. Кримінальна міліція, до якої входять:

- Головне управління карного розшуку;

- Головне управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю;

- Управління по боротьбі з незаконним обігом нар­котиків;

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр;

- Управління внутрішніх справ на транспорті;

- Управління кримінального пошуку, яке діє при МВС, не входячи в його апарат.

Ш. Міліція громадської безпеки, яка включає в себе:

- Головне управління адміністративної служби мі­ліції;

- Управління Державтоінспекції;

- Управління Державної служби охорони, яке також діє при МВС.

IV. Міліція по боротьбі з організованою злочинні­стю, для ефективної роботи якої було створено:

- Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю;

- Відділ по організації роботи органів внутрішніх справ на закритих об'єктах.

Організаційна структура служби по боротьбі з ор­ганізованою злочинністю має свою специфіку. Через особ­ливу значимість виконуваних завдань начальники обласних управлінь по боротьбі з організованою злочинністю є од­ночасно першими заступниками начальників УМВС в об­ластях, в містах Києві, Севастополі та Автономній Респуб­ліці Крим.

У структурі апарату Міністерства внутрішніх справ також функціонують як самостійні служби:

- Українське Національне бюро «Інтерполу» (на правах головного управління);

- Головне слідче управління;

- Відділ організації роботи дізнання в органах вну­трішніх справ;

- Головне управління кадрів;

- Відділ міжнародних зв'язків;

- Управління Державної пожежної охорони;

- Головне управління внутрішніх військ:

- Відділ військово-мобілізаційної роботи і цивільної оборони;

- Фінансово-економічне управління;

- Головне управління військового та матеріально-технічного забезпечення;

- Господарче управління;

- Управління капітального будівництва;

- Управління справами та деякі інші управління з допоміжними і обслуговуючими функціями.

У структуру апарату Міністерства внутрішніх справ не входять, але діють при ньому і йому безпосередньо під­порядковані, крім Управління Державної служби охорони і Управління кримінального пошуку, про які згадувалось ра­ніше, також:

- Управління оперативної інформації;

- Оперативно-технічне управління;

- Редакційно-видавничий відділ;

- Центральний вузол оперативного зв'язку;

- Центр технічного захисту інформації;

- ряд інших підрозділів, які займаються інформа­ційним, побутовим і технічним забезпеченням центрально­го апарату Міністерства.

Відповідно до адміністративно-територіального устро-ю держави, соціально-економічних й політичних обставин, криміногенної ситуації в окремих регіонах, в Україні склалась така територіальна структура органів внутрішніх справ:

- Головні управління МВС України (ГУМВС), ГУМВС у М.Києві, Київській області та Автономній Респу­бліці Крим;

- Управління МВС (УМВС) в інших областях України;

- Управління МВС в обласних центрах і великих промислових містах (Кривий Ріг, Маріуполь, Дніпродзержинськ, Макіївка, Горлівка, Краматорськ, Кременчуг і де­яких інших);

- Управління МВС у міських районах;

- Відділи УМВС в інших містах і районах.

Головні управління МВС у місті Києві, Київській області та Автономній Республіці Крим, обласні УМВС і УМВС М.Севастополя підпорядковано безпосередньо міні­стру внутрішніх справ, усі інші міські й районні відділи внутрішніх справ підпорядковано, зі збереженням принци­пу територіальності, обласним органам внутрішніх справ.

Внутрішню структуру Головних управлінь МВС України в м. Києві й Київській області, в Автономній Рес­публіці Крим, управлінь МВС в інших областях і містах побудовано згідно з лінійно-галузевим і функціональним принципами, вона в основному відповідає структурі апара­ту МВС України. При визначенні структури УМВС врахо­вуються особливості області, міста, число адміністратив­них районів, кількість населення і його демографічний склад, криміногенна обстановка, кількість органів внутрі­шніх справ і установ та інші фактори.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України.

2. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. - Харків: Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.

3. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 736 с.

4. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процесс України: Підручник.- 2-ге вид., перероб. і доп./. – К.: Либідь, 1999.

5. Женунтій В., Біленчук П. Діяльність міліції – чітке регулювання //Право України. – 1991. - № 4. – с.23.

6. Заяць Н. Держава і соціальний захист громадян // Право України. – 1999. - № 9.
Реферат на тему: Роль МВС України у боротьбі із злочинністю (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.