Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Право

Права та обов'язки податкової міліції. Відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції (реферат)

Податкова міліція, як державний орган, відповідно до покладе­них на неї завдань:

- приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійс­нює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них пе­редбачені законом рішення;

- здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяль­ність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в ме­жах своєї компетенції, вживає заходів щодо відшкодування заподія­них державі збитків;

- виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення;

- забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з вико­нанням ними посадових обов'язків;

- запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед пра­цівників державної податкової служби;

- збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень по­даткового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.

Особа начальницького складу податкової міліції незалежно від займаної нею посади, місцезнаходження і часу в разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобіган­ня правопорушенню і його припинення, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий орган внутрішніх справ.

Згідно з Законом України "Про державну податкову службу в Україні" посадові особи податкової міліції мають право:

1) здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях не­залежно від форм власності та у громадян, в тому числі громадян-суб'єктів підприємницької діяльності, перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових книг, показників електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за го­тівку із споживачами, та інших документів незалежно від способу подання інформації (включаючи комп'ютерний), пов'язаних з обчи­сленням і сплатою податків, інших платежів, наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб і громадян у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час пе­ревірок; перевіряти у посадових осіб, громадян документи, що по­свідчують особу, під час проведення перевірок з питань оподатку­вання; викликати посадових осіб, громадян для пояснень щодо джерела отримання доходів, обчислення і сплати податків, інших платежів, а також проводити перевірки достовірності інформації, одержаної для внесення до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів. Періодичність таких перевірок та проведення обстежень виробничих, складських, торговельних та інших приміщень встановлюється Державною по­датковою адміністрацією України. Орган державної податкової служ­би може запрошувати громадян, в тому числі громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, для перевірки правильності нараху­вання та своєчасності сплати ними податків, інших платежів. Пи­сьмові повідомлення про такі запрошення направляються грома­дянам рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави виклику, дата і година, на яку викликається громадянин (п.1 ст.11);

2) одержувати безоплатно від підприємств, установ, організа­цій, включаючи Національний банк України та його установи, ко­мерційні банки та Інші фінансово-кредитні установи, від громадян-суб'єктів підприємницької діяльності довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки під­приємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян про розрахункові, валютні та інші рахунки, інформацію про наявність та обіг коштів на цих рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності, та іншу інформацію, пов'язану з обчи­сленням та сплатою податків, інших платежів у порядку, визначе­ному законодавством, входити в будь-які інформаційні системи, зок­рема комп'ютерні, для визначення об'єкта оподаткування;

3) одержувати безоплатно необхідні відомості для формування Інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платни­ків податків та інших обов'язкових платежів від підприємств, уста­нов, організацій незалежно від форм власності, включаючи Націо­нальний банк України та його установи, комерційні банки, та гро­мадян - суб'єктів підприємницької діяльності - про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків, інших платежів, від органів, уповноважених проводити державну реєстра­цію, а також видавати спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, - про вида­чу таких дозволів суб'єктам підприємницької діяльності, від органів внутрішніх справ - про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від органів реєс­трації актів громадянського стану про громадян, які померли;

4) одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справ­ляння при цьому податків, інших платежів та інформацію про експор­тно-імпортні операції, що здійснюють резиденти і нерезиденти, за формою, погодженою з Державною податковою адміністрацією Укра­їни, та від органів статистики - дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм власності (п.2 ст.11);

5) обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та житло громадян, якщо вони використовуються як юридична адреса суб'єкта підприємницької діяльності, а також для отримання доходів. У разі відмови керівників підприємств, уста­нов, організацій і громадян допустити посадових осіб органів держа­вної податкової служби для обстеження зазначених приміщень і об­ладнання та неподання документів про отримані доходи і проведе­ні витрати органи державної податкової служби мають право визначати оподатковуваний доход (прибуток) таких підприємств, установ, організацій та громадян на підставі документів, що свідчать про 1 одержані ними доходи (прибутки), а стосовно громадян - також із урахуванням оподаткування осіб, які займаються аналогічною дія­льністю (п.3 ст.11);

6)вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також від громадян, діяльність яких переві­ряється, усунення виявлених порушень податкового законодавства і законодавства про підприємницьку діяльність, контролювати їх виконання, а також припинення дій, які перешкоджають здійснен­ню повноважень посадовими особами органів державної податко­вої служби (п.4 ст.11);

7)вилучати (із залишенням копій) у підприємств, установ та ор­ганізацій документи, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів, та ви­лучати у громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які по­рушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, реєстра­ційні посвідчення або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) з наступною передачею матеріалів про порушення органам, що ви­дали ці документи (п.6 ст.11);

8)користуватися безперешкодно в службових справах засобами зв'язку, які належать підприємствам, установам і організаціям не­залежно від форм власності (п. 12 ст. 11);

9)вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, що перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, то­варно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків; у необхідних випадках опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви (п.14 ст.11).

Згідно з Законом України "Про міліцію" посадові особи подат­кової міліції для виконання покладених на них обов'язків мають право:

1) вимагати від громадян і службових осіб, які порушують гро­мадський порядок, припинення правопорушень та дій, що пере­шкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені цим Законом заходи примусу (п.1 ст.11);

2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень Документи, що посвідчують їх особу, а також Інші документи, необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію (п.2 ст.11);

3) викликати громадян і службових осіб у справах про злочин та у зв'язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати приводу у встановленому законом порядку (п.3 ст.11);

4) виявляти І вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу на підставі та в порядку, встановлених законодавством, ви­носити їм офіційне застереження про неприпустимість протиправ­ної поведінки (п.4 ст.11);

5) затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях:

- осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які пе­реховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які ухиляю­ться від виконання кримінального покарання, - на строки і в по­рядку, передбачені законом;

- осіб, до котрих як запобіжний захід обрано взяття під варту, - на строк, встановлений органом попереднього розслідування, про­курором, судом, але не більше десяти діб;

- осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для скла­дання протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці, - на строк до трьох годин, а у необ­хідних випадках для встановлення особи і з'ясування обставин пра­вопорушення - до трьох діб з повідомленням про це письмово про­куророві протягом 24 годин з моменту затримання;

- осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції, до розгляду справи суддею (п.5 ст.11);

6) проводити огляд осіб, зазначених вище, речей, що знаходять­ся при них, транспортних засобів І вилучати документи та предме­ти, що можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров'ю (п.6 ст.11);

7) складати протоколи про адміністративні правопорушення, здійснювати особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і до­кументів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпе­чення провадження у справах про адміністративні правопорушення (п.7 ст.11);

8) у випадках, передбачених КпАК, накладати адміністративні стягнення або передавати матеріали про адміністративні правопо­рушення на розгляд інших державних органів, товариських судів, громадських об'єднань або трудових колективів (п.8 ст.11);

9) проводити дізнання і за дорученням слідчих органів у кримі­нальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відпо­відно до кримінально-процесуального законодавства (п.9 ст.11);

10)здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, фото-, кіно-, відео- зйомку і звукозапис, прослухування телефонних розмов з метою розкриття злочинів (п.10 ст.11);

11)проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину або за бродяжництво, взяті під варту, осіб, які звинувачуються у вчиненні злочину, а також осіб, підданих адміністративному арешту (п.11 ст.11);

12)проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб по­передження протиправних дій та розкриття правопорушень (п.12 ст.11);

13)проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних повітряних, морських і річкових суден, засобів залізничного та автомо­більного транспорту згідно з чинним законодавством (п.14 ст.11);

14) входити безперешкодно у будь-який час доби:

- на територію і в приміщення підприємств, установ і організа­цій, в тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення зло­чинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;

- на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та інших надзви­чайних обставинах (п.15 ст.11);

15) перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших примі­щеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в примі­щеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили (п.ібст.И);

16) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що ста­новлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції (п.17 ст.11);

17) повідомляти з метою профілактичного впливу державним органам, громадським об'єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення нею адмі­ністративного правопорушення (п.18 ст.11);

18)вносити відповідним державним органам, громадським об'єд­нанням або посадовим особам, підприємствам, установам, організаці­ям обов'язкові до розгляду подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень (п.19 ст.11);

19)відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об'єк­ти з метою забезпечення громадського порядку, громадської без­пеки, охорони життя і здоров'я людей {п.20 ст.11);

20)обмежувати або забороняти у випадках затримання злочин­ців, при аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують жит­тю і здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів; зупиняти транспортні засоби в разі порушення правил дорожнього руху, наявних ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним навколиш­нього середовища, а також при наявності даних про те, що він вико­ристовується з протиправною метою; оглядати транспортні засоби і перевіряти у водіїв документи на право користування й керування ни­ми, дорожні листи і відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам; проводити технічний огляд автомототранспорту (п.21 ст.11);

21)вилучати у громадян І службових осіб предмети і речі, забо­ронені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками під­робки, знищувати ці предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у встановленому порядку (п.23 ст.11);

22)проводити за участю адміністрації підприємств, установ і організацій огляд виробничих, складських та інших службових при­міщень і територій з метою перевірки охорони державного І колек­тивного майна, додержання правил продажу товарів і надання по­слуг населенню; вимагати від матеріально відповідальних і службо­вих осіб підприємств, установ і організацій відомості та пояснення по фактах порушення законодавства, проведення документальних і натуральних перевірок, інвентаризацій і ревізій виробничої та фінан­сово-господарської діяльності; витребувати і при необхідності вилу­чати документи, зразки сировини й продукції, опечатувати каси, при­міщення і місця зберігання документів, грошей та товарно-матері­альних цінностей (п.24 ст.11);

23)користуватися безплатно всіма видами громадського транс­порту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також попутним транспортом. Працівники підрозділів міліції на транс­порті у межах обслуговуваних дільниць, крім цього, мають право на безплатний проїзд у поїздах, на річкових і морських суднах. Під час службових відряджень працівники міліції мають право на позачергове придбання квитків на всі види транспорту і розміщення в готелях при пред'явленні службового посвідчення і посвідчення про відрядження. В разі невідкладних службових поїздок вони забезпечуються квитками на проїзд незалежно від наявності місць (п.25 ст.11);

24) використовувати безперешкодно транспортні засоби, що на­лежать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших пред­ставництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспорт­них засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставки в лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування правопоруш­ників та їх доставки в міліцію. Використання з цією метою транс­портних засобів, що належать підприємствам, установам і органі­заціям, здійснюється безплатно. Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту громадян здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства (п.26 ст.11);

25) користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безплатно засобами зв'язку, що належать підприємствам, устано­вам і організаціям, а засобами зв'язку, що належать громадянам, за їх згодою (п.27 ст.11);

26)користуватися безплатно засобами масової інформації з ме­тою встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, які їх вчини­ли, свідків, потерпілих, розшуку злочинців, які втекли, осіб, які про­пали безвісти, та з Іншою метою, що пов'язана з необхідністю на­дання допомоги громадянам, підприємствам, установам і органі­заціям у зв'язку з виконанням міліцією покладених на неї обов'язків. Посадові особи, які без поважних причин відмовились надати до­помогу працівникам міліції в реалізації їх прав підлягають відпові­дальності за чинним законодавством (п.28 ст.11);

27)матеріально і морально заохочувати громадян, які надають до­помогу в охороні правопорядку та боротьбі із злочинністю (п.29 ст.11);

28)зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю (п.30 ст.11);

29)застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим Зако­ном. Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх використання, як­що дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеці­альні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпо­середня загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників мілі­ції (ст.12);

30)застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання про­тидії законним вимогам працівників міліції, якщо інші способи не забезпечили виконання покладених на них обов'язків (ст.13);

31)застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв'язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, прис­трої для відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту, во­домети, бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби, а та­кож використовувати у разі необхідності службових собак: Повний перелік спеціальних засобів, а також правила їх застосування вста­новлюються Кабінетом Міністрів України за висновком Міністерс­тва охорони здоров'я України і Генеральної прокуратури України і публікуються в засобах масової інформації (ст.14);

32)працівники міліції як крайній захід мають право застосову­вати вогнепальну зброю. Забороняється застосовувати і використо­вувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи. Працівники міліції ма­ють право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю громадян або працівника міліції. Спроба особи, яку затримує працівник міліції Із вогнепальною зброєю в руках, на­близитись до нього, скоротивши при цьому визначену ним від­стань, чи доторкнутись до зброї, дають працівникові міліції право застосувати вогнепальну зброю (ст.15);

Посадова особа податкової міліції у межах повноважень, нада­них цим Законом та іншими законами, самостійно приймає рішен­ня і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну від­повідальність згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу, передбачену законодавством, відповідальність.

При порушенні посадовою особою податкової міліції прав і за­конних інтересів громадянина відповідний орган державної подат­кової служби зобов'язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадя­нина публічно вибачитися.

Посадова особа податкової міліції, яка виконує свої обов'язки від­повідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.

Якщо посадова особа податкової міліції порушила вимоги зако­ну або неналежно виконує свої обов'язки, то вона несе відповідаль­ність у встановленому порядку. Дії або рішення податкової міліції, її посадових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури.


 

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України.

2. Закон України "Про міліцію” //Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №4. Ст.20.

3. Закон України "Про державну службу” //Відомості Верховної Ради України. 1993. №52. Ст.490.

4. Закон України "Про боротьбу з корупцією” //Відомості Верхо­вної Ради України. 1995. №34. Ст.266.

5. Закон України "Про дорожній рух" // Відомості Верховної Ради України. 1993. №31. Ст.338.

6. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв. розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України. 1992. 20 жовтня.

7. Положення про проходження служби рядовим та начальни­цьким складом ОВС: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офі­ційний текст X., 2000.

9. Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993. Підручники, навчальні посібники, монографії.

10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. За­гальна частина: Підручник. К., 1995.

11. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посіб­ник/За ред. А.Т.Комзюка. X.. 1998.
Реферат на тему: Права та обов'язки податкової міліції. Відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.