Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Право

Патентування деяких видів підприємницької діяльності (контрольна робота)

Необхідність придбання торгового па­тенту регулюється Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.96 р. № 98 / 96 - ВР (далі - Закон).

Виходячи з положень Закону, для придбання патен­ту необхідна одночасна наявність декількох умов. Роз­глянемо їх.

Насамперед, патентуванню підлягають такі види діяльності, як:

- торговельна діяльність за готівкові кошти, з вико­ристанням інших готівкових платіжних засобів та кре­дитних карток;

- діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з використанням готівкових пла­тіжних засобів, виражених в іноземній валюті, та кре­дитних карток);

- діяльність із надання послуг у сфері грального бізнесу з видачею грошових виграшів в готівковій або майновій формі;

- діяльність із надання побутових послуг за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розра­хунків та кредитних карток на території України (у ме­жах переліку видів послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 576 (далі - Перелік).

Таким чином, торговий патент придбавається суб'єктами підприємницької діяльності тільки тоді, коли вони здійснюють саме вищезазначені види діяль­ності. Це — перша умова для придбання торгового патенту.

Оскільки питання читачів стосується операцій із продажу товарів та надання послуг, то надалі ми розглядаємо патентування саме цих видів діяльності.

Отже, якщо підприємство здійснює торговельну діяльність, то для нього виконується перша умова щодо придбання торгового патенту. Другою необхідною умовою є готівкова форма розрахунків за реалізовані товари. До цієї форми розрахунків Законом про патен­тування віднесено розрахунки готівковими коштами, іншими готівковими платіжними засобами та кредит­ними картками.

Таким чином, тільки при одночасній наявності цих двох умов суб'єктам підприємницької діяльності необхідно придбавати торговий патент. Проілюструємо це твердження на прикладі.

Приклад 1. Підприємство здійснює торговельну діяльність з оплатою за безготівковим розрахунком. У цьому випадку виконується лише перша умова — вид діяльності, а друга - готівкова форма розрахунків не виконується. Тому патент придбавати не потрібно.

Тепер розглянемо побутові послуги, що підляга­ють патентуванню. Умовою для придбання торгового патенту є наявність даного виду послугу Переліку. Якщо послуги, що надаються підприємством, у ньому не за­значені, то патент не придбавається.

Приклад 2. Підприємство надає туристичні послуги населенню за готівкові кошти та з використанням кре­дитних карток. У цьому випадку перша умова не виконується - туристичні послуги не входять до Переліку побутових послуг, що затверджений Кабміном. Тому патент не придбавається.

А ось друга умова - форма розрахунків за такі по­слуги - виписана в Законі "трішечки" інакше, ніж для торговельної діяльності: під побутовими послугами ро­зуміються послуги, що задовольняють особисті потре­би замовника "за готівкові кошти, а також з викорис­танням інших форм розрахунків, включаючи кредитні картки". Зверніть увагу — не "інші готівкові платіжні засоби", а "інші форми розрахунків". Це дало мож­ливість податківцям стверджувати, що побутові послу­ги за безготівковим розрахунком також підлягають патентуванню. На нашу думку, у Законі просто допу­щена неточність, але виправити ситуацію можна тільки внесенням змін у законодавчому порядку. Тому реко­мендуємо підприємствам, що надають вищезазначені побутові послуги за безготівковим розрахунком або за бартером, придбати торговий патент.

Крім того, необхідно зазначити ще декілька важли­вих моментів щодо необхідності придбання торгового патенту. Дія Закону поширюється тільки на суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних та фізич­них осіб, причому деякі з них при здійсненні окремих видів діяльності торговий патент можуть не придбава­ти (див. перелік у п. 3 ст. 1 Закону). Також без придбан­ня патенту може здійснюватись торговельна діяльність із продажу окремих товарів вітчизняного виробництва (перелік цих товарів наведений у п.6 ст. З Закону) та деякі інші види діяльності, окремо зазначені у ст. З Закону.

Щодо процедури придбання звичайного торго­вого патенту. Є два варіанти.

1. Згідно з постановою КМУ "Про затвердження Поло­ження про виготовлення, зберігання і реалізацію торго­вих патентів" від 13.07.98 № 1077 (далі - постанова № 1077), якщо торговий патент придбавається до 15 числа місяця, то спочатку оплачується його вартість за частину місяця, що залишилась, і вноситься одноразова плата, яка дорі­внює вартості такого патенту за місяць. Ця плата зарахо­вується до оплати вартості торгового патенту за останній місяць його ді і. Розглянемо цей варіант на прикладі. При­пустимо, що патент придбавається 5 червня. Вартість патенту - 200 грн. Спочатку розраховується вартість патенту за частину місяця, що залишилась. Для цього визначаємо вартість патенту за 1 день. У червні 30 днів, отже: 200 / ЗО = 6.67 грн. Патент починає діяти 8 червня. До кінця місяця залишилось 23 дні (включаючи 8 червня). Вартість торгового патенту на 23 дні: 6.67 грн. х 23 = 153,41 грн. Це і є сума. яка повинна бути сплачена в поточному місяці. Також спочатку повинно бути спла­чено 200 грн. (вартість патенту за останній місяць). Ра­зом початковий платіж складе 353.41 грн. На підставі придбаного, патенту можна здійснювати торгівлю протя­гом частини червня, що залишилась, і весь липень.

У разі. якщо підприємство не планує здійснення торго­вельної діяльності в липні і наступних місяцях і хоче здати торговий патент, то до 15 червня необхідно письмово по­відомити податкову, яка видала патент, про припинення діяльності з 1 липня (включно). Після цього вартість патен­ту за липень буде повернена підприємству. Якщо ж торгівля здійснюватиметься також і в липні (і все!), то початкове сплачена сума 200 грн. буде зарахована до оплати патен­ту за липень. У ситуації, коли підприємство бажає здійснювати торгівлю в серпні (і е наступних місяцях), йому необхідно до 15 червня внести плату за липень.

2. Якщо торговий патент придбавається після 15 числа місяця, то згідно з постановою № 1077 сплачуються такі суми:

- вартість патенту за частину місяця, що залишилась;

- вартість торгового патенту за наступний місяць;

- одноразова плата, що дорівнює вартості торгового патенту за місяць.

Розглянемо приклад. Патент придбавається 17 червня. Вартість патенту на місяць - 200 грн. Отже вартість па­тенту за частину місяця, що залишилась, складає: 6,67 х х 13 = 86,71 грн. (методику розрахунку див, вище).

Вартість патенту .за липень - 200 грн. Одноразова пла­та - 200 грн. Разом: 486,71 грн. початкового платежу. Причому вартість патенту за липень підприємство повер­нути вже не зможе, оскільки поінформувати податкову про припинення діяльності необхідно до 15 числа місяця, що передує звітному (у даному випадку - 15 червня). А ось авансовий платіж повернути можна, письмово по­відомивши податкову, яка видала патент, про припинен­ня торгівлі починаючи з 1 серпня.

Нагадуємо, що після припинення торговельної діяльності патент необхідно здати до податкової, яка його видала.

Заявка на придбання торгового патенту повинна містити такі реквізити:

— найменування суб'єкта підприємницької діяльності;

— витяг з установчих документів щодо юридичної адре­си суб'єкта підприємницької діяльності, а у випадках, як­що патент придбавається для структурного (відокремлено­го) підрозділу, — довідка органу, який погодив місцезна­ходження структурного (відокремленого) підрозділу, із за­значенням цього місця;

— вид підприємницької діяльності, здійснення якої по­требує придбання торгового патенту;

— найменування документа про повну або часткову оплату вартості торгового патенту.

2.1. На здійснення торгівельної діяльності

Порядок придбання торгового патенту не здійснення торговельної діяльності Патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах продажу товарів.

Під торговельною діяльністю у цьому Законі слід ро­зуміти роздрібну та оптову торгівлю, діяльність у торго­вельно-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з вико­ристанням кредитних карток.

Під пунктами продажу товарів у цьому Законі слід ро­зуміти:

— магазини та інші торгові точки, які знаходяться в ок­ремих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають тор­говельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину;

- кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, які зай­мають окремі приміщення, але не мають вбудованого тор­говельного залу для покупців;

— автомагазини, розвозки та інші види пересувної тор­говельної мережі;

— лотки, прилавки та інші види торгових точок у відве­дених для торговельної діяльності місцях, крім лотків, при­лавків, що надаються в оренду суб'єктам підприємницької діяльності — фізичним особам та знаходяться в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі — ринків усіх форм власності;

— стаціонарні, малогабаритні і пересувні автозаправні станції, заправні пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стиснутим газом;

— фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, ресто­рани, кафе, закусочні, бари, буфети, відкриті літні майданчики, кіоски та інші пункти громадського харчування;

— оптові бази, склади-магазини або інші приміщення які використовуються для здійснення оптової торгівлі заготівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.

У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відо­кремленого) підрозділу (торгової точки).

Вартість торгового патенту на здійснення торговель­ної діяльності встановлюється органами місцевого само­врядування залежно від місцезнаходження пункту прода­жу товарів та асортиментного переліку товарів.

Вартість торгового патенту за календарний місяць вста­новлюється у межах таких граничних рівнів:

— на території міста Києва, обласних центрів — від 60 до 320 гривень;

— на території міста Севастополя, міст обласного підпо­рядкування (крім обласних центрів) і районних центрів — від 30 до 160 гривень;

— на території інших населених пунктів — до 80 гривень.

У разі коли пункти продажу товарів розташовані в ку­рортних місцевостях або на територіях, прилеглих до мит­ниць, інших пунктів переміщень через митний кордон, ор­гани місцевого самоврядування, до бюджетів яких спря­мовується плата за торговий патент, можуть прийняти рішення щодо збільшення плати за торговий патент, але не більше 320 гривень за календарний місяць. Додаткові доходи, отримувані внаслідок прийняття зазначених рішень, повністю спрямовуються до відповідних місцевих бюджетів.

Термін дії торгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить 12 календарних місяців.

Термін дії короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить від 1 до 15 днів.

Вартість короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності за один день встанов­люється у фіксованому розмірі 10 гривень.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення тор­говельної діяльності провадиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному, а оплата вартості коротко­термінового торгового патенту здійснюється не пізніше ніж за один день до початку здійснення торговельної діяльності.

Під час придбання торгового патенту на здійснення тор­говельної діяльності суб'єкт підприємницької діяльності носить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму, сплачену під час придбання Торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії.

Під час придбання спеціального торгового патенту Об'єкт підприємницької діяльності не вносить одноразову плату.

Суб'єкт підприємницької діяльності може зробити попе­редню оплату вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності за весь термін його дії. Суб'єкт підприємницької діяльності має право придбати торгові патенти на здійснення торговельної діяльності на наступні ? поточним роки, але не більше ніж на три роки, сплативши повну вартість цих патентів під час їх одержання. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від зв'язків до внесення вартості торгового патенту у разі, якщо прийнятими після сплати повної вартості торгових патентів на наступні роки нормативно-правовими актами буде збільшена вартість торгового патенту.

Без придбання торгового патенту суб'єкти підприємницької діяльності або їх структурні (відокрем­лені) підрозділи здійснюють торговельну діяльність ви­ключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва:

— хліб і хлібобулочні вироби;

— борошно пшеничне та житнє;

— сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна;

— молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених з добавками і без них;

— продукти дитячого харчування;

— безалкогольні напої;

— морозиво;

— яловичина та свинина;

— домашня птиця;

— яйця;

— риба;

— ягоди і фрукти;

— картопля і плодоовочева продукція;

— комбікорми для продажу населенню.

Пільговий торговий патент видається суб'єктам підприємницької діяльності або їх структурним (відокрем­леним) підрозділам, які здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняно­го виробництва:

— поштові марки, листівки, вітальні листівки та конвер­ти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара з дерева, паперу та картону, що використовується для по­штових відправлень підприємствами Державного комітету зв'язку України, і фурнітура до них;

— періодичні видання друкованих засобів масової інформації (незалежно від країни їх походження);

— проїзні квитки;

— товари народних промислів (крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, що встановлюється Міністерством культури України);

— готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, ме­дикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя) та вітаміни для населення; ветери­нарні препарати, папір туалетний, зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів з целюлози або її замінників, термометри, індивідуальні діагностичні прилади (незалеж­но від країни їх походження);

— вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний і газ скраплений, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню;

— мило господарське, а також сірники (незалежно від країни їх походження);

— насіння овочевих, баштанних, квіткових культур, кор­мових коренеплодів та картоплі (незалежно від країни йо­го походження).

У пільговому торговому патенті обов'язково наводиться повний перелік товарів, що передбачаються для реалізації.

Пільговий торговий патент не дає права на здійснення торговельної діяльності товарами, які не зазначені у цій статті.

у. Суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвалідам товари повсякденного вжитку та продукти харчування через торговельні установи, створені для цієї ме­ти громадськими організаціями інвалідів, одержують пільговий торговий патент (крім суб'єктів підприємницької діяльності, зазначених у пункті 3 частини третьої статті 1).

Суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються продажем періодичних видань друкованих засобів масової інформації, одержують пільговий торговий патент на торгівлю супутньою продукцією за таким переліком:

— друковані книги в твердій або м'якій обкладинці вітчизняних видавництв;

— книги для розмальовування, ноти, карти географічні або гідрографічні, включаючи атласи, глобуси та топо­графічні плани, листівки поштові, вітальні листівки, кон­верти, картинки перебивні, зошити, книжки для записів, блокноти, папір друкарський, для малювання та копіюван­ня, бланки, журнали реєстраційні, календарі, інші канце­лярські товари з паперу або картону (незалежно від країни їх походження);

— ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, ма­стихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплю­вачі для малювання та живопису, полотно, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канце­лярські прилади та конторське приладдя, крім виготовле­них з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів (незалеж­но від країни їх походження).

Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність на території військових частин і військових навчальних закладів виключно товарами військо­вої атрибутики та повсякденного вжитку для військово­службовців, одержують пільговий торговий патент.

Не потребує патентування реалізація суб'єктом підприємницької діяльності продукції власного вироб­ництва фізичним особам, які перебувають з ним у трудо­вих відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення цього суб'єкта.

Не потребує патентування діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з закупівлі у населення про­дукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається по розрахунках у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогос­подарської продукції та продуктів її переробки).

Не потребує патентування діяльність у торговельно-виробничій сфері (громадське харчування) на підприємствах, в установах, організаціях, у тому числі на­вчальних закладах, з обслуговування виключно працівників цих підприємств, установ, організацій та учнів і студентів у навчальних закладах.

У разі придбання пільгового торгового патенту, пе­редбаченого частинами шостою-дев'ятою цієї статті, суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі 25 гривень за весь термін дії патенту.

2.2. На здійснення діяльності з надання побутових послуг

Патентуванню підлягає діяльність з надання побуто­вих послуг, яка здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами як в окремих приміщеннях, будівлях, їх час­тинах, так і за їх межами.

Під побутовими послугами у цьому Законі слід розуміти діяльність, пов'язану з наданням платних послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків включаючи кредитні картки.

Перелік послуг, які відносяться до побутових, визна­чається Кабінетом Міністрів України і не може змінювати­ся протягом бюджетного року.

У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент на здійснення діяльності з надання побутових послуг прид­бається окремо для кожного структурного (відокремлено­го) підрозділу.

Вартість торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг встановлюється органами місце­вого самоврядування залежно від місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг.

Вартість торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг за календарний місяць встанов­люється в межах таких граничних рівнів:

— на території міста Києва, обласних центрів — від 60 до 320 гривень;

— на території міста Севастополя, міст обласного підпо­рядкування (крім обласних центрів) і районних центрів — від 30 до 160 гривень;

— на території інших населених пунктів — до 80 гривень.

Термін дії торгового патенту на здійснення діяльності з на­дання побутових послуг становить 12 календарних місяців.

Оплата вартості торгового патенту на здійсненні діяльності з надання побутових послуг провадиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному.

Під час придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату і розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На су­му, сплачену під час придбання торгового патенту, змен­шується розмір плати за торговий патент, який підлягає внесенню в останній місяць його дії.

Суб'єкт підприємницької діяльності може зробити попе­редню оплату вартості торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг за весь термін його дії. Суб'єкт підприємницької діяльності має право придбавати торгові патенти на надання побутових послуг на на­ступні за поточним роки, але не більше ніж на три роки, сплативши повну вартість цих патентів під час їх одержан­ня. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від обов'язку до внесення плати за торговки патент на здійснення діяльності з надання побутових по­слуг, якщо прийнятими після сплати повної вартості тор­гових патентів на наступні роки нормативно-правовими актами буде збільшена вартість торгового патенту.

2.3. На здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями

Патентуванню підлягають операції з торгівлі готівковими валютними цінностями, які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах обміну іноземної валюти.

(Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 499 / 97 - ВР бід 18.07.97).

Під торгівлею готівковими валютними цінностями у цьому Законі слід розуміти продаж готівкової іноземної валюти, інших готівкових платіжних засобів, виражених в іноземній валюті (у тому числі дорожніх, банківських та персональних чеків), а також операції з дебетування кре­дитних (дебетових) карток в обмін на валюту України, інших готівкових платіжних засобів, виражених у валюті України, а також в обмін на іншу іноземну валюту.

Під пунктами обміну іноземної валюти у цьому Законі слід розуміти:

— обмінні пункти уповноважених банків;

(Частину третю статті 4 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 499/97-ВР від 18.07.97)

— обмінні пункти уповноважених банків, що розташо­вані поза їх операційними залами;

— обмінні пункти інших кредитно-фінансових установ, які одержали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою;

— обмінні пункти суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на підставі агентських угод з уповноваженими банками.

У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відо­кремленого) підрозділу (обмінного пункту).

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями встановлюється у фіксова­ному розмірі 320 гривень за календарний місяць.

(Абзац перший частини четвертої статті 4 6 редакції Закону № 102 / 98 - ВР від 10.02.98).

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями становить 36 календарних місяців. (Частина четверта статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 499 / 97 - ВР від 18.07.97).

Оплата вартості торгового патенту на здійснення опе­рацій з торгівлі валютними цінностями здійснюється щоквар­тально до 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту на здійснення опе­рацій з торгівлі валютними цінностями суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На цю суму зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його дії.

Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити по­передню оплату вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями за весь термін його дії. При цьому суб'єкт Підприємницької діяльності звільняється від додаткового внесення плати за торговий патент на здійснення операцій з торгівлі валютними цінно­стями у разі, якщо прийнятими після цього актами законо­давства збільшується його вартість.

2.4. На здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу

Патентуванню підлягають операції з надання послуг у сфері грального бізнесу, які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відо­кремленими) підрозділами.

Під гральним бізнесом у цьому Законі слід розуміти діяльність, пов'язану з влаштуванням казино, інших граль­них місць (домів), гральних автоматів з грошовим або май­новим виграшем, проведенням лотерей (крім державних) та розиграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі.

(Абзац перший частини другої статті 5 в редакції Закону № 102 / 98 - ВР від 10.02.98).

Казино, інші гральні місця (дома) повинні займати ок­ремі приміщення або будівлі та мати гральний зал для відвідувачів (крім гральних автоматів та більярдних столів).

Надання послуг у сфері грального бізнесу поза межами відведених на ці цілі приміщень або будівель, а також у приміщеннях, що не мають грального залу для відвідувачів, не дозволяється.

У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відо­кремленого) підрозділу (грального місця).

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу встановлюється у фіксованому розмірі (за рік):

— для використання грального автомата з грошовим або майновим виграшем — 1400 гривень;

(Абзац другий частини третьої статті 5 6 редакції Закону № 1160 - ХІV від 19.10.99)

— для використання грального столу з кільцем рулетки — 64000 гривень; (Абзац третій частини третьої статті 5 в редакції Закону № 1160 - ХІV від 19.10.99)

— для використання інших гральних столів (спеціальних столів для казино, крім столів для більярду) — 48000 гри­вень за кожний стіл;

(Абзац четвертий частини третьої статті 5 в редакції Закону № 1160 - ХІV від 19.10.99)

— для використання кегельбанів, що вводяться у дію за допомогою жетона, монети або без них, — 2000 гривень за кожний гральний жолоб (доріжку);

— для використання столів для більярду, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярду, що використовуються для спортивних аматорсь­ких змагань, — 600 гривень за кожний стіл для більярду;

— для провадження інших видів грального бізнесу, включаючи розиграші з видачею грошових виграшів у готівковій формі поза банківські установи або у майновій формі на місці, — 2400 гривень за кожний окремий вид (місце) грального бізнесу.

(Частина третя статті 5 в редакції Закону № 102 / 98 - ВР від 10.02.98).

Торговий патент на здійснення операцій з надання по­слуг у сфері грального бізнесу має бути виданий на кож­не окреме гральне місце (гральний автомат, гральний стіл).

Торговий патент на здійснення операцій з надання по­слуг у сфері грального бізнесу не дає права на здійснення грального бізнесу, не зазначеного у такому патенті.

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу становить 60 ка­лендарних місяців.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення опе­рацій з надання послуг у сфері грального бізнесу прова­диться щоквартально до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту на здійснення опе­рацій з надання послуг у сфері грального бізнесу суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату і< розмірі вартості торгового патенту за 3 місяці. На суму сплачену під час придбання торгового патенту, змен­шується розмір плати за торговий патент, який підлягає внесенню в останній квартал його дії.

Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити по­передню оплату вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу за весь термін дії торгового патенту. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від обов'язків до­даткового внесення вартості торгового патенту у разі, якщо прийнятими після цього актами законодавства збільшується його вартість.

Відповідно до п.1 ст. 5 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяль­ності" від 23.03.96 р. № 98/96-8Р (далі - Закон про патентування) операції з надання послуг у сфері грального бізнесу* підлягають патентуванню.

Гральні місця повинні займати окремі приміщення (або будівлі) з гральним залом для відвідувачів (крім гральних автоматів і більярдних столів). Надання по­слуг у сфері грального бізнесу за межами відведених для цих цілей місць категорично заборонено.

Згідно з пунктом 1 статті 2 зазначеного законодав­чого акта торговий патент є державним свідоцтвом, що дає право на здійснення певного виду діяльності (у т. ч. грального бізнесу).

За своєю суттю - це прямий податок, що сплачується за кожне місце можливого отримання доходу. Це підтвер­джує п. 4 ст. 5 Закону про патентування: "Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу повинен бути виданий на кожне окреме гральне місце (гральний автомат, гральний стіл)".

За здійснення таких операцій без отримання відпо­відних торгових патентів (на кожне окреме гральне місце) пунктом 1 статті 8 Закону про патентування передбачені штрафні санкції. Розраховуються вони, виходячи з подвійного розміру вартості торгового патенту за весь термін діяльності суб'єкта підприєм­ницької діяльності з таким порушенням.

На закінчення слід зазначити: статтею 4 Закону України "Про підприємництво" від 07.02.91 р. № 698 - ХІІ обумов­лено, що "створення та утримання гральних закладів, орга­нізація азартних ігор" не можуть здійснюватися без ліцензії. Умови і правила здійснення підприємницької діяльності зі створення та утримання гральних закладів, організації азартних ігор визначені Інструкцією, затвердженою нака­зом Ліцензійної палати України від 11.09.98 р. № 86 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.09.98 р. за № 610 / 3050.

Список використаної літератури

1. Деркач Т. Патентореволюція у Декларації про прибуток // Бухгалтерії про прибуток // Бухгалтерія. – 2001.- № 28.

2. Об установлениях использования специального торгового патента //

3. Працюємо за спец патентом: оподаткування, бухгалтерський облік, облік діяльності // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 28. – с. 4.

4. Про патентування торгівлі // Баланс. – 2000. - № 2. – с. 21.

5. Про патентування торгівлі // Баланс. – 2000. – № 2. – с. 21.

6. Про порядок погашення заборгованості платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України // Законодавчі і адміністративні акти з Банківської діяльності. - № 3. – с. 3.

7. Романов А. О рыночном сборе торговом патенте // Консультант бухгалтера. – 2001. - № 29. – с. 6 – 9.

8. Спеціальний торговий патент: напрямки розвитку і способи застосування // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – 19 травня.

9. Щербак М. Частный предприниматель и специальный торговый патент // Бухгалтерия Бизнес. – 2000. – 29 мая.

10.Який державний патент вигідний для виїздної торгівлі // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - № 50.
Реферат на тему: Патентування деяких видів підприємницької діяльності (контрольна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.