Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Право

Конституційний Суд України (реферат)

ПЛАН:

1. Статус Конституційного Суду України.

2. Принципи організації Конституційного Суду та його повноваження.

3. Склад Конституційного Суду та статус його суддів.

1. Статус Конституційного Суду України.

Конституційний Суд України розпочав діяльність 18 жовтня 1996 року. Своє перше Рішення прийняв 13 травня 1997 року. Конституційний Суд України — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.


Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Конституційний Суд України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.(Стаття 1.)

Завданням Конституційного Суду України є гаранту­вання верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Організація, повноваження та порядок діяльності Кон­ституційного Суду України визначаються Конституцією України та цим Законом. Конституційний Суд України приймає акти, що рег­ламентують організацію його внутрішньої роботи у від­повідності з цим Законом.(Стаття 3). Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегі­альності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень.

Конституційний Суд України складається з вісімнад­цяти судців Конституційного Суду України. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість судців Конститу­ційного Суду України. Президент України проводить консультації з Прем'єр-міністром України та Міністром юстиції України щодо кандидатур на посади суддів Конституційного Суду України.


Голова Конституційного Суду України

Призначеною на посаду судді Конституційного Суду України вважається особа, про призначення якої видано Указ Президента України, скріплений підписами Пре­м'єр-міністра України та Міністра юстиції України. У разі припинення повноважень судці Конституцій­ного Суду України, який призначався Президентом України, Президент України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

Верховна Рада України призначає суддів Конститу­ційного Суду України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.

Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів Консти­туційного Суду України вносить Голова Верховної Ради України, а також може вносити не менш як 1/4 народ­них депутатів України від конституційного складу Вер­ховної Ради України; при цьому депутат має право поставити підпис під пропозицією про висунення лише однієї кандидатури, і ці підписи депутатів не відкликають­ся. Відповідний Комітет Верховної Ради України подає Верховній Раді свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України, внесеної у встановленому порядку.

Призначеними на посади суддів Конституційного Су­ду України вважаються кандидати, які набрали найбіль­шу кількість голосів депутатів, але більше половини го­лосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Якщо кілька кандидатів набрати однакову кількість голосів і після їх призначення було б переви­щено необхідне для призначення число суддів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування.

У разі припинення повноважень судці Конституцій­ного Суду України, який призначався Верховною Радою України, Верховна Рада України у місячний строк при­значає іншу особу на цю посаду.

За результатами голосування Головою Верховної Ради України підписуються постанови Верховної Ради України про призначення суддів Конституційного Суду України.

З'їзд суддів України за пропозицією делегатів з'їзду відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх де­легатів з'їзду визначає кандидатури на посади суддів Конституційного Суду України для включення з бюлете­ні для таємного голосування.

Призначеним на посаду судці Конституційного Суду України вважається кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів від числа обраних делегатів з'їзду суддів України.

Якщо голосування проводиться щодо кандидатур, число яких перевищує квоту для призначення на поса­ди судців Конституційного Суду України, призначеними вважаються кандидати, які за умов, визначених у частині другій цієї статті, набрати більше голосів, ніж інші кан­дидати на ці посади.

2. Принципи організації Конституційного Суду

та його повноваження.

Питання провадження у справах та діяльності Консти­туційного Суду України, його Секретаріату, порядок діло­водства, правила внутрішнього розпорядку Конституцій­ного Суду України визначаються Конституцією України, цим Законом та актами Конституційного Суду України, що встановлюють порядок організації внутрішньої робо­ти Конституційного Суду України.

Фінансування Конституційного Суду України перед­бачається в Державному бюджеті України окремим рядком.

Пропозиції щодо обсягу фінансування Конституцій­ного Суду України і проект відповідного кошторису по­даються Головою Конституційного Суду України до Ка­бінету Міністрів України та Верховної Ради України при складанні проекту Державного бюджету України на кожний наступний рік.

Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Конституцій­ного Суду України здійснює Секретаріат Конституційного Суду України на чолі з керівником Секретаріату Консти­туційного Суду України.

Положення про Секретаріат Конституційного Суду України, його структура і штати затверджуються Консти­туційним Судом України.

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України призначається Конституційним Судом України за подан­ням Голови Конституційного Суду України з числа гро­мадян, які мають право на зайняття посади професійного судді.

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, мати представ­ницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, ви­конувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викла­дацької та творчої.

Керівник та інші посадові особи Секретаріату Консти­туційного Суду України є державними службовцями.

Конституційний Суд України на своєму засіданні утворює з числа суддів Конституційного Суду України постійні комісії Конституційного Суду України, що є його допоміжними робочими органами з питань органі­зації його внутрішньої діяльності.

Положення про постійні комісії Конституційного Су­ду України затверджується Конституційним Судом України на пленарному засіданні.

Голови постійних комісій призначаються Головою Конституційного Суду України на строк своїх повнова­жень.

Конституційний Суд України може утворювати на своїх пленарних засіданнях тимчасові комісії для додат­кового дослідження питань, пов'язаних з конституційним провадженням у справі, за участю фахівців у відповідних галузях права.

Матеріали діяльності Конституційного Суду України зберігаються в Архіві Конституційного Суду України.

Матеріали справ, щодо яких Конституційним Судом України прийнято рішення або дано висновок, зберіга­ються в Архіві Конституційного Суду України сто років.

Оригінали рішень та висновків Конституційного Суду України зберігаються в Архіві Конституційного Суду України безстроково.

Інші матеріали щодо діяльності Конституційного Суду України зберігаються в Архіві Конституційного

Суду України на загальних підставах, визначених зако­нодавством України. Положення про Архів Конституційного Суду України затверджується Конституційним Судом України.

Для забезпечення Конституційного Суду України нормативно-правовими актами, науковою та іншою спе­ціальною літературою утворюється Бібліотека Конститу­ційного Суду України.

Положення про Бібліотеку Конституційного Суду України затверджується Конституційним Судом України.

Друкованим органом Конституційного Суду України є "Вісник Конституційного Суду України".

До повноважень Конституційного Суду України віднесено прийняття рішень та дача висновків щодо:

1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів ВР АРК;

2) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради для дачі згоди на їх обов’язковість;

3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах визначених ст.ст. 111 та 151 Конституції України;

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України.

Підставами для визнання перелічених актів не конституційними, повністю чи частково є:

- невідповідність Конституції України;

- порушення встановленої Конституцією процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності;

- перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті.

До повноважень КСУ не належить питання щодо законності актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Нижче наведена структура Конституційного Суду України:

Конституційний Суд України

Служба Голови Конституційного Суду

Заступники Голови і Служба заступників Голови Конституційного Суду України

Судді та Служба наукових консультантів і помічників суддів Конституційного Суду України

Секретаріат Конституційного Суду України

Відділ кадрів

Перший сектор

Служба документального забезпечення

Відділ контролю

Загальний відділ

Сектор комп’ютерного опрацювання документів

Відділ забезпечення засідань Колегій суддів та Конституційного Суду України

Організаційно-протокольний сектор

Сектор комп’ютерної стенографії

Правове управління


Відділ попереднього вивчення конституційних подань та звернень


Відділ експертизи актів законодавства та підготовки висновків за конституційними поданнями та зверненнямиСектор конституційних основ публічного праваСектор конституційних основ законодавства про працю та соціальний захистСектор конституційних основ приватного права та публічно-правових відносинСектор конституційних основ кримінального законодавства


Відділ експертизи законодавства з питань прав і свобод людини і громадянина


Відділ науково-порівняльних досліджень правових систем

Відділ обліку та систематизації законодавства

Редакційний відділ


Сектор опрацювання актів та стенограм засідань Конституційного Суду України


Сектор підготовки до видання "Вісника Конституційного Суду України"

Бібліотека Конституційного Суду України

Архів Конституційного Суду України

Прес-служба Конституційного Суду України

Відділ зовнішніх зв’язків

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Господарське управління


Відділ інформаційних систем

Відділ зв’язку


Відділ експлуатації та утримання будинківСектор інженерного забезпеченняСектор утримання будинків та дворуСектор обслуговування заходів та постачанняСектор соціально-побутового та медичного обслуговування

Приймальна громадян

Комендатура охорони

Автобаза

3. Склад Конституційного Суду та статус його суддів

Конституційний Суд України складається з 18 суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по 6 суддів. Судді обираються строком на дев’ять років без права бути призначеними повторно.

Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів Конституційного Суду України вносить Голова Верховної Ради або не менше як ј народних депутатів України від конституційного складу ВРУ; при цьому депутат має право поставити підпис під пропозицією про висунення лише однієї кандидатури і ці підписи не відкликаються.

Призначеними на посади суддів КСУ вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів, але більше половини голосів депутатів від конституційного складу ВРУ. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх призначення було б перевищено необхідне для призначення число суддів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування.

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду, який призначався ВРУ, то ВРУ у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

За результатами голосування Головою ВРУ підписуються постанови ВРУ про призначення суддів КСУ.

Президент при визначенні кандидатур на посаду судді КСУ проводить консультації З Прем’єр – міністром України і Міністром юстиції України. Призначеною на посаду судді КСУ вважається особа, про призначення якої видано Указ Президента України скріплений підписами Прем’єр – міністра України та Міністра юстиції.

У разі припинення повноважень судді КСУ, призначеного Президентом, він у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

З’їзд суддів України за пропозицією делегатів з’їзду відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з’їзду визначає кандидатури на посади суддів КСУ для включення їх в бюлетені для таємного голосування.

Призначеним на посаду судді вважається кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів з числа обраних делегатів з’їзду суддів України.

Якщо голосування проводиться щодо кандидатур, число яких перевищує квоту для призначення на посади суддів Конституційного Суду України, призначеними вважаються кандидати, які набрали більше голосів ніж інші кандидати на ці посади.

У разі припинення повноважень судді КСУ обраного з’їздом суддів України, він призначає на цю посаду іншу особу у тримісячний строк.

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України «Про внесення змін до

Закону України «Про Конституційний Суд України»

Закон України

«Про Конституційний Суд України»

(чинна редакція)

Закон України

«Про Конституційний Суд України»

(в редакції законопроекту)

Стаття 6. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України Президентом України

Стаття 6. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України Президентом України

частина третя

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався Президентом України, Президент України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

частина третя

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався Президентом України, або звільнення його з посади Президент України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

Стаття 7. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України Верховною Радою України

Стаття 7. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України Верховною Радою України

частина четверта

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався Верховною Радою України, Верховна Рада України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

частина четверта

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався Верховною Радою України, або звільнення його з посади Верховна Рада України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

Стаття 8. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України з'їздом суддів України

Стаття 8. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України з'їздом суддів України

частина четверта

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався з'їздом суддів України, з'їзд суддів України у тримісячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

частина четверта

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався з'їздом суддів України, або звільнення його з посади з'їзд суддів України у тримісячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

Стаття 23. Припинення повноважень судді Конституційного Суду України

Стаття 23. Звільнення судді Конституційного Суду України з посади та припинення його повноважень
Реферат на тему: Конституційний Суд України (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.