Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Підприємництво

Види вартості, які визначаються при оцінці. Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу (реферат)

Розумне обговорення методів оцінки неможливе без прив'язки до якого-небудь загальновизнаного визначення вартості. Визначення причини і цілі проведення робіт по оцінці служить підставою для вибору варіанту здійснення оцінних процедур.

Щоб розібрати цю процедуру пригадаємо, що ринок платить тільки за ті активи, які приносять йому доход від їхнього використання. Для вибору адекватного стандарту вартості бізнесу такою основною ознакою виступає джерело формування доходу.

Всього виділяють два джерела формування доходу при використанні підприємства:

· Доход від діяльності підприємства

· Доход від розпродажу активів підприємства.

Відповідно до цього у виділяють два види вартості:

1. Вартість діючого підприємства. Це вартість, що відображає перше джерело доходу, передбачає, що підприємство продовжує свою діяльність і приносить доход.

2. Вартість підприємства по активах. Це вартість, що відображає друге джерело доходу, передбачає, що підприємство буде розформовано або ліквідоване, тобто підприємство оцінюється поелементно.

Найбільш часто вживані види (стандарти) вартості, що відображають джерела утворення доходу, наведені в таблиці 1.1:

Таблиця 1.1

Діюче підприємство

Поелементна оцінка

Ринкова вартість.

Цей вид вартості відображає обидва підходи і відповідає максимуму із вартостей, отриманих за допомогою використання двох підходів.

Інвестиційна вартість.

Це обґрунтована вартість підприємства для конкретного або передбачуваного власника. Враховує приріст доходу від використання ноу-хау, планів реорганізації і т.і.

Ліквідаційна вартість.

Це обґрунтована вартість продажу активів підприємства за вирахуванням загальної суми зобов'язань і витрат на продаж.

У свою чергу залежно від цілей оцінки і обставин бізнес може оцінюватися по-різному. Тому для проведення оцінки потрібне точне визначення вартості.

Згідно до Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" виділяють наступні види вартості:

Ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;

Ліквідаційна вартість - вартість, яка може бути отримана за умови продажу об'єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості;

Вартість заміщення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об'єкта, подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною;

Вартість відтворення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об'єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки;

Залишкова вартість відтворення - вартість заміщення (відтворення) об'єкта оцінки за вирахуванням усіх видів зносу (для нерухомого майна - з урахуванням ринкової вартості земельної ділянки при її існуючому використанні (прав, пов'язаних із земельною ділянкою);

Вартість ліквідації - вартість, яку очікується отримати за об'єкт оцінки, що вичерпав корисність відповідно до своїх первісних функцій;

Спеціальна вартість - сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи особливої заінтересованості потенційного покупця (користувача) в об'єкті оцінки;

Інвестиційна вартість - вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки;

Вартість у використанні - вартість, яка розраховується виходячи із сучасних умов використання об'єкта оцінки і може не відповідати його найбільш ефективному використанню;

Оціночна вартість - вартість, яка визначається за встановленими алгоритмом та складом вихідних даних;

Заставна вартість — оцінка підприємства по ринковій вартості для цілей іпотечного кредитування.

Балансова вартість — витрати на придбання об'єкту власності. Балансова власність буває первинною і відновною. Первинна вартість відображається в бухгалтерських документах на момент введення в експлуатацію. Відновна вартість відтворювання раніше створених основних засобів визначається в процесі переоцінки основних фондів.

В основі оцінки бізнесу лежить припущення, що сьогоднішня вартість рівна вартості майбутніх вигод (доходів), які власник отримає в результаті володіння даною власністю (бізнесом).

Взаємозв'язок між ціллю оцінки і видами вартості, використовуваними для оцінки

Таблиця 1.2.

Ціль оцінки

Види вартості

Допомогти потенційному покупцю (продавцю) визначити передбачувану ціну

Ринкова

Визначити доцільність інвестицій

Інвестиційна

Забезпечити заявки на отримання позики

Заставна

Визначити суми покриття за страховим договором або сформулювати вимоги у зв'язку з втратою або пошкодженням застрахованих активів

Страхова

Можлива ліквідація (часткова або повна) діючого підприємства

Ліквідаційна

Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу

При визначенні вартості оцінювач приймає до уваги різні мікро- і макроекономічні фактори, до числа яких відносяться наступні.

Попит. Попит визначається перевагами споживачів, які залежать від того, які доходи приносить даний бізнес власнику, за якого часу, з якими ризиками це зв'язано, які можливості контролю і перепродажу даного бізнесу.

Доход. Доход, який може отримати власник об'єкту, залежить від характеру операційної діяльності і можливістю отримати доход від продажу об'єкту після використання. Доход від операційної діяльності, у свою чергу, визначається співвідношенням потоків доходів і витрат.

Час. Велике значення для формування вартості підприємства має час отримання доходів. Один випадок, якщо власник придбаває активи і швидко починає одержувати доход від їхнього використання, і інший випадок, якщо інвестування і повернення капіталу відокремлене значним проміжком часу.

Ризик. На величині вартості неминуче позначається і ризик, як вірогідність отримання очікуваних в майбутньому доходів.

Контроль. Одним з найважливіших факторів, що впливають на вартість, є ступінь контролю, який одержує новий власник.

Якщо підприємство купляє в індивідуальну приватну власність або якщо отримується контрольний пакет акцій, то новий власник одержує такі істотні права, як право призначати керівників, визначати величину оплати їхньої праці, впливати на стратегію і тактику роботи підприємства, продавати або купляти його активи; реструктурувати і навіть ліквідовувати дане підприємство; ухвалювати рішення про поглинання інших підприємств; визначати величину дивідендів і т.і. Внаслідок того, що купляють великі частки, вартість і ціна, як правило, будуть вище, ніж у разі купівлі неконтрольного пакету акцій.

Ліквідність. Одним з найважливіших факторів, що впливають при оцінці на вартість підприємства і його майна, є ступінь ліквідності цієї власності. Ринок готовий виплатити премію за активи, які можуть бути швидко конвертовані в гроші з мінімальним ризиком втрати частини їх вартості.

Звідси вартість закритих акціонерних товариств повинна бути нижче вартості аналогічних відкритих товариств.

Обмеження. Вартість підприємства реагує на будь-які обмеження, які має бізнес. Наприклад, якщо держава обмежує ціни на продукцію підприємства, то вартість такого бізнесу буде нижче, ніж у разі відсутності обмежень.

Співвідношення попиту і пропозиції. Попит на підприємство разом з корисністю залежить також від платоспроможності потенційних інвесторів, цінності грошей, а також можливістю залучати додатковий капітал. Ставлення інвестора до рівня доходності і ступеня ризику залежить від його віку. Більш молоді схильні йти на великий ризик заради більш високої прибутковості в майбутньому.

Важливим фактором, що впливає на попит і вартість бізнесу, є наявність альтернативних можливостей для інвестицій.

Попит залежить не тільки від економічних факторів. Важливі також соціальні і політичні фактори, такі, як ставлення до бізнесу в суспільстві і політична стабільність. Ціна пропозиції передусім визначаються витратами створення аналогічних підприємств. Кількість виставлених на продаж об'єктів також впливає на доходність.

Вибір рішення покупця і продавця залежить від перспективи розвитку даного бізнесу. Звичайно, вартість підприємства в передбанкротному стані нижче за вартість підприємства з аналогічними активами, але фінансово стабільного.

На оцінну вартість будь-якого об'єкту впливає співвідношення попиту і пропозиції. Якщо попит перевищує пропозицію, то покупці готові сплатити максимальну ціну. Верхня межа ціни попиту визначається поточною вартістю майбутніх доходів, які може отримати власник від володіння цим підприємством. Особливо це характерно для галузі, в якій пропозиція обмежена природними можливостями. Звідси витікає, що у разі перевищення попиту над пропозицією найбільш близькі до максимальної межі ціни на сировинні підприємства. В той же час при перевищенні попиту над пропозицією можлива поява в деяких галузях нових підприємств. В довгостроковому плані ціни на ці підприємства можуть дещо впасти.

Якщо пропозиція перевищує попит, то ціни диктує виробник. Мінімальна ціна, по якій він може продати свій бізнес, визначається витратами на його створення.

Отже, основними факторами, які визначають вартість, є:

· попит;

· поточний і майбутній доход оцінюваного бізнесу;

· витрати на створення аналогічних підприємств;

· співвідношення попиту і пропозиції на аналогічні об'єкти;

· ризик отримання доходів;

· ступінь контролю над бізнесом і ступенем ліквідності активів.


Список використаної літератури

1. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”

2. Основи оцінки нерухомості. Г.В. Попов Москва 1995р

3. Аналіз і оцінка прибуткової нерухомості. Д. Фрідман, Н. Ордуей. Справа Лтд., Москва 1995р.

4. Оцінка ефективності інвестиційних проектів Савчук В.П.

5. Оцінка підприємства, теорія і практика. У. В. Грігорьев, М. А. Федотова, Москва Інфра-М, 1997р.

6. Оцінка вартості активної частини основних фондів. А. П. Ковальов, Москва Фінстатінформ, 1997р.

7. Скільки коштує бізнес? М. А. Федотова, Москва, Перспектива 1996р.

8. Оцінка бізнесу. Під. ред. А.Г. Грязнової, Москва, Фінанси і статистика. 1998р.

9. Фінансовий аналіз. У. В. Ковальов, Москва, Фінанси і статистика, 1997р.

10.Керівництво по оцінці бізнесу. Гленн М. Десмонд, Річард Е. Келлі.

11.Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки. Крейніна М. Н. ІКС "ДІС", 1997р Москва.

12.Оцінка бізнесу. С.В. Валдайцев, Санкт-Петербурзькій університет, 1999р.
Реферат на тему: Види вартості, які визначаються при оцінці. Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.