Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Підприємництво

Kонкуренція як засіб реалізації підприємництва. Види конкуренції (реферат)

Суть та основні функції конкуренції

Термін «конкуренція» походить від латинського слова «соncurrentia», що означає змагання, суперництво. У підприємниць­кій практиці суперництво розгорається між виробниками за ринок збуту товарів, завоювання певного сегмента ринку. Воно може також мати місце і між окремими підприємцями, менед­жерами, іншими особами, заінтересованими в досягненні певної мети кожний для себе. Конкуренція завжди пов'язана з обмеженістю інтересів підприємця, його дій на ринку з боку інших підприємців. Вона виступає як зовнішня спонукальна сила, яка змушує кожного підприємця в найкращий спосіб вести свій бізнес: одержувати найбільш вигідні умови вироб­ництва й збуту товарів, найбільший прибуток, дбати про подаль­ший розвиток фірми.

У попередніх темах ми з'ясували, що на ринку діють і про­давці, і покупці товарів. Якщо конкуренція серед продавців ведеться за найбільші обсяги продаж, а відповідно і максимізацію прибутку, то серед покупців — за найбільш вигідні умови придбання товарів чи послуг. Останнє, як правило, означає, що ціна і якість продукції має задовольняти покупця. Тим самим конкуренція забезпечує рівноправне становище продавців і покупців, їхню свободу вибору.

Координація дій продавців і покупців на засадах конку­ренції здійснюється шляхом застосування принципів вільного ціноутворення. Як визначальний елемент ринкового механізму господарювання ціна в умовах конкурентного середовища сприяє найбільш раціональному розподілу ресурсів і кінцевих товарів. Тим самим конкуренція створює умови для саморегу­ляції ринку. Дії підприємця стають раціональними: адже він намагається досягнути поставленої мети в межах чітко окрес­лених конкуренцією певних альтернатив.

Завдяки конкуренції досягається загальна ефективність підприємництва. Адже вона дає змогу виявити відповідність обсягу і структури вироблених підприємцями благ та послуг обсягу і структурі суспільних потреб. Іншими словами, конку­ренція перевіряє підприємницьку діяльність на її відповідність потребам і інтересам суспільства.

Зрозуміло, що внаслідок конкуренції створюється заінте­ресованість в удосконаленні виробництва, збуту, управління та інших сторін підприємницької діяльності. Тим самим конку­ренція сприяє продуктивному бізнесу, створює спонукальні мо­тиви для зниження витрат виробництва, оновлення продукції, знаходження нових форм задоволення потреб споживачів.

Таким чином, суть конкуренції полягає в суперництві під­приємців, коли їхні самостійні дії обмежують можливості кож­ного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулювати виробництво товарів, необхідних спожи­вачеві. Наведена суть розкривається в таких функціях:

<$> формуванні рушійних сил підприємництва;

<$> удосконаленні виробництва й оновленні товарів та послуг;

<$> саморегуляції ринкової системи;

<$> знаходженні нових форм задоволення потреб споживачів.

Ознайомлення з функціями конкуренції дає можливість більш детально розглянути види конкуренції, їх вплив на під­приємницьку діяльність.

Види конкуренції та їхня роль у розвитку підприємництва

Визнання суті конкуренції як важливого інструменту ринку, . найбільш впливового засобу зниження цін і задоволення спо­живчого попиту вимагає з'ясування форм її прояву. Крім того, слід пам'ятати, що ринкова економіка за тривалі роки свого існування накопичила певні риси, що призвело до істотних змін у дії конкурентних механізмів. На зміну ринковій економіці епохи вільної конкуренції прийшла сучасна економіка.

Для ринкової економіки епохи вільної конкуренції дії кожного підприємця мотивуються його особистими інтере­сами. Він намагається максимізувати свій дохід на основі інди­відуального прийняття рішень. Роль держави у такій системі господарювання зводиться до захисту приватної власності, або, за висловом відомого шотландського економіста XVI1І століття А. Сміта, до функції «нічної варти». По суті, відсутні форми економічного регулювання конкуренції з боку держави.

На відміну від попереднього стану конкуренції, сучасна ринкова економіка розвинутих країн відбиває ті глибокі зміни, що відбуваються в процесі відтворення економічної системи. Індивідуальна приватна власність, що панувала раніше, посту­пається місцем корпоративній організації власності і капіталу. Збагачуються форми господарювання, посилюються зв'язки між ними. Дедаті різноманітнішими стають види конкуренції, про що дає певне уявлення рис. 1.6.

Внутрігалузева конкуренція являє собою суперництво підприємств однієї галузі, що випускають однакову продукцію: взуття, тканини, продукти харчування тощо. Вона спричинює виникнення ринкової вартості товару.

Міжгалузева конкуренція складніша: охоплює суперництво за сфери більш вигідного застосування капіталу. Внаслідок по­стійних переливів капіталу зі сфер менш прибуткових до сфер більш прибуткових, формуються ціни виробництва, які відби­вають ці умови.

Вихід продукції великих корпорацій на міжнародні ринки є свідченням міжнародної конкуренції. Цей вид суперництва пов'язаний з глобалізацією світової економіки, пануванням транснаціональних об'єднань.

Рис. 1.6. Види конкуренції

Досконала або чиста конкуренція зустрічається в закінче­ному вигляді досить рідко. Це ринкова ситуація, за якої велика кількість підприємців виробляють і продають однакову продук­цію. Ознаки досконалої конкуренції такі:

<$> ринкова структура характеризується значною кількістю

продавців і покупців товару;

<$> спостерігається однорідність, стандартизованість про­дукції;

<$> відбувається мобільний рух ресурсів, відсутні перепони для входження в галузь і вихід з неї;

<$> жоден з учасників конкурентної боротьби не має влади над цінами й можливості контролювати їх;

<$> повна інформованість учасників про ціни та умови вироб­ництва.

Монополістична конкуренція уособлює ситуацію, за якої на ринку панує відносно велика кількість виробників. Вони ство­рюють різновиди товарів, що задовольняють в принципі одну і ту саму потребу. Кожен з учасників цієї конкуренції має обмежений контроль над ринковою ціною. Суперники можуть використовувати як цінові, так і нецінові методи конкуренції. Це пов'язано з диференціацією продукту, можливостями удосконалення якості товарів, умов їх продажу, дизайну, реклами тощо.

Олігополія означає панування на ринку декількох фірм, що пропонують стандартизовані або схожі товари й послуги. Це можуть бути, зокрема, комп'ютери, автомобілі, засоби зв'язку, сучасна побутова техніка. Підприємства-олігополісти ведуть виробництво в значних масштабах. На ринках, де вони займають панівне становище, спостерігається складність входження в галузь нових підприємств, наявність стимулів до злиття, домовленостей на усунення конкурентів.

І нарешті, існують так звані чисті, або абсолютні монополії. Це така ринкова ситуація, за якої є тільки один продавець товару, який практично здійснює контроль над цінами.

Своєрідною модифікацією чистої монополії є так звана природна монополія. Вона має місце в тих сферах господар­ської діяльності, в яких конкуренція небажана або несприй­нятлива форма економічних відносин. Прикладом природної монополії є транспортування нафти, газу та інших речовин трубопровідним транспортом, передача та розподіл електрич­ної енергії, користування залізничними коліями, управління повітряним рухом, централізоване водопостачання.

Наведена характеристика різних видів конкуренції дає підставу стверджувати, що гонитва підприємців за прибутком, намагання посилити свої позиції на ринку може не тільки викликати позитивні зрушення, а й призвести до домовле­ностей, злиття фірм із метою усунення обмежень, зумовлених конкуренцією. Нечесні дії, або дії, що спричиняють збитки, пригнічують конкуренцію, утворюють недобросовісну конку­ренцію, її засобами можуть бути цінова дискримінація, фальшива реклама, різні види прямого втручання. Саме тому головною конструкцією сучасної ринкової системи господа­рювання стає перехід від примітивної до культивованої кон­куренції, тобто такої, що свідомо підтримується державою.

Державне регулювання конкуренції

Ми з'ясували, що конкуренція становить могутній засіб роз­витку підприємництва. Без неї не можуть існувати і розвиватися ринкові відносини. Саме тому конкуренція всіляко заохочується і підтримується державою шляхом пошуку найбільш ефектив­них засобів регулювання умов підприємницької діяльності.

Яким же чином відбувається державне регулювання кон­куренції?

Передусім держава здійснює правовий захист підприємців і споживачів від недобросовісної конкуренції. В Україні діє Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», який спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних засобів ведення конкуренції при здійсненні підприємницької діяльності в умовах ринкових відносин. Закон створює сприятливі умови захисту прав і інте­ресів учасників ринкових відносин, формує основи цивілізо­ваної економічної конкуренції.

Існують такі види правопорушень, передбачених законо­давством:

<$> неправомірне використання ділової репутації господа­рюючого суб'єкта (підприємця);

<$> створення перепон підприємцям у процесі конкуренції й досягнення неправомірних переваг у конкуренції; Ф неправомірний збір, розголошення і використання комер­ційної таємниці.

Крім того, держава забезпечує необхідний рівень конку­ренції шляхом застосування певних критеріїв для оцінки стану ринків. Наприклад, у практиці країн з розвинутою ринковою економікою використовують індекс Хіршмана. Згідно з цим індексом, безпечний рівень ринку з погляду його монополі­зації вимагає присутності на ньому не менше десяти конку­руючих фірм. При цьому встановлена межа в загальному об­сязі продаж для кожного випадку. Наведемо обмеження рівня монополізації компаній:

♦ питома частка однієї, найбільш великої, компанії в загаль­ному обсязі усіх продаж певного товару на ринку не по­винна перевищувати 31%;

♦ питома частка двох, найбільш великих, компаній не повин­на перевищувати 44%;

♦ питома частка трьох, найбільш великих, компаній не по­винна перевищувати 54%.

♦ питома частка чотирьох, найбільш великих, компаній не повинна перевищувати 64%.

Подібним чином обмежується монопольне становище під­приємства на ринках згідно з чинним законодавством України. Якщо частка підприємства на ринку певного товару більша ніж 35%, його становище визнається монопольним. До такого суб'єкта підприємницької діяльності держава має право засто­совувати додаткові заходи з обмеження його монопольного становища.

Крім того, держава захищає підприємців від неправомір­ного використання фірмових найменувань, «оманливої» рек­лами. Антимонопольно регулювання підприємницької діяль­ності, захист від недобросовісної конкуренції спрямований на підвищення ефективності підприємницького сектора, гармо­нізації його інтересів з інтересами суспільства в цілому.

Головним напрямком регулювання конкуренції є сприяння розвитку середнього та малого підприємництва, забезпечення сприятливих умов для розширення мережі нових підприємств. Активна політика держави щодо підтримки малого та серед­нього підприємництва, посилення контролю за ринками є захо­дом створення конкурентного середовища. Саме таке середо­вище у найкращий спосіб стимулює підприємництво, пошук нових шляхів задоволення суспільних потреб.

Водночас держава враховує інтереси зростання фірм, під­вищення ефективності та конкурентоспроможності їх діяль­ності. Тому втручання держави в процеси зростання фірми, збільшення її частки в загальному обсязі виробництва й збуту не можуть бути прямолінійними, надмірно жорсткими. Адже бажання суб'єктів підприємницької діяльності знайти додаткову підтримку, узгодити та захистити свої інтереси можуть вияви­тися у створенні форм виробничої, фінансової та комерційної взаємодії. Такі заходи спрямовані на зниження витрат вироб­ництва, підвищення якості продукції, освоєння нових ринків, зростання обсягу продаж.

Отже, регулювання конкуренції, контроль за станом ринків відповідає інтересам підприємницького сектора.


Використана література

1. Александрова Олена Станіславівна, Зубчик Олег Анатолійович Конкуренція: благо чи зло. Специфіка та тенденції розвитку.- К.: Обрії, 2006.- 144 с.

2. Портер. К. Міжнародна конкуренція. К.:2005

3. Робинсон. Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М. 2007
Реферат на тему: Kонкуренція як засіб реалізації підприємництва. Види конкуренції (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.