Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Педагогіка

Особливості лабораторних і практичних занять на заочних відділеннях (реферат)

Основною відмінністю заочного навчання в міжсесійний період є управління навчальним процесом на відстані. Організація і проведення навчального процесу з студентами, що навчаються заочно, є складнішим, ніж на стаціонарі. Тому планування, організація і методика навчання студентів на цих відділеннях повинні бути такими, щоб полегшити процес здобуття ними відповідної кваліфікації без відриву від виробництва. Особливо це стосується раціональної організації роботи студентів у міжсесійний період.

У зв'язку з цим виникає необхідність укріпляти ці центри кадрами високої кваліфікації, раціональної організації їх викладацької, методичної і наукової роботи.

У практиці роботи заочного навчання встановилися дві форми навчального процесу — самостійна робота студентів у міжсесійний період і робота їх в стінах вищого закладу в час установчих і екзаменаційних сесій.

Завдання кафедр і викладачів інституту чи університету полягає в тому, щоб забезпечити чітку організацію проведення з студентами навчально-виховної роботи і раціонально поєднати лекції, лабораторні і практичні роботи, самостійну роботу студентів над літературою, консультації з заліками і екзаменами.

Той незначний час, який студенти проводять у стінах навчального закладу, повинен бути використаний студентами і викладачами якнайпродуктивніше. «Викладач заочного вузу повинен по-особливому цінувати час, в який він зустрічається з студентами, подібно до того, як хірург цінує кожну секунду операції»,— пишуть викладачі Харківського заочного інституту інженерів залізничного транспорту

Такий безпосередній контакт із студентами здійснюється перш за все на лабораторних і практичних заняттях, відвідування яких є обов'язковим для студентів-заочників. Тому організації і методиці проведення цих занять із заочниками викладачі повинні приділяти особливу увагу.

Від організації лабораторних робіт у вузі великою мірою залежить якість знань, умінь і навичок студентів. Успіхи в навчанні студента, особливо студента-виробничника, визначаються багатьма факторами, на першому місці яких стоїть наявність лабораторної бази та обладнання, що відповідає сучасним вимогам.

Про який рівень знань студентів може йти мова, якщо в лабораторіях окремих навчально-консультаційних пунктів філіалів і факультетів заочних вузів практикуми з загальноосвітніх дисциплін проводяться на шкільному обладнанні або при його відсутності лабораторні роботи замінюються екскурсіями. Лише робота на сучасному обладнанні, яке дає можливість розширити і модернізувати число лабораторних робіт, дає можливість студенту-заочнику одержати достатні уміння і навички в проведенні експерименту.

Специфіка контингенту цих студентів зобов'язує кафедру уважно підійти і до визначення змісту лабораторних і практичних робіт, які повинні відображати фундаментальні питання дисциплін, які вивчаються, ілюструвати і поглиблювати теоретичний курс. Зважаючи на це, при заочній формі навчання необхідно відмовитись від лабораторних робіт другорядних і часто прикладного характеру.

У той же час лабораторні і практичні роботи повинні ілюструвати практичне застосування явищ, що вивчаються з урахуванням профілю роботи і підготовки спеціаліста. Наприклад, на кафедрі фізики транспортного вузу до опису лабораторних робіт можуть бути додані спеціальні карточки з фотографіями і пояснювальним текстом, в яких відображається той чи інший прилад, система, що мають відношення до даної роботи. В карточці указується, що даний фізичний метод дослідження знайшов своє застосування в транспортній техніці в таких-то випадках, наводиться відповідний приклад.

Вивчаючи закономірність фотоефекту, студенти одержують додаткову інформацію із подібних карточок і переконуються в тому, що дане фізичне явище лежить в основі багатьох приладів, які застосовуються в техніці транспортного зв'язку. Вивчаючи явище радіоактивності, студенти переконуються, що метод гамма-дефектоскопії надзвичайно ефективний при контролі якості будівельних матеріалів, які застосовуються на залізничному транспорті. При вивченні в лабораторних умовах магнітних полів студенти знайомляться з магнітним дефектоскопічним методом, за допомогою якого здійснюється контроль і перевірка стану залізничних рейок і т. д. Ця робота може здійснюватися багатьма загальнотеоретичними кафедрами вузу як результат тісного зв'язку їх з виробництвом, де працюють студенти-заочники, а також з кафедрами спеціальних дисциплін.

В умовах заочного навчання студентам доводиться виконувати значну частину лабораторних і практичних робіт з тем, теоретичний матеріал яких ще не вивчався на лекціях. Тому при підготовці до цих робіт студенти повинні самостійно вивчити теоретичний матеріал за підручниками, посібниками, інструкціями та методичними вказівками до лабораторних чи практичних робіт. Ураховуючи специфіку роботи і навчання студентів-заочників, доцільно розширити наукову інформацію теоретичних даних в інструкціях до цих робіт. При достатній кількості інструкцій та інших методичних матеріалів студенти можуть вивчати ті чи інші розділи курсу самостійно до виконання лабораторних чи практичних робіт. Розширений розгляд окремих теоретичних питань на практичних заняттях та експериментальних дослідженнях дасть змогу виключити їх з лекційного курсу, звільнити час для оглядового викладу найновіших досягнень в даній галузі науки і перспектив її розвитку.

Викладачам, які працюють із студентами в лабораторії, не можна забувати, що багато з них мають великий виробничий стаж і практичні вміння і навички, і через те лабораторні роботи повинні виконуватись студентами з найбільшою самостійністю.

Необхідно підтримувати ініціативу і творчий пошук у виконанні робіт, доручаючи студентам конструювати нескладне устаткування, усувати неполадки приладів (якщо це необхідно), проводити ремонт обладнання і приладів.

Саме формулювання мети роботи може бути змінено. Наприклад, при виконанні лабораторної роботи з вивчення електростатичних полів студентам пропонується вивчити вплив форми електродів на картину електростатичного поля. Коли в звичайній постановці роботи підтверджувалися знання, одержані на лекціях, то тут ставиться зворотне завдання — одержати знання з лабораторної роботи.

Форми електродів невідомі (їх закривають), студенти знімають картину електропотенціальних поверхонь, а потім за цією картиною визначають форму електродів. Це уже елемент дослідження, який можна включати і в роботи студентів стаціонару, але особливо така методика правомірна при роботі з студентами-заочниками.

Як би добре не була поставлена робота кафедрою в лабораторії, викладач організовує і направляє пізнавальну діяльність студентів. Успіх навчання студентів залежить від них самих — від їхнього уміння працювати, поєднувати роботу на виробництві з навчанням у вузі. І оскільки самостійній роботі в міжсесійний період належить провідне місце в системі заочного навчання, завдання викладача — допомогти студентам в організації цієї роботи. Навчити вчитися — це важливе завдання всього викладацького колективу, який працює з студентами-виробничниками. А навчити регулярно і планово працювати, виконувати роботу творчо, виробляти потребу до знань і надати допомогу в оволодінні навичками навчання у вузі — завдання складніше, ніж просто повідомити студентам певну кількість наукових фактів.

Для серйозної і систематичної самостійної роботи студент повинен мати з кожної дисципліни систему послідовних завдань, питань, тренувальних вправ, запланованих на певний відрізок часу, контроль виконання яких повинен здійснюватися викладачем в завчасно визначений час.

Для успішної самостійної роботи студент повинен бути своєчасно забезпечений підручниками і навчально-методичною літературою, виданою для заочного навчання. Враховуючи специфіку умов, в яких знаходиться студент — далеко від вузу, не маючи можливості швидко одержати потрібну консультацію, йому, як нікому іншому, потрібні відповідні підручники і навчальні посібники, складені для самостійного вивчення курсу. Вони повинні бути невеликими за обсягом, із стрункою системою викладу теоретичного матеріалу, який підкріплений достатньою кількістю прикладів, ілюстрований рисунками і графіками.

Для лабораторних і практичних робіт багато кафедр заочних вузів видають спеціальні посібники, які відповідають навчальним програмам і методично побудовані так, щоб студент-заочник в найменший строк зміг підготуватися до цього виду занять і самостійно здійснити експеримент в лабораторії.

Крім опису самих робіт в цих методичних розробках є вказівки про правила роботи в лабораторії, допуску і звітності з лабораторних і практичних робіт, питання для самоперевірки. Ці роботи розвантажують сесію і роблять заняття студента-заочника більш ритмічним протягом року.

Велике значення в організації навчального процесу на заочних відділеннях мають дослідження бюджету часу і вивчення питань планування самостійної роботи студентів. Вміння працювати самостійно приходить не зразу і через те студентів, особливо молодших курсів, необхідно навчити організаційній, систематичній і плановій роботі протягом всього періоду навчання, правильно витрачати свій час. Для цього кафедрам і деканатам необхідно розробляти і видавати студентам календарні плани самостійної роботи на міжсесійний період. В них повинен бути визначений об'єм всіх робіт і рекомендована послідовність їх виконання, вказаний графік подання контрольних робіт, орієнтовно визначений час, необхідний для самостійного вивчення окремих тем і для підготовки до лабораторних і практичних занять.

Робота кафедри і окремих викладачів із заочниками повинна бути підпорядкована головному завданню — надати допомогу студентам-заочникам в самостійній роботі, дати їй необхідне спрямування, починаючи з планування навчального процесу і кінчаючи методично правильним проведенням різних видів занять. Це зобов'язує працівників вузів постійно здійснювати пошук найбільш ефективних форм і методів роботи з удосконалення заочної освіти. Жваве обговорення проблеми заочної освіти в пресі свідчить про велику увагу до цієї форми навчання з боку окремих вузів, кафедр і викладачів.

Таким чином умови праці, навчання і відпочинку студентів заочних відділень потребують від викладачів більш раціонального планування і організації занять взагалі, проведення лабораторних і практичних робіт зокрема.

Використана література:

А.Д. Бондар, Л.А. Ранська Лабораторні і практичні роботи у вищій школі / Головне видавництво виробничого об'єднання "Вища школа", Київ, 1977, 80с.

2. Ігнатенко Л. І. Програмований контроль знань студентів на лабораторних заняттях з фізики. Рукопис. Матеріали ФПК Київського університету.
Реферат на тему: Особливості лабораторних і практичних занять на заочних відділеннях (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.