Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Педагогіка

Місце лабораторних і практичних робіт у навчальному процесі вищої школи (реферат)

Серед різноманітних форм організації навчальної роботи у вищій школі важливе місце належить лабораторним і практичним роботам. Важливе тому, що через них здійснюється дотримання одного з провідних принципів дидактики — принципу зв'язку теорії з практикою.

Вища школа покликана дати майбутнім спеціалістам глибокі і міцні теоретичні знання тих наук, які вони вивчають. Але крім цього вона повинна навчити своїх вихованців творчо застосовувати ці знання на практиці, в житті, на виробництві. Цьому сприяють ті лабораторні і практичні роботи, які виконують студенти під час навчання у вузі. Ці роботи передбачені навчальними планами і програмами вищої школи і проводяться систематично як у навчальний, так і позанавчальний час. Більше часу на них відводиться на природничих факультетах і менше — на гуманітарних. Так, наприклад, на хімічному факультеті університетів з загальної кількості 4538 годин, відведених на підготовку спеціалістів з вищою освітою з цієї спеціальності, на лабораторні роботи відведено 1688 годин, що становить 37% часу, на радіофізичних відповідно—4696 і 2076 годин (44%) і т. д.

Таким чином, на цих факультетах на лабораторні роботи відведено від одної третини і більше всього навчального часу. І від того, як буде використано цей час, великою мірою залежатиме якість підготовки спеціалістів з вищою освітою.

Лабораторні і практичні роботи тісно пов'язані з лекціями і самостійною роботою студентів, вони допомагають студентам творчо використати на практиці ті теоретичні знання, які вони здобули на лекціях і в процесі вивчення літературних джерел. Ця форма занять активізує пізнавальну діяльність студентів, дає їм можливість виявити ініціативу і винахідливість, міцніше засвоїти програмний матеріал. Вона дає можливість студентам ознайомитись з найновішими установками і приладами, обладнанням і матеріалами, з постановкою експерименту в лабораторних чи виробничих умовах. Вона допомагає викладачам залучати студентів до дослідницької роботи, сприяє розвитку у них мислення, винахідливості, раціоналізаторства.

Які ж роботи належать до лабораторних, а які до практичних? З приводу цього існують різні точки зору. Одна з них твердить, що лабораторна робота завжди тісно пов'язана з лабораторією, а практична — не завжди. В свою чергу всяка лабораторна робота проводиться студентами практично, а значить, вона може розглядатися і як практична. Тому інколи важко дати чітке розмежування між лабораторною і практичною роботою. В методичній літературі термін «практичні роботи» часто розглядається як синонім терміну «лабораторні роботи». Проте різниця між лабораторними і практичними роботами існує і виявляється вона ось в чому.

Лабораторні роботи виконуються студентами за спеціальною програмою у відповідних рамках, що визначаються письмовою інструкцією. Лабораторна робота — це така активна форма самостійної роботи студентів, в якій їхня діяльність виявляється у поєднанні розумових і фізичних (моторних) дій, спрямованих на активне застосування здобутих знань, умінь і навичок на практиці в межах заданої програми (інструкції), відповідного обладнання і місця проведення.

При виконанні лабораторних робіт відбувається формування відповідних умінь і навичок роботи з вимірювальною апаратурою, розрахунку окремих вузлів і процесів, формуванню окремих технологічних умінь і навичок, потрібних спеціалісту в сфері виробництва.

Практичні роботи являють собою комплексні технічні чи дослідницькі завдання, зв'язані, як правило, з створенням нескладної вимірювальної апаратури, наочних посібників і моделей, що потім використовуються в навчальному процесі, з практичним вирішенням здобутих знань, умінь і навичок.

Практичні роботи можуть проводитись в різних умовах — кабінеті, лабораторії, в майстерні, на місцевості (з історії, при розкопці стародавніх селищ, з географії, геології, ботаніки та ін.). Пізнавальна діяльність студентів при виконанні практичних робіт відрізняється від аналогічної діяльності при виконанні лабораторних робіт. Безпосередньою метою практичних робіт, крім пізнавальної, є вирішення конкретних практичних задач з використанням набутих знань, умінь і навичок. В цьому їхня основна відмінність від лабораторних робіт. Практичні роботи, так само як і лабораторні, удосконалюють практичні уміння і навички, але при виконанні останніх важливий кінцевий результат дослідження, застосування набутих умінь на практиці. При виконанні практичних робіт діяльність студентів носить максимально самостійний характер, вона пов'язана з елементами творчості і раціоналізації. Практична робота відкриває максимум простору для самостійності при виборі засобів її виконання і є ширшою, ніж лабораторна, по колу питань, що вирішуються.

Можна говорити про те, що практична робота на відповідному етапі може включати в себе лабораторні дослідження, але за програмою, складеною самим студентом. Так, наприклад, якщо студент в процесі практичної роботи виготував радіоприймач, то він виконає і лабораторне дослідження: визначить одержану чутливість та інші параметри. Тут лабораторне дослідження буде виступати немов би заключним акордом в його творчій діяльності. Особливість навчальних практичних робіт полягає ще в тому, що завдання, які ставляться перед студентами, носять, як правило, проблемний характер. Студент повинен самостійно спланувати таку роботу, підібрати для її виконання необхідні установки, прилади і матеріали.

Але в практиці роботи вузів зустрічаються і лабораторно-практичні роботи, коли в одній роботі студенту доводиться займатись і чисто практичною, і експериментальною роботою. Так, наприклад, на лабораторно-практичних роботах з курсу економічної географії студенти вивчають специфіку розміщення виробництва в різних його варіантах, набувають практичні уміння і навички з обробки статистичних даних, складених на основі підготовлених вихідних даних для економічних карт, графічних схем виробничих зв'язків, економіко-географічних профілей, оволодівають методикою порівнювальної економіко-географічної характеристики природних умов і ресурсів окремих районів, аналізу карт та інших видів роботи.

Ця різноманітність лабораторних і практичних робіт склалась історично і вона служить підвищенню якості підготовки спеціалістів з вищою освітою. Завдання викладачів вищої школи полягає в тому, щоб уміло вибрати необхідну форму організації навчальної роботи з студентами і раціонально використати її в процесі навчання.

Лабораторні і практичні роботи проводяться у вищій школі як складова і невід'ємна частина багатопланового педагогічного процесу. Вони передбачають створення і використання цілої системи підготовки спеціаліста високої кваліфікації, що має достатньо високу теоретичну і практичну підготовку і уміє на практиці вирішувати конкретні завдання виробництва.

Основними завданнями лабораторних і практичних робіт як форм навчальної роботи у вищій школі є такі:

1. Поєднати в єдине ціле лекційну форму занять з систематичною самостійною роботою студентів над підручниками, навчальними посібниками та іншими літературними джерелами.

Для того, щоб провести на належному науковому і методичному рівні ту чи іншу лабораторну чи практичну роботу, студенту недостатньо прослухати на цю тему лекцію. Йому слід прочитати і вивчити рекомендовану викладачем літературу, підготувати себе до роботи з приладами і установками, вивчити їх будову, принципи дії, усвідомити мету роботи.

2. Сприяти формуванню у студентів діалектико-матеріалістичного світогляду. В процесі лабораторних і практичних робіт студенти пізнають діалектичну природу фізичних явищ, знайомляться з науковими методами пізнання, переконуються в тому, що наукові теорії відображають об'єктивну реальність, а практика є критерієм істини.

Прикладів з приводу цього можна навести багато. Так, при вивченні фізіології рослин є можливості для формування у студентів наукового діалектичного світогляду. Вивчаючи суть складних і багатогранних процесів, що проходять в рослинному світі, студенти мають можливості зрозуміти взаємообумовленість явищ і процесів в природі, діалектичні протиріччя, що характеризують життя рослинного світу.

При проведенні практичних робіт з фізіології рослин ілюструється, наприклад, наявність філософських категорій і об'єктивних законів діалектики в органічному світі: заперечення заперечення — зміна фаз в процесі росту клітин, перехід кількості в якість, боротьба і єдність протилежностей — боротьба протиріч, що проходить в фізико-хімічних реакціях в організмі при асиміляції вуглецю і диханні та ін.

Лабораторні і практичні роботи допомагають студентам з'ясувати, що вивчення природничих наук дає їм в руки могутню зброю в пізнанні і перетворенні світу, у використанні сил природи для успішного рішення народногосподарських завдань.

3. Навчити студентів творчо застосовувати теоретичні знання на практиці, працювати з установками, машинами, приладами, інструментами, матеріалами. Кожен студент у процесі навчання у вищій школі готується бути спеціалістом високої кваліфікації в тій чи іншій галузі виробництва. Оволодіти практичними уміннями і навичками, необхідними майбутньому спеціалісту,— таке важливе завдання кожного студента під час лабораторних і практичних робіт. Так, наприклад, практичні заняття з біохімії дають можливість студентам оволодівати значною кількістю методів кількісного і якісного аналізу, які потім використовуються як у практичних роботах при вивченні інших хімічних дисциплін, так і в майбутній практичній діяльності спеціаліста, де ці питання вирішуються самостійно. Правильно побудовані, поступово ускладнювані лабораторні і практичні роботи сприяють дальшому розвитку умінь і навичок, виховують пізнавальні інтереси у студентів.

4. Розвивати у студентів пізнавальні і конструкторські здібності, спостережливість, увагу, витримку, уяву та інші якості. В процесі підготовки і проведення лабораторної або практичної роботи студент вивчає і складає схему чи план її проведення, використовує різноманітні прилади і матеріали, перевіряє їхню дію, вносить свої поправки і елементи нового, він шукає шляхи виконання поставлених завдань. А це якраз ті якості, якими повинен володіти спеціаліст високої кваліфікації.

5. Ознайомити студентів з організацією і постановкою експериментальної роботи в лабораторних умовах, з методами наукових досліджень важливих питань науки, яка вивчається. В процесі лабораторних і практичних робіт студенти вчаться добирати і використовувати необхідні прилади і апаратуру, проводити спостереження і точні виміри окремих величин і процесів, фіксувати одержані результати і робити відповідні висновки. При цьому вони повинні навчитися користуватись точними вимірювальними приладами аж до комп'ютерної техніки.

6. Викликати у студентів інтерес до науково-експериментальної діяльності і включити їх в науково-дослідну роботу, що проводиться на кафедрах, в лабораторіях тощо.

Навчаючись у вищій школі, студенти засвоюють не лише відповідну суму знань, а й вчаться розвивати і збагачувати їх. Цьому сприяє залучення студентів до науково-дослідної роботи лабораторій і кафедр, до проведення наукових досліджень важливих питань розвитку народного господарства. Раціональна організація і проведення лабораторних робіт, особливо тих, що включають елементи дослідження, позитивно впливає на залучення студентської молоді до наукової роботи.

7. Систематично контролювати знання, уміння і навички студентів з окремих тем чи розділів курсу, що вивчається.

В час лабораторних і практичних робіт студенти вчаться застосовувати свої знання на практиці. Це. дає змогу викладачам систематично перевіряти їхню теоретичну і практичну підготовку, оцінювати їхні знання, уміння і навички і тим самим забезпечувати поточну атестацію студентів протягом місяця, семестру, навчального року.

Таким чином лабораторні і практичні роботи є однією з важливих ланок на шляху здобуття знань, умінь і навичок студентами, так необхідних у сфері виробництва. На лекціях і в процесі самостійної навчальної роботи студенти дістають відповідні теоретичні знання з науки, яку вони вивчають. Але ці знання необхідно осмислити з точки зору практики і найти їм застосування. Практика є важливою ланкою на шляху пізнання світу. Лабораторні і практичні роботи в час навчання студентів виступають немовби репетицією тієї складної роботи, яку будуть виконувати молоді спеціалісти на виробництві, в сільському господарстві чи в іншій галузі народного господарства після закінчення вузу.

Значення цих робіт високо оцінюється як викладачами вузів, так і студентами. «Лабораторні роботи,— говорив викладач фізики Львівського зооветеринарного інституту В. М. Когут,— сприяють підвищенню знань, умінь і навичок з фізики, тому що вони поєднують в одне ціле теорію і практику. При виконанні лабораторних робіт студенти переконуються в тому, що експеримент є необхідною частиною процесу наукового пізнання як джерело нових фактів і засіб перевірки окремих теоретичних положень. Студенти, виконуючи лабораторні чи практичні роботи, знайомляться з різними приладами й установками, методами фізичних вимірювань, вони виробляють уміння і навички наукового аналізу одержаних даних і їх обробки». Викладач фізики Київського вищого військового авіаційного інженерного училища М. П. Ставровська зазначала, що лабораторні і практичні роботи допомагають розвитку пізнавальних здібностей студентів, вчать їх проводити різні експерименти, викликають інтерес до наукового пошуку. Вони дають можливість студентам докладніше познайомитися з окремими явищами і законами природи, для повного розуміння яких одних демонстрацій на лекціях недостатньо.

А ось як характеризують цю форму занять студенти. «Лабораторні і практичні роботи — надзвичайно важлива форма навчання, тому що вона дає змогу перевірити одержані знання на практиці. Ми не уявляємо собі навчання у вищій школі без лабораторних і практичних робіт. Тут ти весь захоплений роботою: монтуєш, перевіряєш, спостерігаєш, експериментуєш. Більше б таких робіт при вивченні всіх дисциплін». «Студенти люблять лабораторні і практичні роботи за їхню новизну, цікавість. Під час проведення цих робіт студент перевіряє себе, що він знає і що він уміє робити. А якщо дечого і не вміє, він обов'язково навчиться це робити сам чи за допомогою викладача. В житті це завжди згодиться. Звичайно, не все відразу дається. Інколи буває й важко, особливо коли робота складна. Але для того ми і вчимося, щоб після закінчення вузу все добре робити».

Використана література:

А.Д. Бондар, Л.А. Ранська Лабораторні і практичні роботи у вищій школі / Головне видавництво виробничого об'єднання "Вища школа", Київ, 1977, 80с.

2. Архангельский С. И. Лекции по теории обучения в высшей школе. М., «Высшая школа», 1974.

3. Бондар А. Д. (ред.). Питання дидактики вищої школи. К, «Вища школа», 1976.
Реферат на тему: Місце лабораторних і практичних робіт у навчальному процесі вищої школи (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.