Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Педагогіка

Курсові та дипломні роботи студентів (реферат)

Сучасна вища школа готує висококваліфікованих спеціалістів для різних галузей народного господарства і створює необхідні умови для оволодіння знаннями, уміннями і навичками наукового дослідження.

Кожний студент після закінчення вищого навчального закладу активно включиться в творчу працю. Це вимагає від студентів навчитися весь час удосконалювати свої знання, виробити навички дослідника, широкий теоретичний кругозір. Наші студенти захоплюються наукою, науковими відкриттями. Для того щоб вони не лише розуміли ці відкриття, а й знали та уміли застосувати їх на практиці, треба щоденно спонукати їх до творчої діяльності при виконанні різноманітної навчальної роботи і особливо при написанні курсових і дипломних робіт.

Важливою ділянкою навчальної і науково-дослідницької роботи є підготовка студентів до написання і захисту курсових та дипломних робіт. Завдання курсової та дипломної робіт полягає витому, щоб навчити студента глибоко розуміти закономірності науки, шляхи впровадження її в практику виробництва, перетворення її в самому широкому розумінні слова в безпосередньо продуктивну силу.

В процесі роботи над курсовою і особливо дипломною роботами студенти вчаться під керівництвом професорсько-викладацького складу вузу узагальнювати зміст, методику і техніку наукового дослідження, збирати й узагальнювати наукову інформацію, наслідки експериментальних дослідів, писати наукові огляди, статті, виступати з науковими повідомленнями, доповідями.

Для творчої роботи є всі умови в кожному вузі — бібліотеки, кабінети, лабораторії, навчальні виробничі бази, а головне — наявність кваліфікованих кадрів — викладачів.

Вирішення цих складних питань тісно пов'язане з розвитком пізнавальної, розумової і практичної творчої діяльності кожного студента в своїй галузі науки і виробничої практики.

Часто курсові роботи переростають у дипломні роботи, а дипломні — у наукові роботи, кандидатські дисертації.

Дипломну роботу виконують на останньому році навчання; її завдання полягає в тому, щоб показати, як студент опанував теоретичні знання і набув уміння проводити досліди, спостереження, аналізувати зібраний експериментальний матеріал, робити узагальнення і висновки з проведеного досліду, застосовувати свої знання на практиці. При захисті дипломної роботи студент має виявити як теоретичні знання, так і вміння аргументувати і доводити свої думки, викладені в дипломній роботі.

Успіх написання дипломних робіт залежить від правильно вибраної для кожного студента теми. Тематику дипломних робіт розробляють кафедри. При цьому враховують теоретичне і практичне значення теми дипломної роботи, зв'язок її з життям, з планом наукової роботи кафедри.

Теми дипломних робіт можуть бути різноманітні. Тут має бути враховано теоретичне значення даної теми для науки, окремих її розділів, питань, тісно пов'язаних з виробничою практикою, з історією науки, з методикою навчання і виховання в загальноосвітній середній, професійній та вищій школі, з вивченням природи, сільського господарства, економіки, культури, досвіду роботи передовиків господарства, науки і культури тощо.

Дипломна робота — це перша серйозна і продумана наукова праця студента-випускника вузу. Вона, як правило, включає наукове дослідження, вивчення й узагальнення передового досвіду, його теоретичне осмислення.

Науковий пошук у дипломній роботі повинен мати: наукову гіпотезу; визначення конкретного завдання, вибір об'єкта дослідження; підготовку відповідної матеріально-технічної бази, устаткування для виконання дослідної, експериментальної роботи; розробку найефективнішого шляху здійснення дослідної, експериментальної роботи; проведення спостережень, фіксацію їх, аналіз і обробку; аналіз і узагальнення наслідків досліду.

Дослідник повинен бути об'єктивним, вимогливим. Коли дослід викликає сумніви або має деякі неточності, його слід перевірити.

Такі роботи високо оцінюються при захисті. Вони викликають велике задоволення в їх виконавців, збуджують і розвивають інтерес, ініціативу, творчий-підхід до роботи. Кафедри прагнуть складати тематику курсових робіт так, щоб вони на останніх курсах переростали в дипломні роботи. До написання дипломної роботи студент збирає експериментальний матеріал, здобутий при виконанні курсових робіт, проходженні виробничої і педагогічної практики, проведенні лабораторних і практичних робіт.

При визначенні тем дипломних робіт слід обов'язково враховувати як підготовку, так і загальний розвиток, нахили та інтереси студента.

Дипломна робота успішно виконується тоді, коли сам студент продумав її тему, прочитав і проаналізував відповідні літературні джерела, осмислив їх і на основі власних міркувань склав план.

Після вибору теми дипломної роботи студентом за рішенням кафедри визначається науковий керівник. У його обов'язок входить забезпечення наукового керівництва і контролю за ходом написання дипломної роботи.

Кожний профіль науки, спеціалізація має свої особливості щодо побудови плану дипломної роботи.

Дипломні роботи повинні включати такі загальноприйняті питання плану: Вступ. Огляд літератури за темою. Назва розділів (підрозділів) з обов'язковим включенням експериментальної дослідницької частини. Можуть бути й окремі розділи, спеціально виділені для експериментальної дослідницької частини роботи. Висновки і пропозиції щодо впровадження результатів дослідження у виробництво, в практику. Список використаної літератури. Додатки — карти, схеми, фото, препарати, моделі, зразки виробів, вирощеного насіння тощо.

Основні вимоги до плану та змісту дипломної роботи такі.

Вступ повинен бути невеликий, але ясно і чітко висвітлювати теоретичне й практичне значення даної роботи: що нового було досягнуто при виконанні роботи, яке вона має значення для практики, треба розкрити методи дослідження.

В огляді літератури при написанні курсових і дипломних робіт подається лише аналіз літературних джерел, які мають безпосередній зв'язок з темою. Це складний розділ дипломної роботи. Він вимагає особливої уваги і старанності студента.

При огляді літератури слід висвітлювати позитивні сторони, а також недоліки деяких робіт, підтверджуючи це сучасними прикладами розвитку науки і практики. Особливо треба бути об'єктивним авторові курсової або дипломної роботи, коли він робить певні узагальнення чи критичні зауваження. Вони повинні бути підтверджені глибоко аргументованими фактами з життя, з проведеного і перевіреного дослідження.

Важливого значення набуває визначення розділів дипломної роботи й методики проведення досліджень.

У дипломній роботі з суспільних, а також економічних і педагогічних наук, як правило, повинно бути 2—3 розділи (може бути й більше), які мають всебічно розкривати зміст теми.

Цінність курсової і дипломної робіт визначається якістю експериментально-дослідної частини. Дослідження можуть бути різноманітні, їх зміст і методика проведення тісно пов'язані з особливістю навчального предмета, певної науки.

Дослід з будь-якого навчального предмета, науки має бути підсумований, опрацьований, теоретично і практично осмислений, а його наслідки повинні бути втілені в життя.

До списку використаної літератури, який додається до курсової і дипломної робіт, потрібно вносити лише ту літературу, яку було використано студентом при написанні курсової або дипломної роботи.

Бібліографія подається в такому порядку: праці записуються за алфавітом прізвищ їх авторів, потім йде список архівних документів, в кінці список праць іноземних авторів. У списку спочатку зазначають прізвище, ініціали автора, потім назву твору, назву видавництва або журналу, рік видання. До списку літератури вносяться й різні інструкції, редакційні статті — також в алфавітному порядку.

Дипломна робота повинна мати обкладинку, титульну сторінку, зміст (назва розділів і підрозділів).

На обкладинці і титульній сторінці записують назву міністерства, якому належить вуз, нижче — повну назву вузу. Після назви кафедри — прізвище, ім'я і по батькові студента, що виконав роботу, назва дипломної роботи, звання та прізвище наукового керівника. Внизу титульної сторінки зазначають назву міста, в якому знаходиться вуз, і рік написання роботи.

Схеми, діаграми, фото можна розміщувати за текстом дипломної роботи. Ці документи можна подавати як додатки до роботи з обов'язковим посиланням на певних сторінках на номер додатка.

Успішне написання курсової і дипломної роботи залежить від уміло продуманого керівництва з боку кафедри і призначених наукових керівників.

Науковий керівник дипломної роботи насамперед створює найкращі умови для розвитку та виявлення особистих якостей і умінь кожного дипломанта. Керувати — означає не нав'язувати своєї думки, не стримувати ініціативу дипломанта.

Тут найголовніше спрямовувати увагу й зусилля студента на самостійне творче вирішення справи, переборення труднощів, на розвиток мислення, пошуки, самостійне розв'язування порушених питань.

Контроль за процесом написання дипломної роботи здійснюється в основному читанням окремих розділів керівником дипломної роботи, виявленням позитивних сторін і недоліків. Студенти з більшим задоволенням сприймають готові поради, посилаючись на брак часу, перевантаженість навчальною роботою. Саме тут керівник дипломної роботи з певним тактом повинен спонукати дипломанта усувати перешкоди, виявляти наполегливість, знаходити шляхи і засоби власного вирішення поставлених питань, особливо дослідницької частини дипломної роботи, виявляти свої здібності й уміння.

Він має навчити студента самостійно працювати над курсовою, дипломною роботою. Це копітка й складна справа. Тут треба враховувати особисті якості і підготовку кожного студента, настійно вчити кожного з них методики і техніки самостійної праці, добитися зростання і розвитку теоретичного мислення студента, його ініціативи, вироблення умінь і навичок втілювати здобуті знання в життя, у виробничу практику.

Доцільно заслуховувати на засіданні кафедри окремих студентів, які пишуть дипломні роботи. Тут можуть бути і студенти, які відмінно виконують курсову або дипломну роботу, і такі, що працюють «з холодком». Дипломні роботи мають бути виконані на високому рівні, наближатись до наукової праці.

Після завершення дипломної роботи її рецензують науковці, висококваліфіковані спеціалісти, вчителі. Захист дипломної роботи попередньо проводиться на кафедрі. До захисту готується і виступає з повідомленням студент. Кафедра приймає рішення про рекомендацію дипломної роботи до захисту на державній екзаменаційній комісії. Процес прилюдного захисту — це найбільш напружений етап роботи. Тут потрібна творча, спокійна, товариська, доброзичлива обстановка — як на засіданні кафедри, так і на державній екзаменаційній комісії при захисті роботи.

Використана література:

1. Питання дидактики вищої школи Збірник статей / Видавниче об'єднання "Вища школа", Київ, 1976р., 116 с.

2. Малафіїк І. В. Дидактика Навчальний посібник / К.: Кондор, 2009.- 406 c.

3. Автомонов П.П. Дидактика вищої школи: підручник / ВПЦ "Київський університет", Київ, 2008, 368 с.
Реферат на тему: Курсові та дипломні роботи студентів (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.