Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

Відповіді на питання з предмету "Інформаційні системи в менеджменті" (шпора)

Інформаційні системи в менеджменті

1.Поняття про інформаційні системи менеджменту(ІСМ).

2.Основні типи ІСМ.

3.Системний підхід-основа розробки інформаційних систем (ІС).

4.Цикл розробки ІСМ.

5.Автоматизовані технології створення програмного забезпечення ІСМ.

6.Ресурси інформаційних систем.

7. Апаратні засоби ІС.

8. Програмне забезпечення ІС.

9. Послуги ІС.

10. Ресурси телекомунікацій.

11.Ресурси баз даних.

12.Основні аналітичні технології що застосовуються в сучасних СППР.

13.Технологія факторного аналізу методом ”що буде якщо…” (what if).

14.Технологія кореляційно-регресійного аналізу.

15.Інструментарій Microsoft Excel для розв”язку задач регресії.

16.Спеціалізований пакет SPSS для регресійного аналізу.

17.Застосування Microsoft Excel для розв”язку оптимізаційних задач.

18.Технології прогнозування на основі трендів.

19.Основи технології експертних систем.

20.Технології управління проектами на підприємствах.

21.Функціональні можливості автоматизованих систем управління проектами.

22.Інформаційні системи фінансового менеджменту.Рівні та властивості комп”ютерних технологій.

23.Технології бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічної оцінки бізнесу на підприємствах.

24.Система Project Expert фірми "Про Інвест Консалтінг ”.

25.Інформаційні системи маркетингу.

26.Система Marketing Expert.

27.Корпоративні ІС.

28.Системи електронних банківських послуг.


Часть 3 .3. Системний підхід - основа розробки інформаційних систем.

 

Системний підхід - це метод використання основних положень загальної теорії систем для досліджень, проектування й організації складних систем. Необхідно розуміти, як цю концепцію можна застосовувати практично. Керівництвом до дії служить єдність головних вимог системного підходу: системне охоплення, системне подання, системна організація досліджень.

Системне охоплення жадає від дослідника провести всебічний розгляд проблеми, запрошуючи до участі в цьому процесі різних фахівців. Практичні системні дослідження проводить не одна категорія системоаналітиків .Системне подання вимагає завершити роботу із системних досліджень побудовою єдиної моделі досліджуваного об'єкта - або в знаковому виді (описи, ієрархічна графа-схема, матриця системних компонентів, специфікація й т.п.), або у вигляді експериментальної технічної реалізації на ЕОМ (з використанням коштів телекомунікацій).

Системна організація - це вимога планування, керування розробкою, і координації робіт на всіх етапах створення системи.

Оскільки теоретичний підхід до складних систем єдиний, а практичних областей багато, те між теоретичним підходом і практикою його галузевого використання перебуває ще одна верства методологічного знання, що наводить міст між методом і методиками. Методики базуються на методі й практично використаються в житті як кінцеві й спеціалізовані інструментальні кошти дослідника.

Іноді поряд з поняттям системного підходу в кібернетику використають поняття "системотехніка", а системний підхід називають методом системотехніки. Фактично ж мова тут іде про більше детальний напрямок практичного використання всіх положень теоретичного системного підходу в процесі створення багатьох конкретних систем. Системотехнікові визначають як напрямок кібернетики, що вивчає питання планування, проектування, конструювання й поводження складних інформаційних систем з використанням ЕОМ і коштів зв'язку. Скорочено т же саме називають методом системного проектування. Це яскравий приклад того, як філософська ідея системності пройшла крізь верству положень загальної теорії систем, знайшла вид технологічної ідеї, ставши прикладною областю й продуктивною чинністю в сфері розробки автоматизованих систем керування.

Автоматизовані системи керування по функціональному призначенню досить різна, тому системотехніка підрозділяє їх на кілька класів: інформаційно-вимірювальні системи, інформаційно-довідкові системи, що інформаційно-моделюють системи. Для кожного класу можуть існувати спеціалізовані методики проектування.

Між об'єктами, що утворять систему, існують істотні зв'язки - матеріальні й інформаційні. Матеріальний потік ресурсів має своє відображення в інформаційному потоці, наприклад, у супровідних документах.

Матеріальні й інформаційні елементи системи можуть зберігатися й оброблятися окремо, але вони тісно зв'язані за змістом у процесі ухвалення рішення .

Керування цей цілеспрямований вплив на керовані параметри системи, у якій завжди можна розрізнити ту частину, який управляють (об'єкт керування), і ту частину, що управляє (суб'єкт керування). Поділ системи керування на керовану й керуючу підсистеми не завжди можна провести однозначно. Керування системою - це також її функція, орієнтована або на збереження основної якості системи в умовах зміни оточення або на виконання деякої програми, що забезпечує стабільність функціонування й досягнення певної мети.

Між керуючими й керованою системами повинні існувати канали зв'язку. Основні поняття системи тут доповнюються компонентами прямого зв'язку, зворотного зв'язку й контролю. Передача керуючих сигналів від суб'єкта керування до керованого об'єкта називається прямим зв'язком, а передача сигналів про функціонування й стан об'єкта керування - зворотним зв'язком. У деяких системах відсутній канал зворотного зв'язку. Надійність систем, що мають тільки пряму зв'язок, обмежена.

Контроль -- це головна функція контрольного елемента системи, що перевіряє й оцінює сигнали зворотного зв'язку для визначення того, як система рухається в напрямку до мети. Іноді поняття зворотного зв'язку й контролю поєднують, оскільки зворотний зв'язок відіграє істотну роль у контрольній функції системи.

Часть 5 5.Автоматиз.технології ств-ня програм.забезпечення ІСМ.

Автомат.інформ.технологія (АІТ) – системно організована для вирішення задач упр-ня сукупність методів і засобів реалізації операцій збуту, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, опрацювання і захисту інф-ції на базі застос-ня розвинутого програм.забезп-ня, засобів обчислюв.техніки і звяз'ку, способів, за допомогою яких інф-ція пропонується клієнтам. Зараз АІТ можна класифікувати за ознаками:

За способом реалізації АІТ в АІС виділяють традиційно сформовані і нові інформ.технології (ІТ). Якщо традиц.АІТ існували насамперед в умовах централізован.опрац-ня даних, до мас викор-ня ЕОМ були орієнтовані гол.чином на зниження трудомісткості під час форм-ня регул яр.звітності, то нові ІТ пов'язані з інформ.забезп-ням процесу кер-ня в режимі реальг.часу.

Нова ІТ – технологія, що грунт-ся на застос-ні компів, актив.участі кор-чів в ін форм.процесі, шир.викор-ні пакетів прикладних програм заг. і проблемн.призначання, доступі кор-ча до віддалених баз даних і програм завдяки обчислюв.мережам ЕОМ.

За ступенем охоплення АІТ задач кер-нявиділяють електрон.опрац-ня даних, коли з викор-ням ЕОМ без перегляду методології і орг-ції процесів упр-ня ведеться оправ-ня даних з рішенням окрем.економ.задач, і автоматизацію управл.д-сті, обчислюв.засоби викор-ся для комплекс.вирішення функт.задач, форм-ня регул яр.звітності і роботи в інформ.-довідник.режимі для підготуваня управл.рішень.

За класаим реалізованих технолог.операцій АІТ розгляд-ся в програм.аспекті і включають текст.опрац-ня, електронні таблиці, автоматизовані банки даних, оправ-ня графіч. і звук.інф-ції. Технологія форм-ня відео зображення наз-ся комп.графікою – ств-ня, збереження і оправ-ня моделей об'єктів і їх.зображень за допомогою ЕОМ. Ця технологія застос-ся в економ.аналізі, моделювання різн.роду конструкцій, у реклам.д-сті. Програмно-тех.орг-ція обміну з компом текст, графіч, аудіо- і відеоінф-ції наз-ся мультимедіа-технології.

За типом користувацького інтерфейсу можна розглядати АІТ з погляду можливостей доступу кор.-ча до ін форм. і обчислюв.ресурсів.Так, пакетна АІТ виключає можливість впливу кор.-ча на опра-ня інф-ції, поки воно здійсн-ся в автомат.режимі. Діалогова АІТ дає кор.-чеві не обмеж.можливість взаємодіяти з ін форм.ресурсами, що зберіг-ся у с-мі, в реальному масштабі часу, одержуючи при цьому всю необх.інф-цію для вирішення функц.задач і прийняття рішень. Зараз переважає зацікавленість у ретельному дослідженні конкретних економ., комерц., вироб.ситуацій з метою оператив.прийняття економічно обґрунтованих і найприйнятніших рішень. Це завдання вирішується подальшим удосконаленням інтегрованого оправ-ня інф-ції, коли нова ін форм.технологія починає включати в роботу базу знань – складна і така, що детально моделюється, стр-ра ін форм.сукупностей, які описують усі особливості предмет.області, включаючи факти (фактич.знання), правила (знання розумів для прийняття рішень) і мета знання (знання про знання), тобто знання, що стос-ся способів викор-ня знань і їх властивостей. База знань є найважл.ел-том часто створюваної на роб.місці фахівця експерт.с-ми, що виступаєв ролі накопичувача знань у конкрет.галузі проф..д-сті і порадника фахівцеві під час аналізу економ.ситуацій і вироблення керуючих впливів.

Часть 6 6.Ресурси інформ.с-м ІС.

Матричне уявлення ІС комплексно відображає 2 вида ел-тів:процеси (ввод, обробка зберігання, контроль) і ресурси (обладнання, данні, продукти). У реальних умовах в ІСМ працюють люди. Вони вводять дані в обладнання і використовують інф-цію (продукти с-ми). ІСМ-людино-машинна с-ма. Робота ІСМ неможлива без люд.ресурсів 2 видів – кінц.спож-чів (менеджерів) і консультантів (систем.аналітиків, інженерів, програмістів). Люди інтегрують всі інші види ресурсів с-ми, поповнюють їх й організовують їх взаємодію. Інші ресурси, які виробляють, продають і купують на ринку ін форм.технологій, поділяють на 4 групи: тех..ресурси (обладнання), програмнеі ресурси, бази даних, телекомунікації. Існує с-ма осн.визначень (графічне представлення стр-ри класів та підкласів):

1.Заг.визначення інформ.тнхнології (ІТ) і ін форм.комунікац.технології (ІКТ).

1.1.Компоненти тех.забезпечення.1.2.Компоненти програм.забезпечення. 1.3.ІТ і ІКТ.

2.Апарат.засоби (комп.обладнання).

2.1.С-ми обробки даних. 2.2.Багатокористовувальські с-ми. 2.2.1.Вел.с-ми. 2.2.2.серед.с-ми.2.2.3.Малі с-ми. 2.3.Робочі станції. 2.4.ПК. 2.4.1.Портативні ПК. 2.4.2. Настільні ПК. 2.5.Принтери. 2.6.Офіс.обладнання. 2.6.1.Друкар.машинки. 2.6.2.Калькулятори. 2.6.3.Крпіювальна техніка. 2.6.4.Ін.офіс.обладнання і функт.обладнання. 2.6.5.Мережеве обладнання.

3.Програм.продукти.

3.1.Систем.програм.забезп-ня. 3.2.Допоміж.програми-утиліти.3.3.Прикладні програм.засоби. 3.4.Прикладні програм.рішення.

4.Послуги.

4.1.Проф.послуги. 4.2.Розрах.послуги. 4.3.Мереж.послуги. .4.4Тех.послуги і послуги по підтримці обладнання.

5.Телекомунікац.обладнання.

5.1.Розташовуюче у приміщеннях користувача. 5.2.Забезпечуюче надання комунікац.послуг.

6.Комунікац.послуги.

6.1.Послуги мереж передачі звука. 6.2.Послуги мереж передачі даних. 6.3.Послуги по встановленню і обслуговування обладнання уприміщеннях користувача.

ІТ віднос-ся до в-ва: 1)компонентів тех..забезп-ня або апарат.засобів; 2)крмпрнентів програм.забезп-ня або програм.продуктів; 3)різн.видів послуг. С-ми обробки даних (обчислюв.с-ми) охоплюють центр.процесори і прилади накопичення і зберігання даних. Заг.особливістю багатокористовув.с-м є те,що вони звичайно підтримують роботу 2 і > кор.-чей у багатозадачному режимі. До вел.с-м віднос-ся вел.універс.ЕОМ заг.призначення, суперкомпи, спеціалізов.високошвидкісні ЕОМ для наук.досліджень. До серед.с-м віднос-ся клас традиційних суперміні ЕОМ і малі універсальні ЕОМ заг.користування. При виборі обладнання оцінка якості ПК здійсн-ся за такими показниками: надійність, заг.якість, наявність прикладних програм, сумісність з наявним програм.забезп-ням, апарат.сумісність з використовуючими компами, простота користування. До мереж.обладнання входять прилади підключення багатокористувальських с-м, ПК або роб.станцій до лок.мереж. Але сюдт не входить програм.забезп-ня лок.розрах.мереж і сервери,яківраховуються в ін.категоріях тех. і програм.забезп-ня. Перераховані апарат.засоби заг.призначення мають шир.спектр викор-ня в різн.галузях економіки. Існують ще спец.засоби (у банк.інформ.с-мах широко викор-ся банк.автомати-касири, засоби читання з пластик.карток).

 

Часть 7 7.Апаратні засоби ІС.

 

Системи обробки даних (обчислювальні системи): включають в себе центральні процесори, основні периферійні обладнання, а також компоненти доповнення основної конфігурації при створені нової системи.

Багатовикористовуванні системи: всі великі, середні і малі системи, за виключенням ПК і однокористуючих робочих станцій.Частіше являються багатозадачними і підтримують роботу двох і більше користувачів.Великі системи (1 млн. дол. США і вище ) і суперкомп'ютери, частіше обслуговують більше 128 комерційних користувачів.Середні системи(100 тис. – 1 млн.дол.)суперміні- і малі універсальні ЕОМ загального використання, 32-128 комерційних користувачів.Малі системи (10-100 тис.дол.), від 2 до 32 користувачів, для автоматизації управління і рішення економічних задач, сітьові сервери.

Робочі станції : одновикористовувані робочі станції.

Персональні комп'ютери : універсальні, одновикористовувані мікропроцесори ЕОМ загального призначення, підтримуючі периферійні обладнання і програмуючі на мовах високого рівня. Портативні та переносні ПК з постачанням від сіті перемінного току чи на батареях. Настільні ПК (вилучаючи ігрові ПК), з горизонтальним чи вертикальним системним блоком. Розроблені як малі системи для використання в якості сервера чи базуються на декількох мікропроцесорах.

Принтери для ПК : різні друкувальні пристрої, розроблені спеціально для ПК, але поставляємі окремо.

Офісне обладнання : пишущі машинки, калькулятори, копіювальні і інші офісні і функціональні пристрої.

Апаратура передачі даних :сітьове обладнання: інтерфейси, інтелектуальні концентратори ЛВС, термінальні сервери, міжсітьове обладнання, інша АПД(модеми та інш.)АПД обмежується апаратурою для підключення багатовикористовувальних систем, ПК чи робочих станцій до локльних сіток. Не включається програмне забезпечення ЛВС чи сервери.

Часть 8 8. Програмне забезпечення ІС.

 

Системне програмне забезпечення. Системне ПЗ складається з двох головних компонент: операційні системи та їх розширення; програми централізованого управління даними. До цієї категорії відносять також допоміжні програми-утиліти: програмні системи підтримки прийняття рішень;електронні таблиці; програмні засоби автоматизованого проектування; засоби якими користуються для пошуку і маніпуляції даними та базами даних.

Прикладні програмні засоби. Для розв'язання специфічних задач, які пов'язані з реалізацією загальногалузевих «горизонтальних» функцій виробництва та бізнесу.(облік та фінанси,менеджмент персоналу)

Прикладні програмні рішення.Забезпечують готові програмні рішення прикладних задач для так званих «вертикальних» ринків(нафтового, банк.-фін.)

Призначення програмних продуктів: управління обчислювальними системами через базові операційні системи і мови програмування;підвищення ефективності роботи системного персоналу;покращення операційних можливостей обчислювального обладнання шляхом управління вводу-виводу даних; забезпечення надійності програм;переробка програм з однієї мови на іншу;організація доповнюючих наборів даних шляхом застосування засобів сортування і моніторингу даних.

Всі програмні продукти мають вигляд упакованих і оформлених пакетів програм.

Часть 9 9.Послуги ІС.

 

1.Професійні послуги:

-Аналіз потреб,планування та розробка спільної стратегії системи.

-Системне проектування на основі даних ресурсів.

-Програмування по контракту і розробка програмного забезпечення по заказу користувачів.

-Реалізація та інтеграція обчислювальних систем та мереж.

-Системний менеджмент та адміністрування.

-Підготовка та перепідготовка на спеціальних курсах.

2.Обчислювальні послуги-надаються спеціалізованими бюро по обробці даних.

3.Мережні послуги.

Платне обслуговування:

-управління мережами

-мережноі обробки даних

-передачі даних по мережам.

4.Технічне обслуговування та підтримка обладнання.

-ремонт та заміна апаратних комп-них компонентів

-послуги по твідновленню,плануванню розміщення,переміщення обладнання.

КОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ:

1.Послуги мереж передачі звуків(голосу):

-інформаційні послуги по забезпеченню голосового зв'язку,які надаються телекомунікаційними компаніями на резидентному,комерційному,національному та міжнародному рівнях.

-послуги аналогових,цифрових та мобільних телекомунікаційних мереж(автомобільні та персональні телефони).

2.Послуги мереж передачі даних:

-обслуговування приватних ліній,які здаються в аренду окремим користувачам,котрі мають право передавати дані по такій лінії(приватна лінія об'єднує 2 абонентські точки).Тарифи фіксовані в залежності від відстані між 2 точками та не залежать від часу та графіка передачі даних.

-послуги по комутації даних.Засновані на використанні мереж передачі даних з комутацією пакетів,цифрових мереж інтегрованого обслуговування.

3.Послуги з установки та обслуговування обладнання в приміщеннях користувача-всі види послуг, пов'язаних з установкою,накладкою,обслуговуванням апаратури в приміщеннях користувачів.

Часть 10 10.Ресурси телекомунікацій.

 

Телекомунікації(ТК)-передача інформації в будь-якій формі з одного місця в інше з використанням електронного або світловодного зв'язку.Розвиток ТК розвивається в 3 основних напрямах:промисловому,технологічному,прикладному.

КОМПОНЕНТИ ТА ТИПИ ТК.

Комунікаційна мережа-набір устройств,за допомогою яких відправник передає повідомлення отримувачу по каналу,використовуючи при цьому:термінали,ТК процесори,ТК канали,мережі,програмне забезпечення.

Термінал-фактично будь-яке устройство вводу-виводу,яке використовується в ТК мережі-мікрокомпютери,телефони,офісне обладнання.

ТК процесори підтримують передачу та отримання даних між терміналами та комп'ютерами.Це модеми,мультиплексори,спеціальні проміжні процесори,які виконують ф-ції управління,контролю та підтримки.

ТК канали використовують комбінації вузлів для зєднання інших компонентів ТК мережі.

Вузли-через них передаються та приймаються дані.Компютер в мережі називають вузлом.

Програмне забезпечення-управляє ТК.Знаходиться на головних комп'ютерах,на комп.,які контролюють зв'язки,та на комп.кінцевих користувачів.

З точки зору кінцевого користувача існують глобальні (ГМ)та локальні (ЛМ)ТК мережі.

Глобальні-покривають великі географічні оласті.Канали ГМ можуть належати організації або передаватися їй іншими компаніями,які організовують передачу даних різними варіантами.Наприклад можливі:

-прямий голосовий виклик

-підключення до глобального телефонного сервісу

-аренда комунікаційних ліній у телефонних компаній.

Локальні мережі-зєднують засоби обробки інформації в фізично обмежених областях.Вони можуть включати в себе потужний мікрокомп'ютер з жорстким диском великого об'єму,котрий включає програму управління мережею.Сервер доставляє копії спільних файлів даних та програм на інші комп'ютери в мережі.ЛМ можуть підключатися до ГМ за допомогою комунікаційних процесорів.Мережа реалізує концепцію розділення файлів,ресурсів та програм.Це важливі фактори ефективності мережі.

Розділення файлів дозволяє:1.передати свій файл по мережному кабелю прямо на комп'ютер іншого працівника.2.відправити файл по мережному кабелю на проміжний пункт.

Розділення ресурсів-дозволяе кожному використовувати єдиний в мережй лазерний принтер,підключений до одного комп'ютера.

Розділення програм-зберігання на спільному диску однієї копії програми,доступноі для всіх користувачів.

Сервер –мережний комп'ютер з жорстким диском,принтером або іншими ресурсами,котрими можуть користуватись інші комп'ютери мережі.

Робоча станція-будь-який мережний комп'ютер,більш дешевший і малопотужний,не являеться сервером.

Часть 12 12. Основні аналітичні технології, що застосовуються в сучасних СППР.

В економічному управлінні досить розповсюдженими є такі технології аналітичного моделювання: "що буде, якщо…”, методи аналізу чутливості прогнозів, оптимізаційний аналіз, аналіз цільової функції, корреляційно-регресійний аналіз, аналіз і прогнозування на основі трендів, які широко застосовуються в стратегічному менеджменті (фінансовому, маркетинговому, виробничому).

Засоби однофакторного аналізу "що буде, якщо…” дозволяють побудувати одновимірну таблицю чутливості (таблицю з одним входом), щоб побачити, як зміна значень одного фактора буде впливати на дані, що нас цікавлять. Ці засоби є основною технологією "Базова однофакторна таблиця” і "Однофакторна таблиця в базі даних”.

Засоби двофакторного аналізу дозволяють проаналізувати одночасний вплив зміни 2-х факторів на показник, що нас цікавить. Це є основою технології "Двофакторна таблиця” (таблиця з двома входами), що може використовуватися автономно, а також як доповнення до раніше складених планових або прогнозних таблиць (з метою аналізу чутливості раніше отриманих прогнозів до двох факторів).

Аналіз чутливості зазвичай використовується, коли менеджер ще не визначився в границях ключових змінних. Цей вид аналізу ефективно реалізується також засобами спеціалізованих розвинутих генераторів підтримки рішення, наприклад, в потужній програмі інвестиційного моделювання Project Expert.

Менеджера може цікавити, наприклад, питання, скільки необхідно робочого часу, якщо фірма бажає отримати конкретний розмір прибутку. Таку аналітичну постановку називають "how can”-аналізом, або аналізом цільової функції. В табличній моделі, після створення формул зв'язку прибутку і ресурсів, відкривають спеціальний діалог підбору параметрів, встановлюючи в одній комірці мету, і вказуючи іншу комірку, в якій необхідно підібрати значення ресурсу, що відповідає цій меті. Процедура повторюється для кожного виду ресурсу і значення мети.

Оптимізаційний аналіз по змісту близький до аналізу цільової функції, але є значно складнішою технологією, яка зазвичай забезпечується застосуванням електронних таблиць або спеціальних пакетів лінійного програмування.

Технологія корреляційно-регресійного аналізу може допомогти менеджеру в перевірці декількох гіпотез відносно існування зв'язків між залежними змінними і факторами, а також при пошуку статистично значимих моделей для цілей пояснення, передбачення і управління.

Технологія аналізу і прогнозування на основі трендів, тобто аналізу динаміки розвитку з графічним і математичним моделюванням тенденцій, є повсякденним аналітичним інструментом маркетолога, що аналізують хід продажу і оцінюючого їх перспективи. Вона може бути використана в СППР для аналізу нових даних, які відсутні в регламентованих звітах ІС.

Часть 13 13. Технологія факторного аналізу методом „що буде якщо..” (What if)

 

Технологія включає методи:

1. Метод базової однофакторної таблиці

2. Метод однофакторної таблиці в „базі даних”

3. Метод двофакторної таблиці

Метод базової однофакторної таблиці

На підготовчому етапі, дотримуючись вимог по розміщенню даних і формул, створюють табличну модель , у яку вводять значення залежної змінної і формули її зв'язку з клітинками рівнів факторів, які лежать не в факторній таблиці.

Основний етап технологічного процесу включає використання основного інструменту – команду Дані-Таблиця та проведення діалогу.

На заключному етапі можливо знадобиться внести корективи в таблицю: змінити і додати нові вихідні дані, змінити значення фактору, додати нові формули. Якщо змінити перенабором будь-які значення залежної змінної, воно відразу ж автоматично перерахується у відповідному рядку таблиці. Якщо змінити перенабором будь-яке значення фактору, що лежить за межами однофакторної моделі, то автоматично перерахується увесь стовпчик пов'язаних з ним значень. Цей вид коригування не розширює таблицю.

Метод однофакторної таблиці в „базі даних”

Факторна таблиця використовує інформацію планової таблиці не змінюючи її.

Перший шаг роботи пов'язаний з результатами планування, які необхідно далі проаналізувати.

Другий шаг – це підготовка однофакторної моделі до аналізу показників.

Третій шаг – виділяємо блок факторної таблиці, входимо в меню Дані-Таблиця, та в діалоговому вікні вказуємо адресу клітинки вводу стовпця та натискаємо ОК. В результаті буде автоматично заповнена зона вихідних даних.

Метод двофакторної таблиці

Двухфакторна модель має дві клітинки вводу: один фактор розміщений у лівому стовпці (фактор-стовпець), другий – у верхньому рядку (фактор-рядок). На їх перетині клітинка єдиної формули, що повязує обидва фактори. Клітинки вводу завжди лежать за межами розрахункової таблиці. Коригування аналогічне однофакторній моделі.

Основний етап починають виділенням блоку таблиці, обирають Дані-Таблиця підстановок, задають клітинку вводу певного стовпця і рядка та ОК. Задача розв'язана. Зона результатів таблиці заповнена. Двофакторні таблиці також можна використовувати в поєднанні з базовими таблицями, як і однофакторні таблиці.

Часть 14 14. Технологія кореляційно-регресійного аналізу

 

За допомогою ТКРА можна встановити зв'язок між невідомими величинами, які називаються показниками і незалежними змінними, які називаються факторами. Кореляція – міра залежності однієї величини від іншої. Регресія – процес наближення випадкових даних ( або даних спостережень) певними відомими функціями. Показники – величини, що досліджуються. Фактори – змінні, залежність від яких вивчається.

Основна задача регресії:

(Хі;Уі) і=1,n Х=(х1,х2,...хn) У≈ƒ(х) Y=(у1,у2,..уm)

f(х)=ƒ(Х, Ө) Ө - параметр що характеризує конкретну функцію

(1) У=f(Х, Ө)+ε - регресійна модель ε – випадкова компонента

f(Х, Ө) – закономірна компонента регресія

Вимоги до регресійної моделі:

1. Адекватність – відповідність регресійної моделі реальному процесу або явищу. Для регресійної моделі адекватність означає правильне відображення формулою (1) закономірної компоненти f(Х, Ө).

2. Точність.

Серед усіх адекватних моделей краще користуватись тією, що забезпечує найбільшу точність наближення.

Послідовність кроків для реалізації регресійної моделі:

1. Вибір Х та У, тобто вибір незалежних і залежних змінних

2. Вибір типу моделі, тобто класу функцій серед яких знаходиться тенденція регресії f(Х, Ө)

3. Обчислення розрахункових значень невідомих параметрів Ө=Ө(Хі;Уі) і=1,n . Часто застосовують метод найменших квадратів.

4. Перевірка адекватності та точності моделі

5. Використання побудованої моделі для аналізу та прогнозів.

Адекватність включає:

1. Перевірка випадковості рівнів остаточної послідовності

2. Перевірка відповідності розподілу випадкової компоненти нормальному закону.

3. Перевірка незалежності рівня значень, відсутності суттєвої автокореляції.

Існує декілька критеріїв перевірки випадковості значень ε. Одним з таких критеріїв є критерій серій. Для випадковості величин є не повинно бути занадто довгих серій та загальна кількість серій повинна бути значною.

Також є критерій нормальності , відповідність значення критерію і нормального закону розподілу. Визначаємо асиметрію і ексцес, похибки.

Критерій Дарбіна-Уотсона – чи існує суттєва автокореляція похибки регресії.

Часть 15 15. Інструментарій Microsoft Excelдля розв'язку задач регресії

У русифікованій версії Excel 97 для кореляційно-регрес-го аналізу використовуються засоби спец-го статистичного модуля. Модуль включає функції та інструменти. Статистичні функ-ії (80 функ-ій), обираються через вікно Майстер функцій. Ф-ція КОРРЕЛ (розрахунок кореляції між 2 множинами даних) запрошує 2 початкових множин даних та видає коеф-нт кореляції у ту клітинку, де був встановлен курсор перед зверненням до функ-ії.

Множинний кореляційно-регрес-ий аналіз в основному орієнтован на засоби додаткового пакету Аналіз даних. Активізація команди Сервіс/Аналіз даних відкриває вікно Інструменти аналіза (19 засобів). Серед них – Кореляція та Регресія. Вони доступні лиш тоді, коли вони попередньо загружені через команду Сервіс/Надбудова. У відкритому вікні доповнень необхідно помітити прапорець зліва від позиції Analysys Tool-Pack VBA та натиснути ОК. Далі ця команда з'явиться в кінці меню Сервіс. Якщо ж команда Аналіз даних і в цьому випадку відсутня в меню Сервіс , то необхідно запустити програму установки Microsoft Excel. Після установки пакета аналізу його необхідно активізувати за допомогою команди Надбудова. За допомогою інстр-та Кореляція, можна отримати корел-ну матрицю парних коефіц-тів за 1 прийом. Для цього, після вибору Сервіс/Аналіз даних /Кореляція, необхідно обрати у якості вхідного все поле існуючих ісходних даних, кореляц-ні зв'язки яких вивчаємо. Також обираємо групування, параметри виводу та метки (якщо необхідно).

Працюя з Регресією ми використовуємо: вхідні інтервали X та Y, метки, рівень надійності, параметри виводу, константу-ноль, залишки, нормальну ймовірність.

Часть 16 16. Спеціалізований пакет SPSSдля регресійного аналізу.

SPSS з'явився як пакет, створений в концепції баз даних. Робоче вікно SPSS таке ж як в електронній таблиці, але замість різних маркерів кожний стовпець має однаковий заголовок var (змінна). У діалогових вікнах не виділяють діапазон клітинок, які приймають участь в операції, а вказують лиш імена змінних, обирая їх з наданого переліку. Данні в SPSS можна вводити вручну чи імпортувати з інших пакетів. Важливим достоїнством статистичного пакету SPSS при обчисленні параметрів регресії є можливість формулювати завдання на обчислення регресій різними методами при високому рівні автоматизації виконання методів. Продуктивність SPSS вища ніж у Excel тому, що користувач звільняється від необхідності відслідковувати результати кожного попереднього кроку обчислень та визначати кожний наступний крок виключення чи включення змінної.

Висока продуктивність регрес-их обчислень буде спостерігатися тільки на важких задачах.

Користувач має можливість обрати метод пошуку найкращого регрес-го рівняння (Method: Backward, Stepwise, Remove, Forward).

У кінці рішення задачі виводяться програмою звіти : увідні/ видалені змінні; зведення коефіц-ів моделей; дисперсійний аналіз; коефіц-ти; виключені змінні.

Наприкінці звітного файлу автоматично поміщуються графіки, якщо вони були замовлені користувачем. Найбільш важливу інформацію несуть утримують дисперсійний аналіз та коефіц-ти.

Часть 17 17. Застосування Microsoft Exel для розвязку оптимізаційних завдань.

Задачі ,що розв'язуються за допомогою оптимізатора мають 3 характерних ознаки: (1) наявність цільоевої ячейки, (2) змінних ячеєк, обмежуючих ячеєк. В Microsoft Exel можна знайти ці засоби за допомогою команди Сервіс/пошук рішення(Tools/Solver), яка відкриє своє діалогове вікно Пошук рішення(Solver Parameters). Інструментальні засоби оптимізатора Microsoft Exel представлені 3 діалоговими вікнами і їх елементами: -Solver Parameters(Пошук рішення або Параметри обмеження) – Add Constaint(Додати обмеження) – Solver Results(Результати пошуку рішення). Перші два вікна викликаються з ініціативи користувача й застосовуються на основному етапі рішення завдання, який слідує за введенням даних і розрахункових формул у таблицю, тобто за підготовчим етапом. При переході до заключного етапу технології третє вікно відкривається автоматично. Set target cell, Solution Cell(установити цільову ячейку). Це цільова ячейка, значення якої треба оптимізувати(максимізувати, мінімізувати, прирівняти до числа). Звичайно ця ячейка містить введену користувачем формулу, що посилається на змінювані ячейки. By Changing Cell(s)(Змінюючи ячейки або змінні). Це ячейки,значення яких автоматично змінюються програмою оптимізатора для пошуку оптимального рішення. Subject to the Constraints {Обмеження). Це обмеження на осередки змінних і рішення. Для деякої лінійної комбінації змінних повинна бути визначена верхня або нижня границі. Додавання обмежень здійснюється у вікні, що активізується натисканням кнопки Add (Додати). Це вікно запрошує до визначення одного обмеження, що має три частини:1).ячейки обмеження (ліва частина формули);2).оператор відношення (середня частина):менше або дорівнює (<=), дорівнює (=),- більше або дорівнює (>=), ціле (int);

3).значення обмеження (права частина формули), де може бути число або адреса

ячейки. У випадку використання адреси, в ячейкі третьої частини обмеження може

бути тільки число (не формула).

Options - Параметри (або Параметри пошуку рішення)-настроюють спосіб оптимізації й параметри оптимізатора, які можуть прискорити обчислення або підвищити точність рішення.

Reset - Скасувати. Повернути параметри меню Options до установок за замовчуванням, якщо ви їх змінювали.

Restore - Відновити. Restore відновлює вихідне значення всіх осередків у табличній моделі.

Solver - Виконати (Вирішити рівняння). Ця кнопка, иніціалізує початок обчислень після закінчення основного діалогу з оптимізатором, тобто запускає програму оптимізатора в роботу.

Cancel - Вихід. Перервати діалог з оптимізатором.

На заключному етапі програма дає повідомлення про знаходження оптимального рішення або про неможливість його отримання

Часть 18 18.Технології прогнозування на основі трендів.

Тренд - це спрощення реальності, від реально, діючих факторів, їхнє відсікання. Тому кінцевий результат формального моделювання завжди повинен оцінюватися користувачем на основі неформального комплексу знань про умови розвитку процесу, про припустимі граничні значення показника й т.п.

На одному наборі вихідних даних можна одержати до 9 рівнянь трендів. Завдання дослідника полягає у відборі найкращого тренда, по якому можна було б побудувати надійний прогноз.

В Excel для оцінки якості рівняння тренда (перевірки істинності тренда) автоматично виводиться тільки коефіцієнт детермінації (R2), що є недоліком програми. Причому найвищі значення R2 мають поліноміальні тренди, а на діаграмі прогнози на два періоди вперед по цих трендах виходять за рамки здорового глузду.

Частіше застосовують метод звірення контрольної суми теоретичного (згладженого по тренду) ряду ознаки із сумою значень вихідного ряду. Однак для підрахунку цих сум спочатку необхідно побудувати ряди теоретичних значень показника по знайдених рівняннях трендів.

Зрівняємо можливості деяких програмних пакетів. Інструментарій Excel має істотний недолік у порівнянні з більше ранніми електронними таблицями, наприклад, з майже забутим пакетом Quattro-Pro 4. Його графічна опція Table дозволяла відобразити лінію тренда в стовпець чисел. Одержання числового виду моделюємого ряду із графічного виду тут не потребувало від користувача організації додаткових обчислень. Це коштовна перевага Quattro при моделюванні трендів. Однак математичний вид рівняння тут не виводиться.

Програмний пакет SPSS також не виводить у явному математичному виді рівняння тренда, що повинен збирати користувач (аналогічно тому, як це робиться в Excel при кореляційно-регресійному аналізі).

В Excel математичний вид рівняння тренда й R2 повністю виводяться в мітку тренда на діаграмі. Для одержання числового виду згладженого вихідного ряду необхідна додаткова процедура: (1) ввести або скопіювати формулу тренда з діаграми в першу клітинку вільного стовпця таблиці (формула повинна бути представлена за правилами Excel, починаючи зі знака рівності, а не з Y); (2) замість X (у якості X) дати посилання на відповідну клітку стовпця періодів; (3) скопіювати формулу на інші клітки стовпця згладжених значень.

Часть 20 20.Технології управління проектами на підприємстві

 

Розвиток інформацйних технологій в останні роки практично звів нанівець розходження між системами за об'емними показниками потужності (розміри планованого проекту по роботахресурсах, швидкість перерахування проекту). Навіть дешеві пакети сьогодні здатні підтримувати планування проектів, що складаються із десятків тисяч задач і використовують тисячі видів ресурсів. Вивчаючи матриці порівняння основних функцій систем, також досить важко знайти істотні прогалини в тій або іншій системі. Виявити відмінності в реалізаці окремих функцій вдається лише за детального вивчення і тестування системи.

При виборі програмного продукту користувачеві необхідно насамперед, зрозуміти, для вирішення яких задач буде потрібна система управління проектами, проаналізувати характер діяльності власноїорганізації з погляду можливості и доцільності застосування проектної форми планування і управління. При цьому необхідно уявляти, яка діяльність може плануватися у вигляді проектів, детально необхідно планувати и контролювати проекти. До основних функціональних можливостей наявних автоматизованих систем управління проектами слід віднести:1).Засоби опису комплексу робіт проекту, зв'язків між

Роботами та їх часових характеристик: а) засоби опису і типи планування задач; б) засоби встановлення логічних зв'язків між задачами; в) багаторівневе подання проекту; г)підтримка календаря проекту, підтримка календарів ресурсів. 2).Засоби підтримки інформації про ресурси і витрати за проектом і визначення ресурсів і витрат для окремих робіт проекту. а)ведения списку наявних ресурсв, можливсть задання нормального і максимального обсягів ресурсу;б) підтримка ресурсів із фіксованою вартостю і ресурсів, вартість яких залежить від тривалості їхнього використання; в)розрахунок необхідних обсягів ресурсів; г)ресурсне планування 3).Засоби контролю за ходом виконання проекту:

а) засоби вистежування стану задач проекту. б) засоби контролю над фактичним використанням

4). Графічні засоби подання структури проекту, засоби створення різних звітів за проектом: а)діаграма Гантта

б)РЕRТ-діаграма (мережна діаграма);

в)засоби створення звітів, необхідних для планування

Для управління проектами на підприємстві використовують такі інформаційні системи:

Microsoft Project, Time Line 6.5, Primavera Project Planner, Super Trank, Artemis Views, Spider Project, Open Plan.

Часть 21 21. Функціональніможливості автоматизованих систем управління проектами.

 

Розвиток інформ. технологій в отанні роки практично звів до нуля розходження між системами за об'ємними показниками потужності(розміри планового проекту по роботах і ресурсах,швидкість перерахування проекту).Навіть дешеві пакети сьогодні здатні підтримувати планування проектів,що складаються із десятків тисяч задач і використовують тисячі видів ресурсів. При виборі програмного продукту користувачеві необхідно,насамперед,зрозуміти,для вирішення яких задач буде потрібна система управління проектами,проаналізувати характер діяльності власної організації з погляду можливості й доцільності застосування проектної форми планування і управління. При цьому необхідно чітко уявляти,яка діяльність може плануватися у вигляді проектів,наскільки детально необхідно планувати котролювати проекти.

До основних функціональних можливостей наявних автоматизованих систем управління проектами слід віднести:

1. Засоби опису комплексу робіт проекту,зв'язків між роботами та їхніх часових харак-стик:

а) засоби опису і типи планування задач: (виконати Якомога Раніше,Як Можна Пізніше,роботи з фіксованою датою початку/закінчення,можливість прив'язки тривалостей задач до обсягу визнач. ресурсів, резерви часу,що обчислюється, - повний, вільний і т.ін.);

б) засоби встановлення логічних звязків між задачами;
в) багаторівневе подання проекту;

г) підтримка календаря проекту, підтримка календарів ресурсів.

2. Засоби підтримки інф-ції про ресурси і витрати за проектом і визначення ресурсів і витрат для окремих робіт проекту:

а) ведення списку наявних ресурсів,можливість задання нормального і максимального обсягів ресурсу;

б) підтримка ресурсів із фіксов. вартістю і ресурсів, вартість яких залежить від тривалості їхнього викор-ня;

в) розрахунок необхід. обсягів ресурсів;

г) ресурс. план-ня ,автомат. вирівнюв-ня профілів завантаж-ня ресурсів.

3. Засоби контролю за ходом виконання проекту:

а) засоби відстежув-ня стану задач проекту(фіксація плану розкладу проекту);

б) засоби контролю над фактич. викор-ням ресурсів (кільк-ть і вартість ресурсів,необх. для заверш-ня роботи).

4. Графічні засоби подання структури проекту, засоби створ-ня різних звітів за проектом:

а) діаграма Гантта(часто поєднана з електрон. таблицею);

б) PERT- діаграма(мережна діаграма);

в) засоби створ-ня звітів,необхід. для план-ня (звіт про стан викон-ня розкладу, звіти по ресурсах,звіт по вартості).

Часть 22 22. Інформац. системи фін. менедж-ту. Рівні та властив-ті комп'ютер. технологій. 

 

Сучасний фін. менеджер може мати справу із різноманіт.рівнями комп'ютер.засобів і технологій:

(а)мікрорівнем простих стандарт.фін.функцій у складі універсал. ком'ютер.програм.

(б)рівнем складних програм.інстр-тів(надбудов),які реаліз-ть аналітико-прогноз. методи у складі універсал. комп.програм для підтримки ділових ф-цій.

(в)рівнем спеціаліз. комп.програм для підтримки ділових ф-цій.

(г)макрорівнем націонал. й міжнарод. фін.технологій,які забезпеч. фін.взаємодію організацій з її зовніш. середовищем.

Рівні (а) та (б) можуть бути поєднані в 1 програмі,напр.,Excel,створеної для корис-чів із самих різноманіт.областей.

(а) мікрорівень стандарт.фін.функцій у складі електрон.таблиць представлен спеціаліз. групами ф-цій ,які підтрим. наступні направлення фін. спец-ції:

- аналіз потоків платежів;

- розробку планів погашення кредитів ;

- аналіз ефектив-ті інвест. проектів;

- аналіз ризиків;

- аналіз цін. паперів з фіксов. доходом;

- аналіз короткострок. фін. операцій;

(б) Рівень осн. аналітико-прогноз. методів і надбудов, які їх реалізовують, у вигляді пакета додатк. комп. інстр-тів передбач. викор-ня:

- 1 і 2-фактор.аналіза методами «а що,якщо»;

- кореляц.-регрес. аналізу і ін. можл-тей статистич.пакету аналізу даних;

- аналізу і прогноз-ня на основі динаміч. рядів(трендів і прогноз. по трендам);

- методів оптимізації і підбору парам-рів;

- методів імітаційного модел-ня.

(в) рівень спеціаліз.,функц. комп'ютер. технологій охоплює різноманітні риночні програм. продукти з орієнтацією на міжнар. стандарти фін. звітів,обліку та контролю,на попередню побудову організ. фін. моделі.

Слід розріз. комплексну внутріфункц.ув'язку спеціаліз.процесів(фін.облік,фін. план-ня,фін.контроль),а також міжфункц. ув'язку(маркетинг,операт.управ-ня вироб-вом,фінанси іта ін.)

На програм. ринку пропон-ся 2 осн.категорії спеціаліз.фін. технологій,в залеж-ті від розмірів підпр-ства:1)орієнт. на невеликі та серед.компанії; 2) орієнт. на крупні корпорації.

(г)макрорівень націонал. й міжнарод. фін. комп'ютер.технологій забезпеч. середовище фін. взаємодії орг-ції з її зовніш.оточенням, підтримуючи правовий та банків. інтерфейс(регуляр.відносини з банком,законодавч.органами,фін.ринками).

В розвинутій спеціаліз. фін. СППР(сис-ма підтримки прийн-тя рішень) можна виділити 3 групи характер.черт(особливостей):

- загальнометодолог.особливості;

- функц.- методолог. особливості;

- інформ.-технолог. особливості;

Загальнометодолог.особливості:

-глибока спец-ція в області фін.менедж-ту,яка описує-ся унікал.організац.моделлю;

-відповід-ть голов.,основ.принципам фін.менедж-ту;

-впровадж-ня фін. дисц-ни у план-ня й економ. модел-ня;

-розрах-к і моніторінг показ-ка вартості бізнесу;

-забезпеч-ня кількіс. та якіс.аспектів аналізу фін.ризиків.

Функц.- методолог. особливості:

-орієнтація на безпосеред.кінц.споживача- менеджера в спеціаліз. області фін-сів;

-комплекс. та ефект.викор-ня базових аналітико-прогноз. методів(аналіз методами «а що,якщо», кореляц.-регрес. аналіз, аналіз і прогноз-ня на основі динаміч. рядів);

-набір різноманіт. спеціаліз.методів на рівні окремого економ.показ-ка(напр.,методів план-ня амортизації) і представ-ня вибору корис-чу.

Інформ.-технолог. особливості:

-інтелект.інтерактивна взаємодія мен-ра і комп-ра при лідир.ролі мен-ра і пропонув-ні повн. набору інстр-тів зі сторони комп.технології;

-органічне поєд-ня таблич.,графіч. й текст. описів;

-функц-но розвинута справочна допомога;

-можл-ть роботи у корпоратив. мережі;

-можл-ть інтеграції з ін. програм.продуктами для побудови комплекс. інформ.систем мен-та в рамках фірми або корпорації.

Часть 23 23 Технології бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічної оцінки бізнесу на підп-вах.

 

Програмний комплекс «Інвестор» займає проміжне місце між Project Expert та «Альт – Ін вест », він є могутнім інструментом у техніко-економічному дослідженні інвестиційних проектів і формуванні на їх основі інвестиційних програм. Особливістю комплексу є його багатофункціональність та універсальність застосування. Пропонує 2 режими аналізу залежно від міри глибини і подробиць опрацювання - автоматичний і ручний. Автоматичний аналіз - проводить ретельне дослідження усіх фінансово – економічних аспектів інвестиційного проекту. починаючи з умов його фінансування і закінчуючи загальною оцінкою спроможності проекту із зазначенням найбільш негативних моментів у його реалізації. Комплекс має 2 додаткові блоки :

1. « Регіональні ризики » , що дозволяє інвесторові оцінити ризики вкладення фінансових коштів у проект залежно від місця розташування його на території країни.

2. « Графічне планування » застосовується як для аналізу проекту, напр.. програми продажу, так і для графічного планування виробничої діяльності.

ФАРОС – програма для менеджерів яка допомагає перетворювати фінансові дані фірми в цілісний набір індикаторів для оцінки ефективності виробництва чи бізнесу. Основним інструментом програми є набір із 6 індикаторів, а саме : витрати, ефективність, якість, конкурентоспроможність, віддача від продукції та клієнтів.

BEST – програма для підтримки стратегічних рішень, орієнтована на використання в умовах ринкової економіки і концепції прибутку. Програма автоматично розраховує розміри індикаторів і подає результати в реальному часі в різних графічних формах, що вибираються користувачем. Програма дозволяє перетворити стратегічні цілі конкретної фірми в набір послідовних заходів і кроків для забезпечення ефективності бізнесу.

Часть 24 24 Система Project Expert фірми « Про Ін вест Консалтинг »

 

Пакет Project Expert є автоматизованою системою планування й аналізу ефективності інвестиційних проектів на базі імітаційних моделей грошових потоків. Розроблювач фірма « Про Ін вест Консалтинг » тривалий час є учасником ринку програмних продуктів, найпоширенішими з її пропозицій є

1. Project Expert for windows 4.1 програмний продукт, призначений для планування й аналізу ефективності інвестицій.

2. Project Expert for windows 4.2 спеціальна версія для малого і середнього бізнесу.

Project Expert поставляється компанією « Про Ін вест Консалтинг » в 3 варіантах вибору доповнень:

1.PIC Holding – максимальна реалізація СППР, зо включає в себе повні версії програм Project Expert Project Integrator і доповнення PIC Holding

2. Project Expert Professional охоплює всі доповнення , крімPIC Holding.

3. Project Expert Lite є полегшеною версією програми ( без Project Integrator , What-if аналізу, аналітичних інструментів Монте – Карло, аналізу доходів підрозділів, доходів учасників та ін. ) Версія призначена для підтримки загальних розрахунків в невеликих проектах.

Пакет забезпечує подання результатів фінансового аналізу у вигляді таблиць, графіків, діаграм , що можуть бути виведені на друк.

Часть 25 25 .ІС в маркетингу

 

Система маркетингової інформації-це діюча си-ма взаємозв'язку людей,обладнання і методичних прийомів,призначена для збіру,класифікації,аналіза,оцінки і розповсюдження актуальної,сучасної і точної інформації для використання її розпорядникам сфери маркетига з ціллю удосконалення планування,перетворення в життя і контроль за виконання маркетингових операцій заходів.

У відповідності з концепцією з Котлера СМІ охоплює чотири підсистеми:

1)підсистема внутрішньої звітності

2)підсистему збору поточної внутрішньої маркетингової інф-ї

3)підсистему маркетингових досліджень

4)підсистему аналіза маркетингової інф-ї

Підсистема внутрішньої звітності-віідображає показники поточного об'єму продажу, матеріальні запаси,дистриб'юторську і кредиторську заборгованість

Підсистема збору поточної внутрішньої маркетингової інформації-забезпечує керівників інформацією про події в окружному середовищі.Джерелами інформації тут слугують:книги,газети,бесіди з клієнтами.Ця підсистема була менш орієнтована на комп'ютерну підтримку,ніж си-ма внутрішньої звітності.

Підсистема маркетингових досліджень-забезпечує регулярне виявлення кола даних,які необхідні у зв'язку з маркетинговою ситуацією,а також їх збір,аналіз та звіт про результати.Подсистема активно підтримується комп'ютерами.Тут добре використовується програмне забезпечення баз даних,електронних таблиць,графічне модилювання,різні спеціальні пакети статистичної обробки даних.

Підсистема аналіза маркетингової інформації-виконує слідуючі фун-ї по певній технологічній схемі:

1)виявлення проблем і формулювання цілей дослідження

2)відбір джерел інформації

3)збір інформації

4)аналіз зібраної інформації

5)представлення отриманих результатів
Реферат на тему: Відповіді на питання з предмету "Інформаційні системи в менеджменті" (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.