Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

Управління інвестиціями. Фінансовий менеджмент (шпора)

Тема 8. Управління інвестиціями.

101. Зміст і завдання управління інвестиціями.

102. Реальні інвестиції та особливості управління ними.

103. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень.

104. Амортизаційні відрах як джерело фінанс-ня кап вкладень. Управл-ня амортизац відрах.

105. Фін інвестиції, їх склад, джерела і тенденції розвитку в суч умовах.

106. Інвестиційний портфель і його формування. Управління інвест портфелем.

107 Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства.

101. Зміст і завдання управління інвестиціями.

Управління інвестиціями включає: зясування сутності і форм інвестицій, класифікацію інвестицій підприємства, управління реальними інвестиціями, управління джерелами фінансування капітальних вкладень, управління фінансовими інвестиціями, визначення методів оцінки ефективності окремих фінансових інструментів інвестування, управління формуванням портфеля фінансових інвестицій. Інвестиції можна класифікувати: за видами цінностей (матеріальні, нематеріальні, фінансові); за цілями застосування (реінвестиції, нетто-інвестиції); за терміном інвестування (короткострокові, довгострокові); за характером участі суб'єкта в інвестуванні (прямі, непрямі); за походженням капіталу що інвестується (державні, приватні, змішані, вітчизняні, іноземні).Інвест політика під-ва передбачає: 1 формування окремих напрямів інвест д-ті під-ва у відповід з стратегією його еко розвитку. 2 дослідження і облік умов зовн інвест середовища і кон'юнктури інвест ринку. 3 пошук окремих об'єктів інвестування і оцінка їх відповідності напрямкам інвест д-ті під-в. 4 забезпечення високої ефективності інвестицій. 5 забезпечення мінімізації фін ризиків, пов'яз з інвест д-тю. 6 забезпеч ліквідності інвестицій. 7 визначення необхід о'єму інвест рес-сів і оптимізація стр-ри їх джерел. 8 форм-ня і оцінка інвест портфелю під-ва. 9 забезпеч-ня шляхів прискорення реалізації інвест програм.

102. Реальні інвестиції та особливості управління ними.

Реальні інвестиції – це вкладання в осн та ОК, спрямовані на прирість осн фондів та мат-техн запасів. До об'єктів РІ слід віднести: осн вир-чі та невир-чі фонди, які створюються, реконструюються та модернизуються; вся сук-ть об засобів; інтелектуальні та духовні цінності; майнові права користування землею, прир-ми рес-ми та іншими об'єктами власності. Реальні інвестиції класифік-ся по ряду ознак: 1)за формою власності (державні, приватні, колективних підпр-в). 2)По джерелам фін-ня (власні, залучені, запозичені). Реальні інвестиції також розрізняють по галузевій та технолог-ій ознаках.

Реальне інвестування є головною формою реалізації стратегії економічного розвитку п-ва. Реальне інвестування включає: нове будівництво, реконструкцію, модернізацію, технічне переозброєння п-ва та інші напрями поповнення основних засобів. Метою управління реальними інвестиціями є оцінка найефективніших реальних інвестиційних проектів і забезпечення реалізації окремих інвестиційних програм. Застосовують різні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, а саме метод окупності, метод розрахунку віддачі на вкладений капітал (рентабельність капіталу); методи дисконтування грошових надходжень, метод визначення чистої поточної вартості (сальдо приведених витрат і надходжень); метод визначення дохідності дисконтування грошових надходжень; метод прогнозування внутрішньої ставки дохідності. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів здійснюється в розрізі кожного проекту, який включено до інвестиційної програми п-ва і передбачає розробку календарного плану реалізації проекту, а також розробку капітального бюджету. Процес реального інвестування включає в себе ряд етапів і стадій: передінвестиційна (здійснюється вибір конкретного інвестиційного проекту і проводиться його оцінка), інвестиційна (безпосередня реалізація конкретного інвестиційного проекту), постінвестиційна (відбувається експлуатація об'єкту інвестування). Інвестиційний проект дозволяє п-ву й іншим інвесторам оцінити очікувану ефективність і доцільність здійснення реальних інвестицій. Інвестиційний проект включає в себе коротку х-ку інвестиційного проекту, основну ідею проекту, аналіз ринку та концепція маркетингу, обґрунтування обсягів матеріальних ресурсів, необхідних в процесі реалізації інвестиційного проекту, х-ка технічних основ реалізації проекту, місцезнаходження проекту, організація управління, необхідні трудові ресурси, графік реалізації проекту.

103. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень.

Складові процесу складання бюджету капітальних вкладень: прогнозування обсягів реалізації з врахуванням можливого попиту на продукцію(оскільки більша частина проектів пов”язана з додатковим випуском продукції), оцінка припливу грошових коштів по роках, оцінка доступу до джерел фінансування, оцінка припустимого значення ціни капіталу(відносний рівень затрат при використанні того чи іншого джерела фінансування).

Інвестиційні проекти, що аналізуються в процесі складання бюджету капіталовкладень, вимагають виконання наступних правил:

- З кожним інвестиційним проектом прийнято пов”язувати грошовий потік , елементи якого представляють або чисті відпливи, або чисті припливи грошових коштів. В цьому випадку під чистим відпливом грошових коштів в k-му році розуміється перевищення поточних грошових витрат по проекту над поточними грошовими надходженнями. Інколи в аналізі використовується не грошовий потік а послідовність прогнозних значень чистого річного прибутку, який генерується проектом;

- Як правило, аналіз ведеться за роками, хоча це обмеження не є безумовним або обов'язковим, тобто аналіз можна проводити за рівними базовими періодами будь-якої тривалості, необхідно лише пам'ятати про узгодження величини елементів грошового потоку, процентної ставки і тривалості цього періоду;

- Припускається, що весь обсяг інвестицій здійснюється в кінці року, який передує попередньому, що генерується проектом припливу грошових коштів, хоча, в принципі, інвестиції можуть здійснюватись протягом наступних років;

- Приплив (відплив) грошових коштів має місце в кінці попереднього року;

Коефіцієнт дисконтування, який використовується для оцінки проектів за допомогою методів, що засновані на дисконтованих оцінках, повинен відповідати тривалості періоду, який покладений в основу інвестиційного проекту;

Для оцінки ефект капіталовкладень застосовують два показники: 1)Коефіцієнт абсолютної ефективності = приріст прибутку / капіталовклад. 2)Коефіцієнт відносної ефект-ті. C + E * КВ -> min, де С – витрати, Е – норма ефект-ті. Чистий наведений доход = Сума грошових потоків – Сума інвестованих коштів. ЧНД повиннен бути більше за 0.

104. Амортизаційні відрах як джерело фінанс-ня кап вкладень. Управл-ня амортизац відрах. Осн вир-чі фонди в процесі їх використ зношуються та втрачають свої первинні техніко-ек хар-ки. Для ек возміщ фізичного та морального зносу осн фондів частина їх вартості включається до витрат на вир-во прод-ії (її собівартість) на протязі усього строку функц-ня осн фондів. Ці витрати є амортизац відрах-ми, які провадяться по встановленим нормам амортизації щомісячно. Таким чином на підпр-ві створюється аморт фонд, який потім використ-ся на фінанс-ня кап вкладень.

105. Фін інвестиції, їх склад, джерела і тенденції розвитку в суч умовах. Фін інв-ії – це вкладання коштів в ЦП. ЦП – це грошові або фін свідоцтва, що засвідчують право власності або відносини позики між емітентом та власником ЦП і надають право отрим доходу у вигляді дивідендів або %, а також можливість передачі майнового та інших прав іншим особам. Є 3 великі групи ЦП: 1)ЦП корпоративні, вони засвідчують право володіння чи співволодіння майном та частиною прибутку, а також отримання дивідендів у відповідності з наявною кількістю ЦП, та право на участь в управлінні компанією. 2)ЦП, які втілюють різні види боргових зобов'язень. Дають право на отрим фікс-го % та гарантовані суми викупу в належний термін за обумовлену ціну (облігації підпр-в, держ позики, інвестиц сертифікати інв фондів і компаній, депозитні та ощадні сертифікати банків). 3)деревативні (похідні) ЦП: форвардні, фьючерсні, опціони, варанти. Облігації можуть бути іменні та на пред'явника, державні та корпоративні, ринкові (публічні) та неринкові, добровільно розміщені та примусово. За терміном погашення держ-ні облігації можуть бути: поточні (до 1 р), короткострок (1-3 роки), середньострок (3-10 років), довгострок (більше 10 років), безстрок. За способом виплати: лотерейні, процентні, з виплатою % на дисконтній основі. Корпоративні облігації можуть бути: заставні та беззаставні, з правом дострокового відкликання та без такого права, конверт та неконверт.

106. Інвестиційний портфель і його формування. Управління інвест портфелем. Портфельні інвестиції – це вкладання коштів в різні фін інструменти з метою отрим прибутку. Портфель інвестицій – це сук-ть коштів, вкладених в ЦП. Портфелі можуть бути фіксовані (зі сталою часткою різних фін інструментів) та керовані (зі змінною часткою різних фін інструментів у портфелі). Управління інвестиц портфелем грунтується на принціпі диверсифікації. Див-ція – це розподіл капіталу між різними видами фін інструментів. Диверс-ія може бути: 1)По видах ЦП; 2)По галузях ек-ки; 3)По регіонах у країнах; 4)По термінах погашення. Диверс-ція використ, головним чином, для того, щоб зменш ризик портфеля. Відповідно, портфельні ризики бувають сис-чні (хар-ні для ек-ки або галузі в цілому) або несис-чні (суб'єктивні, хар-ні для окремої компанії). Ефект-сть портфелю означає, що при даній структурі ЦП інвестор одержує очікуваний доход з мінім-м ризиком.

107. Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства.

Фінансові інвестиції розглядаються як активна форма ефективного використання тимчасово вільного капіталу. Здійснення фінансових інвестицій має ряд особливостей, основними з яких є: фінансові інвестиції – самостійний вид господарської діяльності, яка стосується як операційної діяльності п-ва, так і процесу реального інвестування; фінансові інвестиції використовуються п-вом з метою отримання додаткового інвестиційного доходу в процесі використання вільних грошових коштів; процес обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних із здійсненням фінансових інвестицій. Фінансове інвестування здійснюється в формі: вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств; вкладення капіталу в дохідні види грошових інструментів; вкладення капіталу в дохідні інструменти фондових бірж. Оцінка ефективності того чи іншого фінансового інструменту інвестування зводиться до оцінки його реальної вартості, яка забезпечує отримання норми інвестиційного прибутку, тобто % по вкладах у статутні фонди, % на депозитні вклади в комерційних банках; % по облігаціях й інших боргових цінних паперах; дивіденди по акціях та інших пайових цінних паперах. Оцінка ефективності фінансових інвестицій здійснюється шляхом зіставлення обсягу інвестиційних витрат їз сумою грошового потоку від здійснення такого інвестування.
Реферат на тему: Управління інвестиціями. Фінансовий менеджмент (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.