Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

Управління грошовими потоками. Фінансовий менеджмент (шпора)

Тема 3.Управління грошовими потоками.

31. Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності підприємства.

32. Склад вхідних грошових потоків на підприємстві та їх характеристика.

33. Зміст і задачі управління вхідними грошовими потоками.

34.Принципи управління грошовими потоками та їх характеристика.

35.Стадії управління грошовими потоками.

36.Фактори, що впливають на абсолютну суму грошового потоку – виручка від реалізації продукції. Шляхи збільшення абсолютної суми грошового потоку.

37.Фактори, що впливають на формування грошового потоку - виручка від реалізації продукції – в часі. Шляхи прискорення надходження виручки від реалізації.

38.Управління грошовим потоком – отримання банківських кредитів.

39.Управління грошовим потоком – надходження коштів від фінансових інвестицій.

40.Склад вихідних грошових потоків на підприємстві та особливості їх формування.

41.Вплив вихідних грошових потоків на поточний фінансовий стан і кінцеві результати фінансової діяльності підприємства.

42.Управління вихідними грошовими потоками.

43.Управління грошовим потоком – оплата рахунків суб'єктів господарювання.

44.Управління грошовим потоком – платежі державі.

45.Управління грошовим потоком – виплати працівникам підприємства.

31. Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності підприємства.

Фін-госп д-ть суб'єктів господарювання повязана з формуванням вхідних і вихідних грошових потоків.

Грошовий потік (ГП) є сукупністю розподілених в часі надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю. ГП можна уявити як систему "фінансового кровообігу" господарського організму. Ефективне управління ГП забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків грошових коштів синхронізовані між собою за об'ємами і в часі. Будь-який збій в здійсненні платежів негативно позначається на формуванні виробничих запасів сировини і матеріалів, рівні продуктивності праці, реалізації готової продукції. Активно управляючи ГП, можна забезпечити більш раціональне і економне використання власних фінансових ресурсів, сформованих з внутрішніх джерел, понизити залежність темпів розвитку підприємства від кредитів, що залучаються. Прискорюючи за рахунок ефективного управління ГП оборот капіталу, підприємство забезпечує зростання суми прибутку, що генерується в часі. Ефективне управління ГП забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства. Активні форми управління ГП дозволяють підприємству одержувати додатковий прибуток, що генерується безпосередньо його грошовими активами.

32. Склад вхідних грошових потоків на підприємстві та їх характеристика.

Вхідні грошові потоки - надходження грош потоків на під-ві. Ці грош потоки забезпечують під-во коштами для поточної д-ті. Склад і структура вхідних грош потоків залежить від сфери д-ті під-ва. З точки зору економічної сутності і впливу на фін діяльність під-ва є такі вхідні гроші потоки: 1) надходження виручки від реілізації – осн грош потік, хар-зується регулярністю надходжень (це: надходження виручки від осн д-ті, реалізації робіт, послуг і надходження виручки від ін д-ті реалізація нематеріальних активів тощо, надходження позичкових коштів (банківські кредити, отримання фін допомоги, яка повинна бути повернена); 2) надходження коштів від фін інвестицій (отримання доходу від реалізації корпоративних прав, прибуток отриманий від вкладання коштів інших підприємств, доход від вкладень в цінні папери, доход у вигляді %, які нарховуються на депозитних рахунках банка, надходження від інших ЦП); 3) цільові надходження коштів від ін суб'єктів підприємн-ї д-ті (кошти для фінансування спільних проектів або спільної діял-ті, кап вкладення в наукові дослідження та підготовку кадрів); 4) отримання фін допомоги (від інших субєктів підприєм-ї діял-ті або з державних централізованих фондів); 5) інші надходження грош коштів (орендна плата, отримані штрафи, пені, суми страхового відшкодування, які отримало під-во).

33. Зміст і задачі управління вхідними грошовими потоками.

Зміст: 1) визначення переліку вх грош потоків на під-ві; 2) визначення обсягів і періодичності формування кожного грош потоку на під-ві; 3) аналіз факторів, які впливають на окремі грош потоки, як на абсол суму, так і в часі; 4) визначення впливу грош потоків на фін стан під-ва та кінцевий результат фін-госп діяльності; 5) контроль за формуванням грош потоків, прийняття рішень по оперативному управл ними. Задачі: 1) ­ к-ті, розшир-ня грош потоків, знаходження оптим їх стр-ри; 2) ­ абсол суми вх грош потоків; 3) прискорення в часі надходження грош потоків на під-во, особливо від інших під-в; 4) ¯ витрат під-в, які пов'язані з отрим грош потоків; 5) забезпечення фін стабільності, ­ еф-ті його роботи.

34.Принципи управління грошовими потоками та їх характеристика.

Процес управління грошови-ми потоками підприємства базується на певних принципах, основними з яких є такі:

інформативна достовірність (своєчасне та якісне забезпечення інформ-ою базою даних);

збалансованість (оптимізація грош-х потоків за видами, обсягом, часовими періодами та іншими характер-ми у розрізі підпорядкованості грошових потоків стратегії і тактиці функц-ня і розвитку підпр-тва);

ефективність (забезпечення ефективного використання тимчасово вільних грошових активів підприємства, що вивільняються внаслідок нерівномірності руху грошових потоків у процесі фінансово-господарської діяльності);

ліквідність підпр-тва (забезпечення достатнього рівня ліквідності підпр-ва в умовах нерівномірного руху грошових потоків у часі).

35.Стадії управління грошовими потоками.

Осн метою упр-ня грош потоками є забезпечення фінансової рівноваги підпр-ва в процесі його розвитку шляхом балансування об'ємів надходження і витрачання грош коштів і їх синхронізації у часі.

Процес упр-ня ГП підпр-ва послідовно охоплює наступні основні етапи (стадіїї):

1.Забезпечення повного і достовірного обліку грошових потоків підпр-ва і формування необхідної звітності.

2.Аналіз грош потоків підпр-ва в попередньому періоді.

3.Оптимізація ГП підпр-ва.

4.Планування ГП підпр-ва в розрізі їх видів.

5.Забезпечення ефективного контролю грош потоків підпр-ва.

(1) – Цей етап управління призваний реалізувати принцип інформативної достовірності. В процесі здійснення цього етапу упр-ня ГП забезпечується координація функцій і задач служб бухгалтерського обліку і фін менеджменту підпр-ва. Осн метою орг-ції обліку і формування відповідної звітності, що характеризує ГП підпр-ва різних видів, є забезпечення фін менеджерів необхідною інформацією для проведення всебічного їх аналізу, планування і контролю.

36.Фактори, що впливають на абсолютну суму грошового потоку – виручка від реалізації продукції. Шляхи збільшення абсолютної суми грошового потоку.

Збільшення грош-го потоку на під-ві відбув-ся внаслідок збіль-ня власного капіталу (емісія акцій, чистий прибуток, нарахування амортизації, благодійні внески або фін-ва допомога), в результаті збільшується зобов'язання (емісія облігацій, довгостро-ві та короткостр-ві банк-кі кредити, кредитна заборго-ть, всі види нарахувань).

Збільшити грош-й потік можна за рахунок зменшення активів.

Фактори: 1) обсяг в-ва прод-ції; 2) собівартість прод-ції; 3) прибуток, що включається до складу ціни продукції; 4) непрямі податки: АЗ, ПДВ; 5) зміна залишків нереалізованої прод на почат та кінець періоду. Шляхи ­: 1) збільшення обсягів виробництва; 2) скорочення залишків нереалізованої продукції; 3) підвищення цін на продукцію (збільшення собівартості; збільшення частки прибутку в ціні; підвищення чи введення непрямих податків).

37.Фактори, що впливають на формування грошового потоку - виручка від реалізації продукції – в часі. Шляхи прискорення надходження виручки від реалізації.

Фактори, що впливають на виручку від реалізації:

1) популярність продукції у споживачів;

2) збутова політика підприємства (пільги);

3) розвиток банківської системи;

4) кількість бартерних операцій.

Шляхи прискор-ня надх-нь виручки від реал-ції:

1) вивчення ринку збуту продукції (випуск прод, що користується попитом; підвищення якості прод-ції);

2) робота з покупцями, вивчення їх складу, платоспром-ті;

3) пільги тим, хто своєчасно оплачує;

4) передача прод-ції на комісію або консигнацію (експорт);

5) зменшення бартерних операцій.

38.Управління грошовим потоком – отримання банківських кредитів.

Фактори: 1) стан власних оборотних коштів; 2) затримка надходження грош коштів від реалізації; 3) необхідність проведення попередньої оплати ТМЦ, робіт на вимогу інших суб'єктів господарської діяльності; 4) необхідність відкриття акредитивів, чекових книжок при відсутності або нестачі коштів; 5) користування факторинговими послугами; 6) сезонність виробництва; 7) інші. Задача, а одночасно і зміст - оптимізація розмірів грошового потоку. Фактори, що впливають: 1) наявність власних оборотних коштів; 2) сезонні коливання в заготівлі сировини, матеріалів і вир-ві продукції; 3) затримання надходження виручки від реалізації; 4) надання товарного кредиту; 5) непогашення Дт заборгованості. Шляхи вирішення: 1) ­ власних оборотних коштів (визначення реальної потреби в них та джерел фінансування); 2) прискорення реалізац прод; 3) підвищення гарантії реалізації, зниження ризику ненадходження коштів; 4) оперативне формування потоку. Фактори впливу: 1) наявність банку, згодного дати кредит; 2) наявність добрих відносин з банком кредитором; 3) кредитоспроможність підприємства. Шляхи ¯ впливу факторів: 1) підвищення фін стійкості та кредитоспроможності; 2) знаходження банку для кредиту; 3) оперативне оформлення договору; 4) зменшення вартості потоку. Фактори впливу: 1) термін користування кредитом; 2) обсяг отриманого кредиту; 3) об'єкт кредитування; 4) облікова ставка НБУ та розмір маржі. Шляхи вирішення: 1) оптимізація розміру і можливе зменшення; 2) скорочення терміну користування кредитом.

39.Управління грошовим потоком – надходження коштів від фінансових інвестицій.

Управління вх потоками полягає в збільшенні їх абсолютного роз-міру чи суми.

Складові: реалізація корпо-рат прав (% від акцій, доходи від вкладання в статутні фонди інших під-в). 2)доходи від облігації та інших державних і недержавних ЦП. 3)депозитні нарахування (% по рахунках). Задачі при управлінні цим потоком: ­ обсягу фін. інвестицій; врахування розміру %-ставок і рівня доходності окремих інвес-тицій; врахування періоду інвес-тування; визначення структури фін. інвестицій; визначення наяв-ності вільних фін. ресурсів під-ва; врахування умов оподаткування доходів від окремих інвестицій. Шляхи вирішення зазначених задач: 1)збільшення абсолютних обсягів фін. інвестицій; 2) фор-мування ефективної структури портфеля інвестицій.

40.Склад вихідних грошових потоків на підприємстві та особливості їх формування.

Фін-госп д-ть суб'єктів господарювання пов'язана з витрачанням грош коштів, що пов'язане з різними напрямами д-ті п-в і має особливості. Використання грош коштів по окремим напрямкам д-ті обумовлює формування окремих грош потоків. Вихідні грош потоки по різному впливають на фін стан п-ва, його платоспроможність, кінцеві результати фін-госп діяльності. Мають місце суттєві особливості у формуванні окремих грошових потоків в абс сумі і в часі. Можливість під-в впливати на абсолютну суму вихідних грошових потоків та їх формування в часі різне. Склад вихідних грошових потоків на п-ві: 1) оплата рахунків суб'єктів господарювання; 2) платежі державі; 3) грошові виплати працівникам; 4) перерахування коштів банкам; 5) здійснення інвестицій; 6) інші перерахування коштів. Особливостями форм-ня вихідних ГП є: 1) ¯ абс суми ГП. Формування складу і обсягу вих ГП зал-ть від факторів: галузева приналежність, вид д-ті, обсяг в-ва, зовн фактори; 2) формування вих ГП в часі - зал-ть від укладених договорів, контрактів, форм розрахунків, нормативних актів держави. Бувають такі джерела: виручка від реалізації продукції; оборотні кошти; кошти цільових фондів на під-ві; 4) визначення впливу окремих грошових потоків на фін стан та кінцеві результати фін-госп діяльності.

41.Вплив вихідних грошових потоків на поточний фінансовий стан і кінцеві результати фінансової діяльності підприємства.

Формування вихідних потоків має свої особливості і по різному впливає на поточний фін. стан під-ва (рентабельність, платоспроможність, ліквідність). Особливості формування вих потоків, пов'язані:

-з формуван-ням обсягу цих потоків. Більша частина цих потоків здійснюється в безгот формі, готівкова частина стосується лише з/п та інших виплат, які здійснює під-во працівникам.

-формування вихідних потоків в часі. Потреба в оплаті рахунків, погашення кретиту – це той період, який обумов-лює під-во угодами, контрактами.

-джерелом здійснення вихідних гр. потоків є оборотні кошти, виручка від реалізації продукції, тобто кошти на рах-ках під-ва. Ці кошти (джерела) знеобособлені;

-вихідні гр. потоки впливає на поточний фін. стан і кінцеві рез-ти через обсяг потоків, строки погашення і форму потоків (готівкові чи безгот). Обсяг всіх потоків (вихідних) залежить від під-ва, тобто від обсягу господарської вироб-ничої діяльності і ефектив-ності господарювання та фін. політики держави, тобто податкової системи (політики); (об'єкт оподаткування, ставки податків.), порядку фін-ня інв-естицій і кредитної політики.

42.Управління вихідними грошовими потоками.

Зміст: 1) визначення переліку вих грош потоків на під-ві; 2) вивчення обсягів і періодичності їх фор-ня; 3) аналіз факторів, які впливають на форм-ня грош потоків в абсол сумі і в часі; 4) вив-ня впливу грош потоків на поточ фін стан та кінц рез-ти д-ті під-ва; 4) контроль за форм-ням грош потоків. Задачі: 1) оптимізація ГП та можливе його зменшення (це не стосується ГП – здійснення інвестицій); 2) дотрим термінів здійснення ГП; 3) заб-ня стійкої платоспр-ті під-в, їх стійкого фін стану. . При управлінні вихідними грош потоками акцентують увагу на таких питаннях: 1) формування абсол суми грош потоків, яка залежить від обсягів вир-госп і фін д-ті; ефективності роботи під-в; фінансової політики держави; 2) формування вихідних грош потоків у часі, що суттєво впливає на платоспроможність під-ва. Фактори формування грош потоків в часі: суб'єкти господарювання; держава; 3) визначення джерел, за рахунок яких здійснюється витрачання коштів, а отже і формування вихідних потоків Головними джерелами форм-ня вих ГП є: власн капітал, гр надх-ня, запозичені кошти, інвестиції.

43.Управління грошовим потоком – оплата рахунків суб¢єктів господарювання.

Форм-ня цього ГП пов'язано з осн д-тю. Він є домінуючим з точки зору абс розміру, форм-ся регулярно у часі і суттєво впливає на пот фін стан, на платоспр під-ва. З цим потоком пов'язано виникненн кред заборг-ті. Особл-ті форм-ня цього потоку пов'язані з мінімізацією абс суми, поліпшенням складу та структури, формуванням ГП в часі. Фактори, що вплив на абс суму: 1) обсяг вир-госп д-ті; 2) рівень цін; 3) обсяг запасів ТМЦ; 4) оплата штрафів. Фактори, що вплив на форм-ня ГП в часі: 1) умови, зміст, заключення договорів, форма розр-ків, 2) платоспр-ть під-ства. Суттєво!!!!, щоб цей ГП був рівномірним в часі.

Задачі управління 1) абс скороч ГП: ¯ мат витрат (пост фактор); ¯ запасів ТМЦ (тимчас фактор); ¯ варт-ті ТМЦ; 2) не допускати поруш строків оплати по рахyнках СГ (через втрату довіри та сплату штрафів): забезп-ня стійк платоспр-ті; операт контроль за здійсн платежів по рах-ках; 3) скорочення поточних оплат рахунків СГ: встан-ня пост контактів с постач-ми; стабіл-ія фін становища під-ва; використання векс форми розр-ку; 4) рівномірне форм-ня ГП в часі: цілеспрямована робота при заключенні договорів на постачання; викор-ня векс форм розр-ків; ­ платоспр-ті.

44.Управління грошовим потоком – платежі державі.

ГП включають податк платежі та відрах-ня в цільові держ фонди. Фактори, що впливають на абс суму: 1) к-ть податків, 2) ставки податків, 3) наявність податк пільг, 4) методика визначення платежів і відрахувань, 5) визн-ня п-ків, що приймаються при обчисленні. Особливості форм-ня ГП в часі: оскільки строки чітко визначені державою, вплив обмежений. Джерела сплати податків визначені законами, тому можл-ть керування обмежена: прибуток, с/б, частина виручки від реалізації. Вплив ГП на фін-госп д-ть під-ва: через розподіл і викор-ня прибутку; через форм-ня с/б і бал. прибуток. Задачі управління: ¯ абс суми податків і платежів, глибоке вив-ня податк зак-ства; зміна стр-ри витрат, що входять до складу валових; застос-ня прискореної аморт ОФ; оптимізація п-ків, відносно яких розрах-ся податки і відрахування; перерах-ня коштів у встановлені строки; ­ платоспр-ті; контроль за своєчасним оформленням податк декларацій; ¯ застосування штрафних санкцій.

45.Управління грошовим потоком – виплати працівникам підприємства.

Особливості форм-ня ГП – виплати працівникам пов'язані з форм-ням абс суми, форм-ням ГП в часі, визначенням джерел форм-ня. Форм-ня абс суми залежить від: обсягу вир-ва, прод-ті праці, трудомісткості праці, форми оплати праці. Форм-ня в часі залежить від: політикі держави та під-ва, стр-ри з/п (співвідн-ня осн та дод з/п). Джерела форм-ня: собівар-ть, яка впливає на форм-ня прибутку, чистий прибуток. Задачі упр-ня: оптимізація абс суми; оптимізація строків виплати з/п та ін виплат; виплата з/п у встановлений термін.
Реферат на тему: Управління грошовими потоками. Фінансовий менеджмент (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.