Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

Управління фінансовими ризиками. Фінансовий менеджмент (шпора)

Тема9. Управління фінансовими ризиками.

108.Сутність та класифікація фін ризиків.

109.Фактори, які впливають на рівень фін. ризиків.

110.Політика управ-ня фін ризиками.

111.Порядок виявлення та оцінки ризиків.

112.Показники оцінки фінансових ризиків.

113.Методи розрах-ку ризиків.

114.Організація ризик-менеджменту на підприємстві.

115.Премія за ризик та порядок її визначення.

116.Способи уникнення та нейтралізації фін. ризиків.

117.Хеджування як інструмент нейтралізації ризиків.

118.Зовнішнє страхування фінансових ризиків.

119.Механізм диверсифікації фінансових вкладень підприємства.

120.Прогноз-ня ризиків.

108.Сутність та класифікація фін ризиків. Фін ризик – це ймовірність виникнення непередбачених фін втрат в ситуації невизначеності умов фін д-ті під-ва. Ризики поділ на 2 групи: зовнішні та внутрішні. До зовн ризиків відносять: 1 передбачувані: ринковий ризик – підвищ вартості сировини, зміна вимог споживачів та інш; зміна валютних курсів; зміна відсоткових ставок; 2 непередбачені: держ рег-ня (ціноутвор), природні катастрофи. До внутр ризиків належать: 1 виробничі (недосконале управ-ня, не викон-ня плану постач-ня, зростання мат і труд витрат); 2 правові (порядок ліцензування, невиконання контрактів); 3 комерційний ризик (зменш реаліз-ї прод-ї, як наслідок збільш цін і витрат); 4 фін ризик: кредитний –несплата кредиту і відсотків; відсотковий – зв з втратами у зв'язку з підвищ вартості позики; валютний ризик – зміна курсу валюти; ризик втраченої вигоди –недоотримання суми прибутку внаслідок не здійс-ня господар операцій; інвест ризик – вклад-ня фін рес-сів (відволікання з поточ обороту ре-сів в майбутньому принесе збитки або меншу суму прибутку ніж очікувалося); податковий ризик – пов'яз з неможливістю отрим-ня прибутку внаслідок зміни податк закон-ва. Ризики також бувають динамічні – ризики непередбач змін (управлін, ринк, політ обставин), такі зміни можуть приносити як втрати так і додаткові доходи, та статичні –ризик втрат реальних активів; вони приносять тільки збитки

109.Фактори, які впливають на рівень фін. ризиків.

Фактори поділ-ся на 2 види:

1) об'єктивні: рівень екон. розвитку країни; хар-р держ. регул-ня фін. діял-ті підпр-в; темпи інфляції в країні; кон'юктура попиту та пропозиції на фін. ринку; рівень конкуренції в окремих сегментах фін. ринку; рівень криміногенної обстановки в країні; фактори форс-мажорної групи.

2) суб'єктивні: основні параметри фін. стратегії підпр-ва; фін. менталітет власників і менеджерів у політиці припустимих ризиків; розмір власного капіталу підпр-ва; стр-ра використ-го капіталу; склад використ-них активів; хар-р викор-них фін. інстр-тів при проведенні окремих фін. оп-цій; достатність викор-ної інф-ної бази фін. менеджменту; хар-ка партнерів по фін. оп-ціях; рівень кваліфікації фін. менеджерів.

110.Політика управ-ня фін ризиками. Політика управ-ня фін ризиками являє собою частину спільної фін стратегії під-ва, яка заключ-ся в розробці с-ми заходів по нейтралізації можливих негативних фін наслідків ризиків, пов'язаних із здійсненням різних аспектів фін д-ті. Форм-ня та реаліз-я політики управ-ня фін ризиками передбачає здійсненя таких заходів: 1) ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фін д-тю; 2) оцінка широти та достовірності інформ-ї, яка необхідна для визнач рівня фін ризику; 3) вибір і викор-ня відповід методів оцінки ймовірності настання ризикованої події по окремим видам фін ризиків; 4) визнач розміру можливих фін втрат при настанні ризикованої події по окремим видам фін ризиків; 5) дослід-ня факторів, які вплив на рівень фін ризиків під-ва; 6) встанов-ня гранично допустимого рівня фін ризиків по окремим фін операціям і видам фін д-ті; 7) визнач направлення нейтралізації негативних наслідків окремих видів фін ризиків; 8) вибір і викор-ня внутр мех-мів нейтралізації негативних наслідків окремих видів фін ризиків; 9) вибір форм і видів страх-ня окремих фін ризиків під-ва; 10) оцінка результативності нейтраліз-ї і орг-ї моніторінга фін ризиків.

111.Порядок виявлення та оцінки ризиків. Багато фінансових операцій пов'язані з існуючими ризиками.Вони потребують оцінки ступеня ризику і визначення його величини.Виявлення ризику відбувається за допомогою збору різноманітної інф-ї і викор-ня офіційних і неофіційних каналів.Крім даних фін.звітності і бізнес-планів до офіційних джерел інф-ї відносять ін фор-ю, отриману з періодичного друку, радіо, телебачення.До неофіційних джерел відносять дані,отримані за допомогою промислового шпіонажу.Оцінка ризику перш за все пов'язана з вивченням втрат.В залежності від величини втрат розрізняють 3 групи:1)втрати,величина яких не перевищує розрахункового прибутку,можна назвати допустимим;2)втрати,величина яких більша розрахункового прибутку відносяться до розряду критичних;3)катастрофічний ризик,при якому підприємець ризикує понести втрати,які перевищують все його майно.Якщо можна тим чи ін.способом спрогнозувати,оцінити можливі втрати по даній операції,то це означає отриманна кількісна оцінка ризику,на яку йде підприємець.Розділив абсолютну величину можливих втрат на розрахунковий показник витрат або прибутку,отримаємо кількісну оцінку ризику в відносному виразі,в %-х.Ймовірність настання події може бути визначена об'єктивним методом і суб'єктивним.Об'єктивним методом користуються для визначення ймовірності настання події на основі розрахунку частоти,з допомогою якої відб-ся дана подія.Суб'єктивний метод базується на викор-ні суб-их критеріїв,які базуються на різних пропозиціях.Таким чином,в основі оцінки фін.ризиків лежить знаходження залежності між певними розмірами втрат підприємства і можливостей їх виник-ня.

112.Показники оцінки фінансових ризиків. В основі оцінки фін-го ризику лежить знах-ня залеж-ті иіж певними розмірами втрат підп-ва та верогід-тю їх появи. Це відоб-ться у кривій імов-ті появи певного рівня втрат, що можливо побудувати за допомогою статис-го м-да та ін. Головні інстр-ти стат-го м-ду розр-ку фін-го ризику: вариаціязміна кількісних показників при переході від одного варіанта результату до іншого: КВ= /K, де ¶- стандартне відх-ня та К-очікув-й прибуток; дисперсія — міра відхилення фактичного знан-ня від його середнього значення: D=S[R- K] ^2 *F, де R-факт-не зн-ня події, K- середнє очікуване, F-частота виник-ня події; F=N1/N2, де N1- кіл-ть випадків появи конкретного рівня, N2- заг-на кіл-ть подій; середнеквадратичне відхилення: S=(Ö D)/(n-p-1), де n- кіл-ть випадків при спостереженні, р- кіл-ть параметрів рівняння; середне очікуване зн-ня: `k = SR*F.

При оцінці ризиків вкладення коштів у ЦП викор-ся модель "аналізу коливання цін”, яка оперує таким пок-ком, як "бета”. Бета - пок-к відносної нестійкості цін акцій – коваріація акцій відн-но решти ринку.

113.Методи розрах-ку ризиків.

Сутністьстатис-го способу полягає в тому, що вивч-ся стат-ка втрат і прибутків, що мали місце на даному чи аналог. вир-ві, устан-ся величина і частотність одержання тієї чи іншої екон. віддачі, склад-ся найбільш ймовірний прогноз на майбутнє. Головні інстр-ти статист. М-ду розрах-ку фін. ризику: варіація, дисперсія і стандартне (середньо-квадратич.) відхилення.

М-д експертних оцінок звичайно реал-ся шляхом обробки думок досвідчених підп-ців і фахівців. Він відрізн-ся від статист. лише мдом збору інф-ції для побудови кривої ризику. Даний спосіб припускає збір і вивчення оцінок, зроблених різними фахівцями, імов-тей виник-ня різних рівнів втрат. Ці оцінки баз-ся на обліку усіх ф-рів фін. ризику, а також статист. даних.

Метод аналогійпри ан-і ризику нового проекту дуже корисний, тому що дослідж-ся дані про наслідки впливу несприят-х ф-рів фін. ризику на ін. аналог. проекти ін. конкуруючих підпр-в.

114.Організація ризик-менеджменту на підприємстві.Ризик-менеджмент-система управління ризиком і екон,точніше,фінан.відносинами,які виникли в процесі його управління.Організація ризик-менеджменту представляє собою систему заходів,направлених на раціональне сполучення всіх його елементів в єдиній технології процесу управління ризиком.1-м етапом орг-ції ризик-менеджменту є визначення цілі ризику і цілі ризикованих вкладів капіталу.2-м етапом є отримання інф-ї про навколишню обстановку,яка необхідна для прийняття рішення на користь тої чи ін.дії.На основі аналізу такої інф-ї можна визначити ймовірність настання події,виявити ступінь ризику і оцінити його вартість.3-м етапом на основі даної інф-ї про навколишнє оточення,ймовірності,стіпення і величини ризику розробляються різні варіанти ризикованого вкладу капіталу і проводиться оцінка їх оптим-ті шляхом співставлення очікуваного прибутку і величини ризику.4-м етапом є вибір стратегії і прийомів упр-ня ризиком,а також способи зниження ступеня ризику.5-м етапом є розробка програми дій по зниженню ризика.5-м-орг-я виконання намічених програм.6-м-контроль виконання намічених програм. 7-м-аналіз і оцінка результатів вибраного ризикованого рішення.Орг-я ризик-менеджменту передбачає визначення органу упр-ня ризиком.Органом упр-ня ризиком може бути фін.менеджер,менеджер по ризику або відповідний апарат упр-ня:сектор страх.операцій,сектор венчурних інвестицій,відділ ризик.вкладень капіталу.

115.Премія за ризик та порядок її визначення.

Премія за ризик –додатк дохід, виплачуємий(або передбачений до виплати) інвестору зверх того рівня, який може бути отриманий по безризикованим фін операціям.він повинен зростати пропорційно збільш рівня ризику вкладення капіталу у той чи ін інструмент інвестування. Премія за ризик повинна зростати пропорційно росту не загального рівня інвестиційного ризику за тим чи ін інструментом, а лише систематичного(ринк-го)ризику, рівень якого визначається за допомогою бета коефцієнта. Рівень премії за ризик з врахув рівня систематич ризику за конкретним інструментом інвестиц-ня визначається за наступною формулою: Rpi=(R-A)*β, де Rpi- рівень премії за ризик за конкретним інструментом інвестування, R-середній рівень інвестиц доходу(сер норма дох-ті)на фін ринку, A-рівень дох-ті за безризик-ми інструментами інвестування,β-бета-коеф, що характер-є рівень систематичного ризику за конкретним інструментом інвестування . Загальний рівень інвестицій доходу за конкретним інструментом інвестування з врахуванням премії за ризик визнач за наступною формулою: Di=A+RPi, де Di- заг рівень інвестиц доходу за конкретним інструментом інвестув-ня,A-рівень доходності за безризикованими інструментами інв-ня,Rpi-рівень премії за ризик за конкретним інструментом інвестиціонування.

116.Способи уникнення та нейтралізації фін. ризиків.

Уникнення ризику полягає в розробці таких заходів, що цілком виключають конкретний вид фін. ризику. До числа основних з таких мір відносяться: відмов-ня від здійс-ня фін. оп-цій, рівень ризику по яких надмірно високий; відмов-ня від викор-ня у високих обсягах позикового капіталу; відмов-ня від надмірного викор-ня оборотних активів у низколіквідних формах; відмов-ня від викор-ня тимчасово вільних грош. активів у короткострок. фін. вкладеннях.

Нейтралізація ризику полягає в мін-ції його негативних наслідків. До осн. інстр-тів нейтр-ції фін. ризиків відносять: 1) форм-ня резервів, які створ-ся відпов. до чинного закон-ва або устан-х док-тів підпр-в за рах-к нерозподіл. прибутку або коштів власників. 2) диверсифікація ризиків, яка полягає в розподілі ризиків шляхом розширення об'єктів капіталовкладень, асортименту товару і послуг, фін. інстр-тів тощо. Розрізняють див-цію інвестицій, пр-ції та вир-ва. 3) хеджування полягає в здій-ні зустрічних оп-цій з купівлі-продажу активів (фін. інструментів). 4) страх-ня – звернення до послуг страхових компаній.

117.Хеджування як інструмент нейтралізації ризиків. Хеджування хар-є процес використання будь-яких мех-в зменшення ризику можливих фін втрат як для внутр (здійс-ся самими під-ми), так і зовн (передачу ризиків інш господар суб'єктам -страховикам) у вузькому значенні хеджування хар-є внутр мех-м нейтраліз-ї фін ризиків, який оснований на викор-ні відповід видів фін інструментів. Хеджування фін ризиків шляхом здійснення відповід операцій з похідними цінними паперами є високоефект мех-мом зменшення можливих фін втрат при настанні ризикованої події. Однак воно вомагає окремих затрат на виплату комісійної винагороди брокерам і т.д в залеж від викор окремих видів похідних цінних паперів розрізняють такі мех-ми хеджування фін ризиків: 1) хеджування з викор-ням ф'ючерсних контрактів. Воно хар-є мех-м нейтраліз фін ризиків по операціям на тов або фондовій біржах шляхом проведення протилеж угод з різними видами біржевих контрактів; 2) хеджування з викор-ням опціонів. Воно хар-є мех-м нейтраліз фін ризиків по операціям з цінними паперами, валютою, реальними активами та інш. 3) хеджування з викор-ням операцій "Свот”. Воно хар-є мех-м нейтраліз фін ризиків по операціям з цінними паперами, валютою, борговими фін забов'язаннями під-ва.

Фін. інстр-т викор-ся як хедж-ня, якщо: точно визн-на позиція активів, за якою існує ризик втрат від зміни ціни; фін. інстр-т точно визн-ний як хедж у момент його придбання або продажу; існує зворотня залеж-ть між зміною ціни на актив і зміною ціни на інстр-т, визн-ний як хедж. Якщо не задовільняє вимогам, він визн-ся як спекулятивний.

118.Зовнішнє страхування фінансових ризиків. Зов.страх-ня фін.ризиків-страх-ня окремих фін.ризиків підп-ва спец.страх.компаніями в повній мірі або частково.Зов.страх-ня фін.ризиків під-ва здійснюється в 2-х основних формах-обов'язковій і добровільній.Обов'язкове страх-ня фін.ризиківпід-ва здійс-ся в формі страхування активів,які входять в склад осн.виробничих фондів.Ці види активів страх-ся в межах їх балансової вартості.максимальні розміри страх-х тарифів і мін.розміри страх.сум по кожному об'єкту страх-ня визнач-ся з урахуванням рівня ризику і затвердження урядом. Добровільне страхування фін.ризиків підприємства здій-ся страх.компаніями в широкому діапазоні.Основними видами такого страх-ня є 1)страх-ня.нематер.активів;2)страх-няреальних інвестицій;3)страх-ня фін.інвестицій;4)страх-ня фін гарантій;5)страх-ня розрахунків;6)депозитне страх-ня.В процесі фін менеджменту,пов'язаного з зовн.страх-ям ризиків під-ва,основна увага повинна уділятись узгодженню розміру страхових платежів,а також розміру страх.франшизи.При здій-ні зов.страх.фін.ризику підп-во повинно визначати його ефек-ть.Це здій-ся при умові:УР≥СВ-Фб/СП,де УР-рівень фін.ризику;СВ-повна сума страх.повернення по договору страх-ня;Фб-розмыр страх.франшизи(якщо передбачено договором страх-ня);СП-сума страх.платежыв за весь перыод страх-ня.

119.Механізм диверсифікації фінансових вкладень підприємства.Механ-м диверсифікації викор-ся перш за все для нейтралізації негативних фін.наслідків несистематичних видів ризику.Разом з тим,він дозволяє мінімізувати в певній мірі і окремі види систематичних ризиків-валютного,процентного та ін.Принцип дії механізму диверсифікації заснований на розподіленні ризику,які є перепоною їх концентрації.В механізмі диверсифікації фін.ризиків можуть бути викор-ні наступні напрями:1)диверсифікація видів фін.діяльності(викор-ня альтернативних можливостей отримання доходу від різних фін.операцій);2)диверсифікація валютного портфеля підпр-ва (вибір проведення зовнішньоекон-х операцій декількох видів валют);3)диверсифікація депозитного портфеля(розміщення великих сум частково вільних коштів на зберігання в декількох банках); 4)диверсифікація кредитного портфеля(різноманітність покупців продукції під-ва і направлена на зменшення його кредитного ризику);5)диверсифікація портфеля цінних паперів(дозволяє зниження рівня несистематичного ризику портфеля, не зменшуючи при цьому рівня його доходності);6)диверсифікація програми реального інвестування(включення в програму інвестування різних інвес-х проектів з альтернативною галузевою і регіональною направленістю,що дозволяє знизити сукупний ін вест.ризик по програмі.

120.Прогноз-ня ризиків.

Прогноз-ня в ризик-мен-ті являє собою розробку на перспективу змін фін. стану об'єкта в цілому і його різних частинах. Прогноз-ня - це передб-ня визн-ної події. Воно не ставить задачу безпосередньо здійс-ти на практиці розроблені прогнози. Особл-тю прогноз-ня є також альтернативніть у побудові фін. пок-ків і параметрів, що визначає різні варіанти розвитку фін. стану об'єкта упр-ня на основі тенденцій, що намітилися. У динаміці ризику прогноз-ня м. здійс-ся як на основі екстраполяції минулого в майбутнє з урах-ням експертної оцінки тенденції зміни, так і на основі прямого передб-ня змін. Ці зміни м. виникнути зненацька. Упр-ня на основі передб-ня цих змін вимагає вироблення в менеджера визначеного чуття ринкового механізму й інтуїції, а також застос-ня гнучких негайних вирішень.
Реферат на тему: Управління фінансовими ризиками. Фінансовий менеджмент (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.