Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

Соціально-психологічні основи керування (лекція)

Соціально-психологічні основи керування

1. Основи психології групи.

2. Социально- психологічні характеристики колективу.

3. Групова динаміка.

4. Керування груповою взаємодією.

1. Основи психології групи

Таблиця 17.1.

Типи й основні механізми реалізації суб'єктно-об'єктних відносин

N п/п

Суб'єкт

Об'єкт

Основні механізму

реалізації

1.

Насильницький диктат

Змушене підпорядкування

Соціальні (примус, насильство)

2.

Тверде домінування

Сліпе підпорядкування

Соціально-психологічні (віра); соціальні (примус, насильство)

3.

Довірене домінування

Добровільне підпорядкування

Соціально-психологічні (довіра, віра); соціальні (право)

4.

Довірений вплив

Свідоме підпорядкування

соціально-психологічні (довіра, авторитет)

Однієї з найважливіших задач керівника малого і середнього бізнесу – є створення трудового колективу.

Психологічні стани "Ми" і "Вони" - вираження суб'єктивної сторони всякої спільності - двоєдиний соціально-психологічний процес, що:

· уніфікує спільність: породжує загальні, подібні спонукання й акти поводження;

· породжує протиставлення, відокремлення себе у відношенні інших по якій-небудь ознаці.

Цей процес діє:

1. Мимоволі.

2. Свідомо, ідеологічно мотивовано.

Наявність "Ми" і "Вони" - можливість для лідера робити посилюючі чи гальмуюче вплив на різні почуття і дії людей, тобто керувати ними.

Установка - стан чи готовності схильності свідомості до реагування на визначену ситуацію.

Структура установок складається з наступних компонентів

1. Пізнавального (когнітивного).

2. Емоційного (афективного).

3. Мотиваційного (поведінкового).

Інтелектуальний компонент

Емоційний компонент

Мотиваційний компонент

 

Актуальне поводження

Переконання

Дія

Вербальна думка

 

Мал. 17.1. Компоненти і форми актуального поводження.

Таблиця 17.2.

Задачі керівника і підходи до їхнього рішення

Задачі, що стоять перед керівником

Способи впливу

Формування нових установок стосовно нових задач, як продовження початого.

Ідеологічні

Посилення існуючих установок.

Ідеологічні

Зміна системи установок шляхом їхнього ослаблення, чи ліквідації зміни оцінки.

Ідеологічні і соціально-психологічні (психологічний тиск)

Фактори, що підсилюють сугестивність:

1. Ослаблення соціального контролю.

2. Інтенсифікація комунікативних зв'язків.

3. Деморалізація в умовах кризи.

4. Соціальна нестабільність.

Однак, у всіх людей маються різні здібності до інтеграції. У цілому, виділяють кілька видів. У залежності від ступеню інтегрованості в групу, включеності до неї, існують різні рівні реагування на ситуацію, проблеми й умови в які попадає група. Вони представлені в таблиці 17.3.

Таблиця 17.3.

Приналежність до групи

Компоненти

Відсутні

Нейтральна

Присутні

Когнітивний

(солідарність із груповими цілями, нормами, цінностями)

Незнання, незгода, дискредитація групових задач

Індиферентно є відношення до цілям, нормам, задачам

Знання. поділ, позитивне відношення до групових задач

Афективний

(емоційна ідентифікація з групою. Почуття МИ)

Відчуженість, неприйняття, відірваність, відчуття своєї непотрібності

Відсутність емоційних зв'язків із групою

Ідентифікація, злиття з групою. Почуття МИ

Поведінковий (готовність до спільних форм діяльності для досягнення групових цілей)

Перевага індивідуальних форм діяльності. Прагнення ухилитися від взаємодії з групою

Використання групової діяльності, як засобу досягнення своїх цілей

Готовність до спільних форм діяльності для досягнення групових цілей

Залежність між ступенем включеності індивіда в групу, його сопричасності до загальних справ, і рівня регламентації його поводження (виконання прийнятих норм) у матричному виді представлена в табл. 17.4.

Таблиця 17.4.

Типологія політичних суб'єктів (продукти соціалізації)

Рівень регламентованості

Рівні причетності

Низький

Середній

Високий

Низький

"вільний стрілець"

ідеолог-романтик

проповідник

Середній

слухняний конформіст

законослухняний громадянин

активіст-неформал

Високий

чиновник

ідеолог-прагматик

лідер-популіст

Колектив - це група, у якій взаємини опосередкуються особисто-значущим і суспільно коштовним змістом групової діяльності.

Споконвічна задача керівника - пред'являти визначений набір вимог по всіх членах колективу.

Результатом ефективної роботи керівника є стан, коли кожен член колективу пред'являє до себе вимоги на тлі загального свідомого прийняття визначених цінностей і задач.

2. Соціально-психологічні характеристика колективу

1. Сумісність - ефект сполучення взаємодії індивідуумів, що показує максимальну задоволеність партнерів один одним при досить високих енергетичних витратах і відносній взаємній ідентифікації. Вона залежить від особливостей характерів, що домінують почуттів,' інтересів, схильностей що спілкується.

2. Спрацьованість - ефект сполучення взаємодії індивідуумів, що показує максимально можливу успішність (у спільній роботі) при мінімальних енергетичних витрата» на тлі значної суб'єктивної задоволеності спільною роботою і високим взаєморозумінням.

3. Групова згуртованість - характеристика єдності, взаємозв'язку індивідуумів у групі.

4. Самоорганізованість - здатність колективу до самостійного прийняття і реалізації оптимальних рішень, спрямованих на досягнення загальних цілей і захист інтересів колективу.

5. Спрямованість - наявність загальних цілей, яким підлегла діяльність колективу і кожного окремо.

Соціально-психологічний клімат - стійкі настрої і судження, що відбивають соціальні умови життєдіяльності колективу.

На соціально-психологічний клімат впливають фактори:

· міжособистісні відносини

· стиль керівництва

· вплив вищестоящих адміністративних організацій, державних установ, інших колективів

· матеріальні і санітарно-гігієнічні умови трудової діяльності

Наявність загальних цінностей є умовою формування колективу.

Тут важливо наступне:

1. Уміння їх виділити з загального потоку інформації.

2. Визначити їхній неупереджено (справедливо).

3. Мати через, що цінності

· відносні;

· нелогічні;

· не усі прийнятні в даній ситуації.

4. Гранична уважність до таємних цінностей кожного співробітника.

5. Знати, що придушувати, знищувати або цінності — марне заняття. Вони все рівно знайдуть нову форму для свого існування.

У змісті колективних цінностей виражаються дві тенденції, необхідні для успішної діяльності: гордість і стиль.

3. Групова динаміка

Групова взаємодія, його ефективність визначається структурою міжособистісних відносин. Її основу складає ієрархія статусів членів групи. У формально організованій групі - це посадовий розклад. Основу відносин визначають штатний розклад і посадові інструкції, що регламентують відносини в ланках "начальник-підлеглий".

У неформальній групі статуси її членів визначаються їхнім авторитетом, популярністю. Ієрархічний статус залежить від того, наскільки реальне поводження члена групи відповідає загально груповим нормам поводження. Останні, у свою чергу, відбивають загальногрупові інтереси, але по формі їхнього прояву залежать від морального, етичного клімату, групових представлень про "добре" і "погано".

У структурі міжособистісних відносин верхню ступінь займають "зірки", з яких висувається лідер. Далі випливають "приоритетні", "малоприоритетні", "ізольовані". Внутрішньо групову структуру нескладно визначити за методикою Дж. Морено, шляхом соціологічного опитування.

У неформальних групах структура міжособистісних відносин динамічна. Між членами групи йде безупинна боротьба за збереження і/чи поліпшення своїх статусів. Групова динаміка має свої особливості, закономірності, етапи й ін. Прикладом первинної групової динаміки в знову утвореній групі може служити ТБ передача "Слабка ланка".

4. Керування груповою взаємодією

Групова взаємодія – це насамперед злагодженість у спільній діяльності. Але ефективність, результативність праці підвищується, якщо є присутнім психологічний компонент, т.зв. сприятливий психологічний клімат. Продуктивність групової взаємодії зростає за принципом "синергетичного ефекту", коли 2 + 2 > 4.

Відзначимо, що існують, як загальні закономірності, що враховуються при керуванні груповою взаємодією, так і реальні умови, який варто враховувати. У залежності від обраної стратегії розвитку підприємства можливі розходження в самій кадровій політиці, у використовуваних методах і стилях керівництва.

У свою чергу, чи індивіди малі групи співробітників мають свої представлення про норми етики, моралі і реального поводження. Їх варто враховувати при керуванні груповою діяльністю, щоб не викликати антагонізму й опору нововведенням.

Якщо твердий стиль керування викликаний потребою швидких організаційних змін, то випливає "зм'якшувати" його чи доводити його необхідність до свідомості суб'єктів керування.

Таблиця 17.5.

Особливості керування груповою взаємодією

Тип підприємства

Орієнтація

Особливості

Тип співробітників

Повільно зростаючі підприємства

на владу і статус

Непевність, Викликана страхом; Підкреслена ієрархія; великі витрати на твердження власної позиції (багато займаються собою).

"Шукаючі гігієну"

пріоритет надійності, поваги, авторитету - тобто факторів, що оточують працю.

Швидко зростаючі підприємства

на досягнення поставлених задач, цінностей

Переконані в собі, тому що особисті досягнення враховуються й оплачуються. Є стимул до удосконалювання (їсти час працювати)

"Шукаючі мотивацію"

пріоритет змісту праці і власних досягнень.

Як приклад ефективного стилю керівництва приводимо правила компанії "Дженерал електрик":

Правила поведінки керівних інженерів фірми "Дженерал Електрик" (США)

1. Твоя задача - проводити загальну технічну політику і дозволяти неминуче виникаючі труднощі.

2. Будь уважний до критики і поліпшуючим пропозиціям, навіть якщо вони безпосередньо нічого корисного тобі не дають.

3. Будь уважний до чужої думки, навіть якщо воно невірно,

4. Май нескінченне терпіння.

5. Будь увічливий, ніколи не дратуйся.

6. Будь коротким.

7. Будь справедливим, особливо а відношенні до підлеглих.

8. Не роби зауважень підлеглим у присутності 3-го обличчя.

9. Завжди дякуй підлеглого за гарну роботу.

10. Ніколи не роби того, що можуть зробити твої підлеглі за винятком тих випадків, коли це зв'язано з небезпекою для життя.

11. Вибір і навчання вмілого підлеглого завжди більш вдячна задача, чим виконання справи самому.

12. Якщо те, що роблять твої співробітники, у корені не розходиться з твоєю думкою, давай їм максимальну волю дій.

13. Не сперечайся по дріб'язках, дріб'язку тільки утрудняють загальну роботу.

14. Не бійся, якщо твої підлеглі здібніше тебе, а пишайся такими підлеглими.

15. Ніколи не використовуй своєї влади доти, поки всі інші засоби не використані, але в останньому випадку застосовуй її в максимально можливому ступені.

16. Якщо твої розпорядження виявилися помилковими - визнай помилку.

17. Завжди намагайся, уникаючи непорозумінь, давати розпорядження в письмовому виді.

Фактори впливу на результативність групової діяльності представлені в табл. 17.6.

Таблиця 17.6.

Групова організація праці ("мала група" – "людські відносини")

+

1. Сприятливе для процесу праці оточення.

2. Максимальна сумісність характерів (скорочення конфліктів)

3. Не сукупність працівників, а колектив – взаємодопомога - підтримка - акцент на результат

4. Самостійність у рішенні оперативних питань: - вибори керівника; - розподіл роботи; - контроль за якістю; - винагорода відповідне величині трудового внеску кожного.

5. Скорочення витрат на керування

6. Ефективність - більш швидке і компетентне рішення виробничих проблем.

1) "Участь у керуванні" на нижньому рівні вимагає відповідної зміни всіх наступних систем і. у першу чергу, керування підприємством у цілому.

2) Відсталість діючої організаційної структури керування.

3) Перевага адміністративних методів організаційного впливу.

Стереотип: легше змусити людини працювати, чим його зацікавити.

По оцінках західних експертів групова модель дає приріст ефективності по порівнянні з індивідуальним керуванням до 25%.

Використана література:

1. Клівець П.Г. Менеджмент: теорія і практика. – Д.: Вид-во ТОВ "Баланс-Куб”, 2006.
Реферат на тему: Соціально-психологічні основи керування (лекція)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.