Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

Соціальні методи менеджменту та механізми їх застосування на підприємстві (дипломна робота)

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІННІ 6
1.1. Сутність соціальних методів в управлінні. 6
1.2. Застосування соціальних методів у трудовому колективі 15
1.3. Соціальна політика підприємства та роль керівника у системі соціального управління 25
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ У ТЗОВ "КАСКАД РЛ” 32
2.1. ТзОВ "Каскад РЛ” як суб'єкт господарювання 32
2.2. Аналіз соціального середовища ТзОВ "Каскад РЛ” 39
2.3. Особливості застосування соціальних методів у ТзОВ "Каскад РЛ” 46
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У ТЗОВ "КАСКАД РЛ” 55
3.1. Напрями вдосконалення соціальної політики ТзОВ "Каскад РЛ” 55
3.2. Шляхи вдосконалення соціального управління трудовим колективом ТзОВ "Каскад РЛ” 63
3.3. Удосконалення регулювання соціальним розвитком трудового колективу ТзОВ "Каскад РЛ” 71
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 79
4.1. Охорона праці в ТзОВ "Каскад РЛ” 79
4.2. Охорона праці менеджера 82
4.3. Безпека життєдіяльності в ТзОВ "Каскад РЛ” 87
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 101
ДОДАТКИ 104

 

. . . . . .

 

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ У ТЗОВ "КАСКАД РЛ” 2.1. ТзОВ "Каскад РЛ” як суб'єкт господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАСКАД РЛ» (далі за текстом – «Товариство») створене 05.11.2002 року, відповідно до чинного законодавства України учасником шляхом внесення майна та здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку. Товариство має цивільну правоздатність та дієздатність відповідно до встановлених мети та предмету його діяльності та обсягу зобов'язань, що можуть бути взяті на себе Товариством відповідно до Статуту (додаток А) та чинного законодавства України.

Товариство створене для здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку згідно з Господарським кодексом України. Цивільним кодексом України, Законами України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.

Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточний, валютний та інші необхідні рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своїм певним найменуванням, логотипом Товариства у вигляді «каскаду» та ідентифікаційним кодом, а також може мати знаки для товарів та послуг зареєстровані установленому законом порядку, інші печатки, штампи та фірмовий бланк. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках у відповідності з законодавством України.

Товариство несе відповідальність за свої зобов'язання всім власним майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави та Учасників, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Місцезнаходження Товариства: Україна, Львівська обл., Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Слюсарська, буд.1.

Метою створення та діяльністю Товариства є організація ефективної господарської діяльності з метою отримання прибутку. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право вчиняти будь-які дії, укладати будь-які договори, контракти, угоди (в тому числі зовнішньоекономічні), що не заборонені законодавством України, вступати до будь-яких об'єднань, союзів, асоціацій тощо (в тому числі міжнародних) та здійснювати всі інші види діяльності для досягнення мети створення Товариства, які не заборонені законодавством України.

Предметом діяльності Товариства є: надання послуг, торгівельна та посередницька діяльність, виробнича діяльність, зовнішньоекономічна діяльність та інша діяльність, яка в прямій та виключній формі не заборонена чинним законодавством України.

Товариство самостійно визначає напрямки своєї діяльності, предмет та умови договірних відносин, формує коло ділових партнерів, здійснює маркетингові дослідження і планування своєї діяльності.

Товариство самостійно здійснює усі види зовнішньоекономічної діяльності у відповідності із чинним законодавством України, міжнародними договорами, міжнародними правилами та звичаями.

Товариство є власником майна, яким володіє, користується та розпоряджається.

Учасниками Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи. Учасники маю права та обов'язки, викладені у статуті Товариства, і які повинні виконувати.

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. Загальні збори Учасників Товариства складаються з Учасників або призначених ними представників (можуть бути постійними або призначеними на певний строк).

Виконавчий орган Товариства є Директор. Директор здійснює поточне управління діяльністю Товариства, підзвітний Вищому органу управління Товариства та організовує виконання його рішень. Як Директор, так і виконуючий обов'язків Директора наділений правами і обов'язками, передбачені Статутом.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється ревізійною комісією, члени та голова якої обираються Вищим органом управління Товариства з числа Учасників (їх представників) в кількості 3 осіб. Директор не може бути членом чи головою Ревізійної комісії.

Щодо трудового колективу, то Товариство створює свій штат та затверджує штатний розпис, в якому зазначається перелік посад та робітничих спеціальностей, на яких організовується праця в Товаристві.

Загальна чисельність працівників підприємства «Каскад РЛ» – 24 особи.

Припинення діяльності Товариства відбувається в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам шляхом реорганізації або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

Організаційна структура у даному підприємстві загалом будується таким чином. До ланок управління відносяться керівники, їхні заступники, що управляють декількома структурними підрозділами, самі структурні підрозділи і провідні спеціалісти, що виконують окремі функції або частину функцій. Їм підпорядковуються безпосередні виконавці (обслуговуючий персонал). На вершині структури управління підприємства стоїть директор.

Організація та розподіл функцій усередині підприємства здійснюється наступним чином:

 

Директор


 

Юристконсульт Заст. директора Гол. Бухгалтер

Менеджер – економіст

Товарознавець


 

Касир Ст. продавці

 

Продавці

 

Прибиральниці

 

Щодо соціально-психологічного клімату в колективі, за власними спостереженнями можемо відзначити, що він є позитивно спрямованим, працівники є доброзичливими одне до одного, відсутній тиск з боку керівництва, достатня поінформованість членів колективу про завдання та стан справ у колективі, високий ступінь емоційного включення та взаємодопомоги у ситуаціях, якщо є у цьому потреба, високі показники результатів діяльності, відсутня плинність кадрів, високий рівень трудової дисципліни, відсутність напруженості й конфліктності в колективі.

Підприємство «Каскад РЛ» обслуговує своїх клієнтів з 09:00 до 23:00.

Режим роботи відділів:

­ бухгалтерія – з 09:00 до 17:00;

Режим роботи працівників встановлюється відповідно до умов трудового договору. Управлінські працівники працюють кожного дня, окрім вихідного дня – неділі, з 9:00 до 17:00.

Умови праці хороші, з боку працівників докорів не має. Оплата праці здійснюється згідно умов трудового договору.

Фінансовий стан підприємства «Каскад РЛ» значною мірою залежить від раціональності формування джерел фінансування, тобто від того, які кошти має підприємство у своєму розпорядженні, кому підприємство зобов'язане за ці кошти і куди вони вкладені.

Власний капітал є основою самостійності і незалежності підприємства «Каскад РЛ». Але необхідно враховувати, що фінансування лише за рахунок власних коштів не завжди вигідно для підприємства. Тому джерелами формування фінансових ресурсів підприємства є власні і залучені кошти.

Власні кошти забезпечують майнову та оперативну самостійність підприємства, необхідну для його рентабельної діяльності. Власні оборотні кошти є джерелом покриття нормованих оборотних активів. Їх формування здійснюється за рахунок власного капіталу підприємства (статутний капітал, пайовий капітал, додатково вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток).

До залучених джерел формування оборотних активів відносять короткострокові позики та кредити в банку.

Статутний (складений) капітал підприємства станом на 2010 рік становив 750000 грн.

Згідно звіту «Про фінансові результати» за 2011 рік (додаток Б), основні показники діяльності (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Показники діяльності ТзОВ „Каскад РЛ” за 2011 рік

Найменування показника

2010 р.

2011 р.

Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг

8517,1

10582,8

Разом витрати

(7359,1)

(8545,9)

Чистий прибуток (збиток)

139,5

629,5

Одним із чинників впливу на розмір доходу є формуванням цінової політики. Цим питанням займається також менеджер підприємства. Основний механізм формування цінової політики спрямований на залучення ще більшої кількості потенційних покупців, збільшення обсягів реалізації продукції. Головна мета – не перевищити допустиму норму витрат.

Дослідження менеджменту витрат підприємства потребує аналізу фінансової звітності.

У звітному періоді витрати становили 8545,9 тис грн., що у порівняні із аналогічним періодом попереднього року збільшилися на 1186,8 тис грн..

До цих витрат відносяться:

­ матеріальні затрати;

­ витрати на оплату праці;

­ відрахування на соціальні заходи;

­ амортизація;

­ інші операційні витрати;

Найбільші становлять матеріальні затрати – 6700,8 тис грн.

Функціонування підприємства «Каскад РЛ» супроводжується безперервним кругообігом коштів, який здійснюється у формах витрат ресурсів і одержання доходів, їх розподілу і використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрямки та форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, споживачами послуг, державними органами, персоналом підприємства.

Основні чинники, що впливають на рівень і суму витрат на підприємстві «Каскад РЛ» можна умовно поділити на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх факторів на рівні мікросередовища функціонування підприємства відносяться: зміна ставок, норм нарахувань, цін на елементи матеріальних витрат, зміна цін на закупівельні товари.

До внутрішніх факторів належать такі: обсяг і структура, ритмічність і рівномірність виконання плану товарообороту, укомплектованість штату працівників і продуктивність праці, стан і ефективність використання матеріально-технічної бази, стан товарних запасів і оборотність.

Основні об'єктами контролю підприємства «Каскад РЛ» є контроль за обсягом продажу, розмірами прибутків і збитків, реакцією споживачів на нові послуги, відповідність запланованих і реальних результатів комерційної діяльності.

Контроль за цими об'єктами здійснюють ревізійні служби, які є більш ефективнішими аніж внутрішній аудит. На підприємстві при здійсненні ревізії залучають професіоналів-аналітиків і консультантів «зі сторони», що забезпечує значно глибше опрацювання проблеми, вихід на об'єктивні й неупереджені результати обстеження маркетингової діяльності й вироблення ефективних рекомендацій з її вдосконалювання.

Основними напрямами зниження витрат є збільшення товарообороту, за рахунок залучення ширшого сегменту споживачів, привертання їхньої уваги до наданих послуг. І відповідно збільшення прибутковості підприємства.

Аналізуючи «Звіт про фінансовий результат» ми побачили показник чистого прибутку. Так, у звітному періоді чистий прибуток становив 629,5 тис грн. Для порівняння, цей показник у попередньому році становив 139,5 тис грн.. як бачимо, збиток відсутній, та чистий прибуток росте.

Чинниками, які впливають на результат прибутку, є товарооборот підприємства, дохід та витрати.

Прибуток від реалізації послуг є основним складником загального прибутку. Це прибуток від операційної діяльності, яка відображає місію і профіль підприємства. У фінансовій політиці досліджуваного підприємства важливе місце займає розподіл і використання одержуваного прибутку як основного джерела фінансування інвестиційних потреб і задоволення економічних інтересів власників.

Із загального прибутку підприємства сплачується податок згідно з умовами, передбачуваними законодавством про оподаткування прибутку підприємств. Прибуток, що залишається після оподаткування (чистий прибуток), поступає в повне розпорядження підприємства та використовується згідно з його статутом і рішенням власників.

На підприємстві основним напрямом у пошуку резервів зростання прибутку є аналіз використання ресурсів підприємства, реалізація послуг. Зниження витрат – це основний резерв збільшення прибутку

Будь-яка робота, потребує ефективних результатів. Чи не найбільше на кінцеві результати впливає управлінська ефективність. Оцінивши діяльність підприємства «Каскад РЛ», можна з впевненістю сказати, що ефективність менеджменту на досить високому рівні. По позитивному результату аналізу фінансової звітності підприємства, є ще багато позитивних складових. Це і розширення сегменту споживачів, і збільшення асортименту послуг, і визнання серед конкурентів.

Без хорошого керівника не буде і прибуткового підприємства. Без вдалої організаційної структури і розподілення обов'язків та повноважень між працівниками буде хаос, а коли люди працюють злагоджено і на благо підприємству, от тоді ефективність діяльності підприємства гарантована, а ефективна діяльність – це задоволення потреб споживача та отримання прибутку.

 

2.2. Аналіз соціального середовища ТзОВ "Каскад РЛ”

Соціальні фактори стосовно організації виражають зміст змін в утворюючих її соціальне середовище умовах і адекватним цим змі­нам наслідкам. їх розрізняють, насамперед за спрямованістю і формам впливу на персонал як у межах самої організації, де здійснюється спільна праця, так і в найближчому її оточенні, де працівники органі­зації і родини живуть.

До основних факторів безпосереднього соціального середовища організації відносяться:

- потенціал організації, її соціальна інфраструктура;

- умови роботи й охорона праці;

- соціальна захищеність працівників;

- соціально-психологічний клімат колективу;

- матеріальна винагорода праці і сімейні бюджети;

- вільний від роботи час і використання дозвілля.

Отже, розглянемо і проаналізуємо вище перераховані фактори, які формують соціальне середовище ТзОВ "Каскад РЛ”.

Ефективна діяльність підприємства залежить від високої результативності спільної праці зайнятих в ній працівників, від їх кваліфікації, професійної підготовки і рівня освіти. Тому керівництво ТзОВ "Каскад РЛ” повинно працювати над основними стратегічними завданнями підприємства у напрямку соціального розвитку: піднімати престиж та імідж підприємства; аналізувати перспективи розвитку кадрового потенціалу підприємства; досліджувати соціально-психологічний клімат в колективі; забезпечувати належні умови пращ та відпочинку працівників.

Висока кваліфікація менеджера є однією з переваг ТзОВ "Каскад РЛ”. Всі менеджери по основних напрямках діяльності мають великий досвід роботи у вітчизняних компаніях.

Для виконання поставлених завдань керівництву підприємства необхідно раціонально й ефективно використовувати трудові ресурси з метою отримання високих результатів господарської діяльності.

Соціальне середовище ТзОВ "Каскад РЛ” окрім персоналу створює і соціальна інфраструктура підприємства, а також все те, що так чи інакше визначає якість трудового життя працівників, тобто ступінь задоволення їх особистих потреб, як результат праці на даному підприємстві.

До соціальної інфраструктури належить комплекс об'єктів, призначених для життєзабезпечення працівників і членів їх сімей, забезпечення соціально-побутових, культурних та інтелектуальних потреб.

Ефективна діяльність підприємства залежить також і від того, наскільки умови та охорона праці сприяють задоволенню матеріальних і духовних потреб працівників. Охорона праці та здоров'я працівників – система забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності, яка включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи. За основу при прийнятті заходів, спрямованих на створення безпечних та здорових умов праці керівництво підприємства керується рекомендаціями Міністерства праці про безпеку та гігієну праці на виробництві, які визначають здоров'я як компонент трудового потенціалу людини.

На безпечні та здорові умови праці працівників ТзОВ "Каскад РЛ” впливають наступні фактори, які можуть впливати на працівників не ізольовано, а в різних кількісних та якісних співвідношеннях:

- Правові - обумовлені діючим законодавством України, нормативно-методичною документацією, правилами та інструкціями, виконання яких забезпечує безпеку працівників;

- Технічні - обумовлені прихованими дефектами та недосконалістю конструкцій виробничих приміщень, машин, механізмів, обладнання, інструментів, оснастки, порушенням правил та норм їхньої безпечної експлуатації;

- Організаційні - обумовлені відсутністю чітко налагодженої системи охорони праці, недостатньою обізнаністю працівників, низькою якістю інструктажів з безпеки праці, недоліками в контролі за охороною праці;

- Санітарно-гігієнічні – визначають зовнішнє виробниче середовище (мікроклімат, чистота повітря, ступінь природного та штучного освітлення, рівні шуму, вібрації, різні види опромінень та ін.), а також санітарно-побутове обслуговування торгово-технологічного процесу;

- Психофізіологічні - обумовлені конкретним змістом та характером даного виду праці і відповідністю його фізіологічним особливостям організму людини;

- Етичні - обумовлені формуванням позитивних емоцій у працівників в результаті архітектурно-конструкторського та художнього оформлення інтер'єру приміщень, технологічного обладнання, оснащеності робочих місць, місць відпочинку, території підприємства та ін.;

- Соціально-психологічні - обумовлені характером взаємовідносин членів трудового колективу між собою і керівництвом, оцінкою колективом результатів праці, наявністю особистих перспектив, діяльністю громадських організацій та іншими чинниками, які створюють психологічний настрій;

- Лікувально-профілактичні, реабілітаційні - обумовлені діючою системою охорони здоров'я, яка дозволяє підтримувати та реабілітувати здоров'я працівників.

У випадку недотримання санітарних норм, правил та інструкцій з охорони праці може статися нещасний випадок, в результаті якого працівник може отримати травму. За весь час функціонування ТзОВ "Каскад РЛ” не було жодного випадку, в результаті якого працівник отримав би виробничу травму.

Умови, в яких працює людина, мають велике значення для здоров'я працюючого, впливають на його фізичний та психічний стан, багато в чому визначають працездатність.

Однією з основних і особливо важливих для працівників умов праці є достатня та правильна освітленість. Напруженість зору - один з найважливіших факторів стомлюваності в роботі працівників.

У всіх приміщеннях ТзОВ "Каскад РЛ” загальна освітленість, його нормальна інтенсивність і якість освітлювальних приладів перебувають у нормі. При традиційній роботі службовців з документами за письмовим столом загальне освітлення доповнюється при потребі місцевим освітленням настільними лампами.

Продуктивність праці людини залежить від елементів зовнішнього оформлення середовища, в якому вона працює. Велике значення в оформленні робочих приміщень має кольорова гама, наявність квітів в інтер'єрі та інше. У 2009 році у всіх службових приміщеннях підприємства було зроблено капітальний ремонт. Усі приміщення пофарбовані у світлі тони (як правило зелений та бежевий), що відрізняються високим коефіцієнтом відбиття та не знижують рівня освітленості. Службові приміщення управлінських працівників дбайливо прикрашені зеленими вазонами, що створює затишок та комфорт на робочому місці.

Температура та вологість повітря також мають певне значення для роботи працівників підприємства. Хоча у службових приміщеннях підприємства немає кондиціонерів, працівники відділів слідкують за температурою повітря в приміщеннях і постійно провітрюють їх для підтримання відповідної температури (це відноситься до весняно-осіннього періоду року). У зимовий період керівництво підприємства дбаючи про своїх працівників, слідкує і підтримує відповідну температуру у нагрівальних пристроях (у всіх службових приміщеннях підприємства є автономне опалення, яке дозволяє підтримувати певний температурний режим у приміщеннях).

Для будь-якої праці насамперед необхідний певний простір. Це площа, на якій встановлюють необхідні меблі та устаткування, яку займає сам працівник, а також площа проходів до столу, устаткування, іншого робочого місця та ін. При організації робочих місць керівництво ТзОВ "Каскад РЛ” підійшло з врахуванням діючих санітарних норм і встановило відповідні розміри площ для різних категорій працівників:

• кабінет директора підприємства займає площу у 28 кв. м.;

• у заступника директора кабінет площею 10 кв. м.;

• на кожного працівника бухгалтерії припадає 4 кв. м. площі приміщення;

• площі робочих місць інших управлінських працівників також перебувають в межах норми.

• Отже, на підставі вище викладеного можна вважати, що у ТзОВ "Каскад РЛ” достатньо задовільні умови праці, які відповідають вимогам безпеки та гігієни. Вплив на працівників шкідливих та небезпечних виробничих чинників зведено до мінімуму; для працівників немає важких робіт, які вимагають великих фізичних зусиль, а також керівництвом зроблено все для запобігання аварій та нещасних випадків у торгово-технологічному процесі роботи підприємства.

• Соціально-психологічний клімат в трудовому колективі - це сукупність таких внутрішніх умов, що їх створюють у процесі розвитку і життєдіяльності колективу:

• наявність позитивної перспективи як для колективу в цілому, так і для кожного члена колективу;

• моральна атмосфера, в якій виявляється властиве для членів колективу ставлення до загальної справи і один до одного;

• жорсткість чи слабкість соціального контролю, яка характеризується ставленням до критичних оцінок, висловлюваних членами колективу з приводу різноманітних аспектів спільної діяльності;

• домінуючий настрій.

Соціально-психологічний клімат в трудовому колективі підприємства є достатньо сприятливий. Про це свідчить та дружня атмосфера, яка панує між працівниками, і в якій виявляється властиве для працівників підприємства ставлення до загальної справи і один до одного. Якісний бік міжособових стосунків, які сприяють продуктивній спільній діяльності працівників і всебічному розвиткові особистості в групі – ще одне свідчення сприятливого соціально-психологічного клімату у трудовому колективі підприємства.

Взаємодія між керівником і колективом підприємства завжди має предметний зміст. Через це стосунки між керівником і колективом, як і між членами колективу, неодмінно включають у себе різного роду ситуації, які можуть бути і конфліктними. На підприємства майже не виникає конфліктів на особистій основі, бо підібраний зрілий та згуртований колектив. Ділові конфлікти виникають рідко, носять конструктивний характер і зникають тільки-но вирішується проблема або завдання, що викликало зіткнення міркувань і думок.

Соціально-психологічний клімат залежить від стилю керівництва та багатьох інших чинників. Стиль керівника – це сукупність типових і відносно стабільних прийомів впливу керівника на підлеглих з метою ефективного використання управлінських функцій і тим самим завдань, які стоять перед підприємством. Стиль керівництва виявляється в тому, якими прийомами керівник спонукає колектив для ініціативного і творчого виконання покладених на нього обов'язків, як контролює результати діяльності підлеглих. Для директора підприємства характерний демократичний стиль керівництва, що проявляється у:

• довір'ї і вимогливості до працівників колективу;

• доброзичливій та діловій критиці;

• відсутності тиску на працівників колективу;

• вільному висловлюванні власної думки під час обговорення важливих питань;

• достатній інформованої членів колективу про завдання та стан справ під час їх виконання та ін.

Отже, імідж керівника, його стиль керування та манера поведінки є важливими чинниками формування сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі ТзОВ "Каскад РЛ”. Адже коли працівники колективу інтелігентні й толерантні, як керівник, то і суперечки між собою вони вирішуватимуть подібним чином.

Аналіз показав, що на підприємстві не укладено колективного договору між працівниками та адміністрацією, який регламентує трудові та соціально-економічні відносини адміністрації та трудового колективу на основі взаємного узгодження інтересів сторін, сприяє ефективній праці і підвищенню добробуту членів колективу в межах фінансових можливостей. Керівництво ТзОВ "Каскад РЛ” пояснює цей факт тим, що підприємство ще доволі молоде та невелике, на підприємстві немає профспілкового комітету, який повинен представляти інтереси працівників підприємства. Тому керівництво самостійно регулює всі соціально-економічні та трудові відносини на підприємстві.

Таким чином, соціальне середовище ТзОВ "Каскад РЛ” органічно поєднується з економічною стороною функціонування підприємства, і в сукупності складає єдине ціле, у колективі підприємства панує сприятливий соціально-психологічний мікроклімат; працівники забезпечені належними умовами та охороною праці, своєчасно одержують заробітну плату та інші виплати і своєю працею колектив створює перспективи для подальшого соціального розвитку підприємства.

 

2.3. Особливості застосування соціальних методів у ТзОВ "Каскад РЛ”

Соціальні методи відіграють важливу роль в управлінні персоналом, вони дозволяють встановити призначення і місце працівників в колективі, виявити лідерів і забезпечити їхню підтримку, пов'язати мотивацію людей з кінцевими результатами діяльності підприємства, забезпечити ефективні комунікації та вирішення конфліктів у колективі.

Соціальні методи забезпечують формування і розвиток трудового колективу ТзОВ "Каскад РЛ” шляхом управління поведінкою і свідомістю працівників через такі фактори їхньої діяльності, як: потреби, інтереси, мотиви, цілі тощо Знаючи особливості поведінки, характеру кожного окремого працівника, можна прогнозувати його поведінку в потрібному для колективу напрямку. Тому суттєвою умовою успішного розвитку трудового колективу підприємства є дотримання керівництвом принципу психофізіологічної сумісності.

Соціальні методи управління поділяють на:

1. Методи управління окремими груповими явищами і процесами:

- підвищення соціальної активності;

- соціальне регулювання;

- соціальне прогнозування;

- управління нормативною поведінкою.

2. Методи управління індивідуально-особистою поведінкою працівників:

- навчання;

- особистий приклад;

- орієнтуючі умови.

Застосування у ТзОВ "Каскад РЛ” методу підвищення соціальної активності сприяє ініціативності творчому підходу членів колективу до виконання службових і громадських обов'язків.

Ефективним засобом стимулювання трудової активності є соціальне регулювання – заходи по підтриманню соціальної справедливості у колективі та удосконаленню соціальних відносин між працівниками. Соціальне регулювання спрямоване на стимулювання колективної та особистої ініціативи працівників підприємства та моральне заохочення працівників за результатами праці. Стимулювання колективної ініціативи здійснюється керівництвом підприємства різними шляхами. Це знайомство працівників з історією підприємства, його кращими працівниками та їхніми заслугами, наслідування добрих традицій, прагнення до того, щоб працівники дорожили маркою підприємства, досягали високої якості праці. Велике значення має стимулювання особистої ініціативи шляхом використання моральних стимулів: підвищення рівня відповідальності працівника та його авторитету; висування в резерв на заміщення більш високої посади; неформальні стосунки з підлеглими і т.д. При недостатній якості індивідуальної праці ефективно спрацьовують такі моральні стимули як особиста розмова керівника підприємства з підлеглим; доброзичлива, позитивна і конкретна критика допущених недоліків; доведення до відома колективу фактів несумлінного виконання обов'язків працівником.

Соціальне прогнозування використовується для створення інформаційної бази розробки планів соціального розвитку та застосування методів соціального впливу у колективі. План соціального розвитку трудового колективу – органічна складова частина комплексного плану економічного і соціального розвитку підприємства, в якій передбачається науково обґрунтована і матеріально забезпечена система заходів по удосконаленню структури колективу, формуванню та найбільш повному задоволенню матеріальних та духовних потреб працівників.

Нажаль, на підприємстві немає плану соціального розвитку трудового колективу. Керівництво мотивує це тим, що підприємство ще відносно молоде і основним завдання на сьогоднішній день є зміцнення його позицій на ринку.

Управління нормативною поведінкою трудового колективу здійснюється шляхом дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, статуту, правил етикету.

У багатьох ситуаціях, або в соціально-психологічних ситуаціях конфліктного характеру застосовується метод повчання, який дає змогу безпосередньо впливати на поведінку підлеглого. Ефективним методом впливу на індивідуальну поведінку є особистий приклад, розрахований на ефект наслідування. Керівник ТзОВ "Каскад РЛ” повинен бути і є взірцем у роботі, поведінці, ставленні до членів колективу (метод особистого прикладу).

Метод орієнтуючих умов – це створення умов або ситуацій, які орієнтують працівника у необхідному напрямку. Ставлення до праці у ТзОВ "Каскад РЛ” формується під впливом таких факторів, як інформація про хід виконання завдань, прибутковість, рентабельність, заробітну плату (така інформація доводиться до відома на зборах трудового колективу ТзОВ "Каскад РЛ”.

Метою психологічних методів є управління психологічною діяльністю особистості кожного працівника для раціонального регулювання його поведінки і міжособових стосунків у трудовому колективі, створення на цій основі в колективі оптимального морально-психологічного клімату, який сприяє активізації діяльності членів трудового колективу. Головною особливістю психологічних методів є звертання уваги до внутрішнього світу людини, її особистості, інтелекту, образам та поведінці з тим, щоб скерувати внутрішній потенціал працівника на вирішення конкретних завдань підприємства.

До найбільш вагомим результатам застосування психологічних методів управління трудовим колективом керівником ТзОВ "Каскад РЛ”:

- формування підрозділів (груп) на основі психологічної сумісності працівників;

- комфортний психологічний клімат у колективі;

- формування особистої мотивації працівників виходячи з філософії підприємства;

- мінімізацію психологічних конфліктів (скандалів, образ, стресів);

- ріст інтелектуальних здібностей членів колективу та рівня їхньої освіти;

- формування корпоративної культури на основі норм поведінки та образів ідеальних працівників.

Психологічні та соціальні методи подібні і перекликаються між собою, отже застосовуючи соціальні методи, мимоволі застосовуються і психологічні методи.

Таким чином, у трудовому колективі і у керівника ТзОВ "Каскад РЛ” залежно від рівня розвитку колективу, вирішуваних ними завдань і здійснення поставлених цілей – формується своя система принципів та методів управління. Вони можуть бути методами прямого і непрямого впливу, носити формальний і неформальний характер. Проте, вони завжди повинні працювати на досягнення головного – розвиток творчого потенціалу колективу і людей, що входять до нього, реалізацію принципів гуманізму і соціальної справедливості.

Тому врахування розглянутих соціально-психологічних методів дає керівнику можливість сформувати і застосовувати оптимальний стиль роботи і керівництва трудовим колективом. Соціальні та психологічні методи управління забезпечують реальні умови для переходу від адміністративних до економічних методів управління та сприяє активізації, ініціативності, творчої цілеспрямованості, самодисципліни кожного працівника..

Соціальний захист працівників підприємства передбачає забезпечення оплати мінімального розміру заробітної плати. Умовою отримання місячних посадових окладів працівників підприємства згідно штатного розкладу є повне перекриття витрат обертання валовими доходами і отримання прибутку. Отже визначено, що місячна заробітна плата виплачується працівникам підприємства при забезпеченні місячного товарообігу.

Робочий день працівників ТзОВ "Каскад РЛ” триває 12 годин: з з 09:00 до 23:00 год. без перерви на обід. Вихідні дні – державні та великі релігійні свята.

Щорічно працівники підприємства мають право на чергову оплачувану відпустку, тривалістю не менше 24 робочих дні. В разі хвороби працівники підприємства отримують оплату згідно лікарняного листка (по тимчасовій непрацездатності).

Керівництво підприємства, згідно чинного законодавства, постійно відраховує відповідні суми у пенсійний та інші фонди соціального страхування, що придає впевненості працівникам Підприємства у надійному захисті своїх трудових прав та привілей.

Крім цього, за рішенням керівництва підприємства виплачуються щоквартальні грошові премії в розмірі до 25% місячного посадового окладу. Всі співробітники ТзОВ "Каскад РЛ”, що працюють на підприємстві більше року, забезпечені соціальним пакетом, що складається з добровільного медичного страхування, страхування від нещасного випадку й недержавного пенсійного забезпечення.

Страхові щорічні суми добровільного медичного страхування й страхування від нещасного випадку на 1 особу становлять 6600 грн. і 3600 грн. відповідно. При цьому, добровільне медичне страхування включає: медичне обслуговування (виклик лікаря, амбулаторне лікування, лікування в стаціонарі), стоматологічне лікування.

Розмір щомісячних внесків недержавного пенсійного забезпечення, які платить підприємство на особистий рахунок співробітників, становить 15% від посадового окладу, але не більше 510 грн.

Реалізуючи програми соціальної політики підприємства, затверджено відповідні положення про оплату тимчасової непрацездатності, про механізм розподілу путівок за рахунок фонду соціального страхування, про надання безвідсоткових кредитів, про матеріальну допомогу з нагоди народження дитини, смерті близьких родичів.

У ТзОВ "Каскад РЛ” приділяється велика увага нормуванню праці. Нормуванням праці (нормами праці, нормами обслуговування, нормативами чисельності) у 2009 році охоплені всі працівники структурних одиниць. Щорічно до ТзОВ "Каскад РЛ” доводиться нормативна чисельність працюючих, виходячи із обсягів реалізації та норм обслуговування.

Продуктивність праці в натуральному виразі за 2011 рік на одного працюючого у ТзОВ "Каскад РЛ” склала 103,4 тис. грн. проти 79,4 тис. грн. у 2010 році, або зросла на 30,2% за рахунок збільшення обсягів реалізації.

ТзОВ "Каскад РЛ” формує кадрову політику на основі Програми кадрового забезпечення та підготовки перспективного керівного складу на 2010-2015 роки. Дана програма передбачає наявність достатньої кількості висококваліфікованих кадрів, дотримання високої культури виробництва та професійної етики.

Сучасна система підготовки і перепідготовки кадрів є запорукою успішного розвитку ТзОВ "Каскад РЛ” та динаміки зростання фінансових показників. ТзОВ "Каскад РЛ” всебічно сприяє підвищенню професійного рівня своїх працівників - систематично проводяться семінари, тренінги з різних проблем господарської діяльності. На дані цілі у 2011 році було витрачено 1 360 грн.

Серед діючих у ТзОВ "Каскад РЛ” соціальних пільг та гарантій є такі як:

- матеріальна допомога багатодітним сім'ям працівників та жінкам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною;

- матеріальна допомога на дітей - інвалідів;

- матеріальна допомога до ювілейних дат;

У 2011 році матеріальної допомоги було надано на суму 2456 гривень.

ТзОВ "Каскад РЛ” приділяє увагу фізичному оздоровленню працівників, адже найголовнішою запорукою її процвітання є здорові, енергійні та сильні духом люди. На балансі ТзОВ "Каскад РЛ” немає об'єктів побутового, медичного та культурного обслуговування, оскільки це доволі мале та молоде підприємство.

Соціальна політика ТзОВ "Каскад РЛ” спрямована на підвищення ефективності роботи і соціальної захищеності працівників, підтримку стабільності в трудовому колективі.

Зміст та напрямки соціальної політики ТзОВ "Каскад РЛ” формуються під впливом соціальних потреб колективу, передбачають вибір оптимальної структури торгово-технологічних процесів, їх дотримання забезпечує ефективну і якісну взаємодію суб'єкта і об'єкта управління.

Напрями соціальної політики ТзОВ "Каскад РЛ” формуються на основі філософії організації та розвиваються в міру засвоєння керівництвом об'єктивних закономірностей розвитку і функціонування колективу підприємства.

Філософія ТзОВ "Каскад РЛ” - це сукупність внутрішньо-організаційних принципів, моральних та адміністративних норм та правил взаємовідносин персоналу, система цінностей та поглядів, яка сприймається всім персоналом і підпорядкована основній меті підприємства. Дотримання філософії гарантує успіх та взаєморозуміння у стосунках персоналу і як наслідок – ефективний розвиток трудового колективу ТзОВ "Каскад РЛ”.

Отже, соціальна політика покликана упорядкувати, організувати діяльність суб'єкта управління по реалізації можливостей розвитку соціальних відносин трудового колективу .

Керівництво ТзОВ "Каскад РЛ” безпосередньо здійснюючи управління соціальним розвитком трудового колективу дотримується наступних напрямків соціальної політики :

- Науковість і максимальна ефективність.

Враховуючи, що склад трудового колективу стабільний (члени трудового колективу співпрацюють практично в незмінному складі чотири роки), у керівництва склався банк даних про рівень розвитку різноманітних сфер життєдіяльності колективу, що дозволяє обрати найбільш оптимальний механізм розвитку системи управління.

- Узгодження інтересів особистості, колективу і суспільства. Цей напрямок займає центральне місце в усій системі соціальної політики ТзОВ "Каскад РЛ”. Реалізовуючи цей напрямок, можна досягти узгодження інтересів особистості та інтересів, її мікро- та макросередовища, рівень організації та дезорганізації колективу Незнання та невміння використовувати цей принцип призводить до соціальної напруги в колективі, що в свою чергу веде до виникнення різного роду соціальних конфліктів.

- Демократизм у відносинах, турбота про підлеглих.

На основі даного принципу формується система відносин в колективі, стиль управління, поведінка керівника та підлеглих Його реалізація на практиці сприяє формуванню у членів колективу відповідальності за стан справ, дисципліну, визначає перспективи трудової кар'єри працівників.

- Підбір, розстановка та навчання персоналу.

Практика показує, що більшість соціальних проблем в трудовому колективі ТзОВ "Каскад РЛ” вдалося уникнути завдяки тому, що управлінський персонал володіє сучасними теоретичними знаннями, вміє оцінити стан справ і направляти колектив ї в потрібне русло. Функції з підбору, найму, організації навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів покладені на відділ кадрів.

Окремого структурного підрозділу, який займався функціями підбору, найму, організації навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у ТзОВ "Каскад РЛ” немає. Ці функції фактично виконує директор ТзОВ "Каскад РЛ”, що забирає у нього достатньо багато часу.

Процес відбору кадрів у ТзОВ "Каскад РЛ” здійснюється в декілька етапів. Основними з них є попередня відбіркова співбесіда; заповнення заяви; співбесіда з директором; медичний огляд. За їхніми результатам директор приймає остаточне рішення про прийом на роботу .

При відборі кадрів директор ТзОВ "Каскад РЛ” керується наступними принципами:

- орієнтування на сильні, а не на слабкі сторони людини і пошук не ідеальних кандидатів, яких в природі не існує, а найбільш підходящих для даної посади.

- відмовитись від прийому нових працівників незалежно від кваліфікації і особистих якостей, якщо потреби в них немає ;

- забезпечення відповідності індивідуальних якостей претендента вимогам, що ставляться змістом роботи (освіта, стаж, досвід, а також стать, вік та ін );

- орієнтування на найбільш кваліфіковані кадри (хороший спеціаліст, скільки б йому не платили, завжди обходиться дешевше, ніж поганий)

- критеріїв відбору не повинно бути занадто багато, оскільки відбір виявиться ускладнений. Основними вважаються освіта, досвід, ділові якості, професіоналізм, фізичні характеристики, тип особистості кандидата, його потенційні можливості.
Реферат на тему: Соціальні методи менеджменту та механізми їх застосування на підприємстві (дипломна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.