Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

Система забезпечення фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент (шпора)

Тема 2.Система забезпечення ФМ.

13.Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту.

14.Ієрархічна і функціональна будова центрів управління підприємством.

15.Функціональна будова центрів управління на підприємствах різних розмірів.

16.Типова схема організаційної структури фінансового управління на крупних підприємствах

17.Поняття "центри відповідальності” на підприємстві.

18.Види центрів відпов-ті та їх хар-ка.

19.Характеристика і вимоги до інформаційної системи фінансового менеджменту.

20.Основні користувачі фінансової інформації.

21.Характеристика внутрішніх та зовнішніх користувачів фінансової інформації.

22.Вимоги, що висуваються до фінансової інформації.

23.Показники, що формуються із зовнішніх джерел інформації, їх характеристика.

24.Показники, що формуються із внутрішніх джерел інформації, їх характеристика.

25.Поняття внутрішнього фінансового контролю на підприємстві.

26.Сутність фінансового контролю на підприємстві.

27.Основні функції фінансового контролінгу.

28.Основні принципи побудови системи фінансового контролінгу.

29.Система фінансового моніторингу.

30.Формування системи алгоритмів дій по усуненню відхилень значень фактичних фінансових показників від нормативних (планових).

13.Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту.

Система організ-го забезпечення фін-го менеджменту являє собою взаємопов'язану сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів підпр-тва, які забезпечують розробку і прийняття упр-ких рішень щодо окремих напрямів його фін-вої діяльності і несуть відповідальність за результати здійснення цих рішень.

Загальні принципи формування організаційної системи управління підприємством передбачають створення двох центрів управління — за ієрархічною і функціональною ознаками.

Ієрархічна будова центрів упр-ня підпр-вом передбачає виокремлення різних рівнів упр-ня. На даний час найпоширенішими є дво- або трирівневі системи упр-ня, де перший рівень представлений апаратом упр-ня підпр-твом в цілому, а наступні — управлінськими службами його окремих структурних одиниць і підрозділів.

Функціональна будова центрів упр-ня підпр-вом ґрунтується на диференціації за функціями упр-ня або видами діяльності. При функціональній будові центрів упр-ня підпр-вом обидва ці підходи можуть бути використані окремо або в комплексі. Але найбільша ефективність організ-ої системи фін-го менеджменту досягається за умови використання функціональної будови центрів упр-ня.

Існує два підходи до функціонального розмежування центрів управління: перший — принцип незалежної діяльності функціональних центрів управління; другий — принцип взаємопов'язаної діяльності функціональних центрів управління.

Функціональна будова центрів упр-ня фін-вою діяльністю суттєво відрізняється на підпр-вах різних масштабів (мале, середнє, велике, крупне).

14.Ієрархічна і функціональна будова центрів управління підприємством.

Ієрархічна будова центрів упр-ня підпр-вом передбачає виокремлення різних рівнів упр-ня. На даний час найпоширенішими є дво- або трирівневі системи упр-ня, де перший рівень представлений апаратом упр-ня підпр-твом в цілому, а наступні — управлінськими службами його окремих структурних одиниць і підрозділів.

Функціональна будова центрів упр-ня підпр-вом ґрунтується на диференціації за функціями упр-ня або видами діяльності. При функціональній будові центрів упр-ня підпр-вом обидва ці підходи можуть бути використані окремо або в комплексі. Але найбільша ефективність організ-ої системи фін-го менеджменту досягається за умови використання функціональної будови центрів упр-ня.

Існує два підходи до функціонального розмежування центрів управління: перший — принцип незалежної діяльності функціональних центрів управління; другий — принцип взаємопов'язаної діяльності функціональних центрів управління.

Функціональна будова центрів упр-ня фін-вою діяльністю суттєво відрізняється на підпр-вах різних масштабів (мале, середнє, велике, крупне).

15.Функціональна будова центрів управління на підприємствах різних розмірів.

Функціональна будова центрів упр-ня підпр-вом ґрунтується на диференціації за функціями упр-ня або видами діяльності. При функціональній будові центрів упр-ня підпр-вом обидва ці підходи можуть бути використані окремо або в комплексі. Але найбільша ефективність організ-ої системи фін-го менеджменту досягається за умови використання функціональної будови центрів упр-ня.

Функціональна будова центрів упр-ня фін-вою діяльністю суттєво відрізняється на підпр-вах різних масштабів (мале, середнє, велике, крупне).На малих підп-вах функ-ні центри упр-ня фін-вої дія-ті не створюються. Ф-ції цього упр-ня зв'язані з незначним об'ємом фін-вої дія-ті і лягають на власника підп-ва. На середніх- ф-ції лягають на спеціального фін-го менеджера, що знаходиться в составі функ-го ек-го підрозділу чи на спец-ний фін-вий стр-ний підрозділ. На великих підп-вах ф-ції фін-го упр-ня покладаються на фін-го директору, якому підпорідковується декілька функ-них фін-х стр-х підрозділи. На значно великих підп-вах створ-ся найбільш диверсифікована с-ма функ-х фін-х стр-них підрозділів, що підпорядковуються фін-й дирекції. 

16.Типова схема організаційної структури фінансового управління на крупних підприємствах

Система організ-го забезпечення фін-го менеджменту являє собою взаємопов'язану сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів підпр-тва, які забезпечують розробку і прийняття упр-ких рішень щодо окремих напрямів його фін-вої діяльності і несуть відповідальність за результати здійснення цих рішень.

Типова схема представлена у вигляді трьох ієрархічних рівнів: перший- генеральна дирекція, другий- фінансова дирекція, на третьому- центрів фін-х досл-нь і фін-го план-ня, центр упр-ня грош-ми потоками в нац-ній та іноз-ній валютах, центр залучення позичкових фін-х рес-сів та емісії ЦП, центр інвестицій, центр упр-ня фін-ми ризиками і стр-ня

17.Поняття "центри відповідальності” на підприємстві.

Центр відповід-ті являє собою стр-ний підрозділ підп-ва, який повністю контролює ті чи інші напрями фін-вої дія-ті, а його керівник самостійно приймає упр-кі рішення і в рамках цих рішень несе повну відп-ть за досягнення планових пок-ків, що хар-ть стан фін-вої дія-ті цього підрозділу. Виокремлюють чотири центри відп-ті на підп-ві: центр затрат, центр доходу, центр прибутку, центр інвестицій.

18.Види центрів відпов-ті та їх хар-ка.

Виокремлюють чотири центри відп-ті на підп-ві: центр затрат- являє собою стр-ний підрозділ, керівник якого несе відп-ть тільки за витрати засобів у відп-ті до доведеного йому бюджету; він не може самостійно впливати на об'єм доходу, центр доходу-стр-ний підрозділ, керівник якого несе відп-ть тільки за форм-ня доходів у визначених доходах, не може самостійно впливати на заг-ний об'єм затрат по продукції, що реал-ться , центр прибутку- стр-ний підрозділ, керівник якого несе відп-ть тільки за доведенні йому завдання по форм-ню прибутку; повністю контролюєяк форм-ня доходів від реал-ції, так і об'єм затрат на вигот-ня пр-ції і центр інвестицій- стр-ний підрозділ, керівник якого несе відп-ть тільки за викор-ня виділених йому інвес-них рес-сів та отримання необ-ного прибутку від інвес-ної дія-ті.

19.Характеристика і вимоги до інформаційної системи фінансового менеджменту.

Ефективність кожної управлін с-ми значною мірою залежить від інформ забезпечення. Якість інф., що викор для прийняття управ. рішень, впливає на обсяг витрачання фін рес-сів, рівень прибутковості, ринкову вартість під-ва, альтернативність вибору інвест проектів і наявних фін інструментів та інш показники, які хар-ть рівень добробуту власників і персоналу, темпи розвитку під-ва. С-ма інформ-го забезпечення фін менед-ту являє собою безперервний і цілеспрямований добір відповідних інформ-х показників, необхідних для здійснення аналізу, планування і підготовки ефектив-х управ рішень по всім напрямам фін-ї д-ті під-ва. Висока роль фін інформ-ї для прийняття управ рішень зумовлює високі вимоги до її якості за формування інформ с-ми фін менд-ту, серед яких виділ вимоги до її значимості, повноти, своєчасності, достовірності, зрозумілості, зіставлюваності, ефективності.

Система інф забезпечення - процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування і підготовки ефективних управлінських рішень по всім аспектам фін д-ті під-ва. Інф забезпечення Фм включає: 1) нормативну і інструктивну інформацію різного рівня (загальнодержавна, місцева нормативно-інструктивна база на рівні регіонів, відомча, галузева, внутрішня нормативно-інструктивна інф-ція); 2) планово-прогнозна інформація, яка пов'язана з плануванням і прогнозуванням окремих показників (загально-державна, галузева, на рівні окремих під-в і використовується при складанні фін планів); 3) звітність або звітна інформація - це інф-ція у вигляді бух балансів, додатків до бух балансів, стат звітність і оперативна звітність, яка готується на підприємстві); 4) довідкова аналітична інформація (загальнодержавна, регіональна, відомча).

20.Основні користувачі фінансової інформації.

Основні користувачі фін-ї інформації поділяються на внутрішніх і зовнішніх користувачів.

До внутрішніх відносяться:

·керуючі (дир-ри) підпр-ва;

·фін-ві менеджери всіх рівнів;

·власники (акціонери) підпр-ва;

·інші.

До зовнішніх користу-в фін-ї інф-ї відносять:

·кредиторів підпр-ва;

·потенційних інвесторів;

·контрагентів підпр-ва з операційної діял-сті;

·податкові органи;

·аудиторські фірми;

·фін-вих консультантів та експертів, які залучаються зі сторони;

·фондові біржі (в разі котирування на ній цінних паперів, емітованих підпр-м);

·інші.

1. Інвестори-здій-ня прибуткових фін-х вкладень; 2. мен-ри, власники підп-ва-оцінка ефек-ті фін-ї дія-ті і прийняття упр-х рішень; 3.кредитори- визначення наявності рес-сів для погашення кредитів і виплати процентів; 4. постачальники-визн-ня наявності коштів для сплати за поставлену продукцію; 5.службовці- рівень з/п, оцінка збереження робочих місць, одержання пільг; 6.податкові органи- оподаткування; 7.статистичні органи-статистичне узаг-ня.

21.Характеристика внутрішніх та зовнішніх користувачів фінансової інформації.

Основні користувачі фін-ї інформації поділяються на внутрішніх і зовнішніх користувачів.

До внутрішніх відносяться:

·керуючі (дир-ри) підпр-ва;

·фін-ві менеджери всіх рівнів;

·власники (акціонери) підпр-ва;

·інші.

До зовнішніх користу-в фін-ї інф-ї відносять:

·кредиторів підпр-ва;

·потенційних інвесторів;

·контрагентів підпр-ва з операційної діял-сті;

·податкові органи;

·аудиторські фірми;

·фін-вих консультантів та експертів, які залучаються зі сторони;

·фондові біржі (в разі котирування на ній цінних паперів, емітованих підпр-м);

·інші.

1. Інвестори-здій-ня прибуткових фін-х вкладень; 2. мен-ри, власники підп-ва-оцінка ефек-ті фін-ї дія-ті і прийняття упр-х рішень; 3.кредитори- визначення наявності рес-сів для погашення кредитів і виплати процентів; 4. постачальники-визн-ня наявності коштів для сплати за поставлену продукцію; 5.службовці- рівень з/п, оцінка збереження робочих місць, одержання пільг; 6.податкові органи- оподаткування; 7.статистичні органи-статистичне узаг-ня.

22.Вимоги, що висуваються до фінансової інформації.

Висока роль фін-ї інф-ції у підготовці і прийнятті ефек-х упр-х рішень зумовлює високі вимоги до її якості за форм-ня інф-ної с-ми фін-го мен-ту, серед яких виділяють вимоги до : значимості- наскільки інф-ція має вплив на рез-ти прийнятих фін-вих рішень; повноти-хар-є завершенність кругу інф-них пок-ків, необ-х для проведення ан-зу, план-ня; своєчасності-відп-ть форм-мої інф-ції потрібності в ній за періодами її викор-ня; достовірності- наскільки інф-ція адекватна відоб-є реал-й фін-й стан і рез-ти дія-ті, зрозумілості- визн-ться простотой її побудови, відп-ть певним стандартам, зіставлюваності- визн-чає можл-ть порівняльної оцінки варт-ті окремих активів та рез-тів дія-ті, проведення порівн-го ан-зу; ефективністі- затрати по залученню певних інф-них пок-ків не повинні перевищувати ефекту, що отримується в рез-ті їх викор-ня; релевантність- визн-є достатньо високий ступінь викор-ня інф-ції, що форм-ся в процесі упр-ня фін-ю дія-тю..

23.Показники, що формуються із зовнішніх джерел інформації, їх характеристика.

Сис-ма показників інформ-го забезпечення фін-го менедж-ту, що формуються із зовнішніх джерел:

1. Показники, що характеризують загальний ек-ічний роз-к країни, поділяються:

а) показники макроекономічного розвитку;

б) показники галузевого розвитку.

2. Показники, що характер-ть кон'юнктуру фін-го ринку:

а) показники кон'юнктури ринку цінних паперів (ринку фондових інструментів);

б) показники кон'юнктури ринку грошових інструментів.

3. Показники, що характеризують діяльність контрагентів і конкурентів:

а) банки; б) стр-ві компанії; в) постачальники продукції; г) покупці продукції; д) конкуренти.

4. Нормативно-регулюючі показники:

а) нормативно-регулюючі показники по різних напрямах фін-ої діяльності підпр-ва;

б) нормативно-регулюючі показники з питань функціонування окремих сегментів фін-го ринку.

24.Показники, що формуються із внутрішніх джерел інформації, їх характеристика.

Система показників інформаційного забезпечення фін-го менеджменту, що формуються із внутр-х джерел:

1. Показники, що характеризують фінансовий стан і результати фінансової діяльності підприємства в цілому:

а) показники, які обов'язково відображаються в балансі підприємства;

б) показники, які відображаються в звіті про фінансові результати;

в) показники, які відображаються в звіті про власний капітал і звіті про рух грошових коштів.

2. Показники, що характеризують фін-ві результати діяльності окремих структурних підрозділів підпр-ва. Формування системи показників цієї групи ґрунтується на даних управлінського обліку, що має бути організований на підпр-тві:

а) сфера діяльності підприємства (операційна, інвестиційна, фінансова);

б) центри відповідальності;

в) географічне розташування;

г) вид кінцевої продукції тощо.

3.Нормативно-планові показники, пов'язані з фін-вим розвитком підпр-ва, які формуються безпосередньо на підприємстві:

а) система внутрішніх нормативів, що регулюють фінансовий розвиток підприємства;

б) система планових показників фінансового розвитку підприємства.

25.Поняття внутрішнього фінансового контролю на підприємстві.

У механізмі фінансового менеджменту важлива роль належить системам і методам внутрішнього фінансового контролю.

Внутрішній фінансовий контроль являє собою організований самим підприємством процес перевірки виконання і забезпечення реалізації управлінських рішень у сфері управління фінансами підприємства з метою досягнення стратегічних цілей і попередження кризових ситуацій, які можуть призвести до банкрутства.

У практиці країн з розвинутою ринк-ю ек-кою поширення дістала нова прогресивна комплексна сис-ма внутр-ого контролю, що застосовується у великих компаніях з розгалуженою мережею або в холдингових компаніях, яка називається контроллінг. Сьогодні система контроллінгу поступово починає впровадж-ся і на вітч-них підпр-вах.

У загальній системі контроллінгу виокремлюється один з основних його блоків — фінансовий контроллінг - контролююча с-ма, яка забезп-є концентрацію контрольних дій за осн-ми напрямами дія-ті, своєчасне виявлення відхилень факт-х пок-ків від план-х, визн-ня чинників, що зумовили ці відхиленння, прийняття упр-х рішень щодо нормал-ції процесу упр-ня фін-ми підп-ва.

26.Сутність фінансового контролю на підприємстві.

Сут-ть фін. контролю на підпр-ві полягає в проходженні таких етапів: 1) визн-ня об'єкту контролю; 2) Визн-ня видів та сфери контролю(стратегічний, поточний, оперативний); 3) Форм-ня с-ми приорітетів пок-ків, що контр-ться; 4)Розробка с-ми кіл-них станд-тів контролю (як в абсол-му так і в віднос-му вираженні); 5) Побудова с-ми моніторингу (розроблений на підп-ві мех-зм постійного спостереження за пок-ками фін-ї дія-ті, що контролюються, визн-ня розмірів відх-нь факт-х пок-ків від план-х та виявлення причин цих відх-нь); 6)Форм-ня с-ми алгоритмів дій по лікв-ції відх-нь.

27.Основні функції фінансового контролінгу.

Фін-вий контроллінг- контролююча с-ма, яка забезп-є концентрацію контрольних дій за осн-ми напрямами дія-ті, своєчасне виявлення відхилень факт-х пок-ків від план-х, визн-ня чинників, що зумовили ці відхиленння, прийняття упр-х рішень щодо нормал-ції процесу упр-ня фін-ми підп-ва.

Ф-ції контроллінга: 1. Спостереження за ходом реал-ції фін-х заданій, встан-ня с-мой планових фін-х пок-ків та нормативів; 2. Вимірювання ступеня відхилення факт-х рез-тів дія-ті від план-х; 3. Діагноз-ня розмірів гірших відх-нь пок-ків; 4.Розробка операт-х упр-ких рішень по нормал-ції фін-ї дія-ті підп-ва у відпов-ті з його цілями; 5. Коректування окремих цілей та пок-ків фін-го розвитку в зв'язку зі змінами зовн-го фін-го серед-ща, кон'юнктури ринку та внут-х умов дія-ті.

28.Основні принципи побудови системи фінансового контролінгу.

1. Направленість с-ми фін-го конт-га на реал-цію розробленої фін-ї стратегії підп-ва- контр-г повинен мати страт-й хар-р; 2.Багатофунк-ть- повинен забез-ти контроль приоритетних пок-ків фін-го розвітку не тільки по підп-ву, але й по окремим підрозділам, порівнюючи пок-ки з середньогалузевими; 3. Орієнтованість на кіл-ні стандарти- не повинен охоплювати якісні аспекти, а лише кіл-ні; 4. Відп-ть м-дів фін-го контр-га специфіки м-дів фін-го ан-зу і фін-го план-ня; 5. Своєчасність оп-цій контр-га – заключається в адекватності періодів контрольних дій періоду викон-ня окремих оп-цій, що пов'язані з форм-ням рез-тів фін-ї дія-ті; 6.Гнучкість побудови-будується з урах-ням можл-ті пристосування до нових фін-х інстр-тів, нормам та видам здій-ня опер-ної, інвест-ї та фін-ї дія-ті, нових тех-гій і м-дам здій-ня оп-цій; 7. Простота побудови - прості форми та м-ди фін-го контролю, побудованими за його цілями більш ефек-ні; 8.Економічність контролю - затрати п.б. адекватні ефекту від контролю.

29.Система фінансового моніторингу.

С-ма фін. моніторінгу являє собою розроблений на підп-ві мех-зм постійного спостереження за пок-ками фін-ї дія-ті, що контролюються, визн-ня розмірів відх-нь факт-х пок-ків від план-х та виявлення причин цих відх-нь.

Етапи побудови с-ми: 1). Побудова с-ми інфор-них звітних пок-ків по кожному виду фін-го контр-га на основі даних фін-го та упр-го обліку; 2). Розробка с-ми узаг-них пок-ків, що відоб-ть факт-ні рез-ти досягнень, що передбачені кіл-ними стандартами контролю, забезп-ся повна відп-ть кіл-них пок-ків та аналіт-х пок-ків; 3). Визн-ня стр-ри та пок-ків форм контрольнх звітів викон-ців. Форма станд-ного контрольного звіту викон-ця диференціюється в залеж-ті від змісту доведеного йому бюджету; 4). Визн-ня контрольних періодів по кожному виду фін-го контр-га та по кожній групі пок-ків; 5). Встан-ня розмірів факт-х відх-нь рез-тів пок-ків, що конт-ться від встан-них стандартів; 6). Вияв-ня осн-х причин відх-нь факт-х рез-тів пок-ків. Що контр-ся від встан-х стандартів.

30.Формування системи алгоритмів дій по усуненню відхилень значень фактичних фінансових показників від нормативних (планових).

Форм-ня с-ми алгоритмів дій є заключним етапом фін-го контр-гу. Вкл-є такі три алгоритми: 1) "Нічого не здійс-ти”- передб-ться в тих випадках, коли розмір негативних відх-нь значно нижче ніж передбачений критичний критерій; 2) "Ліквідувати відх-ня”- процедура пошуку та реал-ції резервів по забезп-ню викон-ня цільових, план-х чи норм-х пок-ків. При цьому резерви розгл-ться в розрізі різном-х аспектів фін-ї дія-ті ті окремих фін-х оп-цій; 3) "Змінити с-му планових чи норм-х пок-ків”- застосовується тоді, коли можл-ті норм-ції окремих аспектів фін-ї дія-ті обмежені чи відсутні. По рез-там виносяться пропозиції по коректировці с-ми цільових страт-х норм-вів, пок-ків фін-х планів чи бюджетів.
Реферат на тему: Система забезпечення фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.