Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

Психологія спілкування (лекція)

Психологія спілкування

1. Соціально-психологічні фактори конструктивного спілкування.

2. Психофізіологія спілкування.

3. Вербальні засоби впливу.

4. Способи впливу на свідомість.

1. Соціально-психологічні фактори конструктивного спілкування

У діловому спілкуванні варто враховувати закономірності, що визначають процеси міжособистісних взаємин. До них відносять наступні закономірності:

I. Залежність сприйняття людьми зовнішніх впливів від розходжень їхній психологічний структур (закон невизначеного відгуку).

II. Неадекватність відображення людини людиною

Ларошфуко:"... легше познати людей взагалі, ніж одну людину".

• людина занадто складна;

• людина усвідомлено і неусвідомлено захищається від спроб розкривати його особливості і можливості;

• нерідко людина не може дати про себе інформацію просто тому, що не знає себе.

III. Неадекватність самооцінки. Спробам оцінити себе заважають ті ж обмеження, що й у випадку аналізу інших.

IV. Розщеплення змісту інформації. Причини:

1. Різне тлумачення інформації, викликане алегоричними можливостями мови.

2. Розходження в утворенні, інтелектуальному розвитку, потребах і психічному стані що спілкуються.

V. Самозбереження (збереження особистого статусу, особистої заможності, власного достоїнства).

VI. Компенсації. Недолік одних якостей свідомо чи несвідомо компенсуються іншими.

У цьому зв'язку доцільно засвоїти важливість наступних елементів конструктивного спілкування:

1. Розуміння цілей, задач, смаків, надій, психологічного стану партнера.

2. Установка на організацію відповідних відносин.

3. Здатність до моделювання особистісних особливостей партнера по спілкуванню.

4. Частіше ставте себе на місце опонента, особливо в ситуаціях, коли Ваші дії торкаються його інтереси.

5. Довірчість мовної комунікації.

Умови довірчості

а) відкрита демонстрація своїх намірів;

б) прояв теплоти і доброзичливості стосовно партнера;

в) ділова компетентність;

г) переконливі манери;

д) усунення непорозуміння.

Конструктивності ділового спілкування найчастіше заважають різноманітні комунікативні бар'єри. До них відносяться:

Соціальні бар'єри: політичні (червоні і білі), релігійні (гугеноти і католики), корпораційні (МВС і СБУ) і т.д. Вони породжують нерозуміння, підозрілість, що ведуть до блокування міжособистісного спілкування.

Етнокультурні бар'єри: національно-культурні особливості, що сильно впливають на сприйняття інших народів. Свої традиції і звички сприймаються як норма, їхня відсутність в інших - як недолік.

Психологічні бар'єри:

а) індивідуальні особливості, сором'язливість (замкнутість, нерішучість, сором'язливість, конфліктність, настирливість, нісенітність і ін.);

б) психологічні відносини що спілкуються (взаємна симпатія, ворожість, несумісність і ін.);

в) відсутність необхідних навичок спілкування.

Причини непорозуміння:

1. Схильність не говорити того, що дійсно думають і хочуть.

2. Соціальна небажаність сказаного. Прагнення говорити те, що здається доцільним у даній ситуації, а не те, що в дійсності хотіли б повідомити.

3. Невгамовне бажання говорити самим, невміння слухати інших.

4. Прагнення слухати інших не з метою почути, а з метою оцінити що говорить.

Причини невміння слухати:

1. Відставання слова від думки.

2. Прагнення дати співрозмовнику бажаний для нього відповідь.

3. Невміння миттєву критику інформації підкорити її змістовному розгляду.

4. Зіткнення з інформацією, що погано розуміється.

5. Антипатія до того, хто говорить.

Значимі фактори впливу

1. Оцінка значимості, авторитетності, бажаності і т.д. особистості суб'єкта з боку об'єкта впливу.

2. Ціль, що переслідує суб'єкт, роблячи вплив:

· значимість для обох;

· привабливість;

· досяжність;

· доцільність.

3. Засоби, що використовуються для впливу.

4. Способи впливу.

2. Психофізіологія спілкування

Необхідна умова ефективної комунікації: аналогова відповідність переданої і сприйнятої інформації.

Ефективним спілкуванням може бути тільки тоді, коли пряма і зворотна процедури забезпечують точну передачу аналога. Відомі два типи аналогової інформації:

моноканальна, обумовлена інтонацією, темпом, позою, подихом, тембром голосу (керується правою півкулею);

- стереоканальна, обумовлена рухом правої чи лівої руки, почервонінням, мімікою обличчя.

Кожен індивідуум, аналізуючи свій життєвий досвід, здатний формувати аналоги трьох типів чи у трьох модальностях:

візуальної (інформація - це комплекс зорових образів);

аудиальної (інформація – комплекс звуків);

кінестетичної (комплекс відчуттів – смак, дотик, нюх і ін.)

Кожний з нас здатний передавати інформацію, використовуючи візуальну, аудиальну і кінестетичну модальність.

Цілком закономірно виникає питання: "Як можна визначити модальність внутрішнього процесу партнера по комунікації?"

В ефективних комунікаціях для цих цілей використовується кілька індикаторів визначення модальності.

Перший індикатор — словесні предикати (слова, що характеризують модальність внутрішнього процесу). Якщо комунікатор ДО1 говорить: "Уявіть собі...", те це означає, що він спочатку уявив собі образ, а потім перевів його в слова у візуальній модальності і при цьому він пропонує комунікатору ДО2 — "представити".

Візуальна, аудиальна і кінестетична модальності характеризуються специфічними предикатами.

Слова:

уявіть, бачиш, яка прекрасна, яскраво, красиво, прозоро, прекрасно, подивіться, мені здається, бачу і т.п. — характерні для візуальної модальності;

послухайте, співзвучно, голосно, тихо, хрусткий, логічно і т.п. — аудиальної модальності;

легко, почувати, важко, тепло, затишний, м'який, доторкатися і т.п. — кінестетичної модальності.

А от слово "всемогутній" є полімодальним (по цьому слову неможливо визначити модальність), оскільки для однієї людини сприймається візуально у виді образа, а для іншого, як відчуття сили, здатної принести щастя.

Таким чином, по словесних предикатах Ви можете визначити модальність внутрішнього процесу, що відбуває в партнері по комунікації.

Другий індикатор визначення модальності – очні сигнали доступу (ГСД) до внутрішнього процесу партнера.

В ефективних комунікаціях крім ГСД і предикатів використовуються додаткові індикатори визначення модальності внутрішніх процедур: жести рук, темп мови, інтонація голосу, хода (див. табл. 8.1)

Таблиця 8.1

Індикатори визначення модальності

ІНДИКАТОР

МОДАЛЬНІСТЬ

візуальна

аудиальна

кінестетична

1. Очні сигнали доступу

Вгору прямо

Вгору ліворуч

Вгору праворуч

Прямо перед собою

Направо

Наліво

Вниз направо

Вниз прямо

Вниз наліво

(опис з боку того, хто спостерігає)

2. Модальні предикати

Уявіть

Ярко

Видимо

Перспектива

Прозоро і т.д.

Співзвучно

Послухайте

Голосно

Логічно і т.д.

Легко

Відчуваю

Трудно

Зручно и т.д.

3. Жести рук

На рівні обличчя

Вище пояса

Нижче пояса

4. Темп мови

Прискорений

Рівний, розмірений

Уповільнений

5. Інтонація голосу

Підвищена

Монотонна

Понижена

Якщо модальність свого внутрішнього процесу Ви здатні приладити під процес, що відбувається в партнері, то тим самим Ви здатні настроюватись в будь-якій ситуації на аналогове сприйняття свого партнера, що і потрібно для ефективної комунікації.

3. Вербальні засоби впливу

До вербальних засобів впливу відносять:

1. Зміст слів. Змістовність мови (насиченість інформацією) найчастіше залежить від компетентності того, хто говорить, і від його уміння діяти словами "не для слуху, а для ока" (Станіславський).

Впливати змістом - значить упроваджувати свої представлення у свідомість партнера.

Причини порушення логічності мови:

· алогізм - зіставлення непорівнянних понять;

· підміна поняття в результаті неправильного слововживання;

· невиправдане чи розширення звуження поняття;

· нечітке розмежування конкретних і абстрактних понять.

Логічність мови

Логічні закони

1. Закон тотожності – предмет думки у межах одного роздуму повинен залишатись постійним (одне знання про предмет не замінювалось іншим)

2. Закон протиріччя – не можуть бути одночасно істинними два висловлювання, одне з яких що-небудь стверджує про предмет, а інше заперечує те ж саме у той же самий час.

3. закон виключеного третього – якщо є два суперечливих судження про предмет, то одне з них істинне, а інше неправдиве, між ними не може бути нічого середнього

4. Закон достатньої підстави – для того щоб признати судження істинним, потрібно обґрунтувати свою точку зору, довести істинність пропозицій, що висуваються, послідовність та аргументованість висловлювань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Мал. 8.1 Логічні закони мови.

2. Емоційний окрас голосу (модуляція). Важливе уміння знайти переконливі інтонації:

· • багаті інтонації фарби голосу;

· • виразність;

· • контрастність;

· • використання всього діапазону голосу.

3. Дикція - уміння вірне і чітко вимовляти слова.

4. Енергійна артикуляція: розподіл фрази на мовні такти, виділення ударних слів. Глухонімі «читають» по губах.

5. Спеціальні засоби впливу:

· пауза;

· зниження, підвищення, посилення, ослаблення звуку;

· темп мови.

Вони застосовуються:

· ними виділяються ударні слова;

· для виділення частини картини її обмежують паузами;

· для показу великим планом сповільнюють темп;

· щоб зробити "світлої" - підвищують голос;

· щоб віднести деталі до фону - прискорюють темп мови.

Вплив на людину - це вплив на роботу, що відбувається в його свідомості, для того, щоб вона протікала так, як потрібно суб'єкту.

Різноманіття елементів свідомості і його функції визначають різноманіття способів впливу на нього.

4. Способи впливу на свідомість

(у випадку позитивного результату яких, партнер сам, зі своєї ініціативи, змінить відповідним чином своє поводження.)

Таблиця 8.2

Спосіб впливу на свою свідомість, поводження

Елемент свідомості – об'єкт впливу

Характеристика

Особливості впливу

Увага

"Прохідна будка" свідомості. Привертання уваги - початок будь-якого впливу.

Усякий психологічний вплив зводиться, по суті, до зміни напрямку уваги. Види: 1. спеціальні зусилля 2. зусилля по ходу впливу для максимальної концентрації на суті.

Емоції,
почуття

Багатобічні, мінливі, мимовільні. Вони результат. реєстрації чи відповідності невідповідності справи інтересам людини

Мають властивості переходити, переростати у волю. Почуття роблять більш явними інтереси, формують і зміцнюють волю. Вплив на почуття - це нагадування людині про її інтереси.

Уява

Воно будує картини (образи) у свідомості за асоціаціями, які обумовлені: - суб'єктивними інтересами людини - об'єктивними зв'язками явищ.

Впливаючи на уяву - спосіб підштовхнути людину на шлях визначених асоціацій. За допомогою "підкинутих" натяків людина "домальовує" образ, що впливає па почуття і мислення.

Мислення

Думка, знання судження, уявлення. поняття утворюють зв'язки (тимчасові, постійні, міцні і т.д.).

Вплив на мислення - це навчання. Його суть:

1. утворення постійних міцних зв'язків: 2. відхилення випадкових зв'язків. Домогтися розуміння - значить знайти, установити такі зв'язки, якими можна практично користатися - тобто визначити норми мислення партнера.

Пам'ять

Пластичність кори головного мозку, завдяки якій минуле відбивається у свідомості і зберігається. "Скарбничка".

Вплив на пам'ять - спонукання партнера або виділити дещо з "скарбнички", або прийняти в неї щось коштовне. "Розвідка" перед головним ударним впливом.

Таблиця 8.3

Спосіб впливу на свідомість, що
претендує на негайну зміну партнера

 

Характеристика

Особливість

Воля

Її влада стосується початку (чи імпульсу до дії) і кінця; чи посилення ослаблення дії - але негайно і покірно.

Це категоричний вплив. Не думай, не міркуй, не сумнівайся, роби. Воно як би ігнорує у свідомості партнера всі його властивості і здібності, крім керівництва дією. Використовується в разі потреби негайного результату при гострому дефіциті часу і ресурсів.

Якщо Ви об'єкт впливу з боку партнера – насторожиться і приготуйтеся до відображення атаки.

Таблиця 8.4

Прийоми впливу на свідомість

Прийоми, що часто уживаються партнером

Частина свідомості, на яку відбувається спроба впливу

Звати

Увага

Схвалювати

Почуття (покращити, укріпити впевненість)

Докоряти

Почуття (повернути до осмислення інтересу)

Попереджувати, дивувати

Уява

Впізнавати, стверджувати

Пам'ять

Поясняти, звільнятися

Мислення

Прохати, наказувати

Воля

Наказувати та попереджати = загрожувати

Воля та уява

Наказ + дорік = лаяти

Наказ + схвалення = підкупати

Воля та почуття

Схвалювати + дивуватись = лестити

Почуття та уява

І т.п. різних комбінацій нараховується більш 50.

Попереджений - значить збройний. Думаєте над способами впливу на партнера - вже добре, тому що завантажуєте й активізуєте свою раціональну півкулю. Вам легше зберегти спокій.

На практичних заняттях розвиток навичок спілкування в життєвих ситуаціях ефективний аналіз дослідів А.А. Бодальова по сугестивності при сприйнятті людиною людини.

Опис дослідів А.А. Бодальова

Групі дорослих випробуваних були по черзі показані фотографії молодої людини і літнього чоловіка. Випробувані, що бачили кожну з фотографій протягом п'яти секунд, повинні були словесно відтворити вигляд людини, яку вони тільки що бачили. Показ фотографій супроводжувався настановою-характеристикою зображених на них обличчя. Установками, що передували показу фотографії, були: «злочинець», «учений», «письменник», «герой». От різні словесні портрети літньої людини, що свідчать про значний вплив установки на сприйняття випробуваних.

"Людина років шести десяти, лисий, з цигаркою в руці. Риси обличчя великі, правильні. Голова велика, чоло високе і широке, справжнє чоло вченого. Погляд і вираження обличчя вченого говорять про те, що він напружений і болісно вирішує якусь проблему” (автор "портрета” А Установка – учений).

"Дуже вольове обличчя. Очі, що нічого не бояться, дивляться спідлоба. Губи стиснуті, почувається щиросердечна сила і стійкість. Вираження обличчя горде.” (автор "портрета” В Установка – герой).

"Портрет чоловіка приблизно 50-53 років. Відкрите обличчя, великі риси. Дуже виразні очі, які звичайно бувають у розумних, проникливих людей. Портрет письменника... Мені здається, що це обличчя людини, що любить дітей і пише для них. Судячи з невимушеного виду, він звик позувати, напевно, це відомий письменник. Ще раз хочеться підкреслити, що найбільше запам'ятовуються в портреті ока. Людина з такими очима, повинне бути, добре знає і любить життя, людей...” (автор "портрета” М Установка – письменник)

"Цей звірюга зрозуміти щось хоче. Розумно дивиться і без відриву. Стандартне бандитське підборіддя, мішки під очима, фігура масивна, старіюча, кинута уперед ”(автор "портрета” Д Установка – злочинець)

Використана література:

1. Клівець П.Г. Менеджмент: теорія і практика. – Д.: Вид-во ТОВ "Баланс-Куб”, 2006.
Реферат на тему: Психологія спілкування (лекція)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.