Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

Основні поняття теорії керування (лекція)

Основні поняття теорії керування

1. Сутність керування.

2. Процеси, методи і принципи керування.

3. Система керування

1. Сутність керування

У цій темі приводяться основні поняття і категорії теорії керування, прийняті у вітчизняній літературі, що дозволить адаптувати їх, привести до змістовної єдиної основи з термінологією, прийнятої в менеджменті. Це необхідно для плідного засвоєння курсу і підтверджується думкою, висловленої Р.Декартом: "Визначайте слова, і ви позбавите світ від половини непорозумінь". Випливаючи цьому принципу, визначимо спочатку, що таке "поняття" і "категорія”.

ПОНЯТТЯ - це думка, що відбиває в узагальненій формі предмети і явища дійсності і зв'язку між ними за допомогою фіксації їх загальних і специфічних ознак.

КАТЕГОРІЯ - це більш загальне, фундаментальне поняття, що відбиває найбільш істотні, закономірні зв'язки і відносини реальної дійсності і пізнання.

Сутність керування, його суб'єкт і об'єкт

Вихідним моментом у наших міркуваннях є представлення про людину, що випробує потребу в чомусь (їжа, укриття, знаряддя і т.п.). Якщо зустрінутий предмет не відповідає потреби (горіх укладений у шкарлупу, навіс не захищає від дощу) і т.д.), тобто дві можливості перебороти утруднення: а) змінити потребу; б) змінити (перетворити) предмет, що зустрівся, чи ситуацію. Перший шлях може привести до деградації, у всякому разі, він не сприяє розвитку.

Другий шлях вимагає дій по перетворенню реальності, що вимагає визначених можливостей і здібностей до перебудови самих образів реальності. І насамперед здатності не просто розрізнити конкретний і бажаний предмет, а уміння умоглядно (до початку реальної преосвітньої дії) видозмінити цей образ (предмет), переконструювати його. Таке перетворення представлень із запам'ятовуванням майбутніх дій називається ЦІЛЬОПОЛОГАННЯМ. Воно дозволяє керувати преосвітніми діями (працею), спрямованими на таку зміну об'єкта діяльності, у результаті якого з'явиться новий предмет, що відповідає образу бажаного.

Схема вищевикладеного зображена на мал. 2.1.

Ускладнимо ситуацію, представивши собі людини, що або утомився, або допустив збій, помилку, або не знає способу наступного досягнення поставленої мети. Отже, у силу якихось причин вихідний матеріал перетворився в проміжний продукт. При продовженні діяльності він стане вихідним для одержання кінцевого результату. З'явилося два процеси замість одного, хоча не змінилися ні засоби, ні спосіб їхнього застосування. У результаті передачі діяльності вийшов найпростіший варіант "конвеєра". Оформилося випадково виникле розщеплення процесу праці, і кожен діяч одержав свою норму, діяльності. Але в результаті появи цих двох нових нормативних змістів ми все рівно не утрачаємо вихідну норму і досягаємо поставленої цілі.

Існує багато варіантів появи нової діяльності. Наприклад, мається не один, а кілька базових процесів. При цьому кінцевий продукт утвориться сполученням декількох різних продуктів (зборка). При великих обсягах виробництва потрібно рівнобіжне виготовлення окремих частин продукту в різних цехах і їхнє з'єднання в єдиний у складальному цеху. Далі, щоб забезпечувати нормальне протікання процесів, потрібно особлива діяльність по відновленню зношених засобів виробництва, вибір режимів роботи. Так з'являються нові функції - обслуговування, забезпечення, координація й ін. Сама трудова діяльність у міру ускладнення неминуче веде до виникнення нових своїх видів. А необхідність їхнього постійного виконання стає обов'язком-функцією. Устояні, спеціалізовані функції - координація, планування, контроль і ін.

Звідси випливає розуміння сутності керування, що є невід'ємною частиною всякої складної, спільної праці. "Усякий безпосередньо суспільна чи спільна праця має потребу в більшому чи меншому ступені в керуванні, що встановлює погодженість між індивідуальними роботами і виконує загальні функції, що виникають з руху усього виробничого організму на відміну від руху самостійних органів...

...Окремий скрипаль сам керує собою, оркестр має потребу в диригенті" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-і изд. Т. 23. С. 343).

КЕРУВАННЯ - це:

- складова частина всякої спільної праці;

- цілеспрямований, систематичний вплив на організації, групи людей і окремої людини в процесі їх спільної трудової діяльності і виконання загальних функцій;

- область професійної діяльності людей організаторського характеру;

- мистецтво, засноване на специфічних знаннях, навичках і уміннях;

- наука, що має свій предмет і методи вивчаюча відносини в процесі спільної діяльності.

У широкому розумінні ОБ'ЄКТ - це те, на що спрямовано дію. Під об'єктом керування розуміють організацію групу людей, виробничу, технічну систему), на яку спрямований вплив керуючого суб'єкта.

Суб'єкт керування являє собою носія управлінських функцій, повноважень, реалізованих відповідно до визначених правил, нормами поводження. Останні випливають із суті відносин суб'єкта й об'єкта керування. Поява відносин усередині суб'єкта означає, що сформувався новий об'єкт керування. Тому в складних системах відбуваються діалектичні переходи, перетворення суб'єкта й об'єкта керування у свою протилежність.

Помітимо, що сама позиція суб'єкта керування, що знаходиться як би над самим виробничим процесом, коли потрібно опосередковане включення і вплив, а не пряма трудова участь у самім перетворенні предметів, підштовхує конкретних виконавців управлінських функцій до їхнього відокремлення, множенню і закріпленню у виді посад. Звідси тенденція до роздування управлінського апарата, властива всякої суспільно-економічної формації.

При проектуванні нових структур у системах керування варто йти не від сформованих представлень, а від життєво необхідних функцій управлінського забезпечення виробничих процесів. При раціоналізації діючих структур керування необхідно діяти за принципом "бритви Оккама". Цей середньовічний чернець у своїх філософських міркуваннях призивав не множити сутності понад їхню необхідність і відтинати все зайве. Повною мірою це відноситься до роздутих структур суб'єкта керування, тобто його апарату.

УПРАВЛІННЯ

(значення)

…недооцінка важливості управління призводила до помилок у економічній політиці, у організації управління та планування, спороджувала вільні волюнтаристичні рішення, акти голого адміністрування, киданням у крайнощі, захопленням недостатньо обміркованими реорганізаціями.

УПРАВЛІННЯ

(головна ціль)

…забезпечення повного достатку та вільного всебічного розвитку усіх його членів

УПРАВЛІННЯ

(кінцева ціль)

…уся система управління повинна бути націлена на збільшення внеску кожного ланцюжка народного господарства у досягнення кінцевої мети – найбільш повного задоволення потреб суспільства.

УПРАВЛІННЯ

(завдання)

ü забезпечення доцільного розділення виробничого процесу на спеціалізовані операції;

ü узгодження цих операцій;

ü узгодження різних видів праці;

ü забезпечення безперервності процесу виробництва на різних його етапах;

ü встановлення та підтримка відповідних відносин між людьми у процесі виробництва;

ü контроль за діяльністю людей.

ГОЛОВНЕ
ЗАВДАННЯ

Підвищувати ефективність використання ресурсів, забезпечити шляхом організації гладкої та чіткої діяльності колективів людей ефективне використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів для досягнення визначеної мети при найменших витратах матеріальних засобів та людської енергії – досягнення мети при оптимальному використанні ресурсів.

УПРАВЛІННЯ – ЦЕ

(поширене визначення)

- складова частина будь-якої спільної (колективної) праці;

"Будь-який безпосередньо суспільний або спільний труд потребує в тій чи іншій мірі управління, яке встановлює узгодженість між індивідуальними роботами та виконує загальні функції, які виникають з руху його самостійних органів” (К. Маркс);

- область професійної діяльності людей; особлива людська діяльність керівного організаторського характеру, здійснювана у рамках колективної праці.

УПРАВЛІННЯ

(коротке визначення)

Управляти – значить вести підприємство до його мети, виймаючи максимум можливості існуючих ресурсів (А. Файоль);

- цілеспрямована, систематична дія на колективи людей та окрему людину у процесі їхньої спільної (трудової) діяльності та виконання загальних функцій;

- мистецтво та наука: не тільки професійна діяльність людей, але й спеціальна наука, яка має свій предмет і методи досліджень, та виробляє та теоретично систематизує знання про управління.. Її ціль – опис, пояснення та передбачення процесів і явищ у сфері управління. Управління як наука пояснює світ у аспекті управління трудовими колективами.

2. Процеси, методи та принципи управління.

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ

(зміст)

- це послідовне здійснення розробки та прийняття рішень, організація виконання прийнятих рішень та контроль виконання ходу робіт;

ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

- конкретний вид управлінської діяльності, для здійснення якої застосовують спеціальні прийоми і способи, а також відповідна організація робіт.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ:

Організація, координація, планування, мотивація, контроль.

До числа основних функцій європейські школи відносять рішення.

Пам'ятайте!

Головним є не та чи інша функція управління, а творча аналітична праця під час виконання усіх функцій управління, що потребує застосування наукових методів (прогнозування, аналізу та відбору проблем та ін.), постійної уваги керівника, добре відпрацьованої технології управління, надійної та своєчасної інформації. Функції управління потребують, щоб людина робила те, що більшість не любить робити: думати, писати, користуватися впорядкованими процедурами, примушувати працювати інших, стимулювати до кращої роботи, карати, заохочувати, тримати себе у руках та ін. Але як і що б не робив управлінець, він прийме рішення про дії на основі інформації про ситуацію.

ІНФОРМАЦІЯ

- це предмет управлінської праці, поняття, яке вміщує обмін відомостями (даними) між людьми, людиною та автоматом, автоматом і автоматом.

РІШЕННЯ

- це продукт діяльності будь-якого управлінця.

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

- це прийоми, способи, а також порядок (послідовність, регламент) виконання процесу управління.

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

- це сукупність прийомів впливу на колективи людей та окрему людину у процесі їхньої спільної (трудової) діяльності. МУ є засобом досягнення цілей управління

 

Розрізняють групи методів управління:

- адміністративні (організаційні);

- економічні

- виховательські (соціально - психологічні).

ТЕХНІКА В УПРАВЛІННІ

ТЕХНІКА УПРАВЛІННЯ

Є засобом праці, що полегшує працю людей, підвищує її продуктивність, допомагає їм вирішувати найрізноманітніші, у тому числі і управлінські завдання.

- спеціальні прийоми, способи, засоби, технології та методи, що визначають рівень кваліфікації управлінця.

МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ

ЛЮДИНА У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Персоніфікована, оспособлена особистістю управлінця, техніка

управління.

Є об'єктом та суб'єктом управління. Управління починається та закінчується людиною! Людина є головним учасником виробничого та інших процесів, основною виробничою силою, від раціонального використання якої у значному ступені залежить результат праці.

ПАМ'ЯТАЙТЕ!!!

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІЇ УПРАВЛІННЯ Є ЗАСОБАМИ АНАЛІЗУ МИСЛЕННЯ РІЗНИХ ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ!

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

Принципи управління формувалися засновниками різних шкіл наукового управління. Відомі 14 принципів Файоля (1841 – 1925), 12 принципів Г. Емерсона (1853 – 1931), 5 принципів Ф. Тейлора (1865 – 1915). Акцент робився на організацію виробництва, праці і "вторинною” була мотивація робітників. Тоді як 14 принципів А. Файоля відносяться до управління перш за все персоналом. В решті решт, окремо стоять 5 принципів М. Вебера (1865 – 1915), які стали основою школи "адміністративного управління”.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

- це основоположні тезиси, які виражають головний зміст та спрямованість наукової і практичної діяльності.

У соціалістичній, централізованій економіці діяли такі принципи:

Принцип демократичного централізму. Основний його зміст полягає у вимаганні поєднання централізованого управління з широкими правами ініціативою органів управління на місцях.

Принцип партійності управління. Основний його зміст полягає у вимаганні забезпечити рішення будь-якого господарчого питання з класових, партійних позицій.

Принцип наукової обґрунтованості. Основний зміст цього принципу полягає у вимозі, щоб усі управлінські дії здійснювалися на базі застосування наукових методів та підходів, виходячи з всебічного обліку ресурсів суспільства та досягнутого рівня розвитку.

Принцип єдності (поєднання) інтересів суспільства, колективу та особистості, але з пріоритетом інтересів суспільства.

Ці принципи були політизованими та звалися "ленінськими”

1. Система управління

Деідеологізована теорія управління розглядає об'єкт управління як систему та виокремлює такі основні принципи: системність, ієрархічність, наявність зворотного зв'язку, необхідна різноманітність, цілісність та ін.

ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

- це організація (підприємство, фірма, група людей), яка розглядається як

система (соціотехнічна система), що має ряд підсистем та елементів, які поєднуються та взаємодіють певним чином. Уявлення про це дає малюнок 2.1.

СУБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

- структура, підрозділ, група або керівник, які впливають на об'єкт для того, щоб досягти встановленої мети.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

Це організаційна сукупність:

ü Спеціалістів, об'єднаних у органи управління, які здійснюють та забезпечують управління з використанням сукупності методів у процесі управління;

ü Організаційної та обчислювальної техніки, що використовується при управлінні;

ü Зв'язків між елементами системи, які встановлюються способами взаємодії та потоками управлінської інформації;

ü Документообігу, необхідного для виконання завдань та обов'язків, що розподілені між органами управління для досягнення цілей, встановлених для організаційної системи.

Оскільки визначальним елементом системи управління є люди, то основоположними у ній є відносини між цими людьми, тобто управлінські відносини.

 

 

 

 

Система управління

(суб'єкт)

Постачальники

 

Запаси

Структура

Виробництво

(об'єкт)

середовище

Зовнішнє

Економічні

Політичні

· Інформація

Інформація

· НТП

Соціальні

Сировина

Матеріали

Обладнання

Інструмент

Енергія

· Персонал

Фінанси

Продукція

Послуги

Обслуговування

Інвестиції

Відповідальність

Фінанси

 

Відрахування

Мал. 2.1. Підприємство як система

ФАКТОРИ

ФАКТОРИ

 

СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

- це форма системи управління, спосіб організації елементів системи, які визначаються сукупністю стійких зв'язків між ними та забезпечують цілісність системи, збереження її основних властивостей при різних внутрішніх та зовнішніх змінах.

Розрізняють поняття: структура системи управління, структура організаційної системи та структура системи виробництва. Виокремлюють різні види структур:

ü лінійна;

ü функціональна;

ü лінійно – штабна;

ü програмно – цільова;

ü матрична;

ü дивізійна та різні їхні модифікації

Організація типу зірка

Організації такого типу перебудовуються біля невеликої кількості важливих клієнтів: усе тут спрямовано на задоволення їхніх потреб. Компанія – "зірка” може навіть знаходитися на території замовника та залучати колишніх його співробітників до власних проектів. Більшість співробітників такої організації займається розповсюдженням, а кількість експертів, що їх обслуговують, та адміністративних працівників є достатньо обмеженою. Організаційні зміни та прийняття рішень, як правило, синхронно залежать від процесів у компанії замовника, хоча остання може розраховувати також і на те, що компанія – супутник, навпаки, буде стимулювати процеси внутрішньоструктурної та технічної інновації, які достатньо почати без допомоги із зовні. Організаціями типу "зірка” часто стають інформаційні партнери, наприклад "Perot System”, що обслуговує "F1 Group”.

Рутинні рішення приймаються працівниками безпосередньо, виходячи з ситуації, окрім того, вони звітують центру, який розробляє загальну стратегію.

Безмежні організації

У компаніях такого типу зникає межа між власною діяльністю та діяльністю партнерів компанії – постачальників та покупців. "Безмежні організації” здійснюють свої операції за допомогою сіті експертів – субпідрядників, котрими, головним чином, є менші фірми та наймані незалежні підприємці; поширена практика утворення спільних підприємств з компаніями замовників аж до тимчасового передоручення останнім керівництва власним персоналом. "Безмежна організація” зберігає свою цілісність лише завдяки тому, що займає чітко визначене місце на ринку та діє зовні тієї ланки тільки у партнерстві з подібними організаціями. Компанії такого типу спеціалізуються у сфері управлінського консалтингу. Середовище усередині них є прагматичним, утворюється на крайньому індивідуалізмі та надто залежить від особових взаємовідносин.

Підхід до прийняття рішень тут дуже дисперсійний: робітники повинні робити це або самостійно, або ж звертатися по допомогу деяких використовуючи власні зв'язки усередині організації.

Амебоподібні організації

"Амеби” швидко розростаються та інстинктивно діляться, як тільки відчувають, що контакт з замовниками починає зникати. Організацій такого типу повністю зорієнтовані на покупця та різноманітні новації. Кожен з співпрацівників має шанси стати автором власного шоу – надання широких повноважень з часом переростає у створення нових структур та систем. Такі організації характеризуються певною дезорганізацією (особливо у непринципових питання менеджменту) – вони рідко знаходяться у статичному стані, а тому їм просто не вистачає часу привести усе до ладу. Як правило, амебоподібною буде молода активна компанія, яка працює на ринку високих технологій.

Прийняття рішень у такого роду організаціях може здатися хаотичним, але воно завжди виключно швидке та ефективне, оскільки у системах їхньої звітності фактично відсутня неточна інформація. Але "амеби” можуть зіткнутися зі значними проблемами, якщо будуть зростати занадто швидко, не розділюючись при цьому, - рівні відповідальності усередині них переплутаються, і їхні менеджери вже не зможуть покладатися на власний підприємницький інстинкт.

Організації типу хімічного розчину

Організації типу хімічного розчину відрізняються від безмежних організацій тим, що останні мають все ж таки чітку організаційну структуру, оперативні коридори, у яких працівники мають достатню ступень свободи, щоб приймати рішення. В організаціях типу хімічного розчину, здається, нічого чітко встановленого немає зовсім. Головною двигтючою силою, далеко зовні меж бачення вищого керівництва, є змінна за складом група, працююча над різними проектами. Жодна їхня робота не є постійною; зміна обставин, яке залежить від змін потреб замовника, нові ринкові можливості чи яка інша внутрішня мотивація може призвести до утворення чи розпаду таких груп, які навіть не завжди бувають помітні. Працювати за таких умов перспективно, але не спокійно та психологічно важко (часто працівникам здається, що жодна річ не доводиться до кінця), однак віддача та швидкість прийняття рішень призводять до швидкого зростання та високих прибутків як безпосередньо для самих компаній , так і для людей, котрі в ній працюють.

Організації типу хімічного розчину – це, як правило, величезні компанії, які переживають період стрімкого зростання або трансформації внутрішнього середовища. Процес прийняття рішень у них є результатом внутрішніх хімічних реакцій та протікає за умов, коли працівники стають то керівниками, то підлеглими, часто протягом того й самого ж дня, обмінюючись своїми ролями.

Віртуальна організація

Здається, найбільш радикальною структурною моделлю є віртуальна організація, яка у своєму найбільш радикальному вигляді зовсім не має жодної структури. Найулюбленіше поняття теоретиків менеджменту віртуальної організації має декілька значень. Для одних воно просто означає можливості компаній, використовуючи новітні інформаційні технологій, надати можливість співробітникам у різних філіях, навіть на різних континентах, ефективно працювати разом.

Існує погляд, що завдяки використанню новітніх технологій, співробітник у найближчий час не буде мати потреби приходити у офіс, і зможе виконувати роботу безпосередньо вдома чи у будь-якому іншому офісі, тобто, він приєднається до віртуального суспільства, яке створили новітні технології.

В такий спосіб, компанія могли б позбавитися помпезних споруд своїх офісів, які складають величезну частину їхніх витрат, а співробітники зможуть працювати вдома або у офісі – супутнику. Поєднані комп'ютерними сітями, засобами електронної пошти, працівники звільняться від нестерпної офісної рутини. З іншого боку, організації можуть значно зекономити, бо зникне потреба утримання недешевих хмарочосів.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Особливість теми у тому, що в ній розкривається понятійний апарат управління. Теоретична насиченість лекції велика. Засвоювання змісту нелегке, оскільки можливість застосування активних методів навчання (АМН) обмежена. Найбільш реальне використання схематизації і графічних ілюстрацій.

На практичне заняття виноситься велике питання – організаційні структури управління. Формою проведення заняття може бути семінар. Розглянув різні види та типи оргструктур, слід зафіксувати їхні характерні риси та особливості. Схеми різних організаційних структур управління наведені вище.

Закінчити семінарське заняття рекомендується пропозицією учням про самостійне складання схеми структур управління відомих їм організацій. Наприклад: районного фінансового відділу, проектного чи науково – дослідницького інституту, підприємства, фірми, університету. Під обговорення схем підкреслити різниці між виробничою структурою (об'єкт) та структурою органа управління (суб'єкт). Для конкретизації обговорення можна використовувати питання:

ü Чим відрізняються дивізійні структури від регіональних , штабних?

ü Як забезпечується гнучкість, адаптивність структур управління?

ü Як проектуються та використовуються матричні структури?

Використана література:

1. Клівець П.Г. Менеджмент: теорія і практика. – Д.: Вид-во ТОВ "Баланс-Куб”, 2006.
Реферат на тему: Основні поняття теорії керування (лекція)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.