Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

Інформаційне забезпечення менеджменту (лекція)

Інформаційне забезпечення менеджменту

1. Сутність інформації.

2. Класифікація інформації.

3. Модель інформаційного процесу.

4. Ефективність передачі й обміну інформацією.

5. Первинний аналіз інформації.

1. Сутність інформації

Термін «інформація» є одним з найбільш розповсюджених, використовуваних у всіляких ситуаціях і областях діяльності. Звідси і відмінності в змістовному змісті, вкладеному в термін «інформація» фахівцями з кібернетики, астронавігації, семантиці й ін. Більшість керівників-практиків розуміють інформацію як сукупність даних, зведень, цифр. Змістовний зміст цього терміна міняється згодом. Досить нагадати, що на початку століття інформація визначалася як письмове прохання малоросійських гетьманів російському царю чи польському королю. Мабуть, у найбільш загальному змісті ІНФОРМАЦІЯ –ЦЯ ПОРУШЕНА ОДНОМАНІТНІСТЬ.

Якщо немає змін у стані чи об'єкта процесу, то немає і відповідної інформації. Якщо вони відбуваються, то міняються якісь параметри, про що сигналізують різні носії інформації, називані датчиками (звукові, цифрові і т.п.).

Таким чином, інформацію можна визначити як ЗВЕДЕННЯ, ЩО УСУВАЮТЬ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЗНАННЯ ПРО СТАН ОБ'ЄКТА, ПРОЦЕСУ, ПОДІЇ.

З погляду ролі в процесах керування інформація є предметом праці управлінського персоналу, що споконвічно сприймає зведення про стан керованої і керуючої систем, зовнішнього середовища, аналізує дані, приймає рішення і забезпечує введення коригувальних впливів.

2. Класифікація інформації

Різноманіття форм, видів, засобів передачі, обробки, збереження інформації вимагає їхньої класифікації, упорядкування. У залежності від критерію (точки зору) можна дати кілька класифікацій. Інформацію підрозділяють:

· за формою одержання (передачі) – візуальна, звукова, цифрова, знакова й ін.;

· джерелу одержання (передачі) – внутрішня, зовнішня;

· часу використання – постійна, тимчасова, оперативна, перспективна;

· ролі в керуванні – планова, звітна, директивна, нормативна;

· можливості використання: корисна, надлишкова, зайва.

Устоялися також представлення про носіїв інформації, засобах її збору, доставки, збереження, переробки. У практиці управлінської діяльності усе більшого значення набуває раціоналізація інформаційних потоків, швидкість обробки, приступність, наочність інформації, її надійність, адекватність, валідність і інші характеристики.

На малюнку 6.1 представлена класифікація інформації. Інформація класифікується за критерієм важливості

 

Інформація

За призначенням інформація може бути

Відкритою

Для службового користування

Секретна

Цілковито секретна

Цілковито секретна особливої важливості

Мал. 6.1 «Класифікація інформації»


 

3. Модель інформаційного процесу

Обмін інформацією поєднує різні суб'єкти відносин – держав і їхніх різних установ, до окремих працівників цих установ. Інформаційні потоки між підсистемами й елементами роблять саму систему дієздатної.

У процесі обміну інформацією можна виділити ряд елементів і етапів. Їхня структура представлена на мал. 6.2.

До елементів відносяться:

1. ВІДПРАВНИК – ініціатор повідомлення і його джерело.

2. КОДУВАЛЬНИК – сам відправник чи засіб перекладу інформації в сигнали, символи (знаки, букви й ін.).

3. КАНАЛ – засіб передачі інформації.

4. ПОВІДОМЛЕННЯ – узагальнена і закодована інформація.

5. ДЕКОДУВАЛЬНИК – засіб перекладу прийнятих сигналів у зрозумілу для одержувача форму.

6. ОДЕРЖУВАЧ – суб'єкт, що сприймає й інтерпретує інформацію.

Етапами (фазами) є:

1. Формулювання (сприйняття, осмислювання і переклад у знакову систему).

2. Вибір каналу передачі інформації.

3. Кодування, складання повідомлення.

4. Передача.

5. Декодування.

6. Обробка, аналіз.

7. Зворотний зв'язок.

Кожний з виділених елементів і етапів має свою специфіку. Кожний має свої слабкі місця, що уможливлює збої, неточності, перекручування інформації. Їх слід, по можливості, передбачати.

Наприклад, вибір каналу варто робити, виходячи з упевненості, що одержувач володіє таким же каналом, може прийняти і передати відповідну інформацію. Так, каналам передачі і прийому повідомлення може бути телефонний зв'язок, доступна і відправнику й одержувачу. Але ймовірна ситуація, коли на письмове повідомлення можна одержати відповідь по телеграфі.

Підкреслимо, що на кожнім етапі можливі перекручування, перешкоди і навіть утрата змісту переданої інформації. Типові перешкоди і перекручування показані на малюнку 6.1. під назвами елементів. Однак є одна загальна закономірність – у процесі спілкування визначальним є не зміст, а відчуття, тобто емоційний компонент.

4. Ефективність передачі та сприйняття інформації

Якість передачі і сприйняття інформації є необхідною умовою ефективності будь-яких управлінських впливів. Однак у процесах передачі інформації обов'язково присутні перешкоди. Частина з них мають фізичну природу (шуми, слабкі сигнали й ін.), інші викликані поганою організацією передачі (помилка у виборі каналу, чи носіїв способу кодування). Але більшість перешкод «виникає» у людях, що обмінюються інформацією.

Умовно це можна виразити так, як на мал. 6.3.

ЗАПАМ'ЯТАЙ:

Серед численних рекомендацій з підвищення ефективності обміну інформацією, можна перелічити деякі:

1. Перевірте готовність співрозмовника до спілкування.

2. З'ясуєте, чи збігаються семантичні коди (єдина «мова» спілкування).

3. Скорочуйте передатні проміжні ланки.

4. Великий обсяг інформаційного повідомлення поділяйте на частини.

5. Важливу інформацію дублюйте, передаючи по різних каналах.

ПЕРЕВІРЯЙТЕ ПРАВИЛЬНІСТЬ РОЗУМІННЯ ВСІХ КЛЮЧОВИХ МОМЕНТІВ, ЗАДАЮЧИ ПИТАННЯ.

Для цього використовуйте спеціальні ТЕХНІКИ РОЗУМІННЯ, докладно викладені в наступній темі.

5. Первинний аналіз інформації

Особливе місце займають методи збору і первинного аналізу інформації. Ці методи являють собою систематизацію прийомів, що зарекомендували себе,, способів, операцій. Серед них такі загальновідомі, як складання таблиць, карт даних, відомостей і т.п. Але специфіка управлінської діяльності вимагає чіткого ціле положення, а значить - виборчого пошуку інформації.

Наочний і ефективний метод збору і систематизації інформації запропонував Ішикава. Його діаграма «риб'яча кіста» представлена на мал. 6.4., де даний приклад виявлення комплексу можливих причин браку при офарбленні меблів.

Французький інститут керування рекомендує послідовність дій, що дозволяють збирати інформацію, аналізувати її і приймати рішення. Для цього треба послідовно відповісти на ряд питань, що допомагають осмислити конкретну проблему, причини її виникнення, способи і терміни дозволу (див .табл. 6.1.).

Таблиця 6.1.

ЩО?

(виникаюча ситуація)

ХТО?

(зацікавлена сторона)

ДЕ?

(причина)

ЯК?

(необхідні засоби)

КОЛИ?

(строки дій)

СКІЛЬКИ?

(вартість затрат)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

6. Нові інформаційні технології

В даний час інформація в самому широкому змісті є найважливішим стратегічним ресурсом, особливо в сфері економіки.

Особливе місце в ряді застосовуваних технологій займають найбільш сучасні, так називані нові інформаційні технології (НІТ). Існуючі інформаційні технології формально можна розділити на два великих взаємозалежних класи: програмно-математичні інструментальні засоби інформатизації, призначені для проектування сучасних НІТ, і прикладні – інформаційні технології, що забезпечують прийняття і підтримку рішень.

 

 

 

 

Інструментальні інформаційні технології

Більшість технологій, що складають цей клас, з'явилося практично одночасне зі створенням ЕОМ у виді спеціального і загального програмного забезпечення, операційних систем різного класу і призначення, пакетів прикладних програм. Ці технології, а також їх більш зроблені модифікації і зараз досить активно використовуються розроблювачами економічних інформаційних систем і докладно описані в науковій літературі. Зупинимося лише на інструментальних НІТ, що одержали поширення останнім часом. До їхнього числа можна віднести гіпертекстові технології, машинну графіку, телекомунікаційні методи доступу, САSЕ-технології, системи штучного інтелекту, мультимедіа, виникнення яких зв'язано, головним чином, з новими технічними можливостями засобів обчислювальної техніки. При створенні прикладних інформаційних систем має сенс спиратися тільки на ці більш зроблені технології, що дозволять вийти на сучасний рівень комп'ютеризації в економіці і на рівних влитися у світовий економічний простір.

Гіпертекстовий підхід дозволяє працювати з великими обсягами семантичної (понятійної) інформації у виді тексту, у якому маються виділені різним кольором фрагменти, що дозволяють вивчати текст у потрібному користувачу напрямку - гіпертексту.

Гіпертекст — форма організацій інформації, розділеної на фрагменти, для кожного з яких зазначені переходи до інших фрагментів із указівкою типу їхнього взаємозв'язку. Навігація в гіпертекстових масивах здійснюється в залежності від інформаційної потреби абонента і не визначається заздалегідь. Специфіка гіпертекстової технології полягає в тому, що користувач сам вибирає варіант створення чи вивчення нових знань у залежності від своїх індивідуальних здібностей, схильностей, рівня кваліфікації і підготовленості. Особливо корисна дана технологія, коли створюються нові соціально-економічні концепції і потрібно бути упевненим у тім, що нормативно-правові документи будуть у точності відповідати основним концептуальним принципам, підкріплюючи і розвиваючи їх. Об'єктно графічний гіпертекст дозволяє аналізувати документи з формованого інформаційного фонду на повноту, несуперечність і надмірність, одночасно виявляючи сфери, що вимагають додаткової регламентації.

Графіка. Говорячи про машинну графіку, слід зазначити, що в умовах ринку (як в Україні, так і в розвитих закордонних країнах) велика увага приділяється наукової візуалізації даних з метою наочного представлення наукових і комерційних результатів. Іноді ефективного ілюстративного матеріалу виявляється цілком достатньо, щоб наочно представити економічний і фінансовий стан об'єкта дослідження.

САSЕ- технології. Досвід проектування економічних інформаційних систем показує, що це логічно складна, трудомістка і тривала за часом робота. Це зажадало розробки програмно-технологічних засобів спеціального класу - САSЕ (Computer Aided Software Engeneering)-систем. САSЕ- системи дозволяють охопити процес розробки складних логіко-аналітичних моделей економічного комплексу в цілому. Вони засновані на методології структурного чи об'єктно-орієнтованного проектування і програмування, що використовує специфікації у виді діаграм чи текстів для опису системних вимог, зв'язків між моделями системи, динаміки поводження системи й архітектури програмних засобів.

 

 

 

 

Системи штучного інтелекту

Науково-практичний прорив в інформатиці привів до виникнення індустрії інтелектуальних систем. У цій сфері найбільш важливим і напрямком, що швидко розвивається, є розробка технологій, заснованих на знаннях. Використовуючи інформаційно-пошукові, розрахунково-логічні й експертні системи, користувач може виконувати доручені йому завдання, не виходячи за межі мови своєї предметної області.

Інтелектуальні інформаційно-пошукові системи дозволяють здійснювати пошук необхідних зведень у базах знань, вирішувати управлінські й економічні задачі. Експертні системи за допомогою накопичених знань про предметну область дозволяють розпізнавати і діагностувати складні процеси, приймати рішення, формулювати плани дій, висувати і перевіряти гіпотези. Прогрес систем штучного інтелекту має особливо важливе значення для розвитку інструментальних засобів проектування НІТ і може привести до нової комп'ютерної революції - революції знань.

Мультимедіа - це інтерактивна система, що забезпечує роботу не тільки з текстами і нерухомими зображеннями, але і з відео, що рухається , анімаційною комп'ютерною графікою, мовою і високоякісним звуком. Поява систем мультимедіа приводить до кардинальних змін у таких сферах, як бізнес, утворення й в інших сферах професійної діяльності, дозволяє відслідковувати індивідуальні запити світового ринку, створювати відеокаталоги продаваних виробів, комерційні бази, довідники, проводити ділові відеоконференції.

Прикладні інформаційні технології ринкової економіки

Для підтримки нових господарських механізмів повинні бути розроблені адекватні ринковим відносинам НІТ. Зокрема, у сучасних умовах змінам піддаються банківська й інвестиційна діяльність, удосконалюється оподатковування, з'являються нові види управлінської діяльності і суб'єкти ринку, що вимагає ефективних прикладних інформаційних технологій:

1. Банківські системи

2. Біржові технології

3. Технології менеджменту.

В умовах ринку новим змістом наповняються всі процедури виробничого менеджменту. Будь-яке виробництво зв'язане з потоками як внутрішньої, так і зовнішньої інформації. Серед різноманіття відомостей, що надходять, менеджеру для ухвалення рішення потрібні лише строго визначені, а всі інші являють собою інформаційний шум. Крім того, велика частина інформації виникає не там, де в ній бідують, тому для успішного рішення виникаючих задач великого значення набуває уміння перебороти цю дистанцію. Дозвіл проблеми комунікації впливає на швидкість надходження інформації і її своєчасність, що сприяє більш ефективній роботі підприємства. Це далеко не повне коло проблем виявляє необхідність побудови спеціальної керуючої інформаційної системи, що сприяє їхньому оптимальному рішенню. В даний час існує два основних підходи до побудови таких систем. Це МіS- системи (Маnаgемеnt Information Systems), що до потрібного моменту часу в "найбільш зручній формі з урахуванням загальноприйнятого принципу економічності надають необхідну для менеджера інформацію про минуле, сьогодення і майбутнє відповідно до виниклого ситуацією. Другий підхід базується на DSS-системах (Decision Support Systems), що орієнтовані на інтелектуальне забезпечення процесів прийняття рішень і ставлять своєю метою підтримку прийнятих рішень.

Принцип виборчого розподілу інформації припускає систематизацію інформації у відповідності з наступними вимогами:

· інформація повинна відповідати рівню керування, що виражається в її укрупненні й ущільненні при просуванні від нижнього до верхнього рівня;

· інформація повинна відповідати характеру менеджменту і відповідати сукупності цілей керування, тобто для кожного рівня керування дається інформація, що дозволяє виконати усі функції процесу керування. Наприклад, на стадії аналізу використовуються не тільки поточні, але і минулі і прогнозні дані, виконується порівняння фактичних величин із плановими і виявляються причини виниклих відхиленні.

Технології маркетингу. Комплексне вивчення інформаційних потоків маркетингу вимагає аналізу великих масивів зведень комерційного і статистичного характеру. Маркетингова інформаційна технологія - це сукупність процедур і методів, призначених для організації перспективних і поточних маркетингових досліджень.

Сучасний інформаційний ринок

У режимі звичайного семінару можна розглянути тему «Сучасний інформаційний ринок» і обмінятися думками про можливості Інтернет.

Сучасний інформаційний ринок включає три взаємодіючих області: - інформацію; - електронні угоди; – електронні комунікації.

В області електронних угод ринок інформації виступає безпосереднім елементом ринкової інфраструктури, область електронної комунікації знаходиться на стику з галуззю зв'язку, а інформація, відноситься до нематеріального виробництва.

Ринок електронних угод (операцій, transactions) включає системи резервування квитків і місць у готелях, замовлення, продажу й обміну товарів і послуг, банківських і розрахункових операцій.

На ринку електронних комунікацій можна виділити різні системи сучасних засобів зв'язку і людського спілкування: мережі передачі даних, електронну пошту, телеконференції, електронні дошки оголошень і бюлетені, мережі і системи вилученого діалогового доступу до баз даних і т.п.

Ринок інформації вважається найбільше що швидко розвивається у світі. Це свого роду «локомотив» розвитку економіки. Експансія Інтернет – технологій, їхня глобалізація є доказом цього явища.

ПРИКЛАД: Українська інформаційна корпорація JCS розвивається з початку 90-х років і має філії у всіх регіонах. Основна концепція JCS- орієнтація на зростаючу потребу в інформаційних технологіях, на створення інформаційних систем у великих фірмах. На черзі середні і малі підприємства, створення колективних інформаційних центрів. Основні стратегічні напрямки:

§ Рішення в галузі телекомунікації і передачі даних;

§ Надійність і підвищення рівня обслуговування клієнтів;

§ Рішення в області програмного забезпечення інформаційних систем і мереж.

 

Інтернет

Останні досягнення в області інформаційної технології можуть сприяти удосконалюванню обміну інформацією в організаціях. Персональний комп'ютер уже зробив величезний вплив на інформацію, що керівники, допоміжний персонал і робітники розсилають і одержують. Електронна пошта дає працівникам можливість направляти письмові повідомлення будь-якій людині в організації. Це повинно зменшити традиційно невичерпний потік телефонних розмов. Крім того в даний час величезну роль у поширенні інформації грає глобальна мережа Інтернет.

Інтернет – це глобальна мережа, що поєднує велику кількість комп'ютерів і цілих мереж в усьому світі, для обміну і спільного використання інформацією. Завдяки Інтернету можна моментально передавати інформацію від відправника до адресата незалежно від їхнього місцезнаходження, швидко і з мінімальними витратами публікувати будь-яку інформацію, роблячи її доступної безлічі людей, розташованим хоч на іншій стороні земної кулі. Підключившись до Інтернет можна: переглядати сервера і шукати на них будь-яку інформацію; обмінюватися повідомленнями електронної пошти; публікувати власну інформацію...

Одною з переваг архітектури мережі є відкритість Мережі для комп'ютерів будь-яких видів. Ще Мережа дозволяє використовувати широкий діапазон середовищ для обміну інформацією.

Використана література:

1. Клівець П.Г. Менеджмент: теорія і практика. – Д.: Вид-во ТОВ "Баланс-Куб”, 2006.
Реферат на тему: Інформаційне забезпечення менеджменту (лекція)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.