Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

Фінансовий менеджмент. Основи фінансового менеджменту (шпора)

Тема 1.Основи ФМ.

1. Необхідність і сутність фін менеджменту.

2. Особливості Фм, повязані з формою власності і зі сферою здійснення бізнесу.

3. Об'єкт, мета та задачі фінансового менеджменту.

4.Стратегія та тактика фінансового менеджменту.

5. Функції та механізм Фм.

6. Прийоми Фм і їх характеристика.

7. Суб'єкти фін менед-ту та їх характеристика.

8 Обов'язки фінансового менеджера.

9.Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства.

10.Методи фінансового менеджменту.

11.Принципи фінансового менеджменту.

12.Загальна схема фінансового менеджменту.

1. Необхідність і сутність фін менеджменту. Фм - це управління фінансами. Фінанси - грошові відносини, тобто фінансовий мен-т представляє собою управління грошовими відносинами. Фінанси – відносини, які повязані з рухом грошових коштів, з формуванням грошових потоків. Фінанси - це відносини, які повязані з формуванням доходів (валових доходів прибутків). Фінанси - відносини, які повязані з розподілом отриманих доходів, формуванням і використанням грошових фондів, фінансивих ресурсів. Ці ознаки фінансів дозволяють зрозуміти сутність Фм. Фм - управління фінансами в сфері бізнесу, він безпосередньо повязаний з управлінням фінансовою діяльністю суб'єктів господарювання. Фм базується на системі принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень повязаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємств і організацій, оборотом їх грошових коштів. Принципи Фм: 1) Інтегрованість з загальною системою управління підприємством; 2) Комплексний характер прийняття управлінських рішень; 3) Використання різних варіантів, підходів до розробки і здійсення окремих управлінських рішень; 4) Орієнтація на стратегічні цілі розвитку підприємства.

2. Особливості Фм, повязані з формою власності і зі сферою здійснення бізнесу. Фм - це управління фінансами в сфері бізнесу і він безпосередньо пов'язаний з управлінням фінансовою діяльністю субєктів господарювання. Мають місце особливості управління фінансами підприємств та організацій в залежності від: 1) організаційної форми бізнесу; 2) від сфери здійснення бізнесу. Залежно від організаційної форми бізнесу його поділяють на: 1) індивідуальне під-во; 2) колективне під-во; 3) державне під-во. Переваги індивідуальних підприємств: 1) Відносно легко розпочати діяльність; 2) Регулюється з боку держави невиликою кількістю нормативних документів; 3) Приватні підприємці не платять податок з прибутку, а сплачують податок з доходів як фізичні особи. Недоліки інд під-ва: 1) Здійснюються з використанням невеликих сум капіталу; 2) Період існування обмежений часом життя підприємця; 3) Має місце підвищений ризик банкрутства. Колективне під-во - різного роду товариства і акціонерні під-ва. Засновниками товариства є кілька фізичних осіб. Акціонерні - колективна власність формується за рахунок коштів юр і фіз осіб. Державні під-ва можуть бути різними. Особливості управління фінансами під-в в залежності від форми організації бізнесу проявляються в: 1) в формуванні грошових доходів прибутку; 2) в розподілі отриманих доходів і їх використанні; 3) у формуванні грошових фондів, які забезпечують діяльність підприємств; 4) в формуванні і використанні капіталу підприємств. Бізнес - це діяльність яка спрямована на отримання прибутку на основі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг і яка здійснюється в різних економічних сферах. Сфери здійсення бізнесу: 1) виробнича сфера; 2) торгово-посередницька; 3) сфера надання послуг.

3. Об'єкт, мета та задачі фінансового менеджменту.

Обєктом Фм: 1) валові грошові потоки, що формуються на рівні під-в, орг-цій; 2) формування і використання прибутку; 3) формування і використання капіталу підприємств. Мета ФМ- еф-не упр-ня рухом грош коштів в межах підп-ва, що спрямована на його розвиток. Гол метою ФМ є забезпеч максимізації добробуту власників підп-ва в поточн та перспект періодах.

Передбачає управління основним і оборотним капіталом, а це управління передбачає вирішення задач і визначення джерел формування кап-лу, його структури, розміщення і використання капіталу; 4) Інвестиційна діяльність підприємств, управління повязане з вирішенням питань реальних і фін інвестицій. Задачі Фм: 1) забезпечення стійкої платоспроможності, його ліквідності, фінансової стійкості; 2) забезпечити безбиткову роботу, збільшити прибуток та оптимізувати його використання; 3) забезпечення ефективної інвестиційної діяльності;4) збільшення капіталу під-ва, знаходження оптимальної структури джерел його формування, ефективне розміщення та використання; 5) соціальна відповідальність - виконання фін зобов'язань перед інвесторами, державою, працівниками.

4.Стратегія та тактика фінансового менеджменту.

У ФМ слід відокремлювати стратегію від тактики ФМ. Під фін стратегією підп-ва розуміють формування с-ми довгострокових цілей фін діял-ті і вибір найефективн шляхів їх досягнення. До осн етапів процесу формування фін стратегії підп-ва належать: 1)визнач заг періоду формування фін стратегії; 2)формув стратегічних цілей фін діял-ті(досягнення цілей фін стратегії забезп за таких умов: -достатність капіталу для формув необхідних активів, -опт-ть якісної стр-ри активів і фін стр-ри капіталу, -зниж рівня фін ризиків, -фін інновації); 3)розробка фін політики по окремих аспектах фін діял-ті; 4)конкретизація показників фін стратегії за періодами її реалізації; 5)оцінка розробленої фін стратегії. Стратегія Фм - загальний напрямок, засіб використання коштів, фін ресурсів для досягення поставлених цілей, поставлення задач. Вона дозволяє концентрувати зусилля поставлених задач.

Тактика ФМ полягає в маркетингових дослідженнях, прийнятті фін менеджером цінових рішень, вирній орієнтації на ті чи інші сегменти ринку, інтенсивних зусиллях по просуванню товарів, контролі за реалізацією та своєчасним коригуванням маркетингової політики.Тактика Фм - конкретні методи, прийоми, які використовуються для досягнення цілей в конкретних умовах д-ті під-ва. Задача тактики управління – найбільш оптимальні рішення в конкретній ситуації.

5. Функції та механізм Фм.

Фм реалізує свою головну мету шляхом виконання певних функцій, ці функці поділяються на 2 осн групи: 1) ф-ції Фм яккеруючої сис-ми (розробка фін стратегії під-ва, формування ефективних інф сис-м, що забезпечують обгрунтування альтернативних управлінських рішень, здійснення аналізу різних аспектів фін д-ті під-ва, здійсення планування фін д-ті під-ва по основним її напрямкам, розробка дієвої системи стимулювання реалізації, прийнятих управлінських рішень у сфері фін д-ті, здійснення ефективного контролю за реалізацію прийнятих управлінських рішень в галузі фін д-ті); 2) ф-ції Фм як спеціальної сфери управління під-вом (управління: активами, кап-лом, інвестиціями, грош потоками, фін ризиками, антикризове фін управління при загрозі банкрутства). Процес управління фін д-тю базується на певному механізмі. Механізм Фм – сис-ма осн елементів, що регулюють процес розробки і реалізації управлінських рішень у сфері фін д-ті під-в. Елементи механізму: 1) державне нормативно-правове регулювання; 2) ринковий механізм регулювання; 3) внутрішній механізм; 4) сис-ма конкретних методів і прийомів здійснення управління.

6. Прийоми Фм і їх характеристика. Осн прийоми Фм: 1) фінансовий аналіз (аналіз руху грош коштів, грош потоків, аналіз формування і використання прибутку, аналіз звітів про фін результати, аналіз факторів, що впливають на формування прибутку, аналіз розподілу і використання прибутку, аналіз бух балансу); 2) фінансове планування - планування і використання фін ресурсів (оперативне фін планування – пов'язане з надходженням і використанням валових грошових потоків, де хар-на велика к-ть показників, які враховуються, невелика періодичність складання планів у формі оперативного фін планування; поточне фін плануівння - обмежене періодом, здійснюється протягом року поквартально, пов'язане з визначенням фін русурсів, їх надходженням і використанням, при цьому к-ть показників ¯ порівняно з оперативним плануванням; перспективне фін планування – пов'язане з визначенням фін ресурсів на преспективу, тісно пов'язане з прогнозуванням фін показників); 3) прийняття рішень: осн напрями (відносно формування капіталу підприємств; в сфері інвест д-ті, визначення напрямів здійснення інвест д-ті, структури інвестицій, джерел фінансування інвестиційної д-ті; повязаниї з поточною фінансовою діяльністю рішення, що забезпечують поточне надходження коштів, формування, використання прибутку.

7. Суб'єкти фін менед-ту та їх характеристика. До суб'єктів фін менд-ту відносяться: 1) власник під-ва; 2) фін менеджер широкого профілю; 3) функціональний фін менеджер. Власник під-ва самостійно здійснює ф-ї фін управ-ня, як правило на малих під-вах, з невеликим об'ємом фін д-ті. В цьому випадку залучати для здійснення цих ф-й спеціаліста необхідності немає. Фін менеджер широкого профілю явл-ся спеціалістом – найманим працівником, що здійснює практично всі ф-ї фін управ-ня під-вом. Такі спеціалісти викор-ся в основному на під-вах для загального керівництва фін д-тю. Функціональний фін менеджер явл-ся вузьким спеціалістом – найманим працівником, що здійснює спеціалізовані ф-ї управ-ня в однієї з сфер фін д-ті під-ва. Виділ наступні форми спеціалізації функціональних фін менеджерів: менеджер по управ-ню інвестиціями під-ва (інвестиційний менеджер), менеджер по управ-ню грош потокам (кеш-менеджер), менеджер по управ-ню фін ризиками (ризик-менеджер), менеджер по антикризовому фін управ-ню під-вом при загрозі банкрутства (антикризовий менеджер) та інш

8 Обов'язки фінансового менеджера.

Фін-й менеджер займається управ-м процесами фін-го забезпечення діяльності підпр-ва в поточному та перспективному періодах.

До основних функцій менеджера належать:

1) планування;

2) контроль;

3) аналіз.

Функція планування реалізується через сис-му поточного, оперативного та стратегічного фін-го планування.

В поточному періоді здійснює-ся розр-ка бюджетів (кошторисів) доходів і витрат.

У фінансах для ефективного управ-ня розвинена теорія відносності, яка передбачає можливість існування альтернативних варіантів в майбутньому. Усі рішення повинні зважуватись з врахуванням альтернативних доходів і альтернативних витрат.

Також розглядають теорію ідеальних ринків за якої відсутні податки, відсутні відсотки за користування кредитами, відсутні також арбітражні витрати і трансакційні.

9.Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства.

10.Методи фінансового менеджменту.

За допомогою методів ФМ можна оцінити ризик та вигідність фін вкладень, визначити шв-ть обороту активів підп-ва та еф-ть розміщення коштів у конкретний вид активів.

Методи можна об'єднати в дві групи:

1) неформалізовані:

експертних оцінок;

порівняльні;

побудови системи показників;

побудови системи аналітичних таблиць та ін.;

2) формалізовані:

ланцюгових підстановок;

арифметичних різниць;

балансовий;

процентних чисел;

простих і складних процентів;

дисконтування та ін.

Крім того, широко застосовуються і традиційні методи економічної статистики:

середніх та відносних величин;

групування;

індексний та ін.

11. Принципи фінансового менеджменту.

До принципів ФМ належать:

- комплексний характер формування управлінських рішень;

- динамізм управління;

- контроль за прийняттям рішень фінансового характеру.

12.Загальна схема фінансового менеджменту.

Загальна схема ФМ складається з взаємопов'язаного кругообгу наступних дій:

1. Фінансове завдання – визначення цілей використання капіталу.

2. Вибір методів і прийомів використання фінансових ресурсів і капіталу.

3. Прийняття рішення. Складання програми заходів і фінансового плану.

4. Організація виконання рішення.

5. Контроль за виконанням рішення.

6. Аналіз та оцінка результатів.
Реферат на тему: Фінансовий менеджмент. Основи фінансового менеджменту (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.