Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

Аналіз фінансових звітів. Фінансовий менеджмент (шпора)

Тема 10. Аналіз фінансових звітів.

121.Сутність, цілі та завдання аналізу фінансових звітів.

122.Призначення та види фінансових звітів.

123.Оцінка балансу та його значення для аналізу фінансового стану підприємства.

124.Значення фін аналізу в управлінні п-вом.

125.Методи фін аналізу і їх хар-ка.

126.Оцінка рентабельності та прибутковості підприємства.

127.Показники оцінки майнового стану підприємства (методика розрахунків і характеристика).

128.Показники фінансової стійкості та структури капіталу (методика розрахунків і характеристика).

129.Показники ліквідності та платоспроможності (методика розрахунків і характеристика).

130.Показники ділової активності (методика розрахунків і характеристика).

131.Аналіз динаміки і структури активу пасиву.

132.Аналіз ліквідності підприємства (балансу)

133.Аналіз фінансової стійкості підприємства

134.Методичні принципи оцінки балансу.

135.Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

121.Сутність, цілі та завдання аналізу фінансових звітів.

Головна мета аналізу фін звітів – своєчасно виявляти й усувати недоліки в фін діяльності та знаходити резерви для поліпшення фін стану підприємства та підвищення його платоспроможності. При цьому необхідно вирішити такі завдання: 1) на підставі вивчення показників вироб, комерц і фін діяльності дати оцінку виконання плану з надходження та використання фін ресурсів. 2) прогнозування можливих фін рез-тів, еконм рент-сті, розробка моделей фін стану за різноманітних варіантів використання ресурсів. 3) Розробка конкретних заходів, які спрямовані на ефективніше використання фін рес-сів і зміцнення фін стану. За допомогою аналізу фін звітів проводять: попередню оцінку фін стану та змін його фін показників за період; аналіз платоспроможності та фін стійкості; аналіз кредитоспроможності та ліквідності; аналіз фін рез-тів; обігу оборот активів; рентабельності; використання капіталу; рівня використання капіталу; валютної самоокупності.

122.Призначення та види фінансових звітів.

Фін звітність - сукупність форм звітності, що містить інформ-ю про фін стан, результати д і рух грош коштів п-ва за звітний період. Фін звітність може бути: а)офіційною; б)додатковою інформацією оперативного хар-у. Фін звіти складені на основі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інф-ції про фін стан для прийняття цими користувачами певних ділових рішень. Найчастіше фін звіти складаються щорічно, щоквартально, а також щомісячно. До основних фін звітів відносяться:

1)баланс - звіт про фін стан п-ва, що відображає його активи, зобов'язання і власний капітал на певну дату. У балансі згруповано господарські засоби з одного боку за їх складом та розміщенням. Б п-ва складається на підставі рівності: Активи=Влас.Капітал+Зобов'язання;

2)звіт про власний капітал - звіт, що відображ зміни у складі власного капіталу п-ва протягом звітнього періоду.

3)Звіт про фін результати - звіт про доходи, витрати і фін результати д п-ва. Цей звіт надає інформацію про результати фінансових операцій за певний період часу, наприклад, за календарний рік або квартал. Цей звіт включає в себе дані оперативного, інвестиц та фін блоків4

4)Звіт про рух грошових коштів - звіт, що відображає надходж і витрати грошових коштів в результаті д-ті п-ва у звітньому періоді.

5)Примітки до фін звітів - сук-ть показників і пояснень, що забезпеч деталіз-ю і обгрунт-сть статей фін звітів.

За допомогою фінансових звітів проводиться фінансовий аналіз з метою:1)Оцінити поточний і перспект-ий фін стан п-ва. 2)Виявити джерела коштів, фін рес-ів, оцінити можливість і доцільність їх використання. 3)Оцінити можливості і реальні темпи розвитку п-ва з врахуванням його фін забезпечення. 4)Оцінити результативність фін-госп д-ті з метою підвищення її ефективності. Фін аналіз буває: горизонт-ий; вертик-ий, трендовий і аналіз відносних показників [коефіцієнтів], факторний аналіз і порівняльний просторовий аналіз.

123.Оцінка балансу та його значення для аналізу фінансового стану підприємства.

Бухгалтерський баланс – звіт про фінансове становище фірми в певний час, в якому згруповано господарські засоби з одного боку за їх складом та розміщенням, а з іншого – за джерелами їх формування. Балансовий звіт складається на певну дату. Баланс може бути річним, квартальним або місячним.

Б п-ва складається на підставі рівності: Активи=Влас.Капітал+Зобов'язання.

Активи п-ва за ек характеристикою поділяються на необоротні та оборотні. Необороті: осн засоби за залишковою вартістю, немат ативи, незавершені кап вкладення, довгострок фін вкладення. Оборотні активи: запаси (сировина, паливо, МШП), дебеторська заборгованість, ліквідні ЦП, грошові кошти (в касі та на р/р).

Власний капітал п-ва складається з: 1)статут фонду, 2)пайовий капітал, 3)нерозподілений прибуток (розширення в-ва, фін-ня соц програм, виплата дивідендів, створення резервного фонду). Зобов'язання бувають короткострокові і довгострокові. Короткостр: короткост банків кредити. кредитор заборгованість по товарним оп-ціям, кред заборгованість по розрах з бюдетом, по оплаті праці, перед іншими кредиторами. Довгострок: корпорат облігації, довгострок кредити, лізінг і оренда, пенсійні розрахунки, заборгованість по оплаті податків.

Розрізняють 4 типи балансів: 1.Вертикальний Б з понижуючою ліквідністю, 2.Вертикальний Б з підвищуючою ліквідністю, 3.Горизонтальний Б з понижуючою ліквідністю, 4.Горизонтальний Б з підвищоючою ліквідністю

Аналізуючи Б можна розрахувати багато показників. За допомогою аналізу балансу можна провести оцінку структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства, прогнозування майбутніх потреб у позиках. Можна оцінити та прогнозувати зміни в економічних ресурсах, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в майбутньому.

124.Значення фін аналізу в управлінні п-вом.

Необхідність і практична значущість систематичного аналізу фін стану п-ва [фін аналізу] зумовлена систем-го аналізу та вдосконалення роботи за ринкових відносин, забезпеч самоокупності, самофін-ня, потребою в поліпшенні використ фін ресурсів, а також пошуком резервів зміцнення фін стабільності п-ва. Традиційна практика фін аналізу опрацювала певні прийоми і методи його здійснення. Можна назвати такі осн прийоми: 1)Читання звітності (ознайомлення) - вивч-ся абсолютні показники фін звітності; 2)Горизонтальний аналіз (часовий аналіз) - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом; 3)Вертикальний[структурний аналіз] - визнач структури фін показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат. Дозволяє розрах питому вагу окремих показників фін звітності. 4)Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визнач тренду, тобто осн тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів [за допомогою тренду здійсн екстраполяція найважливіших фін показників на перспективних період, тобто перспект прогнозний аналіз фін стану]; 5)Аналіз відносних показників [коефіцієнтів] - розрах відношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визнач взаємозв'язків показників; 6)Порівняльний і просторовий аналіз: -внутрігосп аналіз зведених показників звітності за окремими показниками самого підпр-ва та його дочірних п-в, філій, підрозділів, цехів;- міжгосп аналіз показників даної фірми порівняно з показниками конкурентів або із середньогалузевими та середніми показниками. 7)Факторний аналіз - визнач впливу окремих факторів, причин на результативний показник детермінованих (розділених) у часі або стохастичних [що не мають певного порядку ] прийомів досліджень. При цьому факторний аналіз може бути як прямим [власне аналіз], коли результативний показник розділяють на окремі складові, так і зворотнім [синтез], коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник.

125.Методи фін аналізу і їх хар-ка.

Методи фін аналізу - це комплекс науково-методичних інструм та принципів дослідж фін стану п-в.

За допомогою методів можна оцінити ризик та вигідність фін вкладень, визначити шв-ть обороту активів підп-ва та еф-ть розміщення коштів у конкретний вид активів.

Методи можна об'єднати в дві групи:

1) неформалізовані:

експертних оцінок;

порівняльні;

побудови системи показників;

побудови системи аналітичних таблиць та ін.;

2) формалізовані:

ланцюгових підстановок;

арифметичних різниць;

балансовий;

процентних чисел;

простих і складних процентів;

дисконтування та ін.

Крім того, широко застосовуються і традиційні методи економічної статистики:

середніх та відносних величин;

групування;

індексний та ін.

126.Оцінка рентабельності та прибутковості підприємства.

Співвіднош прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найзагальнішому понятті рентабельність означає прибутковість або дохідність вир-ва і реаліз всієї прод-ії (робіт, послуг) чи окремих видів її; дохідність підпр, організ-ій, установ у цілому як суб'єктів госп д; прибутк-сть різних галузей ек. Рентаб-сть безпосередньо зв'язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. Рентабельність — це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. Різні варіанти рішень, що приймаються для визнач прибутку, поточ витрат, аванс-ої вартості, для розрах рентаб-ті зумовлюють наявність значної к-сті показників рентаб-ті. Показники: 1)рент-сть (прибуток від реалізації прод., виручка від реаліз.); 2)рент-сть д (прибуток від реалізації прод., витрати на вир-во прод.); 3)рент-сть кап-лу (чистий прибуток, підсумок балансу нетто); 4)рент-сть кап-лу (чистий прибуток, середня величина власного кап-лу); 5)періодичність окупності кап-лу (середня величина власного кап-лу, чистий прибуток); 6)рентабельність підпр (прибуток, підсумок балансу), 7)рент-сть кап-лу (прибуток, власний кап-л).

127.Показники оцінки майнового стану підприємства (методика розрахунків і характеристика).

1. Сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпорядженні = Підсумок балансу. Цей показник дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства. Зростання цього показника свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства.

2. Питома вага активної частини основних засобів = вартість акт частини О.Ф. : загальна вартість О.Ф. Згідно з нормативними документами під активною частиною основних засобів розуміють машини, обладнання і транспортні засоби. Зростання цього показника в динаміці — позитивна тенденція.

3. Коефіцієнт зносу основних засобів = Сума зносу : Початкова вартість О.Ф. Показник характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості. Використовується в аналізі як характеристика стану основних засобів. Доповненням цього показника до 100% (або одиниці) є так званий коефіцієнт придатності = залишкова вартість О.Ф. : Початкова вартість О.Ф.

4. Коефіцієнт оновлення основних засобів. = Вартість О.Ф., що надійшли : початкова вартість О.Ф. на кінець року. Показує, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби.

5. Коефіцієнт вибуття основних засобів. = початкова вартість О.Ф., що вибули : початкова вартість на початок періоду. Показує, яка частина основних засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причини зносу та з інших причин.


 

128.Показники фінансової стійкості та структури капіталу (методика розрахунків і характеристика).

Оцінка фін стійкості підпр має на меті об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підпр і визнач на цій основі міри його фін стабільності й незалежності, а також відповідності фін-госп д підпр цілям його статутної д.

1)Коефіцієнт концентрації власного кап (коефіцієнт незалежності = вл капітал : всього госп коштів.) хар-є частку власності самого підпр-ва у загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність. Чим більший цей коефіцієнт, тим незалежним від кредиторів є підпр-во. Доповненням до цього показника є коефіцієнт концентрації залученого (позикового капіталу). = залучений капітал : заг сума коштів. Сума обох коефіцієнтів дорівнює 1 (чи 100%).

2)Коефіцієнт фінансової залежності = госп кошти : власний капітал є зворотним до попереднього показника. Коли його значення наближається до 1 (чи 100%), це означає, що власники повністю фін-ють своє підпр-во.

3)Коефіцієнт маневреності власного кап-лу показує, яка частина власного капіталу використ для фін-ня поточної д, тобто є вкладеною в оборотні кошти, а яку частку капіталізовано.

4)Коефіцієнт довгострок вкладень = довгострок зобов'язання : (Осн. Ф. + інші позаоборотні активи) показує, яку частину основних коштів та інших позаобор активів профін-но зовнішніми інвесторами, тобто яка частина належить їм, а не власникам підпр-ва.

5)Коефіцієнт довгострок залучення позикових коштів = довгострок зобов'язання : (довгострок зобов'язання+ власний капітал) характеризує структуру капіталу. Зрост цього показника — негативна тенденція, яка означає, що підпр починає все сильніше залежати від зовнішніх інвесторів.

6)Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів(коефіцієнт заборгованості) =залучений(позичковий) капітал : сума власного капіталу. Зростання цього показника в динаміці також свідчить про посилення залежності підпр від кредиторів, тобто про зниження його фін стійкості.

Коефіцієнт фін залежності = госп-кі кошти : власний капітал.

Коефіцієнт власного капіталу = власні Обор. К. : загальна сума власного капіталу.

Коефіцієн структури залуч капіталу = довгострокові зобов'язання : структуру (заг суму) залуч капіталу.

Коефіцієнт інвестування = загальна сума власного капіталу : (Осн. Ф.+ інші позаоб активи).

Коефіцієнт покриття запасів і затрат = Власні обор кошти : заг сума запасів та затрат.

129.Показники ліквідності та платоспроможності (методика розрахунків і характеристика).

Ліквідність — це показник, який свідчить про те, як швидко підпр може продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.

1)Величина власних ОК (функц-чий кап-л) = поточні активи - поточні пасиви. Характеризує ту частину власного кап-лу підпр, яка є джерелом покриття поточних активів підпр (тобто активів, які мають період обороту менше ніж один рік). Цей розрах-вий показник залежить як від структури активів, так і від структури джерел коштів. Показник має особливо важливе значення для підпр-тв. Зростання цього показника в динаміці — позитивна тенденція. Осн і постійним джерелом збільш власних об коштів є прибуток.

2)Маневреність власних об коштів. = грошові кошти: власні ОК. Зрост цього показника в динаміці — позитивна тенденція.

3)Коефіцієнт загальної Л (покриття). = поточні активи : поточні зобов'язання. Хар-є співвіднош поточних активів і поточних зобов'язань. Для норм функц-ня підпр цей показник має бути більше за одиницю. Зростання його — позитивна тенденція. Орієнтовне значення показника встановлює підпр самостійно. Воно залежатиме від щоденної потреби підпр у вільних грошових ресурсах.

4)Коефіцієнт швидкої Л. = (грошові кошти + кошти в розрахунках + інші активи): загальна сума поточних зобов'язань. Він аналогічний коефіцієнту покриття, але обчислюється за вужчим колом поточних активів (з розрахунку виключ найменш ліквідну їх частину — виробничі запаси). Кошти, які можна отримати у разі вимушеної реаліз-ії вир-их запасів, можуть бути суттєво меншими за витрати на їх придбання.

5)Коефіцієнт абсолютної Л ("платоспроможності}. = гр кошти : поточні зобов'язання. Він є найбільш жорстким критерієм Л підпр і показує, яку частину короткострок зобов'язань може бути за необхідності погашено негайно. Рекомендована нижня межа цього показника— 0,2.

6)Частина власних ОК у покритті запасів. = Власні ОК: запаси і затрати. Це вартість запасів, яка покривається власними ОК. Має велике знач для підпр торгівлі. Рекомендована нижня межа цього показника — 50%

7)Коефіцієнт покриття запасів. Розрах як спів величини стабільних джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо знач цього показника менше за одиницю, то поточний фін стан підпр вважають недостатньо стійким.

8)Доля Обор. К в заг сумі активів = поточні активи : загальна сума господарських коштів.

130.Показники ділової активності (методика розрахунків і характеристика).

Показники цієї групи хар-ють результати і ефективність поточної і основної вир-ої д. Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діял-ті даного під-ва з спорідненими по сфері використ капітала під-ми. Такими якісними критеріями виступають: а)широта ринку збуту продукції; б)наявність продукції, що експорт-ся; в)репутація п-ва, що вираж-ся у наявності відомих клієнтів, сприяючого іміджу, престижності фірми. Кількісна оцінка проводиться за допомогою групи коеф-ів оцінки оберт кап-лу, які хар-ть наскільки швидко використ-ний п-вом кап-л в цілому і окремі його ел-ти оберт-ся в процесі його госп діял-ті.

1) Коефіцієнт обертання всієї суми активів - хар-є наскільки швидко сформовані активи оберт-ся в процесі госп д п-ва. [Виручка від реаліз прод-ії : середньо-загальна сума активів балансу];

коефіцієнт оберт кредит-ої заборг-ті [затрати на в-во прод-ії : середню кредит-ку заборг-ть];

коефіцієнт оберт- дебіторської заборг-ті [виручка від реаліз-ї прод-ії : середню дебіт-ку заборг-сть];

коефіцієнт оберт мат вир-их запасів [затрати на в-во прод-ії : середні вир-чі затрати];

Період оберт деб-ї заборг-ть[дні][360 : Коеф-т обертання дебіт-ої заборг-ті];

період оберт кред заборг-ті [360 : коефіцієнт оберт кредит-ої заборг-ті];

період оберт вир-их запасів [360 : коефіцієнт оберт мат вир-их запасів];

тривалість операц-го циклу [період обертання деб-ї заборг-ті + період обертання вир-их запасів];

тривалість фін циклу [тривалість операц-го циклу - період оберт кредит-ої заборг-ті];

коефіцієнт оберт-ня власного капіталу [виручка від реалізації : середня величина власного кап-лу].

131.Аналіз динаміки і структури активу пасиву.

Структура засобів підприємства (активів) складається як пропорція між вартісними величинами основних засобів і інших необоротних активів, запасів і витрат, коштів, розрахунків і інших оборотних активів. Структура активу балансу складається з наступних показників: майно підприємства; основні засоби та інші необоротні активи (у відсотках до всіх засобів); матеріальні оборотні активи (у відсотках до оборотних коштів); кошти і короткострокові фінансові вкладення (у відсотках до оборотних коштів).

Структура джерел майна підприємства (пасивів) - це пропорція між вартісними величинами джерел власних засобів, довгострокових кредитів і позик, короткострокових кредитів і позик, розрахунків із кредиторами й іншими короткостроковими пасивами. Структура джерел засобів підприємства (пасив) містить у собі наступні показники: джерела засобів – усього; джерела власних засобів; власні оборотні кошти; позикові засоби; кредити і позикові засоби; кредиторська заборгованість; доходи і резерви підприємства.

Найбільш загальне уявлення про якісні зміни, що мали місце, можна одержати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.

Горизонтальний аналіз означає зіставлення статей балансу й обчислювальних по них показників на початок і кінець одного чи декількох звітних періодів; він допомагає виявити відхилення, що вимагають подальшого вивчення. При горизонтальному аналізі обчислюють абсолютні і відносні зміни показників. Зіставлення дозволяє визначити загальний напрямок руху балансу. У звичайних виробничих умовах збільшення підсумків балансу оцінюють позитивне, а зменшення – негативне.

Вертикальний аналіз – це вираження статті (показника) через визначене процентне співвідношення до відповідного базовій статті (по базовому показнику). За допомогою вертикального аналізу виявляють основні тенденції і зміни в діяльності підприємства.

132.Аналіз ліквідності підприємства (балансу)

Ліквідність підприємства - це здатність повернути в строк вилучені в кредит грошові кошти, або здатність оборотних коштів перетворюватися на грошову готівку, необхідну для нормальної фінансово-господарської діяльності підприємства.

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів по активу, згрупованих по ступеню їх ліквідності і розташованих в порядку зменшення ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими по термінах їх погашення і розташованими в порядку зростання термінів.

Залежно від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти, активи підприємства розділяються на наступні групи:

А-1). Найбільш ліквідні активи - до них відносяться всі статті грошових коштів підприємства і короткострокові фінансові вкладення.

А-2). Швидко реалізовувані активи - вони включають дебіторську заборгованість і інші активи.

А-3). Повільно реалізовувані активи - у цей показник входять статті розділу 2 активи "Запаси і витрати", за винятком строки "Витрати майбутніх періодів", а також статті "Довгострокові фінансові вкладення", "Розрахунки із засновниками" з розділу 1 активу.

А-4). Важко реалізовувані активи - статті розділу 1 активу, за винятком статі цього розділу, включеної в попередню групу.

Пасиви балансу групуються по терміну погашення:

П-1). Найбільш строкові зобов'язання - до них належать короткострокова кредиторська заборгованість за розділом ІV пасиву, а також поточні зобов'язання за розрахунками;

П-2). Короткострокові пасиви - короткострокові кредити та поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, — розділ IV пасиву, крім статей, включених до попередньої групи..

П-3). Довгострокові пасиви - довгострокові кредити і зобов'язання й суми в розділі II пасиву «Забезпечення наступних витрат і платежів».

П-4). Постійні пасиви - статті розділу І пасиву «Власний капітал», розділ V пасиву «Доходи майбутніх періодів». Для збереження балансу активу і пасиву підсумок даної групи зменшується на суму статті "Витрати майбутніх періодів”.

Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки приведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце наступні співвідношення:

А1>=П1, А2>=П2, А3>=П3, А4<=П4.

У разі, коли одне або декілька нерівностей системи мають знак, протилежний зафіксованому в оптимальному варіанті, ліквідність балансу в більшому або меншому ступені відрізняється від абсолютної.

133.Аналіз фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість - це певний стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність.

Показником, який характеризує фінансовий стан і його стійкість, є забезпеченість матеріальних оборотних коштів власними джерелами фінансування. Вона встановлюється порівнянням суми власного оборотного капіталу із загальною сумою матеріальних оборотних коштів.

Надлишок або недостача джерел засобів для формування запасів і витрат (матеріальних оборотних коштів) є одним із критеріїв оцінки фінансової стійкості підприємства. Залежно від його значення виділяють чотири типи фінансової стійкості :

1. Абсолютна стійкість фінансового стану, якщо запаси (З) менше суми власного оборотного капіталу (ВОК) і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності (КРТМ.Ц.)

З < ВОК + КРТМ.Ц.,

а коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат джерелами засобів (Кзз) більше одиниці

 

2. Нормальна стійкість, при якій гарантується платоспроможність підприємства, якщо

З = ВОК + КРТМ.Ц.;

3. Нестійкий фінансовий стан, при якому порушується платіжний баланс, але зберігається можливість відновлення рівноваги платіжних коштів і платіжних зобов'язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел коштів (ДТ.В.) в оборот підприємства (резервного фонду, фонду накопичення і споживання), кредитів банку на тимчасове поповнення оборотних коштів, перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською.

З = ВОК + КРТМ.Ц. + ДТ.В.;

4. Кризовий фінансовий стан (підприємство знаходиться на межі банкрутства), при якому

З > ВОК+ КРТМ.Ц. + ДТ.В.;

1

34.Методичні принципи оцінки балансу.

З метою уніфікації фін звітів впроваджені нац і міжнарод стандарти облікової звітності, які забезпечують достовірність та порівняність фін інф. Ці стандарти базуються на загальноприйнятих принципах фін обліку. Така сис-ма принципів назив GAAP. Принципи с-ми GAAP поділяються на 3 групи: 1)припущення, 2)концепції, 3)обмеження.

До припущень відносять наступні принципи: 1.Принцип господарської одиниці – кожне під-во розглядається як незалеж господар одиниця, яка відокремена від власників і ін. під-в. 2.П-п неперервної діяльності – дія-сть п-ва продовжується протягом певного проміжку і не припиняється в найближчий період. 3.П-п грош одиниці – грош вимірник є найбільш універсальним для відображення різнорідних об'єктів. 4.П-п періодичності – дія-сть п-ва розділена на окремі періоди, які назив фін роком.

До концепції входять: 1.П-п історич собівартості – усі активи у обліку відображ у хронолог послідовності, яка характеризує витрати на їх придбання або вир-во. 2.П-п визначення доходу – доход визначається в обліку в момент переходу повного права власності до покупця на товар і ризик, пов'язаний з його доставкою. 3.П-п повного розкриття – фін звіти і пояснення до них. 4.П-п відповідальності – фін рез-ти звіт періоду визначаються шляхом співставлення доходів звіт періоду з витратами звіт періоду. 5.П-п послідовності – необхідно дотримуватись обраних методів на протязі всього фін року.

До обмежень відносяться: 1.П-п співвідношення витрат і вигод – витрати на збір та розповсюдження інф не повинні перевищувати вигоду, яку отримують користувачі цієї інф. 2.П-п суттєвості – дотримання деяких облікових принципів не обов'язкове, якщо це суттєво не змінює фін рез-ти дія-сті п-ва. 3.П-п галузевої практики – галузеві особливості можуть суттєво впливати на застосування загальноприйнятих принципів.

135.Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Після того, як фінансові звіти проаналізовані, аналітик повинен зробити комплексну оцінку фінансового стану підприємства. Для цього необхідно оцінити тенденції найбільш загальних показників, які з різних сторін характеризують фінансовий стан підприємства. Показниками і факторами належного фінансового стану підприємства можуть бути: стійка платоспроможність, ефективне використання капіталу, своєчасна організація розрахунків, наявність стабільних фінансових ресурсів.

До найбільш загальних показників комплексної оцінки фінансового стану підприємства належать показники доходності та рентабельності.

Важливе значення має аналіз структури доходів підприємства та оцінка взаємозв'язку прибутку з показниками рентабельності. При цьому важливо проаналізувати зв'язок прибутку підприємства з формуючими прибуток факторами, що полегшує практичну орієнтацію в цих питаннях.
Реферат на тему: Аналіз фінансових звітів. Фінансовий менеджмент (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.