Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Вінницькій області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

1. Не забезпечується повне і своєчасне фінансування галузі;

2. Внаслідок недостатнього фінансування в закладах охорони здоров'я низькими темпами проводиться модернізація та заміна медичної апаратури та обладнання, оновлення автомобільного парку.

3. Відсутність вертикалі управління і фінансування лікувально-профілактичних закладів у сільській місцевості.

4. Вирішення питання передачі ФАПів у підпорядкування ЦРЛ і фінансування з районного бюджету.

5. Недостатня укомплектованість закладів охорони здоров'я медичними працівниками, особливо в сільській місцевості.

6. Проведення оптимізації ліжкового фонду.

7. Вдосконалення надання невідкладної медичної допомоги, у т.ч. жителям сільської місцевості.

8. . Виключення дублювання медичних послуг, для цього вирішити питання щодо створення єдиного медичного простору.

Шляхи їх вирішення

1. Всебічне сприяння збільшенню видатків на охорону здоров'я з бюджетів різних рівнів. Формування багатоканальної системи фінансування галузі.

2. Першочергове забезпечення медичними кадрами закладів охорони здоров'я у сільській місцевості.

3. Удосконалення системи соціального захисту медичних працівників з метою закріплення медичних кадрів на селі.

4. Оптимізація ліжкового фонду шляхом реорганізації дільничних лікарень та надання пріоритету амбулаторно-поліклінічній допомозі.

5. Покращення демографічної ситуації у регіоні: охорона здоров'я матері та дитини, зменшення репродуктивних втрат, обслуговування ветеранів війни і праці, профілактика захворювань, попередження і зниження рівня інвалідності, розвиток інституту сімейного лікаря.

6. Відкриття пунктів швидкої медичної допомоги на селі.

7. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, газифікація закладів охорони здоров'я, забезпечення ФАПів, ЛА, ДЛ інвентарем, санітарним транспортом, обладнанням відповідно до табелю оснащення.

8. Виконання галузевих та міжгалузевих Програм в охороні здоров'я, що визначені пріоритетними напрямами діяльності.

9. Впровадження сучасних медичних технологій.

10. Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, формування у громадян здорового способу життя.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Вінницька область посідає 4-те рейтингове місце (2004 р. – 3, 2005р.– 10, 2006р. – 12, 2007 р. - 5, 2008 – 1).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення області.

Характеристика демографічної ситуації

На Вінничині за останній рік населення зменшилась на 2,3 тисячі чоловік. Народжуваність зросла з 5,24 на 1000 населення у І півріччі 2009 року до 5,62 у 2010 році. Померло за цей період на 400 осіб менше. Смертність зменшилась на 2,7 % і становить у 2010 році – 8,03 на 1000 населення. Зафіксовано позитивну динаміку природного приросту населення з (-3,17) на 1000 населення у І півріччі 2009 року до (-2,98) у 2010 році. Смертність населення працездатного віку зменшилась порівняно з І півр. 2009 року у 1,3 рази і становить 8,03 на 10000 населення. Смертність дітей першого року життя дещо збільшилась з 8,60 на 1000 народжених живими у І півр. 2009 року до 8,78 – у 2010 році.

Незважаючи на позитивні зміни демографічної ситуації, в області зберігаються негативні процеси: рівень смертності чоловіків працездатного віку перевищив такий же серед жінок у 5 разів, а загальна смертність сільського населення майже вдвічі більша від смертності міських жителів. У структурі причин смертності перше місце посідають хвороби органів кровообігу – 71,3 %, друге – новоутворення (11,7 %), зовнішні причини смерті складають 6,7 %.

Захворюваність населення

Захворюваність населення області має тенденцію до зростання. Рівень загальної захворюваності зріс з 13992,3 на 10000 населення у І кварталі 2009 р. до 14074,4 – у 2010 році. Рівень первинної захворюваності збільшився з 4291,77 на 10000 населення у І кварталі 2009 р. до 4357,31 – у 2010 році. У структурі захворюваності 27,9 % становлять хвороби органів кровообігу, 22,3 % - хвороби органів дихання, 6,0 % - хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини. Різні вікові групи населення суттєво різняться за рівнем загальної і первинної захворюваності. Показник загальної захворюваності дорослого населення зріс на 4,3 %, а первинної – на 0,9 %. Загальна і первинна захворюваність підлітків зменшилась, а дітей виросла. Спостерігається тенденція до зростання хвороб крові, ендокринної системи, системи кровообігу, органів дихання та травлення. Рівень травматизму збільшився з 201,98 на 10000 всього населення у І півріччі 2009 року до 207,53 – у 2010 році. Поширеність психічних розладів серед населення області залишається відносно стабільною. Зафіксовано зниження захворюваності населення на 8,7 %.

ІV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

В області постійно проводиться реорганізація закладів охорони здоров'я. 1 ФАП реорганізовано у амбулаторію загальної практики – сімейної медицини. 1 амбулаторія ЗПСМ переведена у ФАП. Станом на 01.01.2010 року стаціонарну допомогу населенню надають 116 лікарняних заклади, в яких розташовано 13530 ліжок, у тому числі обласна лікарня на 746 ліжок, обласна дитяча лікарня на 450 ліжок, 13 міських лікарень на 1285 ліжок, 2 дитячих міських лікарні на 85 ліжок, міська лікарня швидкої допомоги на 330ліжок, госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни на 220 ліжок, 8 спеціалізованих лікарень на 520 ліжок, 27 центральних районних лікарень на 5569 ліжок, 8 районних лікарень - 389 ліжок, 41 дільнична лікарня - 656 ліжок, 2 пологових будинки - 210 ліжок, 3 психіатричні лікарні - 1720 ліжок, 7 диспансерів - 1350 ліжок. Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню області надають 335 лікарських закладів, у тому числі 192 самостійні поліклініки та амбулаторії, 99 поліклінік у складі лікарняних закладів, 9 диспансерів, 26 здоровпунктів, 9 стоматологічних поліклінік.

Крім того, в області функціонує 8 санаторіїв, 934 фельдшерсько-акушерських пунктів, 2 будинки дитини.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

Для надання медичної допомоги населенню області в закладах охорони здоров'я та підготовки кадрів станом на 01.07.2010 р. працює 7505 осіб лікарів, із них в закладах підготовки кадрів – 936 осіб.

У зв'язку зі зменшенням населення області число лікарів в лікувальних установах області зменшилось на 167 осіб. Підвищення кваліфікації лікарів залишається на стабільному рівні і становить 77,2% від загальної кількості лікарів. Станом на 01.07.2010 р. в галузі охорони здоров'я працює 16658 осіб середнього медичного персоналу. Кількість атестованих середніх медпрацівників збільшилась і питома вага зросла атестованих з 65,4 % до 65,9 %. Показник забезпеченості на 10000 населення лікарями становить 45,3 і середнім медперсоналом відповідно – 100,1 %.

Матеріально-технічна забезпеченість

У поточному році на капітальне будівництво кошти не виділялись.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансова-економічна діяльність

Оперативна інформація про стан фінансування закладів охорони здоров'я Вінницької області станом на 1 липня 2010 року

КЕКВ

Найменування видатків за економічною класифікацією

Плановий обсяг фінансування на рік

Профінансовано станом

на 01.07.10

(операт.

інформація)

%

виконання

до плану

х

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

1 123 178,5

523 435,5

46,6

1000

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

1 107 060,1

517886,6

46,8

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ

595 892,2

288 951,5

48,5

1120

Нарахування на заробітну плату

211 843,5

101 865,8

48,1

1130

Придбання товарів і послуг

167 337,8

60 702,0

36,3

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, ут.ч. м'який інвентар та обмундирування

35 538,4

11315,5

31,8

1132

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

75 660,5

29 073,6

38,4

1133

Продукти харчування

32 463,3

11027,1

34,0

1134

Оплата послуг

23 161,7

9 160,9

39,6

1135

Інші видатки

513,9

124,9

24,3

1140

Видатки на відрядження

3 430,7

1 558,4

45,4

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

98 265,0

51 013,2

51,9

161

Оплата теплопостачання

37 579,8

21 510,5

57,2

162

Оплата водопостачання і водовідведення

12788,0

5 705,4

44,6

163

Оплата електроенергії

22 159,1

10 996,2

49,6

164

Оплата природного газу

17796,8

10012,9

56,3

165

Оплата інших комунальних послуг

2 227,0

916,3

41,1

1166

Оплата інших енергоносіїв

5714,3

1 871,9

32,8

1170

Дослідження і розробки державного (регіонального) значення

227,3

76,3

33,6

1300

Субсидії і поточні трансферти

30 063,6

13 719,4

45,6

1310

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам)

19563,2

8 894,6

45,5

1320

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

-

 

1340

Поточні трансферти населенню

10500,4

4 824,8

45,9

1341

Виплата пенсій і допомоги

6 059,7

3 176,0

52,4

1342

Стипендії

 

-

 

1343

Інші поточні трансферти населенню

4 440,7

1 648,8

37,1

2000

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

16 118,4

5 548,9

34,4

2100

Придбання основного капіталу

15 773,4

5451,0

34,6

2110

Придб. обладн. і предм. довгостр. користування

8 083,0

2 176,2

26,9

2120

Капітальне будівництво (придбання)

 

 

 

2130

Капітальний ремонт

7 076,8

2 961,2

41,8

2140

Реконструкція та реставрація

613,6

313,6

51,1

2410

Капітальні трансферти

345,0

97,9

28,4

VI. Напрями реформування охорони здоров'я регіону

Планується протягом поточного року створити 20 відділень сімейної медицини на базі дільниць, що обслуговуються поліклінічними відділеннями центральних районних лікарень. Зона обслуговування на 1 лікаря загальної практики-сімейної медицини складе дільницю з населенням в 1,5-2 тис. осіб, при цьому медична допомога лікарем буде надаватись, як терапевтична, так і педіатрична, що, очікувано, приведе до економії коштів. В області планується реорганізувати 2 дільничні лікарні в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, очікуваний сумарний економічний ефект від реорганізації - 1,5 млн. грн., виходячи з орієнтовного розрахунку, що утримання однієї дільничної лікарні обходиться бюджету близько 1,5 млн. грн., натомість однієї лікарської амбулаторії близько 800 тис. грн. За розрахунками, в області сьогодні функціонує 520 наднормативних ліжок, і це негативно впливає на лікувально-діагностичний процес, так як ці ліжка фінансово не забезпечені. На протязі поточного року, ці ліжка будуть скорочені. А за найближчі 2-3 роки планується скоротити 753 ліжка, за рахунок серйозної реорганізації усієї мережі стаціонарних закладів.

Для покращення доступності невідкладної допомоги хворим на селі в області планується відкрити 10 пунктів швидкої медичної допомоги в найбільш віддалених селах в 10 районах області.

На території області знаходяться відомчі медичні заклади: - Міністерства транспорту України (вузлові залізничні лікарні – всього 4, у м.Вінниця, м.Козятин, м.Жмеринка, смт.Вапнярка загальною потужністю 530 ліжок); - Міністерства оборони України (Військово-медичний центр Повітряних сил Збройних Сил України в м.Вінниця); - Міністерства внутрішніх справ (поліклініка УМВС у м. Вінниця, Департаменту виконання покарань – міжобласна лікарня Виправної колонії №81 в смт.Стрижавка Вінницького району, медична частина ВК в с.Губник Тростянецького району ) з ліжковим фондом – 222 ліжка; - Служби безпеки України (поліклініка – в м. Вінниця); - заклади безпосереднього підпорядкування Міністерства охорони здоров'я України – Вінницький Національний медичний університет, Український Державний науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів, Національний музей-садиба М.І. Пирогова.

У разі передачі цих закладів в підпорядкування системи МОЗ ми плануємо таку реорганізацію цих закладів: - залізничну лікарню м.Вінниця – реорганізувати в обласний кардіологічний диспансер або обласну інфекційну лікарню (100 ліжок); - залізничну лікарню в, м.Козятин – лікарню відновного лікування (150 ліжок); - залізничну лікарню в м.Жмеринка - хоспіс або лікарню сестринського догляду на (80 – 100 ліжок). Загальне скорочення ліжкового фонду за рахунок цієї реорганізації буде становити 180ліжок. Військово-медичний центр Повітряних сил Збройних Сил України в м.Вінниця, з нашої точки зору, може бути реорганізований в клініку ВДМУ ім. М.І. Пирогова.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Вінницькій області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.