Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Математика

Тести з предмету "економічна статистика" (шпора)

Тема 2. Основні класифікації економічної статистики

1. Класифікація відрізняється від групування:

а) ступенем деталізації об'єктів;

б) характером ознаки, яку покладено в основу;

в) можливістю ідентифікувати об'єкти.

Відповідь: 1) а,б; 2) а,в; 3) а,б,в; 4) -.

2. В основу КВЕД покладено:

а) види економічної діяльності;

б) галузі економіки;

в) сектори економіки.

Відповідь: 1) а,б; 2) а,в; 3) а,б,в; 4) -.

3. Класифікація – це:

а) групування об'єктів за кількісною ознакою;

б) систематизований поділ об'єктів на групи і класи;

в) поділ об'єктів на групи за атрибутивною ознакою;

д) поділ об'єктів на групи за кількісною ознакою.

4. Класифікації поділяють статистичні одиниці спостереження на:

а) подібні сукупності;

б) неоднорідні групи;

в) однорідні групи;

д) ідентичні групи.

5. Існують наступні етапи створення статистичних класифікацій:

а) визначення одиниць спостереження;

б) визначення усіх рівнів спостереження;

в) встановлення взаємозв'язків між ними;

г) все вищеназване.

6. Вид економічної діяльності – це:

а) сукупність підприємств за однією формою власності;

б) сукупність підприємств за регіонами;

в) сукупність підприємств за секторами економіки;

г) сукупність одиниць, що здійснюють однаковий або схожий вид виробничо-господарської діяльності.

7. КВЕД поділяє види економічної діяльності на:

а) виробничу і невиробничу сферу;

б) добувні, обробні і такі, що надають послуги;

в) тільки виробничу сферу;

Тема 3. Система національних рахунків (СНР) як інструмент оцінювання та аналізу економічних явищ і процесів

1. Під економічною територією в СНР розуміють:

а) територію країни, обмежену кордонами;

б) територію країни, включаючи "територіальні анклави" інших країн;

в) територію, якою адміністративно керує уряд країни, включаючи "територіальні анклави" за кордоном.

2. Резидентами країни є:

а) будь-які фізичні особи;

б) представники іноземних фірм;

в) інституційні одиниці, економічні інтереси яких зосереджені за межами економічної території країни;

д) інституційні одиниці, економічні інтереси яких зосереджені на економічній території країни.

3. Із запропонованого переліку виберіть інституційні одиниці (за їхніми порядковими номерами)…

1) Державне будівельне підприємство.

2) Акціонерне товариство "Запоріжсталь”.

3) Ремонтний цех машинобудівного заводу.

4) Студент Петренко К.Р.

5) Приватний підприємець, що займається виробництвом олії.

6) Філія виробничого об'єднання.

4. У запропонованому переліку знайдіть суб'єктів господарювання, що належать до сектора не фінансових корпорацій (за їхніми порядковими номерами)…

1) Колективне підприємство.

2) Укрсоцбанк України.

3) Державне підприємство легкої промисловості.

4) Перукарня.

5) Магазин.

5. Які з перелічених далі установ належать до сектора державних установ? (за їхніми порядк)…

1) Районні органи управління.

2) Державна організація соціального страхування.

3) Національний банк України.

4) Школа.

5) Київський національний економічний університет.

6) Державна нотаріальна контора.

6. Назвіть інституційні одиниці (за їхніми порядковими номерами)…

1) Комерційний банк «Надра».

2) Державне будівельне підприємство.

3) Акціонерне товариство «Молокозавод№1».

4) Сервісний відділ промислово-виробничого об'єднання.

5) Ремонтний цех машинобудівного заводу.

6) Київський національний економічний університет.

7) Маркетингове бюро промислового концерну.

8) Філія виробничого об'єднання, розташована в іншому регіоні країни.

7. Назвіть інституційні одиниці, що належать до сектора нефінансових корпорацій (за їхніми порядк)…

1) Акціонерне товариство "Росинка”.

2) Національний банк України.

3) Науково-дослідний інститут при виробничому об'єднанні.

4) Комерційний банк "Інтеграл”.

5) Державне машинобудівне підприємство.

6) Акціонерне страхове товариство.

7) Фотолабораторія при кіностудії.

8) Посередницька фірма з операцій із цінними паперами.

8. Назвіть інституційні одиниці, що належать до сектора фінансових корпорацій (за їхніми поряд)…

1) Науково-дослідний інститут.

2) Національний банк України.

3) Міністерство фінансів.

4) Комерційний банк.

5) Страхова компанія.

9. Які з перелічених далі установ належать до сектора державних установ? (за їхніми порядков)…

1) Кабінет міністрів України.

2) Політичні партії України.

3) Обласні органи управління.

4) Ліцей (навчання платне).

5) Державна поліклініка.

6) Друкарня при республіканському органі управління.

7) Ощадний банк України.

10. Які з наведених далі інституційних одиниць належать до сектора домашніх господарств? (за їхніми)…

1) Працівники домогосподарств, що одержують житло та продукти харчування як натурпродукт.

2) Члени сім'ї, що починають власну економічну діяльність, не зареєстровану як юридична особа, пов'язану з виробництвом товарів:

а) для власного споживання; б) для продажу на ринку.

3) Домашня служниця.

4) Працівники, що є родичами власників домогосподарств.

5) Члени сім'ї, які працюють за наймом на корпоративних підприємствах.

6) Працівники, що є родичами власників домогосподарств і належать до складу сім'ї.

7) Член сім'ї, що перебуває в притулку для старих понад рік.

11. Виберіть з наведеного переліку установ ті, що належать до сектора некомерційних установ, які обслуговують домашні господарства (за їхніми порядковими номерами)…

1) Міжнародний університет фінансів.

2) Українська асоціація статистиків.

3) Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта”.

4) Рекламне бюро.

5) Соціалістична партія України.

6) Наукове товариство, що обслуговує членів домашніх господарств.

7) Донецький національний університет.

8) Платна стоматологічна лікарня.

9) Клуб за інтересами.

12. Назвіть інституційні одиниці – резиденти України (за їхніми порядковими номерами)…

1) Торгівельне представництво України в Польщі.

2) Консул України в Іспанії.

3) Працівники турецької фірми, які виконують роботу в Україні за тримісячним контрактом.

4) Мешканець прикордонного району України, який працює в Росії і щодня перетинає митний кордон, щоб дістатися до місця роботи.

5) Посол Швеції в Україні.

6) Громадянин України – працівник німецького посольства (садівник).

7) Працівник американської компанії, який протягом п'яти років працює в її український філії.

Тема 4. Статистика національного багатства

1. Національне багатство - це :

а) сукупність нагромаджених матеріальних благ;

б) лише природні ресурси;

в) сукупність накопичених в країні нефінансових і чистих фінансових активів;

г) лише національне майно.

2. Нефінансові активи - це :

а) будь-які активи;

б) об 'єкти, якими володіють інституційні одиниці, і які приносять їм реальну чи потенційну вигоду протягом певного періоду;

в) грошова готівка і депозити;

г) страхові технічні резерви.

3. Фінансові активи - це:

а) патенти, авторські права, ліцензії;

б) активи, яким протистоять фінансові зобов'язання інших інституційних одиниць;

в) монетарне золото і спеціальні права запозичень;

г) будь-які активи.

4. Вироблені матеріальні нефінансові активи - це:

а) цінності;

б) програмне забезпечення комп'ютерів;

в) земля і надра;

г) всі нефінансові активи.

5. Вироблені нематеріальні нефінансові активи - це:

а) цінності;

б) програмне забезпечення комп'ютерів;

в) оригінальні твори літератури і мистецтва;

г) земля і надра.

6. Основні фонди - це:

а) вироблені не фінансові активи, які тривалий час використовуються інституційними одиницями для економічної діяльності;

б) об'єкти, які служать більше одного року і мають вартість вище встановленої величини;

в) будь-які фінансові і не фінансові активи;

г) матеріальні та нематеріальні активи.

7. Основні фонди поділяються на:

а) фінансові та нефінансові;

б) виробничі та невиробничі;

в) активні та пасивні;

г) багаторазові та одноразові.

8. Повна початкова вартість основних фондів - це:

а) вартість придбання фондів;

б) вартість придбання і доведення фондів до стану, придатного до використання;

в) вартість фондів на початок року;

г) вартість фондів на будь-яку дату.

9. Залишкова вартість основних фондів — це:

а) перенесена вартість основних фондів на створений продукт;

б) не перенесена вартість основних фондів на створений продукт;

в) різниця міме повною початковою та залишковою вартістю основних фондів;

г) різниця між повною початковою та величиною зношення основних фондів на певну дату.

10. Коефіцієнт придатності основних фондів - це відношення:

а) суми зношення до повної початкової вартості;

б) залишкової до початкової вартості на певну дату;

в) балансової до початкової вартості на певну дату;

г) залишкової до середньорічної вартості.

11. Коефіцієнти руху основних фондів - це відношення:

а) вартості фондів, що надійшли протягом року, до повної початкової вартості фондів на кінець року;

б) вартості фондів, що надійшли протягом року, до повної початкової вартості фондів на початок року;

в) вартості фондів, що вибули протягом року, до повної початкової вартості фондів на кінець року;

г) вартості фондів, що вибули протягом року, до повної початкової вартості фондів на початок року.

12. Рівень фондовіддачі - це відношення:

а) вартості створеної продукції до вартості основних фондів на початок року;

б) вартості створеної продукції до середньорічної повної вартості основних фондів;

в) середньорічної повної вартості основних фондів до вартості створеної продукції;

г) повної вартості основних фондів на кінець року до вартості створеної продукції.

13. Рівень фондоємності - це відношення:

а) вартості створеної продукції до середньорічної повної вартості основних фондів.

б) вартості створеної продукції до вартості основних фондів на початок року.

в) середньорічної повної вартості основних фондів до вартості створеної продукції.

г) повної вартості основних фондів на початок року до вартості створеної продукції.

14. Показниками використання оборотних фондів є:

а) рівень фондовіддачі;

б) кількість обертів за період і тривалість оберту в днях;

в) коефіцієнт завантаження;

г) рівень фондоозброєності праці.

15. Вивільнення певної суми обігових коштів можливе:

а) за скорочення тривалості одного оберту в днях;

б) за збільшення тривалості одного оберту в днях;

в) за підвищення фондовіддачі;

г) за збільшення кількості обертів.

16. Матеріаломісткість продукції - це:

а) витрати сировини на всю продукцію;

б) витрати сировини на одиницю виготовленої продукції;

в) витрати сировини на продукцію, виготовлену в межах плану;

г) перевитрати сировини при виготовленні продукції.

17. Показник ефективності використання оборотних активів – це:

а) оборотність оборотних активів, разів;

б) прибутковість активів, грн./грн.;

в) рентабельність оборотних активів, %;

г) тривалість обороту оборотних активів, днів.

18. Вартість основного капіталу країни зросла на 10 %, а рівень капіталовіддачі знизився на 10%. Як змінився ВВП?

Відповіді. 1) Не змінився; 2) зріс на 20 %; 3) знизився на 1%.

19. Капіталовіддача ВВП в поточному періоді порівняно з минулим збільшилась на 12,5 %, ВВП зменшився при цьому на 10%. Визначте зміну ВВП за рахунок динаміки основного капіталу.

Відповіді. 1) + 2,5%; 2) - 20%; 3) +1,25%; 4) -.

20. Капіталомісткість ВВП у поточному періоді порівняно з минулим зросла на 15%, ВВП при цьому зменшився на 10%. Визначте зміну ВВП за рахунок зміни використання основного капіталу.

Відповіді. 1) 5%; 2) +27,7%; 3) +3,5%. 4) -.

21. Капіталомісткість ВВП в поточному періоді порівняно з минулим збільшилась на 13 %, ВВП зріс при цьому на 4,9%. Визначте зміну ВВП за рахунок зміни використання основного капіталу.

Відповіді. 1) +8%; 2) +18,5%; 3) +7,6%. 4) -.

22. Середня капіталовіддача в галузі в поточному періоді порівняно із минулим збільшилася на 28%, а за рахунок структурних зрушень у складі основного капіталу скоротилася на 2%. В середньому по галузі середня капіталовіддача:

Відповідь. а) зросла на 25,4 %; б) зросла на 26%; в) зросла на 30,6 %.

23. Визначте розмір товарних запасів (товарів для перепродажу) для підприємства, якщо план із товарного обороту за роздрібними цінами на квартал – 150 тис. грн., рівень торговельної націнки – 25% до оптової ціни. Норма запасу – 15 днів.

Відповідь: 1) 24,9 тис. грн.; 2) 12,5 тис. грн.; 3) -.

24. У поточному році порівняно з базисним кількість оборотів запасів зросла на 3,5%, розмір запасів зменшився на 8%.

- як змінився чистий дохід (торг) від реалізації?

а)зменшився на 4,8%; б) зріс на 11,8%.

- як змінився коефіцієнт завантаження запасів?

в)збільшився на 3,5%; г) зменшився на 3,4%.

Відповіді. 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г; 4) б, г.

Тема 5. Статистичне вивчення зайнятості населення

1. Ринок праці - це:

а) сукупність роботодавців та найманих працівників;

б) механізм розподілу та перерозподілу суспільної праці за сферами
та галузями економіки;

в) партнери трудових відносин;

г) особи, що шукають роботу.

2. Відкритий ринок праці - це:

а) коли населення знаходить роботу через біржі праці;

б) коли населення знаходить роботу через служби зайнятості;

в) коли населення влаштовується через посередників;

г) коли більшість населення працевлаштовується самостійно.

3. Фіксований ринок праці - це:

а) коли населення знаходить роботу через біржі праці;

б) коли населення знаходить роботу через служби зайнятості;

в) коли населення влаштовується через оголошення в пресі;

г) коли більшість населення працевлаштовується самостійно.

4. Економічно активне населення — це:

а) частина зайнятого населення;

б) населення, що пропонує свою працю для виробництва товарів та послуг;

в) частка зайнятого та безробітного населення;

г) частина безробітного населення.

5. Економічно неактивне населення - це:

а) частина населення, що не знаходить роботи;

б) населення, що не відноситься до зайнятого та безробітного;

в) населення, яке не починало працювати;

г) утриманці.

6. Безробітні відносяться:

а) до економічно неактивного населення;

б) до економічно активного населення;

в) до утриманців; г) до самозайнятих.

7. Міграція робочої сили буває:

а) постійна; б) періодична;

в) маятникова; г) кругова.

8. Чиста міграція робочої сили — це :

а) легальний виїзд на роботу за кордон;

б) організований виїзд до місць праці;

в) різниця між кількістю прибулих і вибулих осіб;

г) сальдо прибулих і вибулих осіб.

9. Валова міграція робочої сили - це:

а) легальний виїзд на роботу в країну;

б) сальдо прибулих і вибулих осіб:

в) сума прибулих і вибулих осіб;

г) сума тих, хто отримав роботу.

10. Середньооблікова чисельність працюючих визначається як:

а) сума всіх явок на роботу, поділена на число відпрацьованих днів;

б) сума всіх явок і неявок на роботу, поділена на число відпрацьованих днів;

в) сума явок і неявок на роботу, поділена на число календарних днів періоду;

г) сума явок і неявок на роботу, помножена на число працівників.

11. Календарний фонд робочого часу дорівнює:

а) сумі явок і неявок на роботу;

б) сумі явок і неявок на роботу, за мінусом людино-днів, що припадають на свята і вихідні;

в) сумі явок і неявок на роботу, за мінусом людино-днів, що припадають на чергові відпустки;

г) фактично відпрацьовані людино-дні.

12. Табельний фонд робочого часу дорівнює:

а) сумі явок і неявок на роботу;

б) сумі явок і неявок на роботу, за мінусом людино-днів, що припадають на свята і вихідні;

в) сумі явок і неявок на роботу, за мінусом людино-днів, що припадають

на чергові відпустки.

г) фактично відпрацьовані людино-дні.

13. Рівень економічно активного населення визначається як:

а) відношення зайнятих до безробітних;

б) відношення економічно активного населення до працездатного;

в) відношення економічно активного населення до всього населення;

г) відношення економічно активного населення до зайнятого.

14. Рівень безробіття визначається як:

а) відношення чисельності безробітних до всього населення;

б) відношення чисельності безробітних до зайнятих;

в) відношення безробітних до економічно неактивного населення;

г) відношення чисельності безробітних до економічно активного населення.

15. Доберіть до кожного з наведених далі положень, позначених буквами а – ж, відповідний термін чи поняття (1-9):

1) працездатне населення; - з

2) населення працездатного віку; - ж

3) перепис населення; - д

4) трудові ресурси; - г

5) маятникова міграція; - а

6) природний рух трудових ресурсів; - в

7) економічно активне населення; - е

8) зайняті в економіці; - є

9) безробітні. - б

а) Щоденне пересування людей від місця проживання до місця роботи з одного регіону до іншого;

б) працездатні громадяни у працездатному віці, що не мають роботи, шукають її і готові негайно приступити до неї;

в) зміна чисельності за рахунок вступу у працездатний вік підлітків, смертності, виходу на пенсію та інвалідність чи початок або припинення роботи особами непрацездатного віку;

г) сукупність людей, здатних до праці за віком і станом здоров'я;

д) основне джерело інформації про населення, яке одержано на державному рівні індивідуальним опитуванням громадян;

е) сукупність осіб, фактично зайнятих в економіці, а також і незайнятих, але здатних до праці за віком і станом здоров'я;

є) наймані особи, що виконують роботу, яка приносить дохід, включаючи тимчасово відсутніх на роботі через хворобу, відпустки і т. п.;

ж) сукупність жінок і чоловіків відповідно у віці від 16 до 54 ро­ків і від 16 до 59 років включно;

з) населення, що забезпечує пропозицію робочої сили для ви­робництва товарів і послуг, включаючи зайнятих і безробітних.

16. Виберіть правильну відповідь. Економічно активне населення охоплює:

а) зайнятих в економіці;

б) зайнятих в економіці і безробітних;

в) зайнятих в економіці, безробітних та осіб, що навчаються з відривом від виробництва.

17. Назвіть елементи, які використовують для розрахунку чисельності трудових ресурсів за джерелами формування:

а) населення працездатного віку;

б) працездатне населення працездатного віку;

в) безробітні;

г) підлітки та особи, старші від пенсійного віку, які працюють;

д) зайняті в економіці.

18. Трудові ресурси (за чисельністю) дорівнюють:

а) сумі економічно активного населення та економічно неактивного населення;

б) сумі зайнятих в економіці, безробітних працездатного віку й економічно неактивного населення працездатного віку;

в) сумі зайнятих в економіці; чисельності осіб працездатного віку, що навчаються з відривом від виробництва; чисельності осіб працездатного віку, не зайнятих в економіці.

19. Назвіть, які з перерахованих далі груп населення включаються до складу зайнятих в економіці:

а) учні, студенти, слухачі й курсанти працездатного віку;

б) наймані особи, що виконують роботу за винагороду на умовах повного робочого часу;

в) особи, що виконують роботу за наймом за винагороду на умовах неповного робочого часу;

г) особи, що тимчасово відсутні на роботі через хворобу;

ґ) особи, зайняті веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми, хворими родичами;

д) особи, що працюють в окремих громадян за винагороду;

є) особи, що виконують роботу без оплати на сімейному підприємстві.

20. Загальний рівень безробіття становить 37 %, це означає:

а) що на 1000 осіб працездатного віку припадає 37 безробітних;

б) що на 1000 осіб населення припадає 37 безробітних;

в) на 1000 осіб економічно активного населення припадає 37 безробітних.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4 -.

21. Рівень зайнятості економічно активного населення становить 905 ‰. Рівень незайнятості економічно активного населення дорівнює:

Відповідь: 1) 905 осіб; 2) 90,5 %; 3) 95 %; 4) 95 осіб.

22. На підприємстві працює 280 осіб. Заявлена підприємством потреба в робочій силі становить 23 особи. Обчисліть рівень вакантності.

Відповідь: 1) 8,2 особи; 2) 0,082; 3) 8,2 ‰; 4) -.

23. Рівень інтенсивності очікуваного вивільнення робочої сили на підприємстві, де працює 1200 осіб, становить 8 %. Визначте чисельність очікуваного вивільнення працівників на підприємстві.

Відповідь: 1) 9,6 осіб; 2) 96 осіб; 3) 150 осіб; 4) 15 осіб.

24. У місті на кінець 2004 року було 2296 незайнятих осіб, які зареєструвались у службі зайнятості; з них офіційно зареєстрованими безробітними вважались 87,6 %, а потреба в працівниках на підприємствах міста становила 328 осіб. Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце становило.

Відповідь: 1) 7 осіб; 2) 12,4 %; 3) 6,13 особи 4) -.

25. Якою буде чисельність працездатного населення через 3 роки, якщо рівень працездатності населення становить 48%? Середньорічна чисельність населення району становить 1,3 млн. осіб, коефіцієнт народжуванності – 28%, смертності – 10%, коефіцієнт сальдо міграції – 9%.

Відповідь: 1) 1,408 млн. осіб; 2) 0,67 млн. осіб; 3) 1,134 млн. осіб 4) -.

Тема 6. Статистика результатів виробництва продукції та послуг

1. ВВП України (у ринкових цінах) включає:

а) випуск (в основних цінах);

б) чисті податки на продукти;

в) валова додана вартість;

г) споживання основного капіталу.

2. Заробітна плата враховується в процесі розрахунку:

а) ВВП за методом потоку доходів;

б) ВВП за методом потоку витрат;

в) чистого експорту;

г) чистих субсидій державним виробництвам.

3. Відрахування на споживання капіталу - це

а) чисті інвестиції;

б) чисті іноземні інвестиції;

в) амортизація;

г) фонди, що можуть бути використані для закупівлі споживчих товарів.

4. Особистий дохід — це

а) вартість вироблених за рік товарів та послуг;

б) дохід, одержаний домогосподарствами протягом певного року;

в) увесь дохід, призначений для особистих витрат;

г) сума заощаджень з приватних джерел, що наявні в даній країні;

д) ВВП мінус амортизація.

5. Якщо обсяг номінального ВВП і рівень цін зросли, то:

а) реальний ВВП не змінився;-?????????

б) реальний ВВП збільшився, але в меншій мірі, німе ціни;

в) реальний ВВП скоротився;

г) ця інформація не дає змоги визначити динаміку реального ВВП.

6. Індекс цін може бути використаний для того, щоб:

а) оцінити різницю між: структурою виробництва в даному та попередньому роках;

б) оцінити різницю в ринковій вартості "товарного кошика" за два періоди;

в) оцінити різницю між: рівнями цін двох країн;

г) розрахувати реальний ВВП.

7. Економічна діяльність – це:

а) володіння активами, що дають дохід;

б) виробництво товарів на продаж;

в) діяльності фінансових установ;

г) природний ріст рослин і тварин.

8. Заклад – це:

а) орган державного управління;

б) частина підприємства чи ціле підприємство зайняте однорідним видом виробничої діяльності;

в) господарюючий суб'єкт;

г) юридична установа.

9. Валовий випуск – це:

а) сума проміжного споживання і валової доданої вартості;

б) вартість всіх вироблених товарів та промислово-виробничих послуг;

в) валова додана вартість;

г) студенти останнього курсу.

10. Валова додана вартість – це:

а) частина випуску;

б) частина проміжного споживання;

в) заново створена вартість????????????;

г) споживання основного капіталу.

11. Промислова продукція – це:

а) прямий корисний результат виробничої діяльності промислового підприємства;

б) будь-який результат виробничої діяльності промислового підприємства;

в) продукти і промислово-виробничі послуги;

12. Промислова продукція має:

а) одну форму; б) дві форми;

в) три форми; г) безліч форм.

13. У склад товарної продукції включаються напівфабрикати:

а) вироблені; б) вироблені за мінусом перероблених;

в) реалізовані; г) закладені на зберігання.

14. До продукції сільського господарства відноситься:

а) продукція рибальства; б) продукція бджоловодства;

в) продукція лісівництва; г) продукція тваринництва.

15. Валова продукція сільського господарства визначається:

а) заводським методом; б) виробничим методом;

в) методом валового обороту; г) методом заліку.

16. Валова додана вартість промислових галузей зросла на 6%, а ціни на товари зросли на 8%. Фізичний обсяг продукції при цьому:

Відповіді: 1) Зріс на 14%; 2) Зріс на 14,5%; 3) зменшився на 1,8%; 4) -.

17. Чи включається до продукції промислового підприємства вартість реалізованих напівфабрикатів?

Відповіді. 1) Так; 2) ні; 3) не знаю.

18. При здійсненні операцій із давальницькою сировиною підприємство-замовник до обсягів виробництва включає вартість сировини?

а) так; б) ні.

Підприємство виробник до обсягів виробництва не включає вартість давальницької сировини?

в) Так; г) ні.

Відповіді. 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г; 4) б, г.

19. Облік продукції сільського господарства здійснюється:

а) тільки у вартісному виразі; б) тільки в натуральному виразі; в) у натуральному й вартісному виразі.

Відповіді. 1) а; 2) б; 3) в; 4) не знаю.

20. З 2002 року порівнянними цінами в сільському господарстві є:

а) ціни 1983 року; б) ціни 1996 року; в) ціни 2002 року.

Відповіді. 1) а; 2) б; 3) в; 4) не знаю.

21. Номінальний обсяг ВВП за поточний рік становив 93,4 млр. грн., індекс – дефлятор свідчить про зростання цін на товари та послуги за останній рік на 11,5%.

Відповіді: 1) 83,8 млрд. грн.; 2) 104,1 млрд. грн.; 3) 81,9 млрд. грн.; 4) -. (82,659 млр.грн) –мой вариант!!!!!

22. Валова додана вартість промислових галузей зросла на 5 %, а ціни на товари зросли на 3,1 %. Фізичний обсяг продукції при цьому:

Відповіді: 1) зріс на 1,8%; 2) зріс на 8,3 %; 3) зменшився на 1,8%; 4) -.

23. Транспортні тарифи за 2002 рік зросли на 5,1 %, а за 2003 рік – на 3,6 %. На скільки процентів зросли транспортні тарифи за два роки?

Відповідь: а) 8,9; б) 4,4; в) 5,0; г) 7,5.

24. Обсяг номінального ВВП у поточному році щодо минулого збільшився на 3 % при зростанні цін на 10 %; чисельніть населення зменшилась на 1,5 %.

Реальний ВВП на душу населення:

Відповідь. а) зріс на 15,0 %; б) зменшився на 4,9 %; в) зменшився на 7,8%; 4) -.

25. Фізичний обсяг продукції промислових галузей зріс на 5 %, а ціни на товари зросли на 3,1 %. Валова додана вартість при цьому:

Відповіді: 1) зросла на 8,1 %; 2) зросла на 8,3 %; 3) зменшилася на 1,9 %; 4) -.

Тема 7. Статистика цін і тарифів

1. Ціна - це:

а) грошове вираження витрат на виробництво;

б) грошове вираження прибутковості;

в) сума виручки за товар;

г) грошове вираження вартості товару.

2. Інфляція - це:

а) зростання загального рівня цін та знецінення грошей;

б) зниження собівартості продукції;

в) порушення рівноваги між грошовою масою і попитом;

г) невідповідність ціни реалізації та ціни закупівлі.

3. Індекс цін Фішера (ідеальна формула):

а) ;

4. Індекс середньої ціни (змінного складу) характеризує:

а) динаміку середньої ціни товару, що склалася під впливом динаміки самих цін в середньому;

б) динаміку середньої ціни товару, що склалася під впливом змін структури реалізації товару;

в) динаміку середньої ціни товару, що склалася під впливом динаміки самих цін в середньому та змін структури реалізації товару;

г) динаміку ціни товару, що склалася під впливом двох чинників одночасно - динаміки попиту та змін законодавчої бази.

5. Індекс споживчих цін на товари та послуги обчислюють:

а) за формулою Ласпейреса на підставі базової частки витрат домогосподарств на товари (послуги) умовного споживчого кошика;

б) за формулою Пааше на підставі базової частки витрат домогосподарств на товари (послуги) умовного споживчого кошика;

в) за формулою Ласпейреса на підставі базової частки витрат домогосподарств на товари (послуги) інфляційного попиту;

г) за формулою Пааше на підставі базової частки витрат домогосподарств на товари (послуги) інфляційного попиту.

6. Дефлятор ВВП визначається:

а) відношенням номінального ВВП до реального;

б) відношенням реального ВВП до номінального;

в) відношенням номінального ВВП до норми інфляції;

г) відношенням реального ВВП до норм інфляції.

7. Загальний індекс цін становить 183 %. Це означає, що:

Відповідь: а) ціни виросли на 183%;

б) ціни виросли у 0,83 рази;

в) ціни виросли у 1,83 рази;

г) ціни виросли у 18,3 рази.

8. Загальний індекс цін становить 0,9. Це означає, що:

Відповідь:

а) ціни знизилися на 0,9 грн;

б) ціни виросли на 0,9 %;

в) ціни знизилися на 90%;

г) ціни знизилися на 10%.

22. Індекс цін Еджворта - Маршалла:

в) .

10.Індекс цін постійного фінансового складу характеризує:

а) зміну середньої ціни товару;

б) середню зміну цін товару;

в) зміну товарообороту внаслідок зміни ціни товару;

г) зміну кількості реалізованих товарів.

11. Індекс цін змінного складу характеризує:

а) зміну середньої ціни товару;

б) середню зміну цін товару;

в) зміну товарообороту внаслідок зміни ціни товару;

г) зміну кількості реалізованих товарів.

12. Індекс структурних зрушень в реалізації товару характеризує:

а) зміну середньої ціни; б) середню зміну цін;

в) зміну товарообороту внаслідок зміни ціни товару;

г) зміну кількості реалізованих товарів.

13. Основними складовими частинами цін виробництва товарів і послуг є:

а) виробнича собівартість;

б) прибуток виробника;

в) торгівельно-транспортна націнка;

г) усі відповіді правильні.

14. Динаміку цін на окремі товари та послуги характеризують за допомогою:

а) індивідуальних індексів;

б) індексів середніх величин;

в) агрегатних індексів.

15. Зміни цін на продукцію промисловості характеризують за допомогою:

а) індивідуального індексу цін на товари-представники;

б) агрегатного індексу Пааше;

в) агрегатних індексів Лапейреса.

16. Територіальні індекси цін і тарифів розраховують, виходячи зі структури виробництва товарів і послуг:

а) країни, рівень цін якої порівнюється з іншими;

б) країни, що виступає базою для порівняння;

в) загальної структури товарного обігу між країнами;

г) усі відповіді правильні.

(діють у межах окремих адміністративно-територіальних одиниць або країн)- в помощь

17. У міжнародних порівняннях цін їх перераховують:

а) у вільноконвертовану валюту;

б) у валюту країни, рівень цін якої порівнюється з іншими;

в) у валюту країни, з якою здійснюється порівняння;

г) усі відповіді правильні.

18. Зведений індекс цін виробників промислової продукції розраховують:

а) за рекурсивною схемою з помісячних індексів;

б) за формулою Лайпейреса;

в) за формулою Пааше;

г) як добуток з помісячних базових індексів;

д) як добуток з помісячних ланцюгових індексів.

19. Індекси-дефлятори використовують:

а) для переоцінювання макроекономічних показників у поточні ціни;

б) переоцінки макроекономічних показників у ціни базового періоду;

в) вимірювання інфляції;

г) розрахунку індексу купівельної спроможності національної валюти;

д) усі відповіді правильні.

20. Індекс цін Ласпейреса: б) ;

21. Індекс цін Пааше: б)

22. Транспортні тарифи за 2002 рік зросли на 5,2%, а за 2003 рік – на 3,7%. На скільки процентів зросли транспортні тарифи за два роки?

Відповідь: а) 8,9; б) 4,4; в) 5,0; г) 7,5. (Необх.проконс.у препод)

23. Номінальний обсяг ВВП за поточний рік становив 93,4 млр. грн., індекс – дефлятор свідчить про зростання цін на товари та послуги за останній рік на 11,5%.Чому дорівнює реальний ВВП?

Відповіді: 1) 83,8 млрд. грн.; 2) 104,1 млрд. грн.; 3) 81,9 млрд. грн.; 4) -.

24. Валова додана вартість промислових галузей зросла на 5 %, а ціни на товари зросли на 3,1 %. Фізичний обсяг продукції при цьому:

Відповіді: 1) зріс на 1,8%; 2) зріс на 8,3 %; 3) зменшився на 1,8%; 4) -.

25. Транспортні тарифи за 2002 рік зросли на 5,1 %, а за 2003 рік – на 3,6 %. На скільки процентів зросли транспортні тарифи за два роки?

Відповідь: а) 8,9; б) 4,4; в) 5,0; г) 7,5.

26. Фізичний обсяг продукції промислових галузей зріс на 5 %, а ціни на товари зросли на 3,1 %. Валова додана вартість при цьому:

Відповіді: 1) зросла на 8,1 %; 2) зросла на 8,3 %;

3) зменшилася на 1,9 %; 4) -.

Тема 8. Статистичне вивчення державних фінансів як складової фінансової системи

1. Державні фінанси включають:

а) бюджети різних рівнів державного управління;

б) позабюджетні фонди;

в) державний кредит;

г) фінанси державних підприємств;

д) вірні всі відповіді разом.

2. Бюджетний дефіцит - це:

а) коли доходи бюджету дорівнюють його видаткам;

б) перевищення видатків бюджету над його доходами;

в) перевищення доходів бюджету над видатками.

3. Бюджетний профіцит - це:

а) коли доходи бюджету дорівнюють його видаткам;

б) перевищення видатків бюджету над його доходами;

в) перевищення доходів бюджету над видатками.

4. Групування видатків бюджету здійснюється:

а)за функціональним призначенням;

б) за економічним призначенням;

в) за відомчим призначенням.

д) вірні всі відповіді разом.

5. Відношення доходів (видатків) бюджету до ВВП характеризує:

а) рівень централізації фінансових ресурсів у бюджеті;

б) перевищення видатків бюджету над його доходами;

в) перевищення доходів бюджету над видатками.

6. Відношення дефіциту бюджету до ВВПце характеристика:

а) бюджетного дефіциту;

б) бюджетного профіциту;

в) фінансового стану держави.

7. Назвіть відносні величини динаміки:

а) за минулий рік податкові надходження до Державного бюджету зросли в 1,6 рази;  

б) дефіцит бюджету зменшився на 0,2 млрд. грн..

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - .

8. Назвіть відносні величини структури:

а) бюджетні видатки на охорону здоров'я становлять 1,4 млрд. грн.;

б) заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків стихійного лиха у Закарпатті, становлять 0,6%.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) - .

9. За оцінками фахівців митної служби до 5% товарів перетинають митний кордон нелегально. Визначити дисперсію частки легально ввезених товарів.

Відповіді: 1) 0,05; 2) 0,95; 3) 0,0475; 4) 0,0025.

10. Щоквартальне зростання витрат бюджету на утримання вищих навчальних закладів (тис. грн.) описується трендовим рівнянням Yt = 20,6 + 1,8t. Це означає, що витрати бюджету зростають щомісячно в середньому на:

Відповіді: 1) 1,8%; 2) 101,8%; 3) 1,8 тис. грн.; 4) 22,4 тис. грн.

 

11. Надходження акцизного збору до Державного бюджету за 8 місяців поточного року описується трендовим рівнянням Yt = 120 + 10t, де t – 1, 2,…, n. Визначте очікуваний обсяг податкових надходжень в січні наступного року.

Відповіді: 1) 130; 2) 210; 3) 250; 4) 170.

12. Середній розмір ставки акцизу збільшився на 48%, а за рахунок структурних зрушень у складі підакцизних товарів скоротився на 2%. Визначте індекс фіксованого складу ставки акцизу.

Відповіді: 1) 1,46; 2) 1,51; 3) 1,45; 4) 0,96.

13. У 2002 р. частка податку на прибуток підприємств у загальній сумі податкових надходжень до місцевого бюджету становила 7,8%, а у 2003 р. – 8,1%. Які структурні зрушення відбулися за цей період в цій частині податкових надходжень до бюджету?

Відповіді: частка податку на прибуток 1) збільшилася на 3%; 2) зменшилася на 0,3%; 3) збільшилася на 0,3 п.п.; 4) залишилася без змін.

14. Середньорічний темп зростання податкових надходжень до бюджету визначають за формулою:

Відповіді: 1) середньої арифметичної простої; 2) середньої геометричної простої; 3) середньої хронологічної; 4) середньої гармонійної зваженої.

15. Податок на прибуток громадян зріс у звітному періоді порівняно з базовим на 7%, при цьому спостерігалося зменшення ставки оподаткування на 2%. Як змінилася кількість платників податку?

Відповіді: 1) зменшилася на 5%; 2) зросла на 5%; 3) зросла на 9,2%; 4) зросла на 4,9%.

16. Середні бюджетні витрати на допомогу малозабезпеченим сім'ям в розрахунку на одну сім'ю зросли за останній рік на 5%. Кількість сімей, яким надавалася така допомога зросла на 2%. Як змінилися загальні бюджетні витрати на допомогу малозабезпеченим сім'ям?

Відповіді: зросли на 1) 3%; 2) 7%; 3) 2,9%; 4) 7,1%.

Тема 9. Організація статистики підприємств в Україні

1. Рентабельність - це

а) відносний показник, який характеризує рівень прибутковості підприємства;

б) абсолютний показник, що характеризує прибуток підприємства;

в) відносний показник, який характеризує рівень оборотності активів.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) - .

2. До складу основного капіталу підприємства входять:

а) основні засоби; б) дебіторська заборгованість;

в) нематеріальні активи.

Відповідь: 1) а, б; 2) б, в; 3) а, в; 4) а, б, в.

3. До складу оборотного капіталу підприємства входять:

а) товарно-матеріальні цінності;

б) дебіторська заборгованість; в) нематеріальні активи.

Відповідь: 1) а, б; 2) б, в; 3) а, в; 4) а, б, в.

4. Внутрішні джерела фінансових коштів підприємства – це:

а) банківські позики; б) чистий прибуток підприємства;

в) амортизація основних засобів.

Відповідь: 1) а, б; 2) б, в; 3) а, в; 4) а, б, в.

5. Індекс рентабельності змінного складу показує

а) як змінився середній рівень рентабельності у звітному періоді порівняно з базисним тільки за рахунок динаміки рівня рентабельності в окремих підрозділах підприємства;

б) як змінився середній рівень рентабельності по підприємству тільки за рахунок зміни розподілу залишків обігових коштів підрозділами підприємства;

в) відношення середнього рівня рентабельності за сукупністю підрозділів підприємства у звітному періоді до середнього рівня рентабельності у базисному періоді.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) - .


 

6. Індекс рентабельності фіксованого складу показує

а) як змінився середній рівень рентабельності у звітному періоді порівняно з базисним тільки за рахунок динаміки рівня рентабельності в окремих підрозділах підприємства;

б) як змінився середній рівень рентабельності по підприємству тільки за рахунок зміни розподілу залишків обігових коштів підрозділами підприємства;

в) відношення середнього рівня рентабельності за сукупністю підрозділів підприємства у звітному періоді до середнього рівня рентабельності у базисному періоді.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) - .

7. Індекс структурних зрушень показує

а) як змінився середній рівень рентабельності у звітному періоді порівняно з базисним тільки за рахунок динаміки рівня рентабельності в окремих підрозділах підприємства;

б) як змінився середній рівень рентабельності по підприємству тільки за рахунок зміни розподілу залишків обігових коштів підрозділами підприємства;

в) відношення середнього рівня рентабельності за сукупністю підрозділів підприємства у звітному періоді до середнього рівня рентабельності у базисному періоді.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) - .

8. Чистий оборотний капітал –це:

а) оборотний капітал мінус товарно-матеріальні запаси; 

б) оборотний капітал мінус короткострокові зобов'язання;

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) - .

9. Знайдіть серед наведених формул розрахункову формулу індексу структурних зрушень для аналізу динаміки середнього рівня прибутковості (співвідношення прибутку та активів)

б) ;

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) - .

10. Знайдіть серед наведених формул розрахункову формулу індексу змінного складу для аналізу динаміки середнього рівня прибутковості (співвідношення прибутку та активів)

в) .

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) - .

11. Знайдіть серед наведених формул розрахункову формулу індексу фіксованого складу для аналізу динаміки середнього рівня прибутковості (співвідношення прибутку та активів)

а) ;

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) - .

12. Відомо, що на всіх підприємствах галузі середній рівень рентабельності в звітному періоді зріс в цілому на 12%, а за рахунок структурних зрушень у залишках обігових коштів – зменшився на 4%. Які зміни відбулися із середнім рівнем рентабельності в галузі тільки за рахунок динаміки рівня рентабельності на окремих підприємствах?

Відповідь: 1) зріс на 16%; 2) зріс на 16,5%; 3) зріс на 16,7%;

4) зріс на 7,5%.

13. Відомо, що на всіх підприємствах галузі середній рівень рентабельності в звітному періоді зріс за рахунок структурних зрушень у залишках обігових коштів на 5%, а за рахунок динаміки рівня рентабельності на окремих підприємствах – зменшився на 8%. Які зміни відбулися із середнім рівнем рентабельності в звітному періоді на підприємствах галузі в цілому?

Відповідь: 1) зріс на 14,1%; 2) зменшився на 3%;

3) зменшився на 12,4%; 4) зменшився на 3,4%.
Реферат на тему: Тести з предмету "економічна статистика" (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.