Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Математика

Статистичний аналіз інвестиційних процесів та узагальнення статистичних показників в регіоні (реферат)

Відносними статистичними величинами називають показники, які виражають кількісні співвідношення між явищами суспільного життя.

Т а б л и ц я 2

Кількість підприємств за галузями економіки

за 2000-2007 роки

Роки

Всього підприємств, одиниць

У тому числі,

Кількість підприємств з залученими інвестиціями , одиниць

Інші підприємства, одиниць

2000

2179

1021

1158

2001

2336

1035

1301

2002

2537

1285

1252

2003

2727

1398

1329

2004

2833

1489

1344

2005

2951

1598

1353

2006

3454

1894

1560

2007

3843

2311

1532

Відносні величини структури:


 

2000р.:1021/2179*100=46,9%

1158/2179*100=53,1%

2001р.: 1035/2336*100=44,3%

1301/2336*100=55,7%

2002р.: 1285/2537*100=50,7%

1252/2537*100=49,3%

2003р.: 1398/2727*100=51,3%

1329/2727*100=48,7%

2004р.: 1489/2833*100=52,6%

1344/2833*100=47,4%

2005р.: 1598/2951*100=54,2%

1353/2951*100=45,8%

2006р.: 1894/3454*100=54,8%

1560/3454*100=45,2%

2007р.: 2311/3843*100=60,1%

1532/3843*100=39,9%


 

Відносні величини структурних зрушень

Т а б л и ц я 3

Типи підприємств

Кількість підприємств, одиниць

Відносні величини структури,%

Структурні зрушення,% пункти(+/-)

2006р.

2007р.

2006р.

2007р.

Підприємства з залученими інвестиціями

1894

2311

54,8

60,1

+5,3

Інші підприємства

1560

1532

45,2

39,9

-5,3

Разом

3454

3843

100

100

Х

Вкоорд.1=2311/1532=1,5раз.

Вкоорд.2=1894/1560=1,2 раз.

Т а б л и ц я 4

Відносні величини по сукупності підприємств

№ групи

Рівень виконання плану

Кількість підприємств

Виробництво продукції, ти.грн.

Відносні величини,%

Фактично за 2006р.

2007р.

планового завдання

виконання плану

динаміки

Планово

Фактично

1

підприємства, які виконали і перевиконали план

1576

86356,7

90534

93294,1

104,84

103,05

108,03

2

підприємства, які не виконали план

735

49292,6

45837

30543,6

92,99

66,63

61,96

 

Разом

2311

135649,3

136371

123837,7

100,53

90,81

91,29

Висновки: Відносні величини структури характеризують склад досліджуваної сукупності і показують, яку частину займають підприємства з залученими інвестиціями від загальної їх сукупності. Таким чином, бачимо, що у 2000 році підприємства малого бізнесу займали 54,8%, а в 2007 році — 60,1%.

При порівнянні показників структури за два періоди одержують показники структурних зрушень, які показують на скільки пунктів збільшилася чи зменшилась питома вага у звітному періоді порівняно з базисним. Отже, у 2007 році питома вага малих підприємств збільшилась на 5,3% пункти порівняно з 2006 роком.

Відносні величини координації характеризують співвідношення окремих елементів сукупності між собою. Вони показують у скільки разів один елемент більший/менший за інший. Бачимо, що у 2006 році кількість малих підприємств перевищувала кількість інших підприємств у 1,2 раз, а у 2007 році— у 1,5 раз.

Відносні величини планового завдання характеризують запланований розмір збільшення або зменшення показника у порівнянні з попереднім періодом. Відносні величини виконання плану характеризують рівень виконання плану. Відносні величини динаміки характеризують співвідношення явищ у часі. За даними таблиці 4 бачимо, що у 2007 році було заплановане збільшення виробництва продукції на 4,84%, фактично план було перевиконано на 3,05%, а порівняно з 2006р. виробництво продукції збільшилось на 8,03%.

Т а б л и ц я 5

Розподіл підприємств за обсягом інвестицій у 2007 році, одиниць

Залучені кошти, тис.грн.

1−5

6−10

11−50

51−100

101−500

501−1000

понад 1000

Всього

Кількість підприємств, %

8,8

12,5

30,7

18,8

14,6

5,7

8,9

100,0

Нагромаджувальні частоти

8,8

21,3

52,0

70,8

85,4

91,1

100,0

Х

Визначення центра інтервалу

 

 

 

Для характеристики середнього значення ознаки у варіаційних рядах розподілу обчислюють так звані порядкові середні, моду і медіану.

Модальний інтервал 11-50, оскільки кількість підприємств становить 30,7%.

Х0=11

і=39

fMo=30,7

fMo-1=12,5

fMo+1=18,8

Знаходимо номер медіани за нагромаджуваними частотами.

, де

∑f- сума частот

Медіанний інтервал – 11-50

Висновки: Середня сума залучених коштів у 2007 році становила 222,6785 тис.грн. Оскільки Мо=34,58, то можна зробити висновки, що у 2007 році найбільше вкладали інвестицій в обсязі 34,58 тис.грн. Половина інвестицій становила суму до 47,46 тис.грн, а друга половина 47,46тис.грн і більше (Ме=47,46).

Т а б л и ц я 6

Обчислення показників варіації розподілу підприємств за обсягом інвестицій у 2007 році, одиниць

Залучені кошти, тис.грн.

Хі

Кількість підприємств,%(f)

Xf

1−5

3

8,8

26,4

219,7

1933,2

48258,6

424676,1

6−10

8

12,5

100,0

214,7

2683,5

46086,9

576085,7

11−50

30,5

30,7

936,4

192,2

5899,9

36932,6

1133830,1

51−100

75,5

18,8

1419,4

147,2

2767,0

21661,5

407236,4

101−500

300,5

14,6

4387,3

77,8

1136,2

6056,2

88420,3

501−1000

750,5

5,7

4277,9

527,8

3008,6

278595,5

1587994,6

понад 1000

1249,5

8,9

11120,6

1026,8

9138,7

1054362,4

9383825,3

Всього

2417,5

100

22267,9

 

26567,0

 

13602068,4

Розмах варіації

R=Xmax-Xmin=1249,5-3=1246,5тис.грн.

Середнє лінійне відхилення

тис.грн

Дисперсія

тис.грн

Середнє квадратичне відхилення

тис.грн

Лінійний коефіцієнт варіації

Квадратичний коефіцієнт варіації

Коефіцієнт осциляції

Аналіз рядів розподілу

— висока правостороння асиметрія

— середня правостороння асиметрія

Т а б л и ц я 7

Розрахунок коефіцієнтів асиметрії та ексцесу

Залучені

кошти, тис.грн.

Хі

Кількість підприємств,%(f)

1−5

3

8,8

- 93 292 200,2

20494290600,7

6−10

8

12,5

- 123 673 220,3

26549981421,3

11−50

30,5

30,7

- 217 897 763,8

41875265406,5

51−100

75,5

18,8

- 59 936 443,1

8821355793,3

101−500

300,5

14,6

6 881 001,4

535489853,1

501−1000

750,5

5,7

838 177 667,7

442408193833,5

понад 1000

1249,5

8,9

9 635 513 566,7

9893952493791,7

Всього

 

100

9 985 772 608,4

10434637070700,0

Центральний момент розподілу 3-го порядку

Коефіцієнт асиметрії

— висока асиметрія

Центральний момент розподілу 4-го порядку

Коефіцієнт ексцесу

— гостро вершинний розподіл

Висновки: Середній рівень залучених інвестицій становить 222,6785тис.грн. Амплітуда коливань становить 1246,5тис.грн, що на 459,8% перевищує середній рівень. Відхилення розміру інвестицій від середнього рівня за середнім лінійним відхиленням становить 265,7 тис.грн. Відповідно за середнім квадратичним відхиленням 368,8 тис.грн. Квадратичний коефіцієнт варіації становить 165,6%, що свідчить про досить значні коливання розмірів залучених інвестицій по відношенню до середнього рівня, і оскільки цей показник перевищує 33%, то слід вважати, що дана сукупність за рівнем залучених інвестицій є якісно неоднорідною і відповідно середній показник 222,6785тис.грн не є типовим для цієї сукупності.

Коефіцієнт асиметрії = 2 і свідчить про високу правосторонню асиметрію, оскільки є більший, ніж 0,5. Коефіцієнт ексцесу=5.6 і свідчить про гостро вершинний розподіл (>3).


 

Т а б л и ц я 8

Розподіл капітальних вкладень на підприємствах, млн. грн.

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Капітальні вкладення,

млн. грн.

1730,4

1818,7

1932,1

2052,2

1978,8

1890,4

1816,6

1748,1

Обчислюємо абсолютний приріст:


 

Базисний АП, тис.осіб:

АП1=1818,7-1730,4=88,3

АП2=1932,1-1730,4=201,7

АП3=2052,2-1730,4=321,8

АП4=1978,8-1730,4=248,4

АП5=1890,4-1730,4=160,0

АП6=1816,6-1730,4=86,2

АП7=1748,1-1730,4=17,7

Обчислюємо темп зростання:

Базисний ТЗ:

Ланцюговий АП, тис.осіб:

АП1=1818,7-1730,4=88,3

АП2=1932,1-1818,7=113,4

АП3=2052,2-1932,1=120,1

АП4=1978,8-2052,2=-73,4

АП5=1890,4-1978,8=-88,4

АП6=1816,6-1890,4=-73,8

АП7=1748,1-1816,6=-68,5

Ланцюговий ТЗ:


 

Обчислюємо темп приросту:


 

Базисний ТП:

ТП1=105,1-100=5,1%

ТП2=111,7-100=11,7%

ТП3=118,6-100=18,6%

ТП4=114,4-100=14,4%

ТП5=109,2-100=9,2%

ТП6=105,0-100=5,0%

ТП7=101,0-100=1,0%

Ланцюговий ТП:

ТП1=105,1-100=5,1%

ТП2=106,2-100=6,2%

ТП3=106,2-100=6,2%

ТП4=96,4-100=-3,6%

ТП5=95,5-100=-4,5%

ТП6=96,1-100=-3,9%

ТП7=96,2-100=-3,8%


 

Обчислюємо абсолютне зростання 1% приросту:

Т а б л и ц я 9

Динаміка капітальних вкладень на підприємствах

Роки

Капітальні

вкладення на підприємствах, млн. грн.

АП, тис.осіб

ТЗ, %

ТП, %

Абсолютне значення 1% приросту млн. грн.

з 2000 р.

з попереднім роком

з 2000 р.

з попереднім роком

з 2000 р.

з попереднім роком

2000

1730,4

-

-

-

-

-

-

-

2001

1818,7

88,3

88,3

105,1

105,1

5,1

5,1

17,3

2002

1932,1

201,7

113,4

111,7

106,2

11,7

6,2

18,3

2003

2052,2

321,8

120,1

118,6

106,2

18,6

6,2

19,4

2004

1978,8

248,4

-73,4

114,4

96,4

14,4

-3,6

20,4

2005

1890,4

160,0

-88,4

109,2

95,5

9,2

-4,5

19,6

2006

1816,6

86,2

-73,8

105,0

96,1

5,0

-3,9

18,9

2007

1748,1

17,7

-68,5

101,0

96,2

1,0

-3,8

18,0

Висновки: Таким чином, середньорічна кількість капітальних вкладень на підприємствах у 2007 році порівняно з 2000 роком збільшилася на 17,7 млн. грн., або на 1%, хоча протягом цього періоду спостерігалось збільшення кількості зайнятих на 18,6% (321,8 млн. грн.) у 2003 році. Найбільшого темпу приросту досягнуто у 2002-2003рр., коли кількість капітальних вкладень збільшилася на 6,2%. Вага 1% приросту з 2001 по 2004 рік зростала від 17,3% до 20,4%. Пізніше спостерігається скорочення кількості капітальних вкладень і цей показник різко зменшується від 20,4% до 18,0%. Отже, протягом досліджуваного періоду показники абсолютної та відносної швидкості та інтенсивності зростання (зменшення) коливались, варіювали.

За даними таблиці 9 обчислимо середньорічну кількість капітальних вкладень.

Середній абсолютний приріст

Середньорічний темп зростання

Висновки: Протягом досліджуваного періоду середня кількість капітальних вкладень становила 1870,9 млн. грн. Середній абсолютний приріст становить 2,95 і свідчить про збільшення кількості в середньому у 2,95 разів протягом зазначених років. В свою чергу середньорічний темп зростання свідчить про збільшення середньої кількості капітальних вкладень на 6,5%.


 

Список використаної літератури:

1. Бек В.Л. Теорія статистики: курс лекцій. Навчальний посібник— К.: ЦУЛ 2002.

2. Бек В.Л., Капленко Г.В. Статистика: практикум—Л.: новий світ— 2000, 2007.

3. Беркита К.Ф. Економічна статистика –К.: 2004.

4. Герасименко С.С. статистика. Навчальний посібник—К.: 2000.

5. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua

6. Крамченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика. Навчальний посібник – Л.:2006.

7. Статистика України:наук.-практ.журн.-2000-2007рр.
Реферат на тему: Статистичний аналіз інвестиційних процесів та узагальнення статистичних показників в регіоні (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.