Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Маркетинг

Задачі на аналіз ринкової потужності та прогнозування продаж в маркетинговій діяльності (контрольна робота)

ЧАСТИНА І

Тестові завдання


 

ЧАСТИНА ІІ

Практичне завдання

Задача 1. Прогнозування продаж в маркетинговій діяльності

Здійснити прогнозування купівлі (попиту) комп'ютерних засобів та канцтоварів студентами на 2010 – 2011 рр., якщо відомий розвиток попиту з 2002 по 2009 роки приведений в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 — Вихідні дані для прогнозування

Роки

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Реалізований попит студентів, тис. грн.

56,03

61,78

66,44

68,72

71,66

86,9

93,7

100,1

 

 

1. Визначити прогнозне значення реалізованого попиту студентами на 2010 – 2011 р.

2. Визначити середній приріст попиту за 2002 – 2009 роки.

3. Побудувати графік залежності попит-роки. Знайти рівняння тренду і побудувати тренд функції прогнозування.

4. Проаналізувати результати і зробити висновки.

Розв'язок:

Заповнимо таблицю. Розрахунки параметрів тренду занесемо в таблицю 1.2.

Таблиця 1.2 — Розрахунки параметрів тренду

Рік

Попит

t

t2

ty

Yt

Абсолютний приріст Δ y базисний

Абсолютний приріст Δ y ланцюговий

2002

56,03

-7

49

-392,21

53,48

 

 

2003

61,78

-5

25

-308,9

59,82

5,75

5,75

2004

66,44

-3

9

-199,32

66,16

10,41

4,66

2005

68,72

-1

1

-68,72

72,50

12,69

2,28

2006

71,66

1

1

71,66

78,84

15,63

2,94

2007

86,9

3

9

260,7

85,17

30,87

15,24

2008

93,7

5

25

468,5

91,51

37,67

6,8

2009

100,1

7

49

700,7

97,85

44,07

6,4

Разом

605,33

168

532,41

605,33

44,07

2010

103,27

 

 

 

104,20

 

 

2011

106,44

 

 

 

110,54

 

 

Разом

815,04

820,07

 

1. Для того аби знайти t потрібно при непарному числі серединну точку прийняти за нуль, тоді попередні періоди позначаються відповідно -1, -2, -3, і т. д., а наступні за серединним періодом відповідно +1, +2, +3 і т. д.

При парному числі рівнів динамічного ряду два серединних моменти позначають -1 і +1, решту — двома інтервалами, тобто попередні періоди до середини як -3, -5, -7, а наступні +3, +5, +7,….

Для нашого прикладу проведемо аналітичне вирівнювання прямою:

Yt = a + b × t,

де a, b — параметри трендового рівняння. Вони знаходяться за методом найменших квадратів:

a = a =

b = b =

Рівняння лінійного тренду має вигляд:

Yt = a + b × t = 75.67 + 3.17 × t

2. Абсолютний приріст — це різниця рівнів динамічного ряду. Він може бути ланцюговий (база порівняння змінна — кожний наступний рік) або базисний (база порівняння постійна — один 2002 рік). Приріст попиту окремо по роках наведено в таблиці 1.2.

Середній приріст розраховується за формулою середньої арифметичної простої:

тис. грн.

3. Побудуємо графік залежності попит-роки:

 

Побудуємо тренд функції прогнозування:

4. Висновки: В результаті вирішення задачі було розраховано параметри тренду, при яких лінійний тренд має вигляд: Yt = 75.67 + 3.17 × t

Встановлено, що середній рівень реалізованого попиту становить 75,67 тис. грн.,

Щорічно попит зростав у середньому на 3,17 тис. грн. Тоді очікуваний попит в 2010 році становить 104,20 тис. грн., в 2011 — 110,54 тис. грн.

Розраховано абсолютний і середній приріст по рокам і встановлено, що приріст попиту щороку зростає на 5,5 тис. грн.

Задача 2. Аналіз ринкової потужності

Провести аналіз концентрації ринкової потужності фірм на ринку, шляхом розрахунку індексу Хорфіндела-Хіршмана. Зробити висновок.

Таблиця 2 — Частка фірм на ринку, %

Ф і р м и

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

І

К

Л

М

5,6

19,5

14,3

16,2

2,0

2,6

4,7

6,8

8,1

3,7

6,8

9,7

Розв'язок:

Дослідження кон'юнктури ринку вимагає вивчення концентрації ринкової потужності. Одним з найпоширеніших показників є індекс Хорфіндела-Хіршмана (ІХХ). При аналізі ринкових структур індекс використовується в наступному вигляді:

ІХХ = ,

ІХХ = 5,62 +19,52 +14,32 +16,22 +2,02 +2,62 +4,72 +6,82 +8,12 +3,72 +6,82 +9,72 = 1177,26

де n — загальне число фірм на ринку;

хi — частка i-ї фірми на ринку, виражена у відсотках.

З формули видно, що індекс є сумою квадратів питомої ваги фірм, діючих на ринку. Значення індексу можуть змінюватися практично від нуля (при повній децентралізації виробництва і розпилюванні його на безліч дрібних підприємств) до 10000 (у разі абсолютної монополії). Емпірично виявлено, що при значенні індексу 1000 і менш ринок є немонополізованим, з 1800 і більш — монополізованим.

Висновок: Провівши аналіз концентрації ринкової потужності фірм на нашому ринку, при цьому розрахувавши індекс Хорфіндела – Хіршмана, який дорівнює 1177,26. Можна сказати даний ринок є немонополізований.

Задача 3. Визначення місткості та частки ринку

Визначте місткість ринку та частку ринку підприємства, використовуючи вихідні дані з таблиці 3.

Таблиця 3

Виробництво товарів, грн.

Залишок товарних запасів, грн.

Імпорт товарів, грн.

Експорт товарів, грн.

Дк, %

Vф, грн.

8100

2100

1300

2600

17

1000

Розв'язок:

1. Розраховуємо повну ємність ринку (грн.) за формулою:

V = Q + Z + I – E = 8100 + 2100 + 1300 – 2600 = 8900 грн.,

де Q — виробництво товарів, грн.;

Z — залишки товарних запасів, грн.;

I — імпорт товарів, грн.;

E — експорт товарів, грн.

2. Розраховуємо ринкову частку (%) фірми:

3. Розраховуємо відносну ринкову частку фірми:

4. Визначаємо ринкову позицію фірми, виходячи із таких умов:

а) ВДф > 1 — фірма є ринковим лідером і має найсильніші ринкові позиції;

б) ВДф = 1, — ринкове становище фірми таке саме, як і її головного конкурента;

в) ВДф < 1 — фірма має слабкі ринкові позиції.

Отже, згідно цього можна сказати, що фірма має слабкі ринкові позиції, , оскільки в нашому випадку ВДф < 1.

Задача 4. Визначення місткості локального ринку

На ринку промислових товарів представлена наступна номенклатура продукції: виріб А реалізують три продавці, виріб Б — чотири продавці, виріб В та Г — п'ять продавців. Ціна виробів та інформація про продаж виробів на ринку представлена в таблиці 4. Визначте місткість ринку ЕРА, ЕРБ, ЕРВ, ЕРГ , ∑ЕРі.

Таблиця 4

Виріб

Ціна,

грн.

Об'єм продажів продавцями, в натуральних одиницях

1

2

3

4

5

А

111

45

30

45

 

 

Б

103

120

150

180

130

 

В

56

55

68

74

95

56

Г

78

21

45

43

58

87

Розв'язок:

Місткість ринку (ЕРі) — це передбачувана величина пропозиції товару на конкретному ринку при заданому рівні цін і об'ємі реалізації за певний проміжок часу, тобто добуток ціни одиниці і-го товару (Ці) на передбачуваний об'єм реалізації за певний період (Рі):

ЕРі = Ці × Рі

ЕРА = ЦА × РА = 111 × (45 + 30 + 45) = 13320,0 грн./нат.од.

ЕРБ = ЦБ × РБ = 103 × (120 + 150 + 180+ 130) = 59740,0 грн./нат.од.

ЕРВ = ЦВ × РВ = 56 × (55 + 68 + 74 + 95 + 56) = 19488,0 грн./нат.од.

ЕРГ = ЦГ × РГ = 78 × (21 + 45+ 43 +58 + 87) = 19812,0 грн./нат.од.

∑ЕРі = ЕРА + ЕРБ + ЕРВ + ЕРГ = 112360,0

Отже, можна сказата, що на ринку домінує виріб В, оскільки на цьому ринку найбільша місткість у даного виду , що становить – 59740,0 грн./нат.од. , а найменша місткість у товару А – 13320,0 грн./нат.од.

Загальна місткість виробів на даному ринку – 112360,0 грн./нат.од.

Задача 5. Визначення інтенсивності зв'язку між продуктами

Провести аналіз зв'язку між покупками. Зробити висновки.

Таблиця 5.1

Покупка

A

B

C

D

E

F

1.

1

1

1

 

 

1

2.

 

1

1

 

1

 

3.

1

1

1

 

1

 

4.

1

 

1

 

1

1

5.

 

1

1

1

 

 

6.

1

1

 

 

 

 

7.

 

 

1

1

1

 

8.

1

1

 

 

 

 

9.

 

1

1

1

 

1

10.

1

1

1

1

1

 

Розв'язок:

Якщо розглянути велику кількість продукції, яка продається, то з'ясується, що є поєднання товарів, які часто купуються разом, в той час як інші майже ніколи. Інтенсивність зв'язку між продуктами різна. Виміряти її і використати в цілях маркетингу — щонайперша задача роботи з асортиментом продукції. Простий метод визначення інтенсивності зв'язку полягає в підрахунку частоти сумісної покупки певної пари товарів. Припустимо, що асортимент складається з 6 товарів, а було зроблено 10 покупок.

1. Вихідні дані записуємо у вигляді таблиці:

Таблиця 5.2

Покупка

A

B

C

D

E

F

Число придбаних товарів

1

1

1

1

 

 

1

4

2

 

1

1

 

1

 

3

3

1

1

1

 

1

 

4

4

1

 

1

 

1

1

4

5

 

1

1

1

 

 

3

6

1

1

 

 

 

 

2

7

 

 

1

1

1

 

3

8

1

1

 

 

 

 

2

9

 

1

1

1

 

1

4

10

1

1

1

1

1

 

5

Сума по товару

5

8

7

7

2

6

∑ = 34

2. На основі таблиці 5.2 побудуємо матрицю, позначивши кожну сумісну покупку двох товарів 1.

Таблиця 5.3 — Матриця частоти сумісних покупок

Товар

A

B

C

D

E

F

Сума по рядках

A

0

5

4

1

3

2

15

B

5

0

6

3

3

2

19

C

4

6

0

4

5

3

22

D

1

3

4

0

2

1

11

E

3

3

5

2

0

1

14

F

2

2

3

1

1

0

9

Сума по стовпцях

15

19

22

11

14

9

90

3. Проводимо розрахунок інтегральних коефіцієнтів близькості між показниками за формулою:

,

де Кi/j; Kj/i — кількість комбінацій товару i з товаром j і товару j з товаром i відповідно;

åКi/j;Kj/i — сума комбінацій товару i з товаром j і товару j з товаром i відповідно.

Зводимо розрахунки до таблиці:

Таблиця 5.4 — Коефіцієнт близькості між покупками товарів

Товар

A

B

C

D

E

F

A

×

0,2962

0,2202

0,0779

0,2070

0,1721

B

0,2962

×

0,2679

0,2075

0,1839

0,1529

C

0,2202

0,2679

×

0,2571

0,2849

0,2132

D

0,0779

0,2075

0,2571

×

0,1612

0,1005

E

0,2070

0,1839

0,2849

0,1612

×

0,0891

F

0,1721

0,1529

0,2132

0,1005

0,0891

×

Висновки: Найбільший зв'язок мають товари A і B, у яких інтегральний коефіцієнт найвищий — 0,2962.

Задача 6. Аналіз конкурентоспроможності продукції

Розрахувати показники конкурентоспроможності виробів (м'які меблі) і провести аналіз.

Таблиця 6.1 — Результати опитування

Показники

Важливість

 

Якісні показники

1

7

2

5

3

5

4

5

5

2

 

Вартісні показники

6

2

7

4

8

7

Значення ідеальних показників для виробів, бали

 

Якісні показники

1

7

2

7

3

5

4

5

5

7

 

Вартісні показники

6

420

7

38

8

49

Значення базових показників для виробів, бали

 

Якісні показники

1

7

2

5

3

5

4

2

5

4

 

Вартісні показники

6

440

7

43

8

60

Значення аналізованих показників для виробів, бали

 

Якісні показники

1

6

2

7

3

5

4

5

5

6

 

Вартісні показники

6

480

7

85

8

65

Розв'язок:

Відношення споживачів до кожного виробу (аналізованого і базового), яке характеризує їх конкурентоспроможність, визначається за формулами:

, при цьому: ;

де — інтегральна оцінка індексу конкурентоспроможності в-го товару;

— важливість i-го показника;

— відношення до в-го виробу по i-му показнику з урахуванням його важливості.

; — відповідно мінімальне і максимальне значення характеристик i серед значень "ідеального” і заснованого на думці про виріб (аналізованого і базового).

1. Вихідні дані заносимо в таблицю 6.2. Розраховуємо відносні вартісні показники структури (у %). Підводимо підсумки по всіх показниках конкурентоспроможності.

Таблиця 6.2

№ п/п

Показники

Важливість

Значення показників для виробів

ідеального

базового

аналізованого

Якісні показники

1

Міцність

7

7

7

6

2

М'якість

5

7

5

7

3

Раціональність форми

5

5

5

5

4

Гігієнічність

5

5

2

5

5

Художня виразність

2

7

4

6

Підсумок

24

х

х

х

Вартісні показники без урахування структури витрат, гр. од.

6

Ціна товару

2

420

440

480

7

Витрати на транспортування

4

38

43

85

8

Витрати на ремонт

7

49

60

65

Підсумок

13

х

х

х

Структура витрат вартісних показників, %

6

Ціна товару

2

0,8284

0,8103

0,7619

7

Витрати на транспортування

4

0,0750

0,0792

0,1349

8

Витрати на ремонт

7

0,0966

0,1105

0,1032

Підсумок

13

1

1

1

Сума важливості показників конкурентоспроможності

37

х

х

х

 

2. Будуємо розрахункову таблицю.

Таблиця 6.3

№ п/п

Показники

Ii для виробів

Авi для виробів

базового

аналізованого

базового

аналізованого

1

Міцність

1,0000

0,857142857

7,0000

6

2

М'якість

0,7143

1,0000

3,5714

5

3

Раціональність форми

1,0000

1,0000

5,0000

5,0000

4

Гігієнічність

0,4

1,0000

2,0000

5,0000

5

Художня виразність

1

0,857142857

1,1429

1,714285714

А. Підсумок за якісними показниками (∑1-5)

3,6857

4,7143

18,7143

22,7143

6

0,9545

0,8750

1,9091

1,7500

 

7

0,8837

0,4471

3,5349

1,7882

 

8

0,8167

0,7538

5,7167

5,2769

 

Б. Підсумок за вартісними показниками без урахування структури витрат (∑6-8)

2,6549

2,0759

11,1606

8,8152

9

0,9782

0,9197

1,9563

1,8395

 

10

0,9465

0,5555

3,7859

2,2221

 

11

0,8747

0,9367

6,1226

6,5571

 

В. Разом по структурі витрат (∑9-11)

2,7993

2,4120

11,8648

10,6186

Г. Підсумок за вартісними показниками з урахуванням структури витрат (∑Б+В)

5,4542

4,4879

23,0254

19,4338

Р А З О М (А+Г)

9,1399

9,2022

41,7397

42,1481

3. Визначаємо показники конкурентоспроможності. Результати заносимо в таблицю 6.4.

Таблиця 6.4 — Показники конкурентоспроможності

Показники конкурентоспроможності

Вироби

Різниця

-

базового

аналізованого

1. Якісні

0,5198

0,6310

0,1111

2. Вартісні, без урахування структури витрат

0,3100

0,2449

-0,0652

3. Структури витрат

0,3296

0,2950

-0,0346

4. Вартісні з урахуванням структури витрат

0,6396

0,5398

-0,0998

5. Сукупність показників

1,7990

1,7106

-0,0884

4. Висновки: Виріб, який реалізується є не конкурентоспроможний, так як різниця між сукупними показниками аналізованого і базового періодів — від'ємне число.

Задача 7. Класифікація товарів

Здійсніть класифікацію товарів, оформіть у вигляді таблиці.

Перелік товарів широкого вжитку: телевізор; автомобіль; авторучка; зонт; відеокамера; цигарки; жувальна гумка; штучні квіти; хліб; комп'ютер; гральні карти; набір меблів для кухні; пральна машина; сірники; олія; радіотелефон; парфуми «Шанель № 5»; картина Рєпіна; газета «От и До», журнал «Наталі»; плитка шоколаду «Корона»; видання М. В. Гоголя; пакет чіпсів; бинт; страховка; смокінг; вечірня сукня; аспірин «Упса»; гумові чоботи; крем для засмаги; бензин; пилосос; мисливська зброя; електропраска; санаторна путівка.

Заповнимо таблицю, розмістивши відповідний товар у відповідну колонку таблиці.

Таблиця 7

Товари повсякденного попиту

Попереднього вибору

Особливого попиту

Пасивного попиту

Постійного попиту

Імпульсивної купівлі

Екстрених випадків

хліб;

бензин

авторучка;

цигарки;

жувальна гумка;

штучні квіти;

гральні карти;

сірники;

олія;

журнал Наталі;

газета От и До;

плитка шоколаду;

пакет чіпсів

зонт;

бинт;

аспірин «Упса»;

гумові чоботи;

крем для засмаги

телевізор;

автомобіль;

відеокамера;

комп'ютер;

набір меблів;

мисливська зброя;

пральна машина;

радіотелефон;

смокінг;

вечірня сукня;

пилосос;

електропраска

парфуми;

картина Рєпіна;

видання Гоголя

страховка;

санаторна путівка
Реферат на тему: Задачі на аналіз ринкової потужності та прогнозування продаж в маркетинговій діяльності (контрольна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.