Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Історія всесвітня

Українська правова держава. Роль молоді в її розвитку (реферат)

План

1. Розвиток ідеї правової держави

2. Основні ознаки правової держави.

3. Шляхи побудови правової держави в України.


 

Розвиток ідеї правової держави

Ще в стародавніх Греції та Римі деякі філософи ви­словлювали думки про доцільність панування в країні за­кону. Прибічниками цього були Солон і Геракліт, Платон і Аристотель. Але в умовах рабовласницького і феодаль­ного суспільства їхні ідеї не були реалізовані.

На основі знань з історії спробуйте пояснити, чому в рабовласницькому і феодальному суспільствах ідея правового суспільства не знайшла підтримки і розвитку?

По-новому ці ідеї були сприйняті в період формування капіталістичних відносин у країнах Європи. Саме тоді народилися ідеї поділу влади (її автор — Ш. Л. Монтеск'є), рівності усіх членів суспільства перед законом та інші, втілившись у правових актах новостворених буржуазних держав — Декларації прав людини і громадянина у Франції (1789), конституціях США (1787) і Франції (1791). Ідеї правової держави розвивали у своїх творах Ш. Л. Монтеск'є, Дж. Локк, І. Кант.

В Україні вперше ідея рівності всіх людей з'являється в Литовському статуті 1588 року. У творах українських мислителів-демократів та письменників Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка, М. Драгоманова, які писали за часів Польщі, Російської та Австро-Угорської імперій, до складу яких входила територія сучасної України, відстоювалися ідеї переходу до демократичного суспільства, республікан­ської форми правління, рівності, верховенства закону тощо.

На початку XX століття демократичні ідеї розвитку держави утверджували вчені-правознавці. За часів ра­дянської влади в Україні та в СРСР у цілому було при­йнято чимало законів, що відповідали ідеям демократії та правової держави. Одними з найдемократичніших У; світі для свого часу були Конституції СРСР 1936 року т» УРСР 1937 року. СРСР і УРСР підписали і ратифікували багато міжнародних угод, декларацій, серед яких Зага­льна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, що діють і сьогодні. Але в умовах радянської влади чимало із цих про­голошених на папері норм не було реалізовано.

Після початку перебудови в середині 80-х років ідеї правової держави знову отримали право на існування в наукових дискусіях, на сторінках книжок і періодичних видань.

Завдання побудови України як правової держави було проголошене в перших актах, прийнятих на шляху до не­залежної української держави на початку 90-х років ми­нулого століття. Нині цю ідею закріплено в Конституції України.


 

Основні ознаки правової держави.

Метою створення правової держави в Україні є забезпечен­ня цивілізованого функціонування і розвитку громадянського суспільства.

Концепція правової держави в сучасних умовах - це не лише проголошення основних принципів і рис, що складають теорію такої держави, а й необхідність реального формування нових соціально-політичних інститутів, котрі замінили б закриту ав­торитарну політичну систему на відкриту демократичну систе­му, яка діяла б на засадах панування права (правового закону) в суспільстві.

Правова держава нині розглядається як держава, в якій ви­ключно юридичними засобами забезпечуються верховенство права, реальне здійснення, охорона, захист і поновлення порушених прав громадян, взаємна відповідальність держави та осо­би, контроль і нагляд за утворенням і застосуванням юридичних законів. Метою створення правової держави в Україні є за­безпечення цивілізованого функціонування і розвитку грома­дянського суспільства.

Отже, правова держава в Україні може розглядатись як політико-юридична форма організації суспільного життя, що належить до таких фундаментальних соціальних цінностей, як права людини і громадянина, конституціоналізм, демократія тощо.

Основні риси правової держави в Україні:

а) верховенство і панування правового закону;

б) постійне утвердження суверенітету народу як єдиного джерела державної влади;

в) здійснення поділу влади на законодавчу, виконавчу та су­дову;

г) забезпечення прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина, виконання ними своїх обов'язків перед іншими людьми, державою і громадянським суспільством;

ґ) врегулювання взаємовідносин між особою та державою на засадах дозволеності особі робити все, що прямо не заборонено законом, а державним органам — тільки те, що прямо дозволено законом;

д) взаємна відповідальність між особою та державою, відпо­відальність держави перед особою і громадянським суспільством за свою діяльність;

е) ефективна організація контролю й нагляду за здійсненням законів і режиму законності.

Конституція та закони, як відомо, — це нормативні акти вищої юридичної сили. Але таке визначення законів є формальним. Велике значення має зміст законів, які мають бути демократич­ними, тобто захищати права і свободи людини, оскільки в про­тивному разі законність як така може виявитися притаманною антидемократичним режимам.

Демократизм змісту законів і утвердження суверенітету на­роду як єдиного джерела влади знаходить відображення в концепції верховенства парламенту. Тільки парламент як пред­ставницький орган, обраний народом, має право приймати за­кони й контролювати їх виконання, а також є єдиним держав­ним органом, що має право виступати й діяти від імені всього народу.

Важливе значення для утвердження правової держави має принцип поділу влади. Чітке розмежування законодавчих і ви­конавчих функцій в Україні здійснюється на основі чинної Конституції України (ст. 6). Усі закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України, тоб­то в Україні діє принцип верховенства правового закону (ст. 8). Зміст і спрямованість діяльності держави визначають права людини та гарантії їх здійснення, а забезпечення та утверджен­ня прав людини є головним обов'язком держави (ст. 3). Права людини проголошуються як невідчужувані й непорушні (ст. 21). Конституція закріплює правовий порядок арештів і тримання під вартою за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставі та в порядку, встановленому законом (ст. 29). Людині забезпе­чується відшкодування моральної та матеріальної шкоди, зав­даної незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю держав­них органів, органів місцевого самоврядування, їх службових і посадових осіб під час здійснення ними своїх повноважень, кош­том цих органів (ст. 56). Нормативні акти, що визначають права та обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населен­ня в установленому законом порядку (ст. 57). У разі невідповід­ності Конституції будь-якого закону, указу Президента чи по­станови Кабінету Міністрів України Конституційний Суд Ук­раїни зобов'язаний визнати названі акти неконституційними, що тягне за собою втрату ними юридичної сили.

Отже, спираючись на норми, закріплені в Конституції Ук­раїни, можна зробити висновок, що Україна є правовою держа­вою. Але чи можна говорити про те, що в країні існує правова держава, якщо не забезпечено гарантій реалізації прав і свобод людини і громадянина, не реалізуються принципи взаємної відповідальності держави та особи, можливості особи робити все, що прямо не заборонено законом, а державних і самовряд­них органів і посадових осіб - тільки те, що входить до їх ком­петенції? Слід також констатувати, що в Україні не в повному обсязі вирішено питання боротьби з правопорушеннями, зміцнення законності, правопорядку і дисципліни.

Ці та деякі інші проблеми дають нам право говорити про необхідність формування правової держави в Україні. До основ­них напрямів її формування слід віднести:

а) необхідність зв'язати правом (загальносоціальним, що ха­рактеризується правами людини, народу, людства) діяльність держави та її органів;

І б) формування правового механізму, з допомогою якого мож-| на було б подолати відчуження людини і громадянина від засобів

• виробництва, власності, від безпосередньої та представницької і форм демократії;

| в) чітку роботу законодавчої влади на основі Конституції України і конституційних законів;

г) створення системи незалежних загальних і спеціалізова­них судів та інших ланок судової системи України. Поки що в нашій державі в повному обсязі не забезпечено функціонуван­ня судової системи відповідно до Конституції України;

ґ) формування у людей (народу України) нового правового мислення, високого рівня правової культури, знань про життє­во необхідні закони та вміння використовувати ці закони в по­всякденному житті.

Отже, правова держава в Україні — це така держава, яка взає­модіє з громадянським суспільством та в якій досягнуто пріоритет прав людини; яка зв'язана саме цим правом і підкоряється йому; де законодавча, виконавча і судова гілки вла­ди закріплюють, гарантують і забезпечують права людини, народу і людства у повсякденній діяльності.


 

Шляхи побудови правової держави в України.

Ось чому дуже важливо визначити принципові заходи з формування громадянського суспільства та правової держави в Україні. Але передусім слід зазначити, що багато дослідників обминають ці питання, а роль держави в цьому процесі зали­шається незначною.

Основою кожного громадянського суспільства є, поза сумнівом, приватна власність, яка може існувати і розвиватись у різних формах. Упродовж століть визначні філософи та громадські діячі відзначали велику користь власності як осно­ви суспільства. Ще в середині XIX ст. М. І. Костомаров писав у своїй праці «Дві руські народності», що в Україні кожен хлібороб є самостійним власником свого добра, яке дає йому необхідні переваги в суспільному житті. Російський просвітитель І. П. Пнін на початку того ж століття зазначав, що тільки власність грома­дянина є душею громадянського співжиття та безпеки особистості. Щодо знаного російського філософа В. С. Соловйова, то він узагалі підкреслював, що, згідно із загальноприйнятим філософським визначенням, власність це не що інше, як ідеальне продовження особистості в речах чи її перенесення на речі1.

Наявна теоретична спадщина та деякі наукові розробки до­зволяють сформулювати основні риси формування громадянсь­кого суспільства:

а) забезпечення свободи та ініціативності людини, що спрямовані на задоволення її розумних потреб і не шкодять за­гальним інтересам;

б) такий розвиток суспільних відносин, за якого людина роз­глядається як мета, а не як засіб;

в) ліквідація відчуженості людини від соціально-економіч­них структур і політичних інститутів та реальне забезпечення здійснення принципу рівних для всіх можливостей;

г) забезпечення прав і свобод людини і громадянина держа­вою, її органами та соціальними структурами громадянського суспільства;

ґ) багатоманітність різних форм власності, серед яких при­ватна власність в її різних формах посідає домінуюче місце як основа ініціативної, творчої підприємницької діяльності;

д) здійснення справедливого твердження, що лише у власності особа виступає як розум і тільки володіючи власністю людина може бути справді вільною та ініціативною в усіх її по­чинаннях;

е) реалізація багатоманітності духовного життя суспільства, в основі якого — визнання гуманістичних і демократичних за сутністю загальнолюдських цінностей;

є) наявність «середнього класу» як соціальної бази грома­дянського суспільства;

ж) відсутність жорсткої регламентації з боку держави при­ватного життя членів суспільства;

з) існування розвиненої соціальної структури, яка гарантує задоволення інтересів різних груп і верств населення;

й) активна участь у суспільному житті недержавних само­врядних спільностей людей (сім'я, корпорації, громадські організації, трудові колективи, етнічні, конфесійні та інші об'єд­нання людей);

і) визнання і матеріалізація ідей верховенства права, особ­ливістю якого має бути поділ права на публічне і приватне, основними ознаками останнього є орієнтація на людину-власника;

ї) рівний правовий статус у цивільних відносинах, поєднан­ня інтересів державних, громадських структур і громадянина;

й) детальне регулювання різноманітних видів відносин у сфері підприємництва, ринкового господарювання;

к) розвиток орієнтованих на регулювання підприємницької діяльності нових галузей права (комерційного, банківського, вексельного тощо).
Реферат на тему: Українська правова держава. Роль молоді в її розвитку (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.