Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Історія України

Літературні дослідження історії грецьких колоній на українських територіях (реферат)

Джерела для історії грецьких колоній на північному березі Чорного моря можливо підвести під чотири категорії:

а) пам'ятники письменства,

б) написи,

в) монети,

г) археологічні пам'ятники.

Відомості стародавніх письменників про Скитію й Кавказ зібрав і видав акад. В. В. Латишов — "Известия древних писателей. греч. и латин., о Скифии и Кавказе". Т. I, 3 внп. (1893, 1896, 1900) — "Греческие писатели". Т. II. — "Латинские писатели". 2 вип. (1904 п 1906). "География Страбона", перевод. Ф. Г. Мищенка. М., 1879. Видання написів В. В. Латишова. "Inscriptiones antiquae orae seplentrionalis Ponti Euxini, I, II, IV". "Сборник греческих надписей христианских времен". Написи видавалося і в "Известиях Археолог. Ком." (Латишов. Ростовцев і інші вчені), а також у "Зап.Одес. Общ. истории и древн.".

Нумізматичний матеріал (дуже важливий і численний) зібрано і оброблено в ряді спеціальних монографій: Кене "Опис, музея Кочубея. 1855". Бурачкова "Общий каталог монет". Праці Орєшнікова, Підшивайлова. Дані про кераміку є в опису посуду Одеського музею ("Зап. Одес. общ.". Т. XV). Величезний матеріал про розколини грецьких колоній — Ольбії, Пантикапеї, Херсонеса й інших грецьких колоній вміщено в виданнях Археологічної Комісії — в її "Древностях Южной России" (№ 6, 7, 8, 9, 12, 17, 19, 23, 24), в її справозданнях: у звіті за 1872 рік розвідка В. В. Стасова про Керченську катакомбу; за 1873 рік про керч. теракоти; за 1904 — 1908 pp. проф. Штерна про розкопи на острові Березані; дані про розкопи в Ольбії проф. Б. В. Фармаковського, особливо за 1908 рік; у "Известиях", де друкувалося звіти Б. В. Фармаковського про розкопи в Ольбії (вип. 8, 13 і ін.), звіти Б. В. ІІІкорпила про його розкопи в Пантикапеї (особливо змістовні в 9 вип.), Косцюшки про дослідження в Херсонесі (особливо широко в 20 вип. за 1905 рік); Бертьє-Делягарда. Акад. Б. В. Фармаковський друкував щорічно огляди розкопів в Ольбії, Пантикапеї, Херсонесі й інших місцевостях півдня в "Archeologischen Anzeiger" із знімками пам'яток і бібліографією; часто звідомлення про археологічні відкриття появлялося тут раніше, ніж у російських виданнях.

Щодо розвідок, то назвемо з старих: Кетген. "Крымский сборник", СПБ, 1837. Кене. "Иссл. об истории и древностях Херсонеса Таврического". СПБ, 1848. Уваров. "Иссл. о древн. Южной России и берегов Черного моря". СПБ, 1851 — 1853. Ашик. "Боспорское царство", Т. I — III, 1848 — 1849. "Древности Боспора Киммерийского, хранящиеся в музее Эрмитажа". 1854 (два фоліанти тексту і славнозвісного атласу до нього). Герц. "Археолог, топогр. Таманского полуострова". М., 1870. Його ж. "Истор. обозр. археолог, исследов. на Таманском полуостр." (Древн., т. VI).

З нових праць дуже цінні "Antiquites de Bosphore Cimmerien" Sol. Reinach. Part, 1892 (текст і знімки з пам'ятників): Bonnel. "Beitrage zur Alterthumkunde Russlands, " 11, St.-Pet., 1897; "Geschichte des Aherlhums" Ed. Meyer. Ill Band. Stut. 1901 (з малою грецьких колоній і Скитії). Латишев. "Иссл. об истории и госуд. строе древней Ольвии". 1887. Н. П. Кандаков и И. И. Толстой. "Русские древности в памятниках искусства". I. Классические древности Южной России". М. И. Ростовцев. "Бронзовый бюст боспорской царицы" (Древн., т. XXV).Б. В. Фармаковский. "Милетские вазы в России" (Древн., т. XXV). Б. В. Фармаковский. "Архаический период в России" (материалы по археологии России, № 34,1914). "Памятники христианского Херсонеса". Изд. П. С. Уваровой (випуск 1 під редакцією проф. Д. В. Айналова містить огляд херсонеських храмів; випуск 3 під редакцією Г. Шестакова "Очерки по истории Херсонеса в VI — X в.в. по Р.Х."); В. В. Латишев. "Поутіка" (Понтика) (Изборник научных и критических статей по истории, археологии-географии и эпиграфике Скифии, Кавказа и греческих колоний на побережьях Черного моря), СПБ, 1909 (тут важливіші статті: "Краткий очерк истории Боспорского царства". "Гражданская присяга херсонесцев". "Раскопки в Херсонесе Таврическом". "О местоположении г. Горгиппии", "Заметки по др. геогр. сев. и вост. побережья Черного моря"). Його ж. "Эпиграфические данные о государственном устройстве Херсонеса Таврического" ("Журн. Мин. Нар. Проев.", 1884, июнь) и введение к надписям. Stern. "Die griechische Kolonisation am Nordgestade des Schwarzen Meeres im Lichte archaologischer Forschungen (Klio, 1909, 139—152). Його ж. "Значение керамических находок на юге России для выяснения культурной истории черноморской колонизации" (Зап. Одес. общ., т. XXII). Pharmakovsky. "Olbia". 1901 — 1908 (Fouilles et travailles, 66 рис.). (Доповідь франц. мовою на міжнарод. з'їзді класич. археології в Каїрі 1909 р.). ("Изв. Арх. Ком.", вип. 33, стор. 103 — 136). Його ж. "Склеп Єврисивія в Ольвии" (в 3 вип. "Изв. Арх. Ком."). Проф. М. И. Ростовцев. "Боспорское царство и южно-русские курганы". СПБ, 1912. Його ж. "Эллинство и иранство на юге России". Петр., 1918. Його ж. "Римские гарнизоны на Тавр, пол." ("Журн. Мин. Нар. Проев.", 1900, III). Його ж. "Керченская декоративная живопись" ("Журн. Мин. Нар. Проев". 1906, V). Його ж. "Митридат Понтийский и Ольвия" ("Изв. Археолог. Ком." вип. 23). Його ж. "Античная декоративная живопись на юге России". Текст, т. І. Опис, и исслед. памятников. Атлас, 1913 — 1914 (розкішне і дуже цінне видання Археолог. Ком.). Його ж. "Скифия и Босфор", 1925, 617 стор. Изд. Рос. Ак. мат. культури. Проф. фон-Штерн. "Экскурсия на остров Крит" (Зап. Одес. общ., т. XXVII). Бертье-Делягард. "Раскопки Херсонеса" (Матер, по археолог. России. 1893 г., № 12). Його ж. "О Херсонесе" ("Изв. Археолог. Ком.", вип. 21, 1907). А. А. Бобринский. "Херсонес Таврический". 1905 г. Иванов. "Херсонес Таврический". Орешников. "Боспор Киммер. в эпоху Спартакидов по надписям и царским монетам". М., 1884. И. В. Помяловский. "О Танаитских коллегиях" (Тр. VI Археолог. Съезда в Одессе, т. II). Проф. Ю. А. Кулаковский. "Две греческие катакомбы" (Древн. Юж. Рос.). Його ж. "Керченская христианская катакомба 491 года" (Матер, по археол. России, изд. Археолог. Ком., № 6). Печенкин. "Археологические разведки в местности Страбоновского старого Херсонеса" ("Изв. Археолог. Ком.", вип. 42, стор. 108— 126).А. А. Миллер. "Раскопки в районе древнего Танаиса" ("Изв. Археолог. Ком"., вип. 35, стор. 86 — 130).

Радянська влада УСРР і Укрнаука звернули особливу увагу на пам'ятник світового значіння, що тепер знаходиться на території України — на Ольбію. Там Укрнаука в згоді з Головнаукою РСФРР і директором Академії матеріальної культури в Ленінграді (раніш це була Археологічна Комісія) Б. В. Фармаковським продовжувала під його високоавторитетним керівництвом дальші розкопи Ольбійського городища і некрополя. Це тепер — державний заповідник. У 1927 році Б. В. Фармаковський захворів, потім помер і розкопи провадила комісія на чолі з директором Одес. арх. музею проф. Дложевським, який про наслідки їх сказав приблизно таке:

"Археологічні роботи цього року в Ольбії тривали понад місяць і провадились на території городища й на некрополі. В городищі, де розкопано 213 кв. метрів, виявлено 5 культурних шарів — від архаїчного до пізньоелліністичного. До архаїчного шару можна віднести кілька брукованих кладок і фундаментів. Як цікаву пам'ятку 4-го класичного шару виявлено стіну на 2 метри заввишки і 7 метрів завдовжки, що гарно збереглася, з невеликими фундаментальними надбудовами, що належать пізнішим шарам. Добре репрезентовано другий культурний шар III й II сторіч, до нашої ери".

Розкопи в городищі дали багато різних керамічних і нумізматичних знахідок, які дадуть змогу точніше датувати знайдені п'ять культурних шарів. До найцікавіших керамічних знахідок можна віднести і зображення Сирени й Вакха на чорнофігурному посуді. Загальна кількість знахідок перевищує 2000.

Експедиція провела також значну роботу щодо вивчення Ольбійського некрополя. Розкопана ділянка являє собою глибокі склепні поховання римських часів, серед яких знайдено й пізніші елліністичні поховання. Один із склепів, що його пограбовано ще за старих часів, все ж таки дає дуже цікавий науково-історичний матеріал. В ньому знайдено кілька жертовників з вапна (один із них дуже доброї роботи), стелу — надгробну плиту. Великий інтерес являє собою подвійне поховання дівчинки в одному з дромосів (ходів) пограбованого склепу. Це поховання, що цілком збереглося дало 17 дуже цікавих знахідок.

Серед знайдених на некрополі речей є багато різних намист з бурштину (янтарю), скляного посуду, так званих мегарських чашок та ін. Майже по всіх досліджених могилах знайдено багато старих монет, які разом з керамічними знахідками дадуть змогу точно датувати часи поховань.

Розкопини були значним кроком вперед в галузі виявлення архаїчного й класичного періодів Ольбії.

Використана література:

1. Багалій Д. І. Нарис історії України: Доба натурал. госп-ва. — К.: Час, 1994. — 288 с.: іл. — (Сер. «Україна. Голоси історії»).

2. Акад. В. П. Бузескул. "Студіювання стародавностей північного чорноморського надбережжя і їхня вага з погляду грецької та світової історії" ("Ювілейний збірник на пошану акад. Д. Й. Багалія", вид. ВУАН).

3. Проф. С. Дложевський. "Новий ольбійський декрет на честь Агатокла".

4. Проф. Б. В. Варнеке. "До історії знайомства римлян з північним узбережжям Чорномор'я".
Реферат на тему: Літературні дослідження історії грецьких колоній на українських територіях (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.