Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Іноземні мови

Неологізми (стаття)

Англійський вокабуляр продовжує обновлятися й поповнюватися новими одиницями. За деяким даними, у середньому за рік в англійській мові з'являється близько 800 нових слів –це більше, ніж у багатьох інших мовах світу. Про велику кількість неологізмів в сучасній англійській мові свідчить той факт, що такі словники як Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford Advanced Learners Dictionary, Webster’s Collegiate Dictionary фіксують тисячі неологізмів. Отже, цілком зрозуміло, що при перекладі неологізмів можуть виникнути труднощі. Це поповнення словникового складу йде не тільки за рахунок запозичень різного роду, але й за рахунок «внутрішніх ресурсів» мовної системи - словотворчих процесів і переосмислення вже існуючих значень (вторинної номінації). Щоб зберігатися у стані комунікативної придатності, мова повина постійно перебудовуватися й розвиватися, не гублячи при цьому своєрідності системи. Не кожне нове слово, створене яким-небудь мовцем, закріплюється в мові. Спочатку це слово - окказіоналізм, значення якого жорстко пов'язане з даним контекстом і не сприймається за його межами. Пізніше, при наявності цілого комплексу передумов до цього, слово може поступово закріпитися в мові (лексикалізуватися); на цій стадії воно вже - неологізм, що може або остаточно ввійти в лексичну систему, або припинити своє існування.

Нове слово може бути новим або за формою, або за змістом, або й за формою, і за змістом. Виходячи із цього прийнято розрізняти 1) власне неологізми (нова форма й новий зміст) - telecommuter, audiotyper; 2) перенайменування (нова форма - уже відомий зміст) - sudser (soap opera), big (cancer); 3) переосмислення (уже наявна в мові форма - новий зміст) - acid (narcotics), bread (money), box (TV-set). Перші дві групи припускають використання внутрішніх ресурсів англійської словотворчої системи. До них же можна додати й так звані фонологічні неологізми, тобто штучно створювані конфігурації звуків. Найчастіше це терміни або товарні знаки, часто з'єднання з морфемами грецького або латинського походження (acryl, perlon). Словниковий склад англійської мови продовжує поповнюватися.

До поетизмів також необхідно віднести й деякі неологізми, створені класиками англійської поезії, що залишилися в сфері їхнього індивідуального вживання. Найчастіше це складні слова. Приведемо кілька прикладів таких складних слів із творів Байрона: goar-faced, dew-drops, sea-mew, long-reluctant, wave-reflected, dark-glancing (daughters), sea-girt (citadel), blood-red, awe-struck (world) і багато інших.

Зупинимося тут на функціях стилістичних неологізмів. Вони звичайно з'являються в стилях художнього мовлення й у газетному стилі. Неологізми, що з'являються в стилі художнього мовлення, прийнято називати оказіоналізмами.

Найбільш характерними способами утворення неологізмів у мові сучасних англійських письменників є словоскладання, конверсія й зміна значень слів. У ранні періоди розвитку стилю англійського художнього мовлення значну роль в утворенні стилістичних неологізмів грали варваризми. Останнім часом запозичення поступаються місцем семантичному процесу утворення оказіоналізмів.

«Поворотним етапом в історії значення багатьох слів, - пише В. В. Виноградов, - є їх нове гостро експресивне й образне індивідуальне вживання. Це нове оригінальне застосування слова, якщо воно відповідає загальним тенденціям значеннєвого розвитку мови, нерідко визначає всю подальшу семантичну історію цього слова».

Як ілюстрацію стилістичних неологізмів можна привести наступні приклади:

Місце з роману Ґолсуорсі "In Chancery", де сам автор відзначає народження нового значення слова limit - нестерпний:

"Watching for a moment of weakness she wrenched it free; then placing the dining table between them, said between her teeth: 'You are the limit, Monty'. (Undoubtedly the inception of this phrase - so is English formed under the stress of circumstance).

Як указує історик англійської мови Бо (Baugh), сучасна англійська мова новими словами зобов'язаний Спенсеру, Томасу Мору, Мільтону, якому, між іншим, приписується народження таких слів, як consolidate, disregard, sensuous. Сідней, як думають, створив такі слова, як emancipate, eradicate, exist, extinguish, harass, meditate й ін.

Цікавим утворенням є неологізм Blimp - вигадане ім'я, створене карикатуристом Лоу для позначення грубого, самовдоволеного, ультраконсервативного полковника англійської армії. Звідси прикметник blimpish.

Не всяке слово, створене навіть і відповідно до внутрішніх законів відповідної мови, автоматично надходить у словниковий склад. Неологізм повинен пройти значний період перевірки в суспільній мовній практиці колективу, для того щоб завоювати собі «право громадянства» у словниковому складі мови й стати елементом цього словникового складу.

Основними функціями стилістичних неологізмів є дві: перша - розкриття якоїсь додаткової риси явища й друга - виявлення свого відношення до фактів об'єктивної дійсності.

У стилі художнього мовлення друга функція стилістичних неологізмів є провідною. Більшість оказіоналізмів тому й характеризуються сильним емоційним значенням.

Перша функція, тобто розкриття якоїсь додаткової риси явища, частіше з'являється в тому стилі мовлення, де найбільше відбивається пульсація громадського життя народу, що говорить даною мовою, а саме, у газетному стилі. У цих неологізмах, особливо в значеннях політичних неологізмів, легко встановлюються зв'язки з певними подіями й фактами політичного життя англійського суспільства на даному періоді його розвитку.

Наскільки легко утворюються неологізми в газетній мові, може служити наступний приклад. Під час президентства Ф. Рузвельта в політичній термінології, США з'явився новий термін - New Deal значення якого - нові заходи політичного й економічного характеру, спрямовані на оздоровлення американської економіки. Похідне слово New Dealish з'явилося в американських газетах трохи пізніше.

Last Monday Mr. Eisenhower outlined to Republican Congressional leaders his mildly New Dealish domestic program . . .

У будь-якому номері англійської газети можна знайти такого роду неологізми, як Prime Ministerless, to out-British, magpietude, intellectualistic eggheads, Megabuck (1,000,000 dollars), і багато інших.

Більшість літературно-книжкових неологізмів утворюються засобами афіксації й словоскладання, на відміну від розмовних неологізмів, про які мова буде йти нижче, і які утворюються засобами конверсії й зміни значення слів.

Життя неологізмів залежить від того, наскільки вони апробовані суспільною практикою, наскільки сильна потреба в даному слові для позначення відповідних понять, і яку кількість «суперників» - синонімічних засобів має дане слово в словниковому складі мови.

Багато неологізмів повністю зникають із мови; деякі оказіоналізми фіксуються англійськими словниками із вказівкою автора. Ті ж слова, які народилися в гущавині народних мас, часто взагалі не фіксуються й зникають безвісти.

Неологізм живе недовго. Як тільки він апробується практикою суспільного вживання, він перестає бути неологізмом.

Дієслово to admire спочатку означав, відповідно до латинському значенню цього слова, «дивуватися». Це значення було зовсім витиснуте значенням, що розвилося в цьому слові й залишилося в сучасній англійській мові, тобто захоплюватися. Можна було б привести багато прикладів зміни значення слів, де нові значення в якийсь період свого становлення розглядаються як неологізми й потім або затверджуються в цьому своєму значенні (іноді співіснуючи зі старим), або зникають із мови повністю.

Стилістичними функціями неологізмів є функції, що випливають зі значення самого засобу утворення нового слова. Якщо в англійській мові існує група суфіксів, які служать для додання слову емоційного значення (зменшувальні, зневажливі, збільшувальні й т.д.), то природно, що утворені цим засобом неологізми будуть виконувати цю емоційну функцію.

Якщо нові слова утворені за допомогою конверсії, то основна функція неологізму буде пов'язана з більш стислим й іноді образним трактуванням явища. Наприклад, to corner somebody у значенні загнати кого-небудь у кут буде образним трактуванням описового звороту to put somebody into a corner.

У неологізмах функція «перекручення» найбільше знаходить своє вираження в англійській літературі в поетів-естетів XIX-XX вв. Суінберна, Томаса Елліота й інших. До таких оказіоналізмів, що не втрималися в мові, можна віднести слово singultus - медичний термін, використаний Байроном для пояснення поняття, вираженого звичайно словом sob.

Цілий ряд неологізмів утворений шляхом стягнення.

motor + hotel = motel - мотель, готель для автотуристів

frog + smoke = smog - смог

bag + aggravation = baggravation

big + eye + d =big-eyed

campus + police = campos

afflicted + deformed = deflicted

fantastic + fabulous = fantabulos

У число неологізмів входить велика кількість фірмових найменувань, які становлять чималий інтерес. Деякі з них відрізняються оригінальністю, гранично стисло характеризують предмет і вдало передають сутність поняття, що виражають.

Багато фірмових позначень, з'явившись у технічній літературі, швидко стають загальновизнаними технічними термінами. Наприклад, фірмове позначення для прозорої пластмаси plexiglass - плексиглас (органічне скло) у цей час поширено повсюдно.

Фірмові найменування виробів, особливо різних матеріалів і сплавів, найчастіше утворяться шляхом скорочення, іноді з використанням назви фірми або імені винахідника:

alnico - альнико (магнітний сплав алюмінію, нікелю, кобальту)

Дуже часто фірми, а іноді й окремі особи створюють нові слова із чисто рекламних міркувань. Такі неологізми не є загальноприйнятими, але деякі з них згодом закріплюються в мові:

cellophane - целофан

linoleum - лінолеум

escalator - ескалатор

До розповсюджених способів створення фірмових неологізмів в англійській технічній мові ставиться також спосіб утворення неологізмів шляхом стягнення:

quink (quick drying ink) - швидко сохнуче чорнило

Останнім часом у фірмових неологізмах з'явилися й стали широко застосовуватися розділові букви a або o:

perm-a-lift - безперервно діючий ліфт

expand-o-sock - еластичний носок

Іншим способом утворення фірмових неологізмів є заміна букви c на k з метою помітності й оригінальності:

kake kover = cake cover

bread kabinet = bread cabinet

Нерідко для створення фірмових неологізмів свідомо спотворюють орфографію слова:

cheez rollz = cheese rolls

Розвиток комп’ютерних технологій, електроніки спричинив появу великої кількості неологізмів: HTTP, HTML, homepage, spam, smiley face, WAP, information superhighway, search engine. Але зрозуміло, що такі слова сприймаються як неологізми до тиз пір, поки поняття що ними виражаються не стануть звичними, після чого вони вони міцно входять в мову і вже не сприймаються як нові.

Examples of neologisms.

My car is parked BFE(Beyond Fu**ing Egypt)!

Моє авто припарковане чорт зна де.

If I see food, I want to eat it. I'm so big-eyed.

Коли я бачу їжу, я хочу її з’їсти.

BTW(by the way), he was on plush.

Між іншим, він влаштувався з комфортом.

I've got eaters death and I don't think I can get up from this chair.

Я наївся до упаду і я не впевнений, чи зможу піднятися з цього стільця.

I need to check my e-mail.

Мені потрібно перевірити мою електронну пошту.

I received a strange symbol at the end of an e-mail and was informed that it is called and emoticon.

Я отримав дивний символ в кінці електронного листа. Мені сказали, що він називається емотікон.

Chocolate fro-yo is my favorite dessert!

Шоколадний заморожений йогурт – мій улюблений десерт.

If you like soul music and aerobics, you'll like funkinetics.

Якщо вам подобається соул та аеробіка, то вам обов’язково сподобається й фанкінетікс.

That was a krunk song.

То була суперова пісня.

She is nothing but a "garden tool" mama.

Вона ніщо інше, як шльондра.

Реферат на тему: Неологізми (стаття)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.