Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Інформатика, програмування

Робота в Microsoft Project, Power Point, Access, Excel та мережі Інтернет - варіант 3 (контрольна робота)

Зміст роботи

1. Охарактеризуйте застосування інформаційних технологій у менеджменті.

2. Перелічить сучасні корпоративні програмні системи, які пропонуються на ринку програмного забезпечення, стисло опішить їх.

3. Опишіть сферу застосування в Еxcel зведених таблиць.

4. Опишіть, для чого потрібні таблиці в Access і як вони зв'язуються між собою.

5. Опишіть протоколи обміну даними, які використовуються в мережі Інтернет.

6. Опишіть режими перегляду слайдів, які підтримує програма Power Point.

7. Наведіть загальну характеристику програми Microsoft Project.

8. 8 – 10. Практична робота в Еxcel.

9. Практична робота в Access.

10. 12. Підготуйте для відправлення електронною поштою лист будь-якого змісту, що містить вашу базу даних Access як вкладення, і збережіть його на дискеті під назвою лист 2. Надіслати лист за адресою kit@iamp.edu.ua.

 

1. Охарактеризуйте застосування інформаційних технологій у менеджменті

Комп'ютерна інформаційна система підприємства - це сукупність економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і рішень, а також спеціалістів, призначена для обробки інформації і прийняття управлінських рішень.

До комплексної комп'ютеризації економічного аналізу в умовах КІСП дозволяють перейти електронні мережі. На сьогодні широкого розповсюдження набула мережа Internet. Internet є глобальною системою з'єднаних комп'ютерних мереж, складовою якої є електронна пошта. Internet складається з сотень вільно з'єднаних мереж, і немає жодної окремої групи людей або організації, що відповідає за її роботу.

Internet має свою особливу побудову (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Структура мережі Internet

Internet - джерело інформації про стан ринку, що є основою для проведення маркетингового аналізу. Internet формує новий рівень корпоративного мислення завдяки системному аналізу інформації про недоліки й переваги споживачів і конкурентів, більш реальній оцінці попиту на вироблену продукцію.

При удосконаленні аналітичних інформаційних систем слід приділяти увагу також розвитку та створенню корпоративних інформаційних мереж (Intranet), які дозволяють об'єднати усі наявні комп'ютери підприємства, різноманітне програмне забезпечення і бази даних у єдину систему. Ця система уможливлює швидке знаходження необхідної інформації. Intranet -своєрідна індивідуальна система Internet, яка використовує інфраструктуру та стандарти останньої, але є захищеною від несанкціонованого доступу із відкритої мережі Internet.

Для обробки даних у мережі використовують дві технології: клієнт-серверна та файл-серверна. Вони передбачають розміщення на сервері розподіленої інформаційної бази, доступ до даних якої здійснюється з клієнтських машин.

За умови використання файл-серверної технології на сервері розміщують програмне забезпечення для підтримки роботи мережі та файли бази даних. На комп'ютерах користувачів (робочих станціях) зберігається тільки прикладне програмне забезпечення.

Технологія кліснт-сервер передбачає розміщення прикладного програмного забезпечення на робочій станції та окремих його компонентів на сервері. Архітектура клієнт-сервер є найбільш "розповсюдженою, і більшість сучасних систем управління базами даних орієнтовано саме на цю технологію розподіленої обробки даних.

Найбільш ефективною організаційною формою проведення економічного аналізу в умовах комп'ютеризації є створення автоматизованих робочих місць (АРМ) аналітиків.

АРМ аналітика - це фахово орієнтована обчислювальна система, призначена для автоматизації роботи з аналізу господарської діяльності підприємства. Вона є сукупністю програм обробки аналітичних даних за методикою комплексного аналізу діяльності підприємства.

Функціональне призначення комплексу АРМ аналітиків - це виконання в автоматизованому режимі повного набору взаємопов'язаних аналітичних розрахунків за підсумками господарської діяльності підприємства за період (рік, квартал, місяць). Результатом його роботи є отримання даних, які характеризують діяльність підприємства з виконання прогнозних показників і. підвищення ефективності виробництва, динаміку показників за ряд періодів, ступінь впливу на узагальнюючі показники діяльності різних факторів.

Впровадження АРМ дає змогу формувати єдину систему організації та обробки інформації з моменту її введення до формування аналітичних показників, а також дозволяє поєднувати процес обробки інформації з,| процесом прийняття рішень.

В умовах АРМ аналітичні задачі розв'язує безпосередньо сам аналітик на своєму робочому місці. Він особисто контролює усі стадії обробки, аналітичної інформації, має можливість оцінити отримані результати,J використати їх для обґрунтування управлінських рішень та задоволення, інформаційних потреб управляючої системи.

Основними вимогами до функціонування АРМ аналітика є:

- своєчасне задоволення обчислювальних та інформаційних потреб управління при проведенні аналізу господарської діяльності;

- можливість надання результатної інформації у табличній і графічній формах;

- можливість коригування методики розрахунків і форм відображення кінцевого результату.

При проектуванні та створенні АРМ аналітика першочерговими факторами, які слід враховувати, є: тенденції розвитку господарської діяльності й управління нею, а також зміст і структура аналітичних завдань.

Комплекс програмних засобів для АРМ аналітика розробляють як програмний додаток до типової методики аналізу господарської діяльності.

Схема аналітичної діяльності в умовах функціонування АРМ аналітика передбачає виконання комплексу взаємопов'язаних завдань. Для їх виконання необхідно забезпечити:

1) постановку та описання завдань комплексного економічного аналізу;

2) розробку алгоритмів і моделей вирішення завдань;

3) створення банку даних для АРМ аналітика;

4) впровадження АРМ аналітика в практику управління виробництвом.

Така схема обробки аналітичної інформації сприяє підвищенню оперативності та дієвості аналізу для цілей управління.

Ефективність роботи АРМ аналітика багато в чому залежить від удосконалення методики аналізу, від того, наскільки вона відповідає сучасним вимогам управління виробництвом, а також технічним можливостям персонального комп'ютера.

Експлуатація комплексу АРМ передбачає досягнення наступних цілей:

- зниження трудомісткості та вартості аналітичного процесу;

- скорочення строків обробки аналітичних даних, підвищення їх якості та достовірності;

- створення умов для переходу до безпаперової технології обробки аналітичних даних;

- забезпечення дотримання термінів надання результатів аналізу;

- підвищення гнучкості й забезпечення управління аналітичним процесом;

- удосконалення організації праці аналітичних працівників.

Комп'ютерний аналіз безпосередньо пов'язаний з бухгалтерським обліком, а також використовує його дані. АРМ аналітика перетворює підсистему аналітичного забезпечення управління господарською діяльністю на постійно діючий фактор підвищення ефективності виробництва за рахунок активізації всієї інформаційної системи підприємства.

Розподіляючи завдання аналізу в системі АРМ, необхідно забезпечити таку інтеграцію системи, за якої АРМ може існувати як автономна система та водночас бути частиною КІСП. Належну реалізацію функціональних завдань забезпечує розробка технологічної карти розв'язання аналітичних завдань, які можуть бути представлені у наступній послідовності (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Послідовність розв'язання аналітичних завдань у системі АРМ

Особливого значення в умовах використання інформаційних систем набуває прогнозний аналіз, що частково трансформується в комп'ютерне моделювання. Таке перетворення надає можливість:

- формувати інформацію для більш глибокого аналізу;

- зрозуміти процеси, які відбуваються в структурних підрозділах і відмовитися від інтуїтивних способів аналізу, результати використання яких важко передбачити; виявити занадто дорогі функції, які не виправдовують втрачених коштів;

- проводити оперативний аналіз діяльності структурних підрозділів та підприємства в цілому; вивчити найприбутковіші види діяльності, які забезпечують стратегічні переваги підприємства.

2. Перелічить сучасні корпоративні програмні системи, які пропонуються на ринку програмного забезпечення, стисло опішить їх.

Cистема Вааn IV

Виробник – Вааn (Нідерланди)

Повнофункціональ­на інтегрована АСУ світового класу.

Вааn IV не має галузевих обмежень і може працювати на підприємствах будь-якого типу, у транспортній галузі, енергетиці, торгівлі, сфері послуг, у страховій справі, в органах державного й місцевого управління. Система однаково ефективна як на виробничих гігантах, так і на підприємствах середнього масштабу (від 20 - 25 і більше АРМ управлінського персоналу).

Вааn IV має у своєму складі широкий набір функцій і задач з усіх основних підсистем АСУП: оперативного управління основним ви­робництвом, управління постачанням, збутом і складами, управління фінансами, підготовкою виробництва, управління допоміжним виробництвом, ремонтом і обслуговуванням техніки, транспортно-екс­педиційною діяльністю.

Система споряджена модулями, що забезпе­чують обмін інформацією із системами САПР. Вона має зручну у ви­користанні підсистему сигнальної інформації для керівників вищої ланки, що забезпечує прості та наочні засоби оперативного інформу­вання керівника передусім про відхилення тих чи інших показників роботи підприємства від планових і нормативних.

Система відкрита для більшості операційних систем сімейства UNIX, для операційної системи Windows NT, для роботи з багать­ма СУБД: Oracle, Informicx, DB2, Sybase, що дозволяє на­строювати систему відповідно до конкретних вимог замовника.

Доступ до бази даних системи Вааn IV можливий з будь-яких прикладних програм.

Імпорт і експорт даних здійснює модуль обміну інформацією (Вааn IV Exchange). За допомогою цього моду­ля дані перетворюються у формат Вааn IV і навпаки.

Корпоративна інформаційна система Вааn IV відрізняється ви­соким ступенем адаптивності, масштабованості, різноманітною функціональністю, що охоплює всі види управлінських задач фір­ми.

Ними є:

1. Підтримка управління проектами.

2. Управління потоками господарських операцій.

3. Управління фінансовими ресурсами.

4. Управління інвестиціями.

5. Моніторинг поточної діяльності підприємства.

6. Фінансовий облік і звітність.

7. Облік витрат.

8. Підтримка функцій закупівлі та збуту продукції.

9. Управління рухом матеріальних ресурсів.

10. Планування виробництва.

11. Підтримка забезпечення якості продукції.

12. Підтримка сервісних функцій життєдіяльності.

Усі зазначені функції системи управління Вааn IV є найвищою мірою інтегрованими, що дає змогу будувати й розв'язувати гнуч­кі ланцюжки задачі з відстеження впливу різних факторів (напри­клад, підвищення якості продукції на її собівартість) і, як підсу­мок, вирішувати завдання з моделювання цінової та виробничої політики компанії.

Система має гнучкий інструментарій для швидкого й ефективного впровадження. Модуль динамічного моде­лювання підприємства (DEM), що може динамічно перенастроюватися, дозволяє проводити реінжиніринг бізнес-процесів під час упровадження й подальшої експлуатації.

Система RII Oracle Application

Виробник - Oracle Applica­tion (США).

RII Oracle Application (1998 p.) має багату функ­ціональність і широку масштабність прикладних програм, під­тримує 29 мов.

Інноваційні технологічні рішення Oracle цілком змінюють за­старіле уявлення про робоче місце в інформаційній системі. Те­пер усе, що потрібно мати користувачеві для роботи з додатками Oracle, - це стандартна програма доступу до мережі Інтернет, наприклад, MS Internet Explorer чи Netscape Navigator.

Відпадає традиційна в архітектурі "клієнт – сервер” необхідність у супрово­дженні великого парку персональних комп'ютерів, на кожному з яких установлене дороге програмне забезпечення, що періодично дає збої в роботі.

В Oracle Application інформація може вводитися в систему звід­ки завгодно. Користувач більше не прив'язаний до свого робочого місця.

Система управління потоком операцій (Oracle Workflow) авто­матично обробляє документи й перерозподіляє потоки даних між користувачами всередині системи. При цьому не тільки скорочуєть­ся час оброблення операцій, а й виключаються зайві ланки управ­лінського ланцюга.

Закладена в Oracle Applications бібліотека бізнес-моделей уза­гальнює світовий досвід управління в різних галузях промисловості.

Реструктурування виробничих процесів підприємства з ви­користанням Oracle Applications - це прибутковий і швидкий спосіб побудови продуктивної системи управління компанією в будь-якій сфері діяльності.

Модульний підхід під час упровадження Oracle Applications дозволяє замовнику почати з мінімального набору модулів і поступово розширювати його, доповнюючи базову функціональ­ність системи і позбавляючись від необхідності придбання зайвих у певний момент функціональних блоків.

Система Scala

Виробник - Scala Business Solutions (Швеція).

Головні позитивні якості програмного забезпечення Scala - це гнучкість і модульність, що дозволяють ураховувати не лише між­народні стандарти з організації бізнес-процесів, а й вимоги міс­цевого законодавства.

Програмне забезпечення Scala дає мож­ливість працювати більш як 30 мовами й зі стількома ж валютами, використовувати бази даних MS-SQL або Pervasive SQL на базі ОС Windows NT, Novell Netware, UNIX.

Успішний розвиток Scala на світовому ринку програмного за­безпечення для управління підприємством і фінансами пов'яза­ний передусім з високим рівнем кваліфікації спеціалістів, зайнятих розробленням, упровадженням і підтримкою системи. Вона може бути використана в будь-якій сфері діяльності, будь-якою компанією незалежно від типу й розмірів. Усі інстальовані системи характеризуються набором параметрів, унікальним для кожної компанії, що дає підстави говорити про індивідуалізацію продукту. Клієнт сам вибирає для себе модулі та функції, які най­більше відповідають його спеціалізації.

Комплексний набір модулів Scala охоплює такі напрями бізнесу, як фінанси, матеріально-технічне постачання, управління виробництвом, сервісне обслуговування, ведення проектів і управління персоналом.

Система Miracle V

Є інтегрованою інформацій­ною системою управління бізнес-проце-сами, що базується на найновітніших технологіях і сучасних методах інформатизації. Система працює в середовищі MS Windows.

Система Miracle надає повний набір інструментів для швидко­го розроблення користувацьких додатків та їх експлуатації. Практично це інструмент, який дозволяє автоматизувати бізнес-операції з урахуванням специфіки й особливостей ведення справ на конкретному підприємстві.

Основний принцип роботи системи Miracle - це цілковите візуальне управління всіма процесами - від проектування віконних форм, звітів і компонування додатків до моделювання бізнес-процесів, складання алгоритмів оброб­лення інформації, управління рівнями доступу користувачів до інформації та програмних рішень.

Розроблення програмних рішень інформаційної системи проводиться різними інструмен­тальними засобами Miracle:

- конструктор бази даних;

- генератор віконних форм;

- генератор додатків (рішень);

- конструктор алгоритмів;

- конструктор звітів.

У Miracle V немає формального чи наперед заданого рішення. З бібліотеки довідкових (референтних) моделей підприємство обирає те, що найкраще відповідає його вимогам.

Довідкова мо­дель у Miracle V - це повнофункціональна та внутрішньо узго­джена інформаційна система. Там, де процеси, функції та струк­тури не повною мірою відповідають потребам підприємства, вони можуть бути змінені та модифіковані за допомогою інструментарію Miracle V. За допомогою Miracle V, її засобів для розробників, підприємство створює власну цілком відповідну його потребам та вимогам інформаційну систему. Усі процеси моделюються графічно, подібно до блок-схеми, і потім вводяться до системи. Структури даних та їхні зв'язки можуть за потреби змінюватися. За допомогою дизайнера форм їх можна змінювати та створювати наново. Інструмент запитів дозволяє впроваджувати запити на будь-якій стадії упровадження системи або пізніше.

Усі визначення та описи (процеси, форми, документи, струк­тури даних і т. д.) інтерактивне взаємопов'язані. Вони функціону­ють як правила роботи для інформаційної системи й докладно описуються у власній базі даних, яка називається Repository (схо­вище). Вони також можуть змінюватися чи розширюватися в будь-який час. Структури Repository контролюють усю виконавчу сис­тему Miracle V. Repository є "вихідним кодом” для системи.

Business Process Modeller забезпечує підтримку управлінсь­кої діяльності, дозволяючи створювати нові процеси й адаптува­ти наявні. За допомогою симуляції наслідків втілення нових ідей різні варіанти можна тестувати, перш ніж упроваджувати їх на підприємстві. Перепроектування бізнес-процесів отримує хорошу підтримку завдяки здатності їх симулювати. Усе досконаліші аналітичні засоби можуть генерувати надійні результати лише тоді, коли вони постійно використовуються в повсякденній діяль­ності підприємства. Саме тому організація та інформаційна сис­тема мають працювати злагоджено. Філософія Miracle V ба­зується на цій ідеї, оскільки виконуються лише процеси, необ­хідні в щоденній роботі підприємства.

За допомогою компонента Miracle V Business Process Modeller усі процеси відображаються графічно і водночас здійснюється безпосередній вплив на інформаційну систему. Це означає, що доповідна документація, згенерована Process Modeller, у будь-який момент залишається актуальною. Оскільки процеси відомі інформаційній системі, а вся відповідна інформація (про виконані завдання) реєструється, ефективність процесів може аналізува­тися на основі бази поточних даних. Динамічна система підтримки користувача також користується інформацією від Pro­cess Modeller. Вона завжди показує користувачам, у якому процесі вони перебувають, попередні та наступні завдання і відповідаль­них за них.

Основні компоненти системи Miracle V такі: репозитарій, у якому зберігаються всі визначення, правила та описи об'єктів (включаючи зв'язки та відносини між ними), та інструменти ді­лових процесів, до яких належать: Business Process Modeller, Business Process Executer, Business Process Analyzer та Business Process Simulator. Modeller визначає процеси на різних рівнях аб­стракції. Під час моделювання процеси відкриваються та вико­нуються компонентом Executer. Уся інформація, зібрана під час роботи, може бути вивчена за допомогою компонента Analyzer. Simulator створює сценарії на зразок "що, коли...?” для всіх процесів або їхніх частин.

Система ММІІ

Система ММІІ дозволяє в комплексі розв'язувати задачі з планування й управління у виробництві, постачанні та збуті, а також задачі бухгалтерського обліку і фінансів.

Пакет ММІІ охоплює такі програмні модулі підсистеми:

- управління матеріально-технічними ресурсами (ММ/3000);

- управління виробництвом (РМ/3000);

- управління технічним обслуговуванням і ремонтом устаткування (MNT/3000);

- управління придбанням ПКВ (РО/3000);

- управління збутом продукції (SOM/3000);

- складання кошторису витрат (СА/3000);.

- ведення бухгалтерської та фінансової звітності (FA/3000).

Використовуючи модульну структуру ММІІ, можна комбіну­вати різну її конфігурацію. Вона має багаторівневу систему ме­ню, меню допомоги, оперативну актуалізацію бази даних, опера­тивну реєстрацію даних, їх попередню обробку і коригування помилок за допомогою системи VPLUS/3000, ефективні засоби захисту даних, автоматичне виконання рутинних диспетчерських функцій, а також дає можливість користувачеві взаємодіяти із системою рідною мовою. Крім того, надається широкий набір засобів підтримки системи й консультаційних послуг.

Система SAP R/3

Виробник - Systems Applications Products (Німеччина)

Система SAP R/3 - це інтегрований комплекс програмних за­собів корпоративного управління, що поєднує стандартні органі­заційно-економічні функції та спеціалізовані за галузями госпо­дарчі процеси.

Система R/3 реалізована на базі сучасної клієнт-серверної ар­хітектури (трирівневої), що дає можливість організувати ефектив­не розподілене оброблення інформації та працювати на різних мо­делях обчислювальної техніки, має гнучкий інтерфейс користу­вача і понад 30 мовних варіантів, зокрема й український.

До складу R/3 входять додатки в галузі обліку і звітності, кон-тролінгу, організації виробництва, управління матеріальними по­токами, а також у сфері забезпечення якості техобслуговування і ремонту устаткування, збуту, управління персоналом і проекта­ми.

Система дає змогу інтегрувати всі господарські процеси в єдину систему планування, управління і контролю за діяльністю підприємства. Спеціалізований набір рішень надає понад 100 го­тових сценаріїв для різних галузей, які відображають близько 1000 різних виробничих, організаційних і технологічних процесів для сфери діяльності будь-якого підприємства.

Важливою харак­теристикою R/3 є те, що вона може працювати в умовах інфляції та підтримувати розрахунки в кількох валютах.

R/3 побудована за модульним принципом. Модулі можуть бути використані як окре­мо, так і в комбінації з іншими.

За основними функціональними сферами система R/3 поді­ляється на три напрями:

- облік і звітність;

- логістика;

- управління персоналом.

Система "Галактика”

Систему "Галактика” розробила корпорація "Галактика”, до якої входять фірми Росії (АТЗТ "Новий Атлант”, ТОВ "Гелексі” (СПб.) та ін.), Білорусі (НТО Топ "Софт”, ТОВ "Топ Софт Сер­віс”), України (ЗАТ "Гелексі Україна”), Казахстану та інших кра­їн колишнього СPCP.

Галузеві рішення на базі системи "Галактика” - це тех­нологія управління нового покоління, яка дає можливість пе­рейти від управління окремими господарськими операціями до управління ситуаціями, що виникають.

Характерною ознакою системи "Галактика” є швидкий розвиток і розширення її функціональних можливостей. Починаючи з 1995 p., коли було випущено першу версію комплексної системи автоматизації управління підприємством "Галактика”, що містила 15 прог­рамних модулів і була реалізована в архітектурі "клієнт - сер­вер”, вийшло кілька поколінь системи - 5.2, 5.5, 5.7; розши­рився перелік контурів (контур логістики, адміністративний контур і т. ін.) та програмних модулів (контролінгу, управління ресурсами, документообігу тощо); забезпечено настройку "Га­лактики” на конкретну галузь, регіон, особливості бізнесу та незалежність прикладних якостей системи від програмно-апа­ратної платформи; гарантовано роботу системи в різних опе­раційних середовищах (Windows (95, 98, 2000), Windows NT, Novell NetWare) і з різними СУБД - Oracle, MS SQL, Pervasive SQL (Btrieve).

Починаючи з покоління 5.5 змінилася концепція самого про­дукту. Тепер він позначає версію ядра системи, а сам продукт роз­пався на системи з галузевою орієнтацією.

Так, на базі ядра 5.5 створенні програмні засоби для торгівлі, м'ясопереробної про­мисловості, зв'язку й телекомунікацій, металургії, автотранспорт­них підприємств; на базі ядра 5.7 - для нафтових компаній і хі­мічних підприємств.

У ядрі з'явилися такі нові підсистеми: кре­дити, векселі та позички, управління ремонтом устаткування, екс­порт/імпорт зовнішніх документів, управління договорами, спец­одяг, технічна підготовка виробництва, управління автотранспор­том, роздрібна торгівля, давальницька переробка. Система стала 32-розрядною. З'явилася можливість адаптувати інтерфейс корис­тувача під будь-яку (окрім арабської та японської) мову.

"Галактика” підтримує інтерфейси, через які здійснюється з'єднання з торговими терміналами, електронними вагами, дат­чиками АСУ ТП.

Створено систему підтримки адміністратора "Галактики”, що дає змогу контролювати дії користувачів. Крім того, у процесі розвитку системи робиться ставка на її відкритість і можливість використання разом з іншими продуктами, напри­клад, Галактика+SAS, Галактика+Aris Toolset.

Планується також випуск галузевих рішень, до складу яких включається система ди­намічного моделювання.

Вирішення всього комплексу завдань, на який орієнтована си­стема "Галактика” на теперішній час, забезпечується дев'ятьма функціональними контурами, такими як:

- контур управління підприємством;

- контур логістики;

- виробничий контур;

- фінансовий контур;

- контур управління персоналом;

- контур управління взаємовідносинами з клієнтами;

- адміністративний контур;

- контур галузевих рішень;

- контур системного адміністрування.

Система "Галактика” орієнтована на автоматизоване розв'я­зання задач, що виникають на всіх стадіях управлінського циклу: прогнозування, планування, облік і контроль реалізації планів, аналіз результатів діяльності, коригування прогнозів і планів. Система має модульну структуру, модулі, у свою чергу, об'єднані у функціональні контури

Контури логістики, фінансовий та управління персоналом об'єднують модулі за видами ресурсів, над якими здійснюється управлінська діяльність. У контури управління підприємством, виробничий, адміністративний та управління взаємовідносинами з клієнтами модулі включені відповідно до виду діяльності, що автоматизується.

Модулі специфічних галузевих рішень та системного адмініс­тратора об'єднані відповідно в контури галузевих рішень і сис­темного адміністрування.

Функціональний склад системи "Галактика” дає можливість:

- по-перше, ізольовано використовувати як окремі модулі, так і їхні довільні комбінації залежно від виробничо-економічної необхід­ності,

- по-друге, для будь-якого підприємства визначити набір ком­понен-тів, що забезпечує вирішення завдань управління господарсь­кою діяльністю в трьох глобальних аспектах - за видами ресурсів, за рівнями управління (масштабами вирішуваних завдань), за вида­ми управлінської діяльності (планування, облік і т. ін.).

У технологічній схемі експлуатації системи "Галактика” ко­жен працівник виконує визначені для нього інструкцією дії, отри­муючи інформацію в обсязі, необхідному й достатньому для вико­нання своїх посадових обов'язків.

Основним об'єктом системи "Галактика” є операційний доку­мент.

Операційні документи формуються під час проведення будь-якої господарської операції та підтверджують її виконання. Між до­кументами можуть бути встановлені зв'язки. Сукупність операцій­них документів створює документообіг підприємства (корпорації).

Виокремлюють два основні типи документів:

- документи-основи, які регламентують операції між юри­дичними особами, наприклад, угоди, рахунки, рахунки-фактури, вимоги, контракти тощо;

- супроводжувальні документи (товарні та фінансові), які відображають сутність фактично виконаних операцій.

За всіма супроводжувальними документами можуть бути сфор­мовані бухгалтерські проведення за допомогою механізму типо­вих господарських операцій (ТГО).

У процесі проведення конкретних господарських операцій, які належать до різних напрямів діяльності підприємства, відбува­ється наповнення бази даних оперативною інформацією. При цьо­му забезпечуються:

- принцип одноразового введення інформації в БД, що ви­ключає дублювання функцій користувачів і впорядковує докумен­тообіг:

- простота контролю коректності та цілісності даних, персоніфікація дій користувача;

- контроль регламенту виконання господарських операцій;

- оперативна перебудова системи, зміна експлуатаційної схе­ми системи в разі зміни бізнес-процесу;

- своєчасне отримання вірогідної інформації про стан поточної діяльності підприємства.

Система "Галактика” є гнучким масштабованим продуктом, який містить модуль настройки для будь-якого комплекту поставки. У про­цесі настроювання виконується первинне заповнення основних ката­логів, класифікаторів і довідників, які становлять єдину інформаційну базу й використовуються всіма модулями системи. Подальше попов­нення класифікаторів виконується в процесі експлуатації системи.

Параметри загальносистемної настойки дають змогу вибрати з на­даних системою алгоритмів виконання різних функцій ті, які макси­мально відповідають специфіці певного підприємства. Параметрами настройки користувача визначаються особливості роботи конкретно­го користувача. Частину з них, яка належить до права доступу до до­кументів і можливостей їх редагування, установлює лише адміністра­тор системи. Крім того, більшість модулів мають власний блок на­стройки. До нього включені функції настройки універсальних ієрар­хічних звітів (управління постачанням, управління збутом, складсь­кий облік), типових господарських операцій (госпопераціі), формату вхідних і вихідних документів (обмін бізнес-документами) і т. ін.

До функцій настройки системи належать також розмежування прав доступу користувачів і організація корпоративного міжофісного обміну даними, якщо підприємство має кілька віддалених філіалів. Ці функції виконуються за допомогою спеціальних мо­дулів права доступу й тиражування даних, що входять до контуру системного адміністрування.

3. Опишіть сферу застосування в Еxcel зведених таблиць

Зведені таблиці дозволяють одержувати динамічні представлення великих обсягів даних, забезпечують більш просте складання підсумкових звітів відповідно до потреб користувачів.

Можливості зведених таблиць

1. Зведені таблиці є інтерактивними таблицями, що дозволяють обчислювати підсумкові значення для великих обсягів даних. Перехресні таблиці можуть бути просто перетворені в зведені таблиці.

2. Майстер зведених таблиць використовується для складання перехресних таблиць і одержання підсумкових даних для існуючих списків, таблиць чи зовнішніх баз даних з можливістю їх упорядкування і перерахування.

3. Для форматування чи використання у формулах може бути виділена частина зведеної таблиці, наприклад, всі входження деякого елемента даних.

4. При роботі з зовнішніми базами даних великого обсягу дані можуть витягатися в міру їхнього виводу на екран, що забезпечує можливість роботи з ще великими обсягами даних.

5. Елементи зведеної таблиці можуть сортуватися автоматично зі збереженням порядку сортування при відновленні даних чи при зміні структури зведеної таблиці.

6. Можливе завдання виводу найбільшого чи найменшого елемента даних і вказівка кількості виведених найбільших і найменших елементів.

7. Сортування і форматування дат у зведених таблицях виконується як і в звичайних таблицях (як звичайних чисел)

Настроювання параметрів зведених таблиць

1. Установка параметрів для всієї зведеної таблиці робиться окремому діалоговому вікні Параметры сводной таблицы. Це діалогове вікно доступне і при роботі майстра зведених таблиць і після створення зведеної таблиці.

2. Форматування зведеної таблиці чи її частини буде зберігатися при відновленні даних і при зміні виду зведеної таблиці.

3. Запити до зовнішніх баз даних можуть виконуватися у фоновому режимі, що дозволяє продовжувати роботу в Microsoft Excel під час виконання запиту.

4. Об'єднані комірки можуть бути використані автоматично як заголовки для стовпців і рядків зовнішніх полів у зведених таблицях.

5. У зведеній таблиці може бути використано кілька полів сторінок. Для виводу більшої кількості полів сторінок на екрані їх можна виводити по рядках чи по стовпцях.

6. Спосіб виводу помилкових значень і порожніх комірок може бути задано користувачем, за винятком відображення вбудованих помилок, таких як #ССЫЛКА і #ИМЯ чи виводу 0 (нуля) для порожніх комірок.

7. Використання пам'яті для полів з більш ніж з 256 елементами оптимізовано, що дозволяє невеликим зведеним таблицям займати менше пам'яті.

Формули й обчислення в зведених таблицях

1. Можливо створення полів і елементів полів, що обчислюються по додаткових формулах на основі даних зведених таблиць.

2. Список формул, використаних для додаткових обчислень у зведених таблицях, може бути виведений на екран.

3. Якщо для елемента, що обчислюється, задано кілька формул, може бути встановлений порядок, у якому вони обчислюються.

4. Функція Получить данные сводной таблицы дає можливість використовувати дані зведеної таблиці у формулах поза зведеною таблицею.

При обробці списків велике значення має й отримання підсумко­вих значень. Саме тому розглянемо це підробніше. Програма Excel має низку засобів для одержання уза­гальнених величин. Одним із таких засобів є зведена таблиця. Така таблиця тісно пов'язана з вихідними даними, але автоматично не перерозраховується. Для оновлення даних у таблиці використову­ють кнопку "Обновить данные” панелі інструментів Сводные таблицы.

Для отримання зведеної таблиці в Excel використовується май­стер зведених таблиць і діаграм, що викликається командою Сводная таблица пункту меню Данные. На першому кроці майстер пропонує визначитися з типом звіту (зведена таблиця чи зведена діаграма) і вибрати джерело даних (список Excel в окремому діапазоні, у кількох консолідованих (об'єднаних) діапазонах або у зовнішньому джерелі, наприклад, з бази даних Access).

На другому кроці залежно від виб­раного джерела потрібно встановити діапазон даних. Якщо перед за­пуском майстра зведених таблиць активною була комірка деякого списку, майстер автоматично визначає потрібний діапазон комірок.

Третій крок дає змогу визначити місце розташування зведеної таб­лиці, конкретизувати її параметри (ім'я таблиці, виведення загальних сум за стовпцями і рядками тощо) та побудувати певний тип таблиці за допомогою вікна макета таблиці (рис. 3.1).

Для визначення макета слід перетягнути мишею заголовки списку у відповідну ділянку макета таблиці: Строка, Столбец, Данные. Щоб видалити з таблиці вже вставлене поле, достатньо перетягнути його за межі макета таблиці. Порядок розташування заголовків полів у відповідних ділянках впливає на порядок групування підсумків у зве­деній таблиці як за стовпцями, так і за рядками.

рис. 3.1. Вікно макета таблиці

За замовчуванням у ділянці Данные для числових даних викорис­товується функція сумування СУММ, а для нечислових - функція обчислення кількості комірок з певними значеннями СЧЕТ.

Щоб застосувати якісь інші алгоритми обчислення даних у таб­лиці, потрібно двічі клацнути в зоні заголовка поля, розташованого в ділянці даних "Тип” та у вікні Вычисление поля сводной табли­цы вибрати потрібну функцію (рис. 3.2).

Отриману зведену таблицю дуже легко перебудувати. Для цього достатньо кнопки із заголовками полів, розташовані над ділянками рядків і стовпців, перетягнути мишею в іншу ділянку. Крім того, кож­на кнопка має список, що розкривається, в якому перелічено за абет­кою всі значення цього поля (рис. 3.3.).

За допомогою цього списку у зведеній таблиці можна залишити лише потрібні значення поля.

Рис. 3.2. Вид вікна Вычисление поля сводной табли­цы

Рис. 3.3. Список, що розкривається

Перебудувати таблицю можна і в інший спосіб. Якщо активною є будь-яка комірка таблиці, команда Сводная таблица пункту меню Данные відкриває вікно майстра побудови зведеної таблиці на треть­ому кроці, де можна знову повернутися до вікна макета таблиці й змінити його.

Зазвичай майстер зведених таблиць упорядковує елементи таб­лиці за збільшенням. Якщо треба впорядкувати їх за зменшенням або за значеннями в ділянці даних, слід скористатися командою Сорти­ровка з пункту меню Данные.

Кнопка "Параметры” на третьому кроці майстра дає змогу вста­новити режим Развертывание разрешено, в якому подвійне клацання на будь-якій комірці в ділянці даних створює в робочій книзі додат­ковий аркуш, в якому подаються всі значення вихідної таблиці, що впливають на значення в цій комірці зведеної таблиці.

4. Опишіть, для чого потрібні таблиці в Access і як вони зв'язуються між собою

Користувач має змогу побудувати базу і даних самостійно, створити її за допомогою майстра або відкрити] вже існуючу базу даних.

У разі самостійної побудови бази даних і при першому відкритті вікна бази даних MS Access активізує вкладку Таблица з трьома кнопками: "Открыть”, "Конструктор”, "Создать”. Саме кнопка "Создать”, що призначена для побудови нової таблиці, буде спочат­ку активною. Отже, за замовчуванням MS Access дає змогу розпоча­ти процес побудови бази даних з визначення таблиць.

Таблиці. Проектування структури таблиць

Процес визначення таблиці починається зі стадії її проектування. Саме на цій стадії розробник бази даних повинен проаналізувати ін­формацію, яку потрібно обробляти. Для визначеності розглянемо ін­формацію про кадри підприємства, зокрема про особовий склад, про його переміщення тощо. Цю інформацію в реляційних СКБД треба подати як сукупність двовимірних таблиць. Наприклад, створювана база даних називається Кадри і складається з двох таблиць: Особи і Переміщення.

Нехай таблиця Особи містить деяку інформацію, взяту з першої сторінки особової картки працівника, а саме: табельний номер (номер особової картки); прізвище; ім'я; по батькові; дата народження; стать; освіта.

Кожен наведений пункт особової картки може бути полем таб­лиці. Тепер слід визначити назву, тип даних, розмір і потрібну мно­жину значень цих полів та звести все до таблиці:

Пункт особової картки

Назва поля

Тип даних

Розмір, байтів

Множина значень

1

Табельний Номер

С

4

 

2

Прізвище

С

16

 

3

Ім'я

С

12

 

4

По Батькові

С

16

 

5

Дата Народження

D

 

 

6

Стать

С

1

"М"; "Ж"

7

Освіта

С

16

"середня"; "вища"; "середня технічна"

Деякі комірки цієї таблиці не заповнені, адже розмір поля з типом даних D визначається автоматично (8 байтів), а можливі значення даних пунктів 1-5 особової картки тут не потрібні. На цьому етапі процес проектування таблиці Особи треба призупинити, щоб визна­читися з так званими первинними ключами.

Індекси і первинний ключ

Одна з основних умов, яким повинні відповідати таблиці, - це неприпустимість однакових записів. Для виконання цієї умови, а та­кож для зв'язування таблиць використовується первинний ключ - вираз, який складається з назв полів і значення якого повинно бути унікальним для певної таблиці. Часто таким виразом е деяке поле.

Наприклад, первинним ключем таблиці Особи має бути поле ТабНомер і в жодному разі не поле Прізвище, бо записів з однаковим табельним номером не повинно бути, водночас можливі записи з однаковими прізвищами.

Правило, за яким записи таблиці розташовані відповідно до значення первинного ключа, реалізується в образі таб­лиці - індексі. Зазвичай таблиці та індекси зберігаються у різних файлах, наприклад у СКБД MS FoxPro. Натомість у MS Access усі об'єкти бази даних зберігаються в одному файлі, це стосується і лиць та їх індексів.

Для запобігання непотрібним повторюванням даних, що може спричинити помилки при введенні даних, і нераціональному вико­ристанню дискового простору комп'ютера проектування таблиць завершується їх нормалізацією - процесом зменшення надлишко­вої інформації.

Наприклад, згідно з принципами нормалізації таб­лицю Особи слід відредагувати, замінивши в ній поле Освіта на поле Код освіти (тип даних С, розмір 1), а крім цього ввести ще таб­лицю Освіта з двома полями – Код Освіти і Освіта, які збігаються з відповідними полями в модифікованій і немодифікованій таблиці Особи.

Таблицю Освіта можна ще називати таблицею-довідником Освіта.

Взагалі таблиці конструктивно створюються так, щоб задоволь­няти три нормальні форми.

Перша нормальна форма: повторювані записи відсутні; повторювані групи полів відсутні; рядки повинні бути невпорядковані; стовпці мають бути невпорядковані.

Зрозуміло, щоб виконати першу умову стосовно відсутності по­вто-рюваних записів, кожна таблиця повинна мати первинний ключ.

Друга нормальна форма: таблиця задовольняє умови першої нормальної форми; будь-яке неіндексне поле однозначно ідентифікується повним на­бором індексних полів.

Очевидно, що таблиці, які мають один первинний ключ, автома­тично відповідають другій умові другої нормальної форми.

Третя нормальна форма: таблиця задовольняє умови другої нормальної форми; жодне з неіндексних полів таблиці не ідентифікується за допомо­гою іншого неіндексного поля.

Процес нормалізації таблиць зазвичай супроводжується створен­ням окремих додаткових таблиць, які між собою зв'язані на основі введених первинних ключів.

5. Опишіть протоколи обміну даними, які використовуються в мережі Інтернет.

Ключова роль у функціонуванні Internet належить двом взаємозалежним протоколам: міжмережному протоколу IP (Internet Protocol) і протоколу керування передачею TCP (Transmission Controj Protocol). Часто їх об'єднують і говорять, що в Internet базовим протокол TCP/IP. Усі інші численні протоколи будуються на основі саме TCP/IP, створюючи єдину сім'ю протоколів TCP/IP.

Протоколи сім'ї TCP/IP поділяються на чотири рівні (рис. 4.1):

Рис. 4.1. Протоколи ТСР/ІР

Найнижчий рівень - мережний у протоколах TCP/IP не регламентується, але підтримує всі популярні стандарти для локальних (Ethernet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN), територіальних (протоколи Х.25, frame relay) і глобальних (протоколи SLIP і РРР) мереж. Щойно з'являється нова технологія локальних або глобальних мереж, вона може бути включена до сім'ї протоко­лів TCP/IP після розробки відповідного методу інкапсуляції ІР-пакетів у її кадри.

Наступний рівень - міжмережний забезпечує передачу ІР-пакетів в інтермережі. Як основний протокол цього рівня в сім'ї протоколів TCP/IP використовується IP. Цей протокол є дейтаграмним, тобто він не гарантує доставку пакетів до вузла призначення. До цього рів­ня належать і всі протоколи, пов'язані з упорядкуванням і модифіка­цією таблиць маршрутизації, такі як протоколи збирання маршрут­ної інформації RIP (Routing Internet Protocol) i OSPF (Open Shortest Path First), а також протокол міжмережних керуючих повідомлень ІСМР (Internet Control Message Protocol). Останній призначений для обміну інформацією про помилки між маршрутизаторами мережі і вузлом - джерелом пакета.

Третій рівень називається транспортним, на ньому функціонують протокол керування передачею TCP і протокол дейтаграм користу­вача UDP (User Datagram Protocol). Основне завдання протоколів цього рівня - формування IP-пакетів, що можуть пересилатися інтермережею на основі протоколів міжмережного рівня. Основним протоколом цього рівня є TCP, оскільки він забезпечує гарантовану доставку пакетів і містить засоби виявлення і виправлення помилок передачі даних, тоді як протокол UDP цих функцій не виконує.

Найвищий рівень - прикладний об'єднує велику кількість прото­колів, що використовуються в Internet для надання користувачам різ­номанітних послуг (сервісів) за схемою "клієнт - сервер". У цій схемі одні комп'ютери мережі є серверами, на них установлені спеціальні програми-сервери, що можуть надавати свої послуги іншим комп'юте­рам - клієнтам, які мають для цього відповідні програми-клієнти. Програми "сервер" і "клієнт" є, по суті, частинами однієї програми - сервер за вказівками клієнта виконує відповідні дії. Взаємодія клі­єнта і сервера описується відповідними протоколами прикладного рівня. До них належать протокол пересилки файлів FTP, протокол емуляції термінала для роботи на віддалених машинах Telnet, пошто­вий протокол SMTP та ін.

У такій багаторівневій ієрархії запит клієнта, сформований на мережному рівні, після відповідного перетворення на прикладно­му рівні передається на нижчий транспортний рівень для формування IP-пакетів, після чого за протоколами наступного міжмережного рівня передається в мережу сервера, де відповідно до про­токолів мережного рівня доставляється серверу. Відповідь сервера клієнту проходить через ті самі рівні протоколів у зворотному по­рядку. Тому сім'ю протоколів TCP/IP іноді називають стеком про­токолів.

6. Опишіть режими перегляду слайдів, які підтримує програма Power Point.

PowerPoint 97 пропонує широкий вибір інструментальних засобів доставки файлів PowerPoint: традиційних чи офіційних презентацій, презентацій у кіосках, нарад чи неформальних презентацій, "віртуальних” презентацій у мережі Інтернет.

Обираний спосіб запуску показу слайдів залежить від переслідуваних цілей і аудиторії. Можна зберегти презентацію з розрахунком її запуску у виді показу слайдів. Інший спосіб запуск показу слайдів безпосередньо з PowerPoint. І нарешті, можна запускати показ слайдів за допомогою відповідного ярлика, попередньо створеного в основному екрані Windows.

Майстер упакування

Майстер упакування використовується для стиску і збереження презентації (із усіма зв'язаними документами і файлами мультимедіа) на декількох дисках, які можна взяти із собою в дорогу і передати іншим користувачам. Якщо ви не упевнені, що на комп'ютері, де буде проводитися презентація, установлено додаток PowerPoint, упакуйте презентацію разом із програмою PowerPoint Viewer.

Перегляд на двох екранах

Установивши між двома комп'ютерами пряме кабельне з'єднання, на своєму комп'ютері можна запустити власні замітки й інструменти доповідача, а на іншому моніторі (з великим екраном) показувати глядачам слайди.

Записна книжка

До складу PowerPoint включена записна книжка, куди можна вносити замітки, зауваження і дії; наприкінці презентації формується слайд, що містить усі записані дії. Вікно записної книжки в PowerPoint 97 можна тримати відкритим у ході всієї презентації для зручності запису в будь-який момент якої-небудь замітки чи дії. Записна книжка може автоматично відправити перелік дій у список задач Microsoft Outlook і запланувати в Microsoft Outlook нові збори.

Дії

Вкладка Действие у вікні записної книжки скомпонована з урахуванням можливості запису імен власників задач, термінів виконання й опису задач. Записані дії можна автоматично передавати в диспетчер задач Microsoft Outlook, де їх зручно відслідковувати і планувати супутні заходи.

Довільні демонстрації

В одному файлі можна створити кілька міні-презентацій, орієнтованих на різні цільові аудиторії. Файл презентації буде містити базову групу слайдів, а засіб підтримки довільних демонстрацій - зберігати композиції усіх версій цієї презентації. У такий спосіб заощаджується місце на диску, що треба було б для збереження і супроводу численних варіантів. Досить вибрати слайди, що включаються в довільну демонстрацію, і задати порядок їхнього показу конкретної аудиторії. Оскільки PowerPoint відслідковує ідентифікатори слайдів у довільній демонстрації, можна переставляти слайди в базовій презентації чи додавати нові без побоювання порушити раніше визначені довільні демонстрації.

Презентаційні конференції

PowerPoint 97 дозволяє проводити презентації в мережі під Windows NT Server, у мережі Novell, у корпоративних мережах і в Інтернет. Майстер презентаційної конференції встановлює зв'язок з аудиторією незалежно від її місцезнаходження.

Презентації в кіосках

Дана можливість дозволяє набудовувати презентацію на перегляд у кіоску, тобто при самостійному перегляді презентації аудиторією і при автоматичному ході показу слайдів у безупинному циклі. У презентацію можна включити мовний супровід для одночасного перегляду слайдів і прослуховування мови ведучого.

Збереження у форматі HTML

Презентацію можна перетворити в Web-сторінку, зберігши файл презентації в стандартному форматі HTML.

Збереження у виді анімації Web

Презентацію можна зберегти у виді файлу анімації PowerPoint і впровадити його в документ HTML. Потім, використовуючи PowerPoint Animation Player (безкоштовно розповсюджуване розширення оглядача Інтернету), можна автоматично запустити показ слайдів у захищеному вікні на сторінці HTML.

PowerPoint Viewer

Програма PowerPoint Viewer дозволяє проводити покази слайдів на комп'ютерах, де не встановлений додаток PowerPoint. Дана програма включена в папку ValuPack на диску CD-ROM і поширюється без обмежень. Удосконалена версія PowerPoint Viewer для Windows підтримує захист кіосків за допомогою паролів, а також підтримує гіперпосилання на інші слайди і на адреси URL у службі Web.

Графічні формати файлів

У PowerPoint 97 при збереженні файлів можна використовувати ряд нових графічних форматів, у тому числі JPEG, WMF, EPS, PICT і GIF.

7. Наведіть загальну характеристику програми Microsoft Project

Сімейство продуктів, що входять у пакет Microsoft Project, виглядає в такий спосіб:

1. Microsoft Project Standard - версія "ядра” інструмента управління проектами (тобто версія MS Project), Вона містить набір базових функцій і призначена в першу чергу для окремих користувачів чи невеликих колективів, що не використовують для обміну даними по проекту мережні технології.

2. Microsoft Project Professional - настільний додаток, орієнтований на застосування в організаціях, в яких вимагаються функціональні можливості керування проектом на рівні підприємства. Project Professional містить крім функцій Project Standard ряд додаткових можливостей. Вони відносяться в першу чергу до організації спільної роботи над проектом на основі мережних технологій, тому для їхньої реалізації Project Professional необхідно використовувати разом з іншим компонентом - Microsoft Project Server.

3. Microsoft Project Server - це продукт, що служить платформою для організації спільної роботи над проектом на рівні підприємства. У визначеному змісті його можна вважати переробленою версією компонента Microsoft Project Central Server. До числа удосконалень відноситься, зокрема, більш високий рівень захищеності додатку. Для ефективної групової роботи рекомендується застосовувати ще один новий компонент - Microsoft SharePoint Team Services. Це своєрідна електронна бібліотека документів, що відносяться до проекту.

4. Microsoft Project Server Client Access License (CAL) - додаткова ліцензія, що дає користувачам право користатися послугами сервера Microsoft Project Server. Користувачі, що володіють CAL, можуть переглядати й обновляти інформацію про проект за допомогою спеціалізованого Web-інтерфейсу, іменованого Microsoft Project Web Access.

Які ж види задач можуть бути вирішені за допомогою MS Project? Перш ніж відповісти на це питання, повторимо ще раз, що всі інструменти сіткового планування і керування проектами можна (і потрібно) розглядати як засоби інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень. Отже, для ефективного використання цього інструмента необхідно досить чітко уявляти собі мети, що передбачається досягти за рахунок планування.

Застосування MS Project на стадії планування допоможе керівнику проекту відповісти на наступні питання:

1. Наскільки взагалі реальне втілення в життя даного проекту?

2. Які конкретно роботи необхідно виконати для досягнення цілей проекту?

3. Який склад виконавців, співвиконавців і які види матеріальних ресурсів будуть потрібні для реалізації проекту?

4. Яка вартість проекту і як найбільш вигідно розподілити в часі фінансові витрати на реалізацію проекту?

5. Хто повинен відповідати за ті чи інші види робіт?

6. Наскільки великий ризик і який можливий збиток при завершенні проекту на тій чи іншій стадії?

Для відповіді на перше питання потрібно провести повний аналіз проекту по методу критичного шляху з використанням ресурсного планування, однак без зайвої деталізації. У цьому відношенні дуже велику допомогу можуть зробити шаблони, що входять до складу пакета. Кожен такий шаблон відноситься до визначеної сфери і може вважатися своєрідним стандартом відповідного плану проекту. Вносячи в нього необхідні корективи відповідно до особливостей конкретного проекту, можна одержати цілком реалістичну оцінку можливого розвитку подій і необхідних витрат.

Наприклад, на рис. 7.1 приведено фрагмент діаграми Ганта, що відбиває календарний план проекту по запуску у виробництво нового виробу.

Рис. 7.1. План проекту по запуску у виробництво нового виробу

Відповідь на друге питання також може бути отримано за допомогою одного зі стандартних розкладів. Якщо придатного шаблона для планованого проекту немає, то структуру проекту доведеться створювати вручну.

Проте, і а цьому випадку MS Project здатний надати істотну допомогу, оскільки в його складі є засоби побудови сіткового графіка (Network Diagram). Технологія побудови графіка практично не відрізняється від його малювання на листі папера, за винятком того, що займає значно менше часу, а для робіт проекту автоматично встановлюються параметри, задані за замовчуванням (такі, як тривалість, календарні дати початку і закінчення і т.п.). На мал. 7.2 показаний один з можливих варіантів представлення сіткового графіка, найбільш близький його "паперовому” аналогу.
Реферат на тему: Робота в Microsoft Project, Power Point, Access, Excel та мережі Інтернет - варіант 3 (контрольна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.