Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Інформатика, програмування

Робота в Access, Power Point, Excel, Microsoft Project та мережі Інтернет (контрольна робота)

Зміст

1. Охарактеризуйте системи підтримки прийняття управлінських рішень.

2. Опішить основні функції корпоративної системи SAP R3.

3. Опішить, як здійснити регресійний аналіз у табличному процесорі Excel.

4. Опишіть, як побудувати схему даних в Access.

5. Охарактеризуйте основні інформаційні служби у глобальній мережі Інтернет

6. Опішить ефекти анімації, які можна використовувати у програмі Power Point.

7. Охарактеризуйте види робіт і ресурсів у програмі Microsoft Project.

8 – 10. Практична робота в Excel.

11. Практична робота в Access.

12. Підготуйте для відправлення електронною поштою лист будь-якого змісту, що містить Word як вкладення, і збережіть його на дискеті під назвою лист 4. Надіслати лист за адресою kit@iamp.edu.ua.

1. Охарактеризуйте системи підтримки прийняття управлінських рішень

Перші аналітичні програми з'явилися разом з першими персональними комп'ютерами.

При проведенні комплексних економічних досліджень інформаційна база повинна формуватися у розрахунку на її використання в межах не одного аналітичного завдання, а їх комплексу. Формування баз даних для аналітичних розрахунків - це складний процес, що передбачає раціональне групування й обробку первинної інформації та забезпечення її структурної '' побудови за рахунок процесів алгоритмізації. Таким чином, необхідною є побудова автоматизованого банку даних, де зосереджується значний за обсягом масив облікової, нормативно-довідкової, планової та іншої інформації. У подальшому шляхом інтегрування аналітичної обробки інформації одні й ті ж вихідні дані можуть бути задіяні у вирішенні ряду аналітичних завдань. Саме така організація формування вхідної інформаційної бази комплексного аналізу забезпечує виконання принципу однократного введення інформації з наступним багаторазовим і багатоаспектним її використанням. Бази даних дають змогу комплексно проаналізувати усі види діяльності господарюючого суб'єкта.

Як зазначалось вище, розробники програмного забезпечення економічного аналізу розглядають програмні продукти як системи універсального характеру або загального призначення. Такий підхід зумовлюється єдністю використовуваних при проектуванні програмного забезпечення методик аналізу. Перш за все це стосується аналітичних програм, що пропонують розрахунок основних фінансових коефіцієнтів за даними фінансової звітності підприємства.

Орієнтація розробників на створення універсальних аналітичних програм, безумовно, покликана розширити коло потенційних покупців, які представляють певні галузі економіки та тих, що мають широкий ступінь диверсифікації своєї господарської діяльності. Як приклад таких програмних продуктів можна назвати програми ИНЭК-АФСП, Audit Expert

На сьогодні існує досить велике коло аналітичних програм або аналітичних блоків в рамках облікових програм для комерційних банків і страхових організацій (програмний комплекс "ОФО-Банк" дозволяє формувати звітність банку та розраховувати основні показники діяльності банку; програми "Анализ финансового состояния страховых организаций Professional", "Парус-Страхование" призначені для обліку і аналізу господарської діяльності страхових організацій; "Seles Expert" - програма управління персональним продажем; програма "АВеРС", призначена для розрахунку і формування будівельних кошторисів і ресурсних відомостей; програми "ИНЭК-Аналитик", "ИНЭК-Инвестор" і "Project Expert" дозволяють здійснити розробку бізнес-планів та інвестиційних проектів, а також провести оцінку їх економічної ефективності).

Серед програм аналізу фінансового стану підприємства найбільшого розвитку і розповсюдження набули програми ретроспективного (підсумкового) аналізу фінансового стану господарюючого суб'єкта, який проводився на основі даних фінансової звітності організації за декілька звітних періодів, що є основним джерелом інформації при розрахунку фінансових коефіцієнтів. До таких програмних продуктів відносяться аналітичні програми "ИНЭК-АФСП", "ИНЭК-Аналитик", "Audit Expert", "Експресс-анализ финансового состояния предприятия".

Аналіз фінансового стану діяльності господарського суб'єкта, який проводиться на основі названих програмних продуктів і включає в себе дослідження широкого кола питань. В ході аналізу застосовуються як абсолютні, так І відносні показники.

Здійснимо характеристику основних програмних продуктів, що використовуються для економічного аналізу і найбільш розповсюдженими (див. табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Характеристика функціональних можливостей найбільш розповсюджених програм економічного аналізу

№ з/п

Програмний продукт

Функціональні можливості

1

ИНЭК Аналитик

В програмі реалізовано комплексну оцінку фінансового стану підприємства, що кількісно характеризує рівень його фінансового стану, рейтинг щодо інших підприємств і рівень інвестиційної привабливості

2

ИНЭК Инвестор

Дозволяє проводити оцінку фінансового стану об'єктів інвестування і розподілити об'єкти, що аналізуються, за кількома групами інвестиційної привабливості

3

Audit Expert

Передбачені можливості проведення ретроспективного і перспективного аналізу. При здійсненні розрахунків можна отримати відповідні експертні висновки з використанням методик аналізу фінансового стану підприємств, що застосовуються як в Україні, так і за кордоном. На підставі даних бухгалтерських звітів є можливість отримання ряду аналітичних даних, що дозволяють провести не тільки аналіз поточного фінансового стану підприємства, але й оцінити динаміку його зміни, а також побудувати прогноз на найближчий час. Це єдина система, яка дозволяє провести часткову або повну переоцінку різних статей активів і пасивів балансу для проведення фінансового аналізу за реальними даними. В програмі є можливість проведення поглибленого дослідження фінансово-господарської діяльності і підприємства на основі власних методик

4

Sales Expert

Призначена для управління збутовою діяльністю господарюючого суб'єкта. Вона дозволяє проводити маркетинговий аналіз (здійснювати оцінку стану підприємства на ринку, проводити порівняльний аналіз його збутової діяльності з конкурентами, формувати оптимальну структуру збуту продукції)

5

Forecast Expert

Програма є інструментом прогнозування економічних показників і аналізу тенденцій ринку. 3 її допомогою можливе складання прогнозу щодо майбутнього обсягу продаж і доходів підприємств, рівня попиту на послуги або вироби, курсів валют, акцій або ф'ючерсів, залишків грошових коштів на рахунках

6

ИНЭК-АФСП

На підставі вихідних даних дозволяє розраховувати такі параметри як ліквідність, фінансова стійкість, оборотність тощо. Програма містить довідник допустимих значень (верхню та нижню межу) коефіцієнтів для різних галузей економіки. Перевагою програми є те, що таблиці з розрахованими показниками можна зберігати в DBF форматі та експортувати в EXCEL

7

ФинЭксперт

Дана система спроектована як додаток до EXCEL і використовує в повному обсязі всі його можливості. Особливістю програми є можливість моделювання і прогнозування фінансового стану підприємства. Для цього на основі даних за ряд звітних періодів розраховуються в динаміці основні коефіцієнти. Зміни показників проводяться із застосуванням математико-статистичних методів аналізу часових рядів. При зберіганні темпів зміни цих показників програма будує прогнозні показники та форми звітності, що є ефективними при їх використанні у плануванні на невеликих часових інтервалах

8

БЮСТ-Ф

Працює в операційному середовищі Windows. Це табличний редактор на зразок EXCEL, що полегшує процес освоєння програми. Аналіз розподілено на внутрішній та зовнішній. Внутрішній аналіз проводиться на підставі даних, які надходять з бухгалтерського комплексу "БЭСТ-4", що полегшує роботу користувачів цієї програми. Інтеграція з "БЭСТ-4" дозволила генерувати звіти, які використовувались для факторного аналізу прибутку; аналізу продажу у розрізі груп товарів, покупців; оборотності товарів у консигнантів тощо

9

MARKETING

Analytic 4

Програма складається з ряду модулів, кожен з яких виконує певні функції. Модуль c-Commerce призначений для збору інформації, необхідної для маркетингового аналізу комерційної діяльності підприємства. Модуль Analyzer містить засоби для оперативного аналізу маркетингових даних. Засоби побудови візуальних запитань та попереднього статистичного аналізу полегшують процес виділення даних, що цікавлять аналітика

 

 

 

 

За даними таблиці 1.1 видно, що основні можливості найбільш поширених аналітичних програм пов'язані з проведенням ретроспективного фінансового аналізу. До числа найменш розроблених аспектів побудови таких програм слід віднести питання методики аналітичного коригування вартісних показників інформаційної бази аналізу, розширення самої інформаційної бази за рахунок внесення до неї даних рахунків бухгалтерського обліку, у тому числі й аналітичних рахунків, а також позаоблікової інформації.

2. Опішить основні функції корпоративної системи SAP R3

Виробник - Systems Applications Products (Німеччина)

Система SAP R/3 - це інтегрований комплекс програмних за­собів корпоративного управління, що поєднує стандартні органі­заційно-економіч-ні функції та спеціалізовані за галузями госпо­дарчі процеси.

Система R/3 реалізована на базі сучасної клієнт-серверної ар­хітектури (трирівневої), що дає можливість організувати ефектив­не розподілене оброблення інформації та працювати на різних мо­делях обчислювальної техніки, має гнучкий інтерфейс користу­вача і понад 30 мовних варіантів, зокрема й український.

До складу R/3 входять додатки в галузі обліку і звітності, кон-тролінгу, організації виробництва, управління матеріальними по­токами, а також у сфері забезпечення якості техобслуговування і ремонту устаткування, збуту, управління персоналом і проекта­ми.

Система дає змогу інтегрувати всі господарські процеси в єдину систему планування, управління і контролю за діяльністю підприємства. Спеціалізований набір рішень надає понад 100 го­тових сценаріїв для різних галузей, які відображають близько 1000 різних виробничих, організаційних і технологічних процесів для сфери діяльності будь-якого підприємства.

Важливою харак­теристикою R/3 є те, що вона може працювати в умовах інфляції та підтримувати розрахунки в кількох валютах.

R/3 побудована за модульним принципом. Модулі можуть бути використані як окре­мо, так і в комбінації з іншими.

За основними функціональними сферами система R/3 поді­ляється на три напрями:

- облік і звітність;

- логістика;

- управління персоналом.

Система обліку і звітності R/3 є єдиною концепцією, що відоб­ражає всі аспекти фінансів, управління інвестиціями, контролінгу, фінансового менеджменту й контролінгу підприємства. Найваж­ливіші її модулі такі: фінансова бухгалтерія, бухгалтерський облік основних засобів, СО-контролінг, управління інвестиціями, фінансовий менеджмент, контролінг підприємства.

Фінансова бухгалтерія (ідентифікатор F1). У цьому модулі зби­раються всі дані для бухгалтерської та міжнародної звітності. Водночас повне документальне оформлення господарських опе­рацій і докладна інформація слугують вихідною базою для завдань планування і контролю потреби у відповідних ресурсах для всього підприємства. Крім того, в інтернаціональному середовищі різних компаній, мов, валют і планів рахунків додаток Фінансова бухгал­терія системи R/3 гарантує повний огляд фінансових даних. За до­помогою спеціальних адаптаційних режимів забезпечуються цілко­вита локалізація в середовищі законодавчих вимог, відповідність правовому й методологічному фінансовому розпорядженням, ура­ховуються розбіжності валютної та податкової систем.

Бухгалтерський облік основних засобів (F1-FM) забезпечує управління основним капіталом підприємства. Центральним еле­ментом модуля є плани оцінки вартості, що відображають специфі­ку конкретної країни і пристосовані до її законодавства. На осно­ві планів оцінки підтримується весь процес руху основного засо­бу від придбання до вибуття; виконуються моделювання аморти­зації та нарахування відсотків; здійснюються інтеграція з додатка­ми управління проектами і розрахунок замовлень під час управ­ління капіталом, інтеграція з додатком ТОРУ (технічне обслугову­вання і ремонт устаткування) під час управління устаткуванням, управління орендованими основними засобами й незавершеним капітальним будівництвом.

Модуль СО-контролінгу є цілісною системою погоджених ін­струментів планування, керування і контролю, що використову­ють єдиний порядок звітності для координації змісту і здійснення внутрішньовиробничих процесів. Він підтримує визначення ви­трат у різних аспектах: контролінг непрямих витрат, облік за ви­дами витрат, облік витрат за місцями їх виникнення, облік витрат за замовленнями, облік витрат за процесами, облік витрат за про­дуктами, а також у комбінації один з одним, що, у свою чергу, за­безпечує всебічний аналіз, оперативне виявлення проблемних га­лузей та їх оптимізацію.

Управління інвестиціями (ІМ) - це модуль, що забезпечує цілковиту підтримку інвестиційних заходів і проектів - від планування до розрахунку, включаючи розрахунок економічної ефективності й амортизаційне моделювання. За допомогою складання інвестиційної програми спрощується процес плану­вання і складання бюджету для кількох компаній, підвищується ефективність контролю і знижуються ризики виникнення де­фіцитів бюджету. На основі цілковитої інтеграції з плануванням і контролем господарських процесів забезпечується гнучка процедура розрахунку інвестиційних заходів. За допомогою функ­ції автоматичного розмежування в основному капіталі викону­ються реєстрація, розрахунок та оброблення надходження, ви­буття, переміщення, амортизації та збільшення балансової вар­тості матеріальних активів.

Модуль фінансового менеджменту (TR) забезпечує ефектив­не управління ліквідами, цінними паперами, платіжними опера­ціями й ризиками.

Контролінг підприємства (EC) - це модуль, що допомагає клієнту оптимізувати вартість акцій підприємства й досягти по­ставлених завдань із розширення бізнесу та накреслених інвес­тиційних цілей. Так, інструментарій планування діяльності та складання бюджету підприємства надає можливість інвес­тиційного планування, складання і контролю бюджету, а також автоматичного одержання даних, що належать до інвестиційної підтримки, з оперативних додатків. Функція обліку за місцями виникнення прибутку забезпечує аналіз рентабельності внутріш­ніх сфер відповідальності, обраних за місцями виникнення при­бутку, статей балансу та їх використання під час розрахунку фінансових показників. Цілковита інтеграція з іншими додатка­ми системи R/3 забезпечує своєчасне надання контролінгової інформації як щодо окремих господарських одиниць, так і щодо підприємства загалом.

Система логістики в R/3 надає підприємствам будь-якого розміру і профілю передові рішення, що дозволяють підвищити продуктивність, ефективність та якість господарських процесів і вод­ночас знизити витрати і час на збут продукції.

Логістика в системі R/3 визначена як загальне поняття для всіх процесів закупівлі, управління матеріальними потоками, виробництвом, складами, якістю, технічним обслуговуванням і ремонтом устаткування, сервісом і збутом.

Модуль управління матеріальними потоками (MM) має у своему розпорядженні інтегрований набір функцій для управлін­ня матеріальними потоками, оптимізує всі закупівельні процеси за допомогою керованих потоком операцій функцій оброблення, дозволяє здійснювати автоматичне оцінювання постачальників, скорочує точним веденням запасів і керуванням складами заготі­вельні та складські витрати й інтегрує контроль рахунків.

Модуль планування й управління виробництвом R/3 (PP) на­дає підприємствам універсальні рішення для сфер планування, керування і виконання виробничих процесів, які відповідають ви­соким вимогам глобальної виробничої мережі, що розвивається. Рішення допоможуть цілком розкрити потенціал підприємства й одержати фактори переваги в конкурентній боротьбі.

Модуль планування в промисловості з безупинним циклом виробництва (РР-РІ). Жодна галузь не піддається змінам так, як промисловість з безупинним циклом виробництва. Ліквідувати невідповідність між плануванням, управлінням і виконанням ви­робничих процесів, незалежно від характеру процесу і ринків збу­ту, допоможе модуль планування в промисловості з безупинним циклом виробництва, який розроблено в тісній співпраці з провід­ними виробниками галузі.

Модуль цілком інтегрований у загальну систему R/3 і забезпе­чує своєчасне надходження даних про прогнозований обіг, особ­ливі потреби клієнтів, виробничі вимоги, про доступність партій і ресурсів.

Система проектів (PS). Рішення в галузі планування і керу­вання проектами поєднує всі напрями робіт із проекту, координує і керує всіма етапами реалізації проектів у безпосередній інтег­рації із системою закупівель і контролінгу — від виставлення пропозиції, проектування і затвердження проекту до управління ресурсами і здійснення розрахунків.

Управління якістю (QM). Вироби високої якості потребують довгострокового зв'язку "клієнт – постачальник”, заощаджують кошти й підвищують конкурентоспроможність. Використання до­датка управління якістю допоможе підвищити якість продукції на всіх фазах існування виробу — від розробки і проектування до планування та виробництва, збуту, техобслуговування і ремонту.

Техобслуговування, ремонт устаткування й управління сер­вісом (PM/SM). Рівень технічної оснащеності підвищується; по­стійно зростає ступінь автоматизації та підсилюється комплекс­ність .виробництва. Експлуатаційна готовність виробничої техні­ки стала одним із вирішальних чинників успішної діяльності під­приємства. Водночас змінюється законодавча база, що висуває нові вимоги до проведення заходів ТОРУ з урахуванням екологіч­ної безпеки. Крім того, високі вимоги ринку до якості продуктів передбачають бездоганний стан виробничого оснащення.

Модуль збуту (SD). На сучасному ринку, орієнтованому на клієнта, усі очікують швидкого задоволення своїх потреб за вигід­ними цінами і з відмінним сервісом. Модуль збуту системи R/3, що відповідає світовим стандартам і цілком інтегрований з інши­ми функціями системи, підтримує весь процес збуту від першого запиту клієнта до остаточного виставлення рахунка, дає змогу поліпшити якість обслуговування і водночас знизити витрати, при цьому максимально задовольнивши очікування клієнтів.

Управління персоналом - це потужний інтегрований приклад­ний компонент системи R/3, що забезпечує оптимальну підтрим­ку всіх пов'язаних із персоналом завдань підприємства та його адміністративних відділів. Він охоплює такі модулі: менеджмент персоналу, управління тимчасовими даними, розрахунок заробіт­ної плати й управління заходами.

Модуль менеджменту персоналу (РА) підтримує весь процес набору персоналу від уведення даних до обіймання вакантних штатних посад: відображення потреби в трудових ресурсах, по­шук нових працівників за оголошеннями, операції вибору й керу­вання, включаючи кореспонденцію кандидатів.

Компонент дає змогу швидко й ефективно вводити та обробля­ти дані про працівників, вести історію й повне документування даних.

З огляду на потреби підприємства у кваліфікованих трудових ресурсах, а також на здібності та потреби працівників забезпе­чується можливість планування і проведення навчальних заходів, що спрямовані на підвищення кваліфікації персоналу і сприяють професійному зростанню працівників.

Модуль управління тимчасовими даними (РТ) пропонує гнуч­ке представлення всіх процесів в управлінні персоналом, пов'яза­них з відображенням, уведенням і оцінюванням робочого часу працівників. Крім того, уведена інформація про присут­ність/відсутність може бути використана в інших додатках системи.

Модуль розрахунку заробітної плати (PY) підтримує всі фор­ми й методи розрахунку заробітної плати з різними доповнення­ми (управління позичками й позиками, витрати на відрядження і т. ін.) і з урахуванням податкового законодавства. У будь-який час є можливість зробити розрахунок заробітної плати для якого-небудь працівника з метою перегляду чи контролю під час скла­дання документів, що звільняє від трудомістких ручних розрахунків.

У модулі управління заходами (РЕ) реалізований широкий діапазон функцій, що забезпечують можливість простого й ефек­тивного планування заходів і керування всіма видами заходів - від навчальних курсів до конгресів.

Функції гнучкої системи звітів і атестації забезпечують зворот­ний зв'язок для підтримки рішення про те, чи є заходи, пропоно­вані компанією, високоякісними й ефективними.

Модуль є складовою частиною системи управління персона­лом і є основою для розширення і відновлення кваліфікації і знань працівників. Інтеграція з модулем менеджменту персоналу дає змогу безпосередньо перетворювати пропозиції з навчання в реєстрації для працівників з недостатньою кваліфікацією чи для фахівців, що мають потребу в професійному зростанні.

3. Опішить, як здійснити регресійний аналіз у табличному процесорі Excel.

Microsoft Excel дозволяє заповнити комірки рядом значень, що відповідають простій лінійній чи експонентній залежності. Прогнозовані значення визначаються на основі початкових даних, зазначених на листі. Щоб екстраполювати дані відповідно до лінійної залежності Microsoft Excel додає чи віднімає постійну величину, яка дорівнює різниці зазначених початкових значень. У випадку експонентної залежності Microsoft Excel множить початкові значення на зазначену постійну величину.

Для екстраполяції комплексних і нелінійних даних застосовуються відповідні функції листа.

Функція ПРЕДСКАЗ дозволяє зробити прогноз, застосовуючи лінійну регресію діапазону відомих даних чи масивів (x,y). Наприклад, виходячи з загального доходу за кожний з попередніх шести кварталів, функція ПРЕДСКАЗ може розрахувати очікуваний доход за наступні два квартали.

Функції ТЕНДЕНЦІЯ і РІСТ дають можливість установити лінійну чи експонентну залежність, що щонайкраще описує деякий процес (зрозуміло, у рамках припущення про лінійну чи експонентну залежність). Ці функції повертають значення y, що відповідають заданим значенням x. По цим даним можна побудувати графік процесу. Функції ЛИНЕЙН і ЛГРФПРИБЛ повертають дані регресійного аналізу, включаючи нахил і зсув графіка щодо осі Y.

Прогнозування лінійних процесів

1. Укажіть не менш двох комірок, що містять початкові значення.

2. Щоб підвищити точність прогнозу, укажіть додаткові початкові значення.

3. Протягніть маркер заповнення в напрямку зростання чи зменшення значень.

Прогнозування експонентних процесів

1. Укажіть не менш двох комірок, що містять початкові значення.

2. Щоб підвищити точність прогнозу, укажіть додаткові початкові значення.

3. Утримуючи праву кнопку миші, протягніть маркер заповнення в напрямку зростання чи зменшення значень.

4. Відпустите кнопку миші, а потім виберіть Экспонентное приближение в контекстному меню.

Прогнозування за допомогою функції ПРЕДСКАЗ

Обчислює чи прогнозує майбутнє значення за існуючим значенням. Значення, що прогнозується - це y-значення, що відповідає заданому x-значенню. Відомі значення - це x- і y-значення, а нове значення прогнозується з використанням лінійної регресії. Цю функцію можна використовувати для пророкування майбутніх продажів, потреб в устаткуванні чи тенденцій споживання.

ПРЕДСКАЗ (x; відомі_значення_y; відомі_значення_x)

X - це точка даних, для якої прогнозується значення.

Відомі_значення_у - це залежний масив чи інтервал даних.

Відомі_значення_x - це незалежний масив чи інтервал даних.

Якщо x не є числом, то функція ПРЕДСКАЗ повертає значення помилки #ЗНАЧ!.

Якщо відомі_значення_y і відомі_значення_x порожні чи містять різну кількість точок даних, то функція ПРЕДСКАЗ повертає значення помилки #Н/Д.

Якщо дисперсія аргументу відомі_значення_x дорівнює нулю, то функція ПРЕДСКАЗ повертає значення помилк #ДЕЛ/0!.

Рівняння для ПРЕДСКАЗ має вид a+bx, де:

;

Прогнозування лінійної залежності за допомогою функції ТЕНДЕНЦИЯ

Повертає значення відповідно до лінійного тренда. Апроксимує прямою лінією (по методу найменших квадратів) масиви відомі_значення_y і відомі_значення_x. Повертає значення y, відповідно до цієї прямої для заданого масиву нові_значення_x.

ТЕНДЕЦИЯ (відомі_значення_y; відомі_значення_x; нові_значення_x; конст)

Відомі_значення_y - це безліч значень y, що уже відомі для співвідношення y = mx + b.

Якщо масив відомі_значення_y має один стовпець, то кожен стовпець масиву відомі_значення_x інтерпретується як окрема перемінна.

Якщо масив відомі_значення_y має один рядок, то кожен рядок масиву відомі_значення_x інтерпретується як окрема перемінна.

Відомі_значення_x - це необов'язкова безліч значень x, що уже відомі для співвідношення y = mx + b.

Масив відомі_значення_x може містити одне чи кілька безлічей перемінних. Якщо використовується тільки одного перемінна, то відомі_значення_y і відомі_значення_x можуть бути масивами будь-якої форми, за умови, що вони мають однакову розмірність. Якщо використовується більш одного перемінної, то відомі_значення_y повинні бути вектором (тобто інтервалом висотою в один чи рядок шириною в один стовпець).

Якщо відомі_значення_x опущені, то передбачається, що це масив {1;2;3;...} такого ж розміру, як і відомі_значення_y.

Нові_значення_x - це нові значення x, для яких ТЕНДЕНЦИЯ повертає відповідні значення y.

Нові_значення_x повинні містити стовпець (чи стоку) для кожної незалежної перемінний, так само як відомі_значення_x. Таким чином, якщо відомі_значення_y має один стовпець, те відомі_значення_x і нові_значення_x повинні мати однакова кількість стовпців. Якщо відомі_значення_y має один рядок, то відомі_значення_x і нові_значення_x повинні мати однакову кількість рядків.

Якщо нові_значення_x опущені, то передбачається, що вони збігаються з відомі_значення_x.

Якщо опущені обидва масиви відомі_значення_x і нові_значення_x, то передбачається, що це масив {1;2;3;...} такого ж розміру, що і відомі_значення_y.

Конст - це логічне значення, що вказує, чи потрібно, щоб константа b була дорівнювана 0.

Якщо конст має значення ИСТИНА чи опущена, то b обчислюється звичайним образом.

Якщо конст має значення ЛОЖЬ, то b покладається рівним 0, і значення m підбираються таким чином, щоб виконувалося співвідношення y = mx.

Можна використовувати функцію ТЕНДЕНЦИЯ для апроксимації поліноміальної кривої, проводячи регресійний аналіз для тієї ж перемінної, зведеної в різні ступені. Наприклад, нехай стовпець A містить значення y, а стовпець B містить значення x. Можна ввести x^2 у стовпець C, x^3 у стовпець D, і так далі, а потім провести регресійний аналіз стовпців від B до D зі стовпцем A.

Формули, що повертають масиви, повинні бути введені як формули масивів.

При введенні масиву констант як аргумент, такого як відомі_значення_x, варто використовувати точку з комою для поділу значень в одному рядку і дві крапки для поділу рядків.

Прогнозування експонентної залежності за допомогою функції РОСТ

Розраховує прогнозований експонентний ріст на підставі наявних даних. Функція РОСТ повертає значення y для послідовності нових значень x, що задаються за допомогою існуючих x- і y-значень. Функція робочого листа РІСТ може застосовуватися також для апроксимації існуючих x- і y-значень експонентної кривої.

РОСТ(відомі_значення_y; відомі_значення_x; нові_значення_x; конст)

Відомі_значення_y - це безліч значень y, що уже відомі для співвідношення y = b*m^x.

Якщо масив відомі_значення_y має один стовпець, то кожен стовпець масиву відомі_значення_x інтерпретується як окрема перемінна.

Якщо масив відомі_значення_y має один рядок, то кожен рядок масиву відомі_значення_x інтерпретується як окрема перемінна.

Якщо який-небудь число у масиві відомі_значення_y дорівнює 0 чи негативне, то функція РОСТ повертає значення помилки #ЧИСЛО!.

Відомі_значення_x - це необов'язкова безліч значень x, що уже відомі для співвідношення y = b*m^x.

Масив відомі_значення_x може містити одне чи кілька безлічей перемінних. Якщо використовується тільки одного перемінна, то відомі_значення_y і відомі_значення_x можуть мати будь-як форму, за умови, що вони мають однакову розмірність. Якщо використовується більш одного перемінної, то відомі_значення_y повинні бути вектором (тобто інтервалом висотою в один рядок чи шириною в один стовпець).

Якщо відомі_значення_x опущені, то передбачається, що це масив {1;2;3;...} такого ж розміру як і відомі_значення_y.

Нові_значення_x - це нові значення x, для яких РОСТ повертає відповідні значення y.

Нові_значення_x повинні містити стовпець (чи рядок) для кожної незалежної перемінний, як і відомі_значення_x. Таким чином, якщо відомі_значення_y - це один стовпець, то відомі_значення_x і нові_значення_x повинні мати таку ж кількість стовпців.

Якщо відомі_значення_y - це один рядок, то відомі_значення_x і нові_значення_x повинні мати таку ж кількість рядків.

Якщо аргумент нові_значення_x опущений, то передбачається, що він збігається з аргументом відомі_значення_x.

Якщо обидва аргументи відомі_значення_x і нові_значення_x опущені, то передбачається, що це масив {1;2;3;...} такого ж розміру як і відомі_значення_y.

Конст - це логічне значення, що вказує, чи потрібно, щоб константа b дорівнювала 1.

Якщо конст має значення ІСТИНА чи опущена, то b обчислюється звичайним образом.

Якщо конст має значення НЕПРАВДА, то b покладається рівному 1, а значення m підбираються так, щоб y = m^x.

Формули, що повертають масиви, повинні бути введені як формули масивів після виділення придатного числа комірок.

При введенні константи масиву для аргументу, такого як відомі_значення_x, варто використовувати крапку з комою для поділу значень в одному рядку і дві крапки - для поділу рядків.

Побудова лінійного наближення за допомогою функції ЛИНЕЙН

Розраховує статистику для ряду з застосуванням методу найменших квадратів, щоб обчислити пряму лінію, що щонайкраще апроксимує наявні дані. Функція повертає масив, що описує отриману пряму. Оскільки повертається масив значень, функція повинна задаватися у виді формули масиву.

Рівняння для прямої лінії має наступний вид:

y = mx + b

y = m1x1 + m2x2 + ... + b (у випадку декількох інтервалів значень x)

де залежне значення y є функцією незалежного значення x.

Значення m - це коефіцієнти, що відповідають кожної незалежної перемінний x, а b - це постійна. Помітимо, що y, x і m можуть бути векторами. Функція ЛИНЕЙН повертає масив {mn; mn-1;...; m1; b}. ЛИНЕЙН може також повертати додаткову регресійну статистику.

Побудова експонентного наближення за допомогою функції ЛГРФПРИБЛ

У регресивному аналізі обчислює експонентну криву, що апроксимує дані і повертає масив значень, що описує цю криву. Оскільки дана функція повертає масив значень, вона повинна вводитися як формула для роботи з масивами. Рівняння кривої наступне: y = b*m^x y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_) (при наявності декількох значень x), де залежні значення y є функцією незалежних значень x. Значення m є підставою для зведення в ступінь x, а значення b постійні. Помітимо, що y, x і m можуть бути векторами. Функція ЛГРФПРИБЛ повертає масив {mn; mn-1;...; m1; b}. 4. Опишіть, як побудувати схему даних в Access

Схема бази даних використовується для створення, редагування і видалення таблиць бази даних. Також схему бази даних можна використовувати для перегляду зв'язків між таблицями. При створенні нової схеми бази даних користувач починає роботу з порожньою схемою.

1. У вікні бази даних у списку Объекты натисніть кнопку Схемы баз данных, а потім кнопку Создать на панелі інструментів вікна бази даних.

2. Порожня схема бази даних з'являється з діалоговим вікном Добавление таблицы.

3. Щоб додати таблицю в схему бази даних, виберіть таблицю і натисніть кнопку Добавить.

4. Щоб створити нову таблицю в схемі бази даних, клацніть правою кнопкою будь-яке місце в схемі бази даних і виберіть у контекстному меню команду Новая таблица.

Якщо необхідно перемістити об'єкти в інші частини схеми, наприклад вирівняти таблиці чи зменшити кількість ліній зв'язку, що перекриваються, спочатку виділите об'єкти, а потім перетягнути їх у нове розташування.

Щоб виділити таблицю, клацніть її заголовок.

Щоб виділити набір таблиць, клацніть заголовок кожної таблиці з набору при натиснутій клавіші CTRL.

Щоб виділити набір сусідніх таблиць, установите покажчик біля однієї з таблиць, а потім протягнете покажчик по всіх таблицях з набору.

При виділенні декількох таблиць автоматично виділяються лінії зв'язку, що їх з'єднують.

Якщо виділити лінію зв'язку, можна зрушити сегмент лінії в положення, рівнобіжне початкової позиції. Якщо лінія зв'язку має більш одного сегмента, можна перетягнути кут по діагоналі для одночасної зміни її горизонтального і вертикального положення.

Розробка бази даних

Вдала розробка бази даних забезпечує простоту її підтримки. Дані варто зберігати в таблицях, причому кожна таблиця повинна містити інформацію одного типу, наприклад, відомості про замовників. Тоді досить буде обновити конкретні дані, такі як адреса, тільки в одному місці, щоб обновлена інформація відображалася у всій базі даних.

Правильно спроектована база даних звичайно містить різноманітні запити, що дозволяють відображати потрібну інформацію. У запитах може виводитися підмножина даних, наприклад, перелік замовників з Києва, чи комбіновані дані з декількох таблиць, наприклад, данні про замовлення спільно з відомостями про замовників.

Перш ніж приступити в Microsoft Access до фактичної розробки таблиць, запитів, форм і інших об'єктів, рекомендується попередньо спланувати структуру на папір. Корисно також ознайомитися з уже розробленими базами даних, аналогічними необхідної

Визначення мети створення бази даних

На першому етапі розробки бази даних необхідно визначити її призначення і як вона буде використовуватися.

Порадьтеся з майбутніми користувачами бази даних. Разом з ними сформулюйте питання, відповіді на який ви і вони хочете одержувати за допомогою бази даних.

Створіть ескізи звітів, що хотілося б одержати.

Зберіть форми, що ви уже використовуєте для введення даних.

В міру визначення призначення бази даних почне формуватися перелік необхідних даних. Знаючи це, можна визначити, які фактичні дані варто зберігати в базі даних і по яких темах розподіляються ці дані. Темам повинні відповідати таблиці, а даним- поля (стовпці) у цих таблицях.

Визначення потрібних полів у базі даних

Кожне поле містить визначені фактичні дані. Наприклад, може знадобитися наступна інформація про замовників: назва компанії, адреса, місто, країна і номер телефону. Для кожного типу зведень варто створити окреме поле. При складанні схеми полів, враховуйте наступне.

- Включайте всі необхідні данні.

- Розбивайте інформацію на мінімальні логічні компоненти. Наприклад, імена співробітників зручно розбити на двох полях, «Ім'я» і «Прізвище», що полегшить сортування по прізвищах.

- Не створюйте поля для даних, що складаються з декількох елементів. Наприклад, якщо створити в таблиці «Постачальники» поле «Товари», що містить перелік усіх товарів цього постачальника, буде важко знайти постачальників, що поставляють конкретний товар.

- Не рекомендується включати в таблицю дані, що є результатом вираження. Наприклад, у таблиці, що містить поля «Ціна» і «Кількість» не слід створювати поле, що містить добуток значень цих полів.

- Не створюйте поля, що містять аналогічні дані. Наприклад, якщо створити в таблиці «Постачальники» поля «Товар1», «Товар2» і «Товар3», буде важко знайти постачальників, що поставляють конкретний товар. Крім того, прийдеться змінювати структуру бази даних, якщо з'явиться постачальник, що пропонує чотири товари. Досить буде одного поля для товарів, якщо помістити це поле в таблицю «Товари», а не в таблицю «Постачальники».

Визначення таблиць, які повинна містити база даних

Кожна таблиця повинна містити інформацію тільки на одну тему. Список потрібних полів підкаже, які вимагаються таблиці. Наприклад, якщо буде використовуватися поле «ДатаНайма», воно належить темі даних про співробітників, тобто повинно міститися в таблиці «Співробітники». Будуть потрібні також таблиці «Клієнти», «Товари» і «Замовлення».

Визначення таблиць, до яких відносяться поля

При рішенні питання, до якої таблиці повинні відноситися кожне поле, необхідно враховувати наступні принципи розробки.

- Включайте кожне поле тільки в одну таблицю.

- Не включайте поле в таблицю, якщо в результаті його додавання ті самі дані будуть з'являтися в декількох записах цієї таблиці. Якщо виявляється, що поле таблиці містить багато повторюваних даних, це поле, імовірно, поміщено не в ту таблицю.

Наприклад, при включенні поля, що містить адресу замовника в таблицю «Замовлення» ця інформація буде повторюватися в багатьох записах, якщо замовник буде робити різні замовлення. Якщо ж помістити адреси в таблицю «Клієнти», він з'явиться тільки один раз.

Дані, що зберігаються тільки в одній таблиці, обновляються тільки один раз. Це більш ефективно і, крім того, виключає можливість дублювання записів, що містять різні данні.

Визначення полів з унікальними значеннями у кожній записи

Для зв'язування в Microsoft Access даних, що зберігаються в різних таблицях- наприклад, для зв'язування клієнта з усіма його замовленнями- кожна таблиця бази даних повинна містити поле чи набір полів, що однозначно визначають кожен запис. Таке поле чи набір полів називають первинним ключем.

Визначення зв'язків між таблицями

Після розбивки зведень на таблиці і визначення полів первинного ключа необхідно вибрати спосіб, яким Microsoft Access буде знову поєднувати зв'язані зведення. Для цього варто визначити зв'язки між таблицями бази даних Microsoft Access.

Удосконалення структури бази даних

Після створення потрібних таблиць, полів і зв'язків необхідно ще раз переглянути структуру бази даних і виявити можливі недоліки. Бажано це зробити на даному етапі, поки таблиці не заповнені даними.

Створіть таблиці в Microsoft Access, створіть між ними зв'язки, і введіть у таблиці достатній обсяг даних для перевірки структури. Щоб перевірити зв'язки в базі даних, подивитеся, чи вдається створити запити для одержання потрібних зведень. Створіть чорнові форми і звіти і подивитеся, чи відображаються в них ті дані, що очікувалися. Виконаєте пошук зайвих повторів даних і виключите їх.

Введення даних і створення других об'єктів бази даних

Якщо структури таблиць відповідають поставленим вимогам, то можна ввести всі дані. Потім можна створити всі необхідні об'єкти бази даних- запити, форми, звіти, сторінки доступу до даних, макроси і модулі.

5. Охарактеризуйте основні інформаційні служби у глобальній мережі Інтернет

Internet є найстаршою глобальною мережею. Internet надає різні способи взаємодії віддалених комп'ютерів і спільного використання розподілених послуг і інформаційних ресурсів.

Internet працює по протоколу TCP/IP. Основний "продукт” - інформація. Ця інформація зібрана у файли, що зберігаються на хост- комп'ютерах, і вона може бути представлена в різних форматах. Формат даних залежить від мережного сервісу і можливостей по відображенню інформації на ПК. Любий комп'ютер, що підтримує протоколи TCP/IP, може виступати як хост- комп'ютер.

Ключем до одержання інформації в Internet є адреси ресурсів:

- поштові адреси (mail addresses) при пересиланні повідомлень по електронній пошті;

- адреси хост-комп'ютерів (host names) для з'єднання з ними і для одержання файлів з інформацією.

Одним з недоліків передачі даних по мережі Internet є недостатній захист інформації.

Послуги Internet.

1. Передача файлів по протоколу FTP. Інформаційний сервіс, заснований на передачі файлів з використанням протоколу FTP (протокол передачі файлів).

2. Пошук файлів за допомогою системи Archie. Archie – перша пошукова система необхідна для пошуку потрібної інформації, розкиданої по Internet.

3. Електронна пошта. ЕП – це вид мережного сервісу. ЕП передбачає передачу повідомлень від одного користувача, що має визначену комп'ютерну адресу, до іншого. Вона дозволяє швидко зв'язатися один з одним.

4. Списки розсилання. Список розсилання – це засіб, що надає можливість звістки дискусію групі користувачів, що мають загальні інтереси.

5. Телеконференції. Телеконференції в Internet надають можливість вести дискусії (за допомогою повідомлень) по тисячах розміщених тем.

Можливості мережі Internet.

Інтернет являє собою глобальну комп'ютерну мережу, що містить гігантський обсяг інформації з будь-якої тематики, доступної на комерційній основі для всіх бажаючих. Кожна локальна мережа називається вузлом чи сайтом, а юридичну особу, що забезпечує роботу сайта – провайдером. Сайт складається з декількох комп'ютерів – серверів, кожний з який призначений для збереження інформації визначеного типу й у визначеному форматі. Кожен сайт і сервер на сайті мають унікальні імена, за допомогою яких вони ідентифікуються в Інтернет.

Для підключення в Інтернет користувач повинний укласти контракт на обслуговування з одним із провайдерів у його регіоні.

В Інтернет працюють наступні інформаційні системи:

· World Wide Web (WWW) – Всесвітня інформаційна павутина. Ця система в даний час є найбільш популярною. Інформація в WWW складається зі сторінок (документів). Сторінки можуть містити графіку, супроводжуватися анімацією зображень і звуком, відтвореним безпосередньо в процесі надходження інформації на екран користувача. Інформація в WWW організована у формі гіпертексту. Це означає, що в документі існують спеціальні елементи – текст чи малюнки, називані гіпертекстовими посиланнями (чи просто посиланнями), щиглик мишею на який виводить на екран інший документ, на який указує дане посилання. При цьому новий документ може зберігатися на зовсім іншому сайті, можливо, розташованому в іншому кінці земної кулі.

· Gopher-система. Ця система є попередником WWW і зараз утрачає своє значення, хоча поки і підтримується в Інтернет. Перегляд інформації на Gopher-сервері організується за допомогою деревоподібного меню, аналогічного меню в додатках Windows чи аналогічно дереву каталогів (папок) файлової системи. Меню верхнього рівня складається з переліку великих тем, наприклад, економіка, культура, медицина й ін. Меню наступних рівнів деталізують обраний елемент меню попереднього рівня. Кінцевим пунктом руху вниз по дереву (листом дерева) служить документ аналогічно тому, як кінцевим елементом у дереві каталогів є файл.

· FTP (File Transfer Protocol) – система, що служить для пересилання файлів. Робота із системою аналогічна роботі із системою NC. Файли стають доступними для роботи (читання, виконання) тільки після копіювання на власний комп'ютер. Хоча пересилання файлів може бути виконано за допомогою WWW, FTP-системи продовжують залишатися дуже популярними через їхню швидкодію і простоту використання.

Є ще декілька інформаційних служб мережі Інтернет, такі як: Archie (сервіс збору, індексування, пошуку та видачі інформації); Finger (сервіс, який забезпечує видачу інформації про користувача по його адресі або мережному імені); IRC - Internet Relay Chat (сервіс, який дозволяє організовувати бесіду у реальному часі); Jughead (сервіс, який призначений для спрощення запитів до інформаційної служби Gopher); Talk (сервіс, який дозволяє організовувати у реальному часі бесіду між двома користувачами); Telnet (програма, яка забезпечує емуляцію терміналу і віддалений доступ до комп'ютерів мережі Інтернет) та ще багато інших.

6. Опішить ефекти анімації, які можна використовувати у програмі Power Point

Засоби PowerPoint дозволяють створювати повноцінні інтерактивні презентації з елементами мультимедіа, а також використовувати можливості служби Web і мережі Інтернет.

Кнопки панелі інструментів Эффекты анимации, що вперше з'явилися в PowerPoint 95, використовуються для анімації тексту й об'єктів. Також допускається створення власних кнопок: наприклад, для переходу на конкретний слайд під час показу, для запуску іншої презентації, впровадженої в слайд, чи для запуску іншого додатку.

Настроювання анімації. У PowerPoint є розширений вибір анімаційних ефектів для тексту й об'єктів; команда Настройка анимации (меню Показ слайдов) дозволяє швидше визначати і переглядати анімаційні ефекти. В одному діалоговому вікні можна задати анімаційний ефект, змінити порядок показу анімації, встановити інтервал часу до початку кожної анімації і переглянути анімаційний епізод.

Анімаційні діаграми. Для підвищення наочності до стовпців, точок даних і інших елементів дані діаграми можна застосувати як анімаційні ефекти.

Мовний супровід. Запис голосу ведучого дозволяє провести показ слайдів в автоматичному режимі і потім розіслати презентацію іншим користувачам: електронним способом чи на диску.
Реферат на тему: Робота в Access, Power Point, Excel, Microsoft Project та мережі Інтернет (контрольна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.