Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Інформатика, програмування

Практичні завдання в програмах 1C бухгалтерія і підприємство, базах даних Access та таблицях Excel (контрольна робота)

1. Яку роль відіграють "індекси” у базах даних?

Індекси – об'єкти бази даних, що забезпечують швидкий доступ до окремих рядків у таблиці.

Індекс створюється з метою:

- підвищення продуктивності операцій запитів і сортування даних таблиці,

- підтримки в таблицях деяких типів ключових обмежень.

Індекс – незалежний об'єкт, логічно відокремлений від індексованої таблиці; створення чи видалення індексу ніяк не впливає на визначення чи дані індексованої таблиці. Він зберігає високооптимізовані версії всіх значень одного чи більше стовпців таблиці.

2. Яку можливість надає користувачеві Excel введення до таблиці нумерації елементів?

Нумерація елементів таблиці надає користувачеві вводити числа, текст, дату чи час доби; вводити формули; вводити одне те саме значення у декілька комірок одночасно; введення та зміну одного теж самого значення на декількох листах; швидке заповнення повторюваних даних у стовпці.

3. Як можна у Excel дати ім'я створеному списку?

Для створення власного списку потрібно здійснити наступне:

1. Виберемо у меню команду Сервис Þ Парамеры, відобразиться діалогове вікно Парамеры.

2. Виберемо вкладку Списки.

3. В полі Списки виберемо пункт Новый список.

4. В полі Элементы списка вводимо назву створеного списку.

5. Натиснемо кнопку Добавить, потім – ОК.

4. Як можна, використовуючи вікно "форми даних” Excel, відібрати зі списку всі записи, де прізвища починаються з літери "М”

Для того, щоб відібрати зі списку всі записи, де прізвища починаються з літери "М” потрібно:

1. Використовуючи курсор миші виділити необхідний список, включаючи заголовок стовпця (стовпців) списку.

2. Виберемо у меню команду Данные Þ Форма, відобразиться діалогове вікно Форма з назвою листа документа

3. Виберемо вкладку Критерии

4. У назві Список фамилий вкажемо критерій "М”

5. Натискаючи кнопку Далее чи Назад на цієї вкладці проглянемо необхідні записи.

5. Як можна забезпечити у Excel можливість повертатися після багатьох різних дій сортування до початкового порядку записів у списку

З даними у списку в Excel можна здійснювати перетворення різно­го типу. Одне з найпростіших - сортування виконується за допомо­гою команди Сортировка пункту меню Данные. Програма автома­тично розпізнає таблицю даних (коли активною є комірка всередині списку) і відкриває діалогове вікно Сортировка диапазона

Якщо перший рядок відформатований інакше або містить об'єк­ти, що відрізняються від об'єктів інших рядків, у діалоговому вікні пропонується здійснити сортування за назвами цих стовпців. В іншо­му разі Excel використовує безпосередні назви стовпців. Змінити автоматичний вибір програми можна за допомогою поля Идентифицировать поля по. Діалогове вікно дає змогу вибрати черговість сортування за стовп­цями і напрям сортування кожного із стовпців. Якщо список треба відсортувати тільки за одним полем списку, потрібно зробити актив­ною одну з комірок цього стовпця та скористатися відповідними кнопками панелі інструментів Стандартная: за зростанням і за зменшенням.

Для сортування лише частини списку слід виділи­ти потрібний діапазон комірок і виконати команду Сортировка. Якщо виділено не всі комірки рядків, то переміщування стосувати­меться лише виділених комірок, а в інших переміщувань не відбу­деться, тобто записи (внутрішні зв'язки інформації) будуть зруйно­вані і список зіпсується.

В Excel можливе сортування за встановленими в програмі спис­ками (дні тижня, місяці року тощо), а також за списками користува­ча, що створюються за допомогою вкладки Списки діалогового вік­на Параметры, яке викликається однойменною командою пункту меню Сервис:

Список користувача можна ввести в поле Элементы списка в окре­мих рядках, а потім клацнути на кнопці Добавить. Якщо список уже міститься в певному діапазоні комірок робочого аркуша, достатньо вве­сти цей діапазон у поле Импорт списка из ячеек і клацнути на кнопці Импорт. Список користувача, що задає порядок сортування, потріб­но вибрати у діалоговому вікні Параметры сортировки (кнопка Параметры у діалоговому вікні Сортировка диапазона) у полі Сортировка по первому ключу. Порядок сортування за списком користувача можна застосовувати тільки для сортування за першим параметром.

З оглядом на вищесказане можна стверджувати, що Excel не має програмної можливості повернутися після багатьох різних дій сортування до початкового порядку записів у списку. Саме тому перед запуском будь якої процедури комплексного сортування необхідно зберегти дані та зробити резервну копію або запускати програму сортування на резервній копії даних (в окремому файлі).

Єдиний засіб повернення до початкового порядку записів у списку можна розглядати, як використання кнопок Отменить і Вернуть на панелі Стандартная, уважно слідкуючи за кожним кроком виконуваних дій. Це можливо тільки до збереження документу Excel.

6. Як можна у Excel роздрукувати тільки ту частину записів списку, яка задовольняє певним обмеженням?

Вибір діапазону комірок для печатки

1. Виберемо діапазон, що ми хочемо надрукувати,

2. Виберемо команду Файл > Печать для відкриття діалогового вікна Печать.

3. В області Вывести на печать виберемо опцію Выделенный диапазон.

4. Клацніть на ОК.

Вибір декількох діапазонів

1. Виберемо команду Файл > Параметры страницы і відкриємо однойменне вікно.

2. Клацнемо на вкладці Лист.

3. У поле Выводить на печать диапазон введемо діапазон, що ми хочемо надрукувати.

4. Клацнемо на кнопці ОК.

Виділені діапазони будуть надруковані в тім порядку, у якому вони містяться в рядку Выводить на печать диапазон. Кожен діапазон буде починатися з нової сторінки.

Установка області друку

1. Виділимо один послідовний діапазон.

2. Виберемо команду Файл > Область печати > 3адать.

Використовуємо команду Файл > Параметры страницы і ми побачимо, що виділений діапазон також з'явився в поле Выводить на печать диапазон діалогового вікна Параметры страницы. Команда Область печати насправді створює ім'я Print_Area для виділеного діапазону області печатки. При зміні адрес комірок цього діапазону, зміниться також і вміст поля Область печати.

7. Наведіть приклад критерію з обчислювальними елементарними умовами

Перший лист книги – таблиця продажу приладів (табл. 7.1)

Таблиця 7.1

Продаж приладів

Назва

магазину

Назва

приладу

Кількість

(шт.)

Ціна

(грн.)

Вартість

(грн.)

Городок

Відеомагнітофон

3

1100

3300

Фуршет

Магнітола

2

500

1000

Фокстрот

Мікрохвильова піч

1

600

600

Альта-Центр

Мікрохвильова піч

1

860

860

Фокстрот

Міксер

5

120

600

Билла

Міксер

7

99

693

Городок

Міксер

6

60

360

Другий лист книги - визначення приладів, ціна яких не перевищує 200 грн. або вартість продажу перевищує 1000 грн.

Таблиця 7.2

Прилади, ціна яких не перевищує 200 грн. або вартість продажу перевищує 1000 грн.

Назва

магазину

Назва

приладу

Кількість

(шт.)

Ціна

(грн.)

Вартість

(грн.)

Городок

Відеомагнітофон

3

1100

3300

Фокстрот

Міксер

5

120

600

Билла

Міксер

7

99

693

Городок

Плита газова

4

1800

7200

Фуршет

Плитка електрична

5

1200

6000

Мегамакс

Плитка електрична

14

1500

21000

Техномаркет

Пральна машина

8

2500

20000

Мегамаркет

Праска

15

100

1500

Техномаркет

Праска

4

100

400

Конвой

Телевізор

2

1600

3200

Минимаркет

Телевізор

9

1800

16200

8. Які можливості обробки відібраних за допомогою автофільтра даних надає користувачеві Excel

Для простих умов фільтрації даних найзручніше скористатися командою Автофильтр з підменю Фильтр пункту меню Данные. . Коли потрібно відфільтрувати дані лише у деяких стовпцях, можна застосувати автофільтр лише для них . Перед виконанням команди Автофильтр потрібно ці стовпці виділити.

Кнопка "Ñ” розкриває команди автофільтра (Первые 10...) (Условие...), а також список усіх значень комірок стовпця за абеткою, що дає можливість з'ясувати весь набір значень і які із значень програма розглядає як неоднакові. Якщо вибрати один з елементів цього списку, таблиця даних буде відфільтрована за цим елементом, і на екрані відобразяться лише ті записи, що відповідають заданому фільтру. При цьому в рядку стану буде наведено результат фільтрації, наприк­лад: Найдено записей: 2 из 9.

На відміну від сортування порядок відфільтрованих рядків не порушується. У разі великої кількості запропоно­ваних для вибору елементів списку для швидкого переходу до певно­го елемента треба ввести початкову літеру, враховуючи розкладку клавіатури та написання літери, тобто велика чи мала.

Кожен список, що розкривається, містить елементи Пустые і Не­пустые, які дають змогу відфільтрувати записи, в яких значення зазначеного поля не введені або введені.

Перша команда автофільтра Все відміняє будь-які введені умови філь­трації і повертає таблицю даних до початкового вигляду. Команда Пер­вые 10... призначена для стовпців з числовими даними. За цією командою відкривається діалогове вікно Наложение условия по списку

Основне праве поле (элементов списка) призна­чене для відображення визначеної в лівому полі кількості рядків з найбільшими або найменшими значеннями в цьому стовпці.

Параметр (% от количества элементов) застосовується для відображення визначеної у відсотках кількості рядків з найбільшими або найменшими значеннями.

Команда Условие дає змогу задавати складніші критерії фільтрації, ніж точна рівність певному значенню.

За цією командою відкриваєть­ся діалогове вікно Пользовательский автофильтр, в якому визначають одну (перший рядок) або дві умови (перший і другий рядки), що мо­жуть бути зв'язані між собою логічними операторами "И" (елементи стовпця повинні задовольняти як першу, так і другу умову) або "ИЛИ" (елементи мають задовольняти одну з цих двох умов).

Якщо стовпець містить числові дані, для них можна встановити звичайні умови порівняння (равно, не равно, меньше, меньше или рав­но і т. ін.). Для текстових даних можуть бути застосовані умови начи­нается с, не начинается с, заканчивается на, содержит тощо, а також використані підстановочні знаки: "?" - один будь-який довільний символ, "*" - будь-яка кількість будь-яких припустимих символів. При пошуку в тексті власне символу "знак питання" або "зірочка", перед ними треба поставити знак "~"(тильда).

У разі недостатності фільтрації даних за одним стовпцем, можна за­дати додаткові умови для інших стовпців. Додаткові критерії відбору зв'язані логічним оператором "И", тобто зрештою залишаться лише записи, що одночасно задовольняють усі задані умови.

Для деактивації автофільтра слід повторно виконати команду Ав-тофильтр з підменю Фильтр пункту меню Данные.

У разі застосування розширеного фільтра можна задати складніші умови відбору записів зі списку (більш як два набори умов для одного стовпця, одна умова для кількох стовпців, умови, що за­даються за результатом обчислення за формулою). На відміну від ав­тофільтра, для розширеного фільтра умови фільтрації для списку вводяться в окремий діапазон комірок. Після виконання команди Расширенный фильтр з підменю Фильтр пункту меню Данные відкри­вається діалогове вікно з такою ж назвою, в якому потрібно встано­вити діапазони комірок для таблиці даних, умов відбору і резуль­татів фільтрації, а потім натиснути кнопку ОК:

Якщо активною є комірка всередині таблиці даних, Excel автома­тично визначає діапазон комірок списку, в іншому разі слід вказати цей діапазон, включаючи заголовки стовпців.

Для формулювання умов відбору в розширеному фільтрі треба в будь-якому вільному місці робочого аркуша створити додатковий рядок із заголовками стовпців, а наступні кілька рядків використати для введення в них умов відбору записів таблиці даних. Можна обме­житися тільки тими заголовками стовпців (назвами полів), для яких встановлюються умови фільтрації. Умови відбору в комірках відпо­відних стовпців можна записувати у кілька рядків. Критерії в одно­му рядку з'єднуються логічним оператором "И", в різних рядках - логічним оператором "ИЛИ". Якщо в діапазоні умов деяка комірка порожня, це означає, що таку умову задовольнятиме будь-яке зна­чення у стовпці. Тому фільтрація списку не відбудеться, якщо в діапазоні умов виявиться порожній рядок

Щоб повернутися до початкового вигляду списку записів, слід використовувати команду Отобразить все з підменю Фильтр. При виконанні команди Расширенный фильтр програма Excel переглядає всю таблицю даних, а не тільки відфільтровану її частину, тому не потрібно виконувати команду Отобразить все перед новою фільтра­цією списку записів.

Крім критеріїв точної рівності деякому значенню можна викори­стовувати інші критерії порівняння: <, <=, <>, >, >=. Для текстових критеріїв слід враховувати певні правила. Якщо в комірці записати одну літеру, при фільтрації будуть знайдені всі значення, що почина­ються на цю літеру. За умовою ">Л" після фільтрації залишаться за­писи, що починаються з літер від "М" до "Я", для "<Л" - від "А" до "К". Крім того символи шаблону ("+", "?") обробляються так само, як в автофільтрі.

9. Наведіть приклад формули Excel, що використовує бібліотечні функції роботи зі списками для обчислення суми значень поля списку з урахуванням певних критеріїв (обмежень)

Складання вмісту комірок – задача, яку Excel вирішує за допомогою засобу Автосумма.

На рисунку показана робочий лист із таблицею обліку витрат, у якому не заповнені стовпець Н и рядок 10. Засіб Автосумма дозволяє заповнити їх формулами.

1. Виділимо дані, що хочемо скласти, у тому числі порожні комірки в стовпці праворуч і рядку знизу, тобто діапазон В4:Н10.

2. Клацнемо на кнопці Автосумма чи натиснемо комбінацію клавіш Alt+= .

В осередках B10:G10 і Н4:Н10 з'являться функції СУМ.

Домашние расходы за месяц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Всего

Страховка

51

51

51

51

51

51

306

Содержание

48

48

48

48

48

48

288

Ссуда

925

925

925

925

925

 

4625

Налоги

102

102

102

102

102

102

612

Телефон

42

78

65

115

70

67

437

Другие

182

116

143

90

175

185

891

Всего

1350

1320

1334

1331

1371

453

7159

Можна виділити тільки порожні комірки для формул і дозволити Автосумма самому визначити, вміст яких комірок потрібно скласти. Як правило, при виділенні рядка порожніх комірок сумуються дані, що знаходяться над рядком, а при виділенні стовпця - дані в рядках, що знаходяться ліворуч від нього.

10. Що означає повідомлення про циклічні посилання у формулі Excel

Циклічним посиланням називається послідовність посилань, при якій формула посилається (через інші посилання), сама на себе. Щоб обробити таку формулу, необхідно обчислити значення кожної комірки, включеної в замкнуту послідовність, використовуючи результати попередніх ітерацій. За замовчуванням, доти поки не будуть змінені відповідні параметри, обчислення припиняються після виконання 100 ітерацій чи після того, як зміна кожної величини не буде перевищувати 0,001 за одну ітерацію.

Обробити формули з циклічними посиланнями в режимі звичайних обчислень не можна. Коли вводиться формула з циклічним посиланням, з'являється попереджуюче повідомлення. Якщо циклічна послідовність посилань утворилася випадково, натисніть кнопку OK. На екрані з'явиться панель інструментів Циклические ссылки і стрілки залежностей, що вказують на кожну комірку циклічного посилання. За допомогою панелі інструментів Циклические ссылки можна провести аналіз циклічного посилання і змінити посилання так, щоб циклічне посилання зникло. Циклічні посилання часто використовуються в наукових і інженерних розрахунках.

При створенні формул з циклічними посиланнями може виникнути необхідність змінити число ітерацій. Щоб змінити число ітерацій, виберіть команду Параметры в меню Сервис, а потім - вкладку Вычисления. Установите прапорець Итерации. Далі введіть максимальне число ітерацій і відносну погрішність підрахунків.

11. Наведіть приклад використання можливостей групування даних списку з підбиттям проміжних підсумків засобами Excel

Перший аркуш книги – таблиця продажу машин (табл. 11.1).

Таблиця 11.1

Продаж машин

Продавець

Марка

Ціна

Рік випуску

Дата продажу

Вік

Петренко

ВАЗ-2101

2000

31.05.95

21.04.05

10

Тулупов

ВАЗ-2104

4200

08.06.03

22.04.05

2

Петренко

ВАЗ-2105

3500

08.10.95

23.07.05

10

Сало

ВАЗ-2106

4500

15.01.01

22.04.05

4

Тулупов

ВАЗ-2107

5200

23.02.99

23.04.05

6

Петренко

ВАЗ-2108

5000

21.06.04

24.04.05

1

Сало

ВАЗ-2109

7500

23.07.04

22.04.05

1

Тулупов

УАЗ-469

4500

26.05.95

23.04.05

10

Петренко

УАЗ-469

5000

24.03.00

20.04.05

5

Сало

УАЗ-469

4000

31.05.95

21.04.05

10

Тулупов

ВАЗ-2108

5250

19.09.04

20.04.05

1

Петренко

ВАЗ-2108

4250

18.01.03

19.04.05

2

Сало

ЗАЗ-968М

1150

03.04.99

26.04.05

6

Тулупов

ЗАЗ-968М

1100

06.08.98

22.04.05

7

Петренко

ЗАЗ-968М

900

01.12.98

21.04.05

7

Сало

ВАЗ-2107

4600

14.06.96

17.04.05

9

Тулупов

ВАЗ-2104

4000

10.02.99

21.04.05

6

Петренко

ГАЗ-24

7700

05.01.85

24.04.05

20

Сало

ГАЗ-24

6500

02.11.98

26.04.05

7

Другий аркуш книги – зведена таблиця 11.2, яка визначає для кожного продавця щоденний обсяг продажів машин кожної марки.

Таблиця 11.2

Зведена таблиця продаж (відсортована по продавцям, даті продажу, марці машини)

Продавець

Марка

Ціна

Рік випуску

Дата продажу

Вік

Петренко

ВАЗ-2108

4250

18.01.03

19.04.05

2

Петренко

УАЗ-469

5000

24.03.00

20.04.05

5

Петренко

ВАЗ-2101

2000

31.05.95

21.04.05

10

Петренко

ЗАЗ-968М

900

01.12.98

21.04.05

7

Петренко

ВАЗ-2108

5000

21.06.04

24.04.05

1

Петренко

ГАЗ-24

7700

05.01.85

24.04.05

20

Петренко

ВАЗ-2105

3500

08.10.95

23.07.05

10

Сало

ВАЗ-2107

4600

14.06.96

17.04.05

9

Сало

ВАЗ-2102

2100

21.09.95

21.04.05

10

Сало

УАЗ-469

4000

31.05.95

21.04.05

10

Сало

ВАЗ-2106

4500

15.01.01

22.04.05

4

Сало

ВАЗ-2109

7500

23.07.04

22.04.05

1

Сало

ГАЗ-24

6500

02.11.98

26.04.05

7

Сало

ЗАЗ-968М

1150

03.04.99

26.04.05

6

Тулупов

ВАЗ-2108

5250

19.09.04

20.04.05

1

Тулупов

ВАЗ-2104

4000

10.02.99

21.04.05

6

Тулупов

ВАЗ-2104

4200

08.06.03

22.04.05

2

Тулупов

ЗАЗ-968М

1100

06.08.98

22.04.05

7

Тулупов

ВАЗ-2107

5200

23.02.99

23.04.05

6

Тулупов

УАЗ-469

4500

26.05.95

23.04.05

10

Підведення проміжних підсумків

1 Відсортуємо список по стовпці, для якого необхідно підвести проміжний підсумок. Наприклад, щоб просумувати одиниці продукції, продані кожною особою у списку продавців, обсяги продажів і кількість проданого, відсортуємо список по стовпці продавців.

2 Вкажемо комірку у цьому списку.

3 Виберемо команду Итоги в меню Данные.

4 Виберемо стовпець, що містить групи, по яких необхідно підвести підсумки, зі списку При каждом изменении в. Це повинен бути той стовпець, по якому проводилося сортування списку на кроці 1.

5 Виберемо функцію, необхідну для підведення підсумків, зі списку Операция. .

6 Виберемо стовпці, що містять значення, по яких необхідно підвести підсумки, у списку Добавить итоги по.

Одержимо наступне:

Продавець

Марка

Ціна

Рік випуску

Дата продажу

Вік

Петренко

ВАЗ-2101

2000

31.05.95

21.04.05

10

Петренко

ВАЗ-2105

3500

08.10.95

23.07.05

10

Петренко

ВАЗ-2108

4250

18.01.03

19.04.05

2

Петренко

ВАЗ-2108

5000

21.06.04

24.04.05

1

Петренко

ГАЗ-24

7700

05.01.85

24.04.05

20

Петренко

ЗАЗ-968М

900

01.12.98

21.04.05

7

Петренко

УАЗ-469

5000

24.03.00

20.04.05

5

Петренко Всего

 

28350

 

 

 

Сало

ВАЗ-2102

2100

21.09.95

21.04.05

10

Сало

ВАЗ-2106

4500

15.01.01

22.04.05

4

Сало

ВАЗ-2107

4600

14.06.96

17.04.05

9

Сало

ВАЗ-2109

7500

23.07.04

22.04.05

1

Сало

ГАЗ-24

6500

02.11.98

26.04.05

7

Сало

ЗАЗ-968М

1150

03.04.99

26.04.05

6

Сало

УАЗ-469

4000

31.05.95

21.04.05

10

Сало Всего

 

30350

 

 

 

Тулупов

ВАЗ-2104

4000

10.02.99

21.04.05

6

Тулупов

ВАЗ-2104

4200

08.06.03

22.04.05

2

Тулупов

ВАЗ-2107

5200

23.02.99

23.04.05

6

Тулупов

ВАЗ-2108

5250

19.09.04

20.04.05

1

Тулупов

ЗАЗ-968М

1100

06.08.98

22.04.05

7

Тулупов

УАЗ-469

4500

26.05.95

23.04.05

10

Тулупов Всего

 

24250

 

 

 

Общий итог

 

82950

 

 

 

12. Наведіть приклад використання можливостей сценаріїв” Excel та створення підсумкового звіту
Реферат на тему: Практичні завдання в програмах 1C бухгалтерія і підприємство, базах даних Access та таблицях Excel (контрольна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.