Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Інформатика, програмування

Поняття та функції автоматизованої інформаційної системи (АІС) (контрольна робота)

ЗМІСТ

Питання з теорії:

1.(14) Поняття, функції інформаційного фонду АІС…...…………….…….. 2

2. (35)Види памяті сучасних ПЕОМ, їх характеристика. ………………..…3

Практичні завдання (Варіант 10):

3. Практичне завдання №1 ………………………………….……………….. 7

4. Практичне завдання №2 ……………………………………………………9

5.Список літератури ……………………………………………………........... 22


 

Питання з теорії.

14. Поняття, функції інформаційного фонду АІС.

У Державному Стандарті України ДСТУ 2874-94 дано таке визначення інформаційної системи:

Інформаційна система - система, яка організовує пам'ять і маніпулювання інформацією щодо проблемної сфери.

Автоматизо́вана систе́ма (АС)— система, що здійснює автоматизовану обробку даних і до складу якої входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки і зв'язку), а також методи і процедури, програмне забезпечення.

Загалом АС— це система, яка складається з персоналу і комплексу засобів автоматизації його діяльності та реалізує інформаційну технологію виконання установлених функцій.

Характерною рисою інформаційної системи є те, що людина виступає активним учасником інформаційного процесу. Це виявляється в умовах функціонування автоматизованого робочого місця, коли людина (кінцевий користувач) здійснює інформації в систему підтримує її в актуальному стані, обробляє інформацію і використовує здобуті результаті в управлінні. Інформація служить способом опису взаємодії між джерелом й одержувачем. Те саме повідомлення одному одержувачі може давати багато інформації, а іншому - мало або нічого.

Потенційні можливості інформаційної системи реалізуються через їх функції, до яких належать:

обчислювальна - вчасно і якісно виконує оброблення інформації в усіх аспектах, що цікавлять систему управління;

слідкувальна - відстежує і формує всю необхідну для управління зовнішню та внутрішню інформацію;

запам'ятовувальна - забезпечує безупинне накопичення, систематизації, збереження та відновлення всієї необхідної інформації;

регулювальна - здійснює інформаційно-керуючий вплив на об'єкт управління та його ланки при відхилені їхніх параметрів функціонування від заданих значень;

оптимізаційна - забезпечує оптимальні розрахунки в міру зміни цілей, критеріїв та умов функціонування об'єкта управління;

прогнозна - визначає основні тенденції, закономірності та показники розвитку об'єкта управління;

аналізаторна - визначає основні показники техніко-економічного рівня виробництва і господарської діяльності;

документу вальна - забезпечує формування всіх обліково-звітних, планово-розпорядницьких, конструкторсько-технологічних та інших форм документів.

Одним із методів проектування інформаційних систем є розчленовування її на окремі частини, з яких у міру необхідності комплектують конкретну автоматизовану систему управління (АСУ). Такий метод називають декомпозицією.

Будь-яка система по-своєму складна. Це означає, що сукупність інформації, яка характеризує систему, і сукупність зв'язків між її елементами неможливо сприйняти в цілому та повністю. Цим система відрізняється від будь-якої задачі. Тому, згідно з методом декомпозиції, для оперативного впровадження інформаційної системи необхідно забезпечити оптимальну її структурованість.

Нові форми взаємодії людини з ЕОМ створюють нову інформаційну технологію управління, для якої характерні людино-машинні процедури прийняття рішень. При цьому змінюються методи професійної діяльності спеціалістів, соціально-психологічні навантаження, ритм праці, а в перспективі -- створюються умови для зміни структури економічних служб і переходу від функціонального до цільового принципу управління.

35.Види памяті сучасних ПЕОМ, їх характеристика.

Комп'ю́терна па́м'ять (англ. memory, storage)— функціональна частина ЕОМ, призначена для прийому, зберігання та видачі даних.

Комп'ютерна пам'ять— частина ЕОМ, фізичний пристрій або середовище для зберігання даних протягом певного часу. В основі роботи запам'ятовуючих пристроїв може лежати будь-який фізичний ефект, що забезпечує приведення системи до двох або кількох стійких станів. У сучасній комп'ютерній техніці часто використовуються фізичні властивості напівпровідників, коли проходження струму через напівпровідник або його відсутність трактується як наявність логічних сигналів 0 або 1. Стійкі стани, що визначаються напрямком намагніченості, дозволяють використовувати для зберігання даних різноманітні магнітні матеріали. Наявність або відсутність заряду в конденсаторі також може бути покладена в основу системи зберігання інформації.

Найпоширеніші засоби машинного зберігання даних, використовувані в персональних комп'ютерах:— це модулі оперативної пам'яті, а також тверді диски (вінчестери), дискети (гнучкі магнітні диски), cd або DVD диски, а також пристрої флеш-пам'яті.

 

Комп'ютерна пам'ять забезпечує підтримку однієї з найважливіших функцій сучасного комп'ютера,— здатність тривалого зберігання інформації. центральним процесором і пристрій, що запам'ятовує, є ключовими ланками так званої архітектури фон Неймана,— принципу закладеного в основу більшості сучасних комп'ютерів загального призначення.

Система зберігання інформації в сучасному цифровому комп'ютері заснована на двійковій системі числення. числа, текстова інформація, зображення, звук, відео та інші форми даних представляються у вигляді послідовностей бітових рядків або бінарних чисел, кожне з яких складається зі значень 0 і 1. Це дозволяє комп'ютеру легко маніпулювати ними за умови достатньої ємності системи зберігання. Наприклад, для зберігання невеликої розповіді досить мати пристрій пам'яті загальним об'ємом всього лише близько 8 мільйонів бітів (приблизно 1Мегабайт).

До теперішнього часу створено безліч різноманітних пристроїв, призначених для зберігання даних, багато з яких засновано на використанні різноманітних фізичних ефектів. Універсального рішення не існує, кожне має ті або інші недоліки. Тому комп'ютерні системи зазвичай мають кілька видів систем зберігання, основні властивості яких обумовлюють їх використання і призначення.

Залежно від призначення і особливостей реалізації пристроїв комп'ютерний пам'яті, по-різному підходять і до питань їхньої класифікації.

Так, при розгляді віддаленості і доступності пам'яті для центрального процесорного пристрою розрізняють: первинну, вторинну або третинну пам'ять.

Здатність або нездатність до зберігання даних в умовах відключення зовнішніх джерел живлення визначають енергонезалежність або енергозалежність пристроїв зберігання даних.

Особливості механізмів читання-запису відрізняють пристрої пам'яті тільки для зчитування (ПЗП), доступні для разового запису і безлічі прочитувань (WORM) або придатні для повноцінного виконання операцій зчитування-запису. Порядок вибірки визначає пам'ять довільного або послідовного доступу з блоковою або файловою адресацією.

Втім, досить часто до питання класифікації підходять простіше, наприклад, розрізняючи пристрої залежно від використовуваного типу носія— напівпровідникова пам'ять, оптична пам'ять, магнітооптична пам'ять, магнітна пам'ять і тому подібне

Різні типи пам'яті мають різні переваги, через що в більшості сучасних комп'ютерів використовуються відразу декілька типів пристроїв зберігання даних.

Первинна пам'ять характеризується найбільшою швидкістю доступу. Центральний процесор має прямий доступ до пристроїв первинної пам'яті; іноді вони навіть розміщуються на одному і тому ж кристалі.

У традиційній інтерпретації первинна пам'ять містить активно використовувані дані (наприклад, програми, що працюють в даний час, а також дані, що обробляються в даний час). Зазвичай буває високошвидкісна, відносно невелика, енергозалежна (не завжди). Іноді її називають основною пам'яттю.

Вторинна пам'ять також називається периферійною. У ній зазвичай зберігається інформація, яка не використовується в даний час. Доступ до такої пам'яті відбувається повільніше, проте об'єми такої пам'яті можуть бути в сотні і тисячі разів більшим. В більшості випадків ця пам'ять енергонезалежна.

Проте таке розділення не завжди можливе. Як основна пам'ять може використовуватися диск з довільним доступом. А вторинною пам'яттю іноді називають ту, яку можна відключити від комп'ютера, наприклад стрічкові накопичувачі.

Енергозалежна пам'ять втрачає свій вміст після відімкнення живлення.

Незалежна пам'ять може довго зберігати вміст після відімкнення джерела струму, як правило, понад десятків років.

ЗП з довільним доступом відрізняються можливістю передати будь-які дані у будь-який час. Оперативна пам'ять комп'ютера (ОЗП) і вінчестер— приклади такої пам'яті.

ЗП з послідовним доступом, навпаки, можуть передавати дані тільки в певній послідовності. Стрічкова пам'ять і деякі типи флеш-пам'яті мають такий тип доступу.

На вінчестері, використовуються 2типи доступу. Блоковий доступ припускає, що вся пам'ять розділена на блоки однакових розмірів з довільним доступом. Файловий доступ використовує абстракцію— теки з файлами, в яких зберігаються дані. Інший спосіб адресації— ассоціатівна адресація використовує алгоритм хешування для визначення адреси.

Практичні завдання

Варіант 10

Сформуйте базу даних, яка включає:

Довідник – 8 записів(табл.1), робочу таблицю на 6 записів (табл..2). Вхідні дані задайте самостійно. Передбачте у довіднику об'єкти постачання груза з радіусом доставки у діапазоні 50-60 км – 3 постачальника, 61-100 км – 3 постачальника, 101-200 км – 2 постачальника.

Сформуйте вихідну таблицю-табл.3. У 2-му півріччі очікується підвищення тарифу на 10% при радіусі постачання більше 100 км.

Таблиця 1

Код постачальника

Найменування постачальника

Відстань, км

Тариф, грн./т км у 1-му півр.

Таблиця 2

Код постачальника

План відвантаження, т, у

Ціна з ПДВ, грн., за 1 т у 1-му півріччі

1-му півріччі

2-му півріччі

 

 

 

 

Таблиця 3

Наймену-вання постачальника

План відвантаження, т, у

Тариф на поставку, грн., у

Вартість перевезеної продукції, тис. грн, у

У тому числі ПДВ, тис. грн., у

1-му півр

2-му півр

1-му півр

2-му півр

1-му півр

2-му півр

1-му півр

2-му півр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне завдання №1 необхідно виконати в EXCEL 2000.

В кожному варіанті необхідно:

Розробити вхідні таблиці, позначивши стовпці буквами латинського алфавіту, а рядки цифрами-номерами, тобто представити таблиці у вигляді електронних таблиць;

Задати вхідні дані(8…10 записів) в таблицях №1, №2( ширину полів задати самостійно);

Описати вихідну таблицю – табл.3 з іменами стовпчиків, номерами рядків, формулами розрахунку полів, посиланнями на адреси чарунок (ячеек) памяті, результати обчислення формул.

Виконання роботи:

1. Завантаження програми Excel через Головне меню (Пуск>Программы> Microsoft Excel) 2.У вікні створюємо таблицю1 наведену в завданні і заповнимо поля таблиці вхідними даними враховуючи умови радіусу доставки груза у діапазонах 50-60 км – 3 постачальника, 61-100 км – 3 постачальника, 101-200 км – 2 постачальника. Збережемо цю книгу, натиснувши на та надамо їй ім'я Довідник. (мал..1)
мал..1.Таблиця 1 - Довідник 3.Аналогічно створимо таблицю2 в новій книзі. Збережемо цю книгу та надамо їй ім'я Робоча таблиця.(мал..2) 4.На основі вхідних даних сформуємо таблицю 3 в новій книзі, збережемо та надамо їй ім'я Вихідна таблиця. Введемо «шапку» таблиці, як вказано у завданні, об'єднавши чарунки: A1 i A2; B1і C1; D1і E1; F1і G1; H1і I1. Введемо імена стовпчиків. Задамо ширину стовпців: B, C, D, E, F, G, H, I, виділивши їх натиснути праву клавішу миші і обрати «ширина столбца» та задати значення. Введемо вже відомі значення.

Мал.2.Таблиця 2 – Робоча таблиця

5.У вікні Excel можна відкрити стільки книг, скільки потрібно. Команда Окно>Расположить дозволяє обрати спосіб розміщення відкритих вікон на екрані так, щоб було зручно обмінюватися інформацією між книгами.

6.В завданні є умова, що у 2-му півріччі очікується підвищення тарифу на 10% при радіусі постачання більше 100 км. Тобто для отримання Значень Тарифа на поставку у 2-му півріччі нам потрібно скористатись Мастером функцій, обравши категорію Логические и функцію ЕСЛИ (=ЕСЛИ(умова;дія 1 ;дія2) Виконання діїї, коли умова істинна, або ді'й, коли умова хибна), натиснути ОК.У вікно яке зявилося вводимо потрібну умову. (мал..3)


мал.3.Вікно задавання умов для функції

Вміст поточної коміркм можна переглянути як у самій комірці, так і в рядку формул. Однак для цього потрібно зробити деякі додаткові дії: або двічі клацнути по комірці, або клацнути по комірці і потім - по рядку формул.

7.Найбільш великим об'єктом у Excel, призначеним для збереження й обробки даних, є Робоча книга. Книга в Excel являє собою файл, а адреса файлу, як відомо, указується за допомогою імені файлу і шляху до нього, наприклад: D:\Мої документи\Довідник.xls - це «адреса» файлу Довідник.xls у просторі імен Windows. У системі Excel, щоб звернутися до якої-небудь Робочої книги, потрібно записати посилання на цю книгу-файл. Посилання на Робочу книгу буде нагадувати адресу файлу, однак буде трохи відрізнятися від нього: D:\Мої документи\[Довідник.xls]

Якщо Робоча книга під ім'ям Довідник уже відкрита в Excel, то посилання на неї записується просто як ім'я файлу в прямих дужках: [Довідник.xls]

8.Таким чином, обчислюємо Тариф на поставку у 2-му півріччі:

В чарунки

Вводимо функцію

Результат

Е3

=ЕСЛИ([Довідник.xls]Лист1!$C$2>100;D3*1,1;D3)

1

Е4

=ЕСЛИ([Довідник.xls]Лист1!$C$6>100;D4*1,1;D4)

1,1

Е5

=ЕСЛИ([Довідник.xls]Лист1!$C$8>100;D5*1,1;D5)

1

Е6

=ЕСЛИ([Довідник.xls]Лист1!$C$9>100;D6*1,1;D6)

1,1

Е7

=ЕСЛИ([Довідник.xls]Лист1!$C$5>100;D7*1,1;D7)

1

Е8

=ЕСЛИ([Довідник.xls]Лист1!$C$4>100;D8*1,1;D8)

1

Також ця умова впливає на ціну у 2-му півріччі, тому для обчислення Вартості перевезеної продукції у 2-му півріччі будемо використовувати функцію ЕСЛИ. 9.Обчислимо Вартості перевезеної продукції тис. грн.,у 1-му півріччі:

В чарунки

Вводимо формулу

Результат

F3

=(B3*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$3)/1000

0,5

F4

=(B4*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$4)/1000

0,25

F5

=(B5*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$5)/1000

0,365

F6

=(B6*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$6)/1000

0,42

F7

=(B7*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$7)/1000

0,225

F8

=(B8*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$8)/1000

0,075

10.Обчислимо Вартості перевезеної продукції тис. грн.,у 2-му півріччі:

В чарунки

Вводимо функцію

Результат

G3

=ЕСЛИ([Довідник.xls]Лист1!$C$2>100;((C3*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$3)/1000)*1,1;(C3*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$3)/1000)

0,49

G4

=ЕСЛИ([Довідник.xls]Лист1!$C$6>100;((C4*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$4)/1000)*1,1;(C4*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$4)/1000)

0,2365

G5

=ЕСЛИ([Довідник.xls]Лист1!$C$8>100;((C5*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$5)/1000)*1,1;(C5*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$5)/1000)

0,25

G6

=ЕСЛИ([Довідник.xls]Лист1!$C$9>100;((C6*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$6)/1000)*1,1;(C6*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$6)/1000)

0,55

G7

=ЕСЛИ([Довідник.xls]Лист1!$C$5>100;((C7*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$7)/1000)*1,1;(C7*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$7)/1000)

0,275

G8

=ЕСЛИ([Довідник.xls]Лист1!$C$4>100;((C8*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$8)/1000)*1,1;(C8*'[Робоча таблиця.xls]Лист1'!$D$8)/1000)

0,1

11.Обчислимо У тому числі ПДВ, тис. грн., у 1-му півріччі:

В чарунки

Вводимо формулу

Результат

H3

=(F3*'16,67%)

0,083

H4

=(F4*'16,67%)

0,042

H5

=(F5*'16,67%)

0,061

H6

=(F6*'16,67%)

0,070

H7

=(F7*'16,67%)

0,038

H8

=(F8*'16,67%)

0,013

12.Обчислимо У тому числі ПДВ, тис. грн., у 2-му півріччі:

В чарунки

Вводимо формулу

Результат

I3

=(G3*'16,67%)

0,082

I4

=(G3*'16,67%)

0,039

I5

=(G3*'16,67%)

0,042

I6

=(G3*'16,67%)

0,092

I7

=(G3*'16,67%)

0,046

I8

=(G3*'16,67%)

0,017


Мал..4.Таблиця 3 – Вихідна таблиця

Практичне завдання №2 необхідно виконати в ACCESS 2000.

В кожному варіанті необхідно:

Розробити структуру вхідних таблиць в режимі Конструктора, позначивши імя поля, тип даних, описання поля;

Ввести вхідні дані;

Розробити запит на вибірку в режимі Конструктора, показати вид запиту у вигляді відповідного рисунку;

Описати порядок створення таблиць, запитів, формули обчислення полів в режимі Конструктора.

Виконання роботи:

1.База даних "Постачальники” повинна містити дані про постачальників, відстань, тарифи на поставку, плани відвантаження, ціни, список ключових слів, відомість про підвищення цін.

2.Створимо цю базу даних за допомогою СУБД Microsoft Access наступним чином: Пуск Þ Программы Þ MS Access Þ Новая база данных Þ у вікні Файл нової бази даних відкриемо папку D:/106/4курс/Інформаційні системи та технології обліку та введемо ім'я файла ПостачальникиÞСтворити.

3. Створення бази даних завжди починається з розробки структури її таблиць. У вікні бази даних виділимо об'єкт Таблиці та двічі клацнемо мишкою по напису Створення таблиці у режимі конструктора для того, щоб створити таблицю у режимі конструктора (створити структуру таблиці).


4. Створимо структуру таблиці Довідник, вказавши ім'я поля та тип даних для нього (див. мал.1).

Мал.1 Структура таблиці Довідник

Таблиця 1. Властивості полів таблиці Довідник.

Ім'я поля

Властивість

Код постачальника

Размер поля: длинное целое

Найменування постачальника

Размер поля: 50

Відстань, км

Размер поля: длинное целое

Тариф, грн./т км у 1-му півр

Размер поля: длинное целое

Властивість розмір поля має велике значення для розміру бази даних.

5. Після створення структури необхідно вказати ключове поле, тобто поле за яким будуть сортуватися дані, причому у ключовому полі дані не можуть повторюватися. У даному випадку сортуватися дані повинні за порядком їх введення у таблицю, ключовим полем повинно бути поле Найменування постачальника для цього: треба виділить поле Найменування постачальника та натиснути кнопку на панелі інструментів або клацнути по полю Найменування постачальника правою кнопкою миші та у контекстному меню лівою кнопкою вибрати: Ключове поле. З'явиться ключ зліва від імені поля.

6.Таким чином, ми заповнили поля таблиці Довідник в режимі конструктора. Збережемо таблицю, натиснувши на та надамо їй ім'я Довідник.

7.Аналогічно створимо таблицю Робоча таблиця. Ім'я поля, тип даних вкажемо, як на мал.2. мал. 2. Структура таблиці Робоча таблиця.

Вкажемо властивості полів таблиці Робоча таблиця, як вказано у Таблиці 2.

Таблиця 2. Властивості полів таблиці Робоча таблиця.

Ім'я поля

Властивість

Код постачальника

Размер поля: длинное целое

План відвантаження, т у 1-му півр

Размер поля: длинное целое

План відвантаження, т у 2-му півр

Размер поля: длинное целое

Ціна з ПДВ, грн., за 1 т у 1-му півр

Размер поля: длинное целое

Не забуваємо вказати ключове поле Код постачальника.

8.Збережємо таблицю під ім'ям Робоча таблиця.

9.Тепер у вікні Постачальники: база даних при виборі об'єкту Таблиці, ми побачите створені нами таблиці Довідник та Робоча таблиця.

10. Ми заповнили поля двох таблиць тепер необхідно встановити зв'язок між цими таблицями: а саме, між полями Код постачальника таблиці Довідник і Код постачальника таблиці Робоча таблиця.

Для цього:

1) відкриємо вікно Схема данных за допомогою команди Сервис - Схема данных або натисніть кнопку .

2) якщо раніш ніяких зв'язків не було, то при відкритті вікна Схема данных одночасно відкриється вікно Добавление таблицы (мал.3), а якщо зв'язки вже були задані, то для введення у схему даних нової таблиці треба клацнути правою кнопкою миші на схемі даних та у контекстному меню вибрати пункт Добавить таблицу.

мал. 3. Вікно Додавання таблиці.

3) у вікні Добавление таблицы лівою кнопкою миші вибираємо спочатку таблицю Довідник та натискаємо кнопку Добавить, аналогічним чином додаємо таблиці Робоча таблиця. Після цього натиснути кнопку Закрыть;

4) потім лівою кнопкою миші перетягуємо із таблиці Довідник поле Код постачальника на поле Код постачальника таблиці Робоча таблиця. З'явиться вікно, де буде встановлено зв'язок: один-к-одному:

мал. 4. Вікно Встановлення зв'язку між таблицями.


В цьому вікні можна встановити прапорець Обеспечение целостности данных, що означає: знищувати дані з ключового поля головної таблиці неможливо; якщо разом з ним включені прапорці Каскадное обновление связанных полей і Каскадное удаление связанных записей, то, відповідно операції редагування і знищення даних в ключовому полі головної таблиці можливі, але супроводжуються автоматичними змінами в зв'язаній таблиці; натискаємо ОК. Таким чином ми зв'язали таблиці і на екрані буде висвітлено цей зв'язок так, як показано на мал.5.

Мал..5.Вікно Схема даних із зображенням зв'язку між таблицями.

5)зберігаємо зміни, натиснувши на кнопку із зображенням дискети та закриваємо вікно Схема данных.

11. Тепер будемо наповнювати змістом наші таблиці: для цього два рази клацнемо по назві таблиці. Для того, щоб перейти із режиму конструктора до режиму таблиці (користувацького): треба лівою кнопкою миші натиснути на кнопку:

і вибрати конструктор. Для того, щоб повернутися у режим таблиці, треба натиснути режим таблицы. В режимі таблиці ми будемо вводити дані у всі стовпці наших таблиць.

Заповнити усі створені таблиці даними згідно таких вимог:

1) таблиця Довідник повинна містити 8 записів;

мал.6. Заповнення таблиць бази даних(Довідник)

2)
таблиця Робоча таблиця повинна містити 6 записів;

мал.7. Заповнення таблиць бази даних(Робоча таблиця)

3)у таблиці Довідник треба передбачити об'єкти постачання груза з радіусом доставки у діапазоні 50-60 км – 3 постачальника, 61-100 км – 3 постачальника, 101-200 км – 2 постачальника.

Після того, як заповнили записи полів однієї таблиці, зберігаємо дані, закриваємо її і переходимо до заповнення другої.

Особливість запитів полягає в тому, що вони черпають дані з базових таблиць і створюють на їхній основі тимчасову результуючу таблицю.

12. Тепер нам необхідно з отриманої таблиці Довідник створити прості запити на вибірку об'єкти постачання груза з радіусом доставки у діапазоні 50-60 км – 3 постачальника, 61-100 км – 3 постачальника, 101-200 км – 2 постачальника.

Для цього:

1. Виділяємо у базі даних об'єкт Запросы та вибираємо Создание запроса в режиме конструктора. У нас з'явиться вікно з бланком нашого запиту (мал.8).

2. Створення запиту у режимі конструктора починають з вибору тих таблиць бази, на яких буде заснований запит. У даному випадку наш запит буде заснований на таблиці Довідник. Додамо цю таблицю у верхню половину бланку (мал.8) за допомогою вікна Добавить таблицу (якщо запит вже було створено, то додати таблицю можна з контекстного меню). У вікні Добавить таблицу треба звернути увагу на наявність трьох вкладок: Таблицы, Запросы, Таблицы и Запросы. Вони кажуть про те, що запит не обов'язково заснований тільки на таблицях. Якщо раніш вже був створений запит, то новий запит можна засновувати й на ньому.

3. У вікні бланку запиту є дві панелі. На верхній панелі розташовані списки полів тих таблиць, на яких заснований запит. Рядки нижньої панелі визначають структуру запиту, тобто структуру результуючої таблиці, в якій будуть міститися дані, які отримані за результатами запиту (мал.8).

4. Рядок поле заповнюють або перетягуванням назв полів з таблиць у верхній частини бланку, або подвійним клацанням по назві поля у таблиці, або вибираючи зі списку можливих у кожному стовпці.

5. Рядок Имя таблицы заповниться автоматично при перетаскуванні полів.

6. Якщо клацнути по рядку Сортировка, з'явиться кнопка, яка розкриває список, який містить всі види сортування. Якщо назначити сортування за яким-небудь полем, дані в результуючій таблиці будуть відсортовані за цим полем.

7. Галочка навпроти Вывод на экран означає, що поле повинно відображатися у результуючій таблиці. Але якщо цю галочку убрати, то поле повинно бути присутнім у бланку запиту, але не повинно відображатися у результуючій таблиці. Такі випадки пов'язані з необхідністю відсортувати дані за цим полем, але відомості даного поля конфіденційні.

У рядку Условие отбора записують той критерій, за яким вибирають записи для включення у результуючу таблицю. За кожним полем можна

мал.8. Вікно бланка запита на вибірку об'єкти постачання груза з радіусом доставки у діапазоні 50-60 км.

створити свою умову відбору. зручно застосовувати функцію:«Beetween (НижняяГраница) And (ВерхняяГраница)».

8. У нашому випадку цей критерій – це умова відбору за полем Відстань, км, і вказують його в умові як Between 50 And 60, вираз «Beetwen 50 And 60» відбирає значення, що знаходяться в інтервалі від 50 до 60.

Запуск запиту виконується клацанням по кнопці Вид. При запуску утворюється результуюча таблиця (мал.9).

мал.9. Результуюча таблиця запиту на вибірку за відстанню у діапазоні 50-60 км.(тут ми бачимо, що передбачена умова виконується:3 постачальники у цьому діапазоні).

9. Для того щоб вийти з результуючої таблиці та повернутися до створення запита у режимі конструктора, треба ще раз клацнути на кнопку Вид.

Збережемо цей запит з ім'ям Запит за полем Відстань у діапазоні 50-60 км.

10.Аналогічно створимо запити на вибірку об'єкти постачання груза з радіусом доставки у діапазоні 61-100км(мал.10) та у діапазоні 101-200 км(мал.11). Та отримаємо відповідно результуючі таблиці запиту на вибірку за відстанню у діапазоні 61-100 км(мал.12) та у діапазоні 101-200 км(мал.13).

11.Збережемо ці запити відповідно з іменами Запит за полем Відстань у діапазоні 61-100 км та Запит за полем Відстань у діапазоні 101-200 км.

мал.10. Вікно бланка запита на вибірку об'єкти постачання груза з радіусом доставки у діапазоні 61-100 км.

мал.11. Вікно бланка запита на вибірку об'єкти постачання груза з радіусом доставки у діапазоні 101-200 км.

мал.12. Результуюча таблиця запиту на вибірку за відстанню у диапазоні 61-100 км. .(тут ми бачимо, що передбачена умова виконується:3 постачальники у цьому діапазоні).

мал.13. Результуюча таблиця запиту на вибірку за відстанню у діапазоні 101-200 км. .(тут ми бачимо, що передбачена умова виконується:2 постачальники у цьому діапазоні).

Запит може мати не тільки поля з існуючих таблиць, а й поля, які є результатом розрахунку за змістом інших полів. Таке поле називається обчислюваним полем. Слід звернути увагу на те, що обчислювані поля існують тільки в результуючій таблиці. У вихідних (базових) таблицях таке поле не створюється, та при роботі звичайного запиту таблиці не змінюються. Для створення запиту, який проводить обчислення, слугує той же самий бланк запиту на вибірку. Різниця тільки в тому, що в одному зі стовпців замість імені поля записують формулу.


13. Створимо запит на основі таблиць Довідник, Робоча таблиця.


мал.14. Вікно бланка запита на обчислення полів

Продовження мал..14

Продовження мал..14

Включаємо поля Найменування постачальника; План відвантаження,т у 1-му півр; План відвантаження, т, у 2-му півр; Тариф, грн./т, км у 1-му півр; Відстань, км; Ціна з ПДВ, грн., за 1 т у 1-му півр та нові поля з іменами та формулами Тариф, грн/т км у 2-му півріччі: IIf([Відстань, км]>100;[Тариф, грн/т км у 1-му півріччі]*1,1;[Тариф, грн/т км у 1-му півріччі]);

Ціна з ПДВ, грн, за 1т у 2-му півр : IIf([Відстань, км]>100; [Ціна з ПДВ, грн, за 1т у 1-му півр] *1,1 ; [Ціна з ПДВ, грн, за 1т у 1-му півр] );

Вартість перевезеної продукції, тис, грн, у 1-му півр : [План відвантаження, т, у 1-му півр]*[Ціна з ПДВ, грн, за 1т у 1-му півр]/1000;

Вартість перевезеної продукції, тис, грн, у 2-му півр : [План відвантаження, т, у 2-му півр]*[Ціна з ПДВ, грн, за 1т у 2-му півр]/1000;

У тому числі ПДВ, тис грн, у 1-му півр : [Вартість перевезеної продукції, тис, грн, у 1-му півр]/6;

У тому числі ПДВ, тис грн, у 2-му півр : [Вартість перевезеної продукції, тис, грн, у 2-му півр]/6.

Наприклад, нове поле Тариф, грн/т км у 2-му півріччі: IIf([Відстань, км]>100;[Тариф, грн/т км у 1-му півріччі]*1,1;[Тариф, грн/т км у 1-му півріччі]).Імя поля буде Тариф, грн/т км у 2-му півріччі. iif(умова; вираз1; вираз2) — якщо вираз «умова» виконується , функція обчислює значення «вираз1», якщо умова не виконується — обчислює значення «вираз2». Функція iif() подібна до ЕСЛИ() в Excel.

Для створення виразу можна використати «Построитель виражений». Натискаємо кнопку «Построить» на панелі інструментів. Відкриється вікно «Построителя…».


У лівій частині вікна перелічені доступні об'єкти Access для будування формули: «Таблицы», «Запроси», «Формы», «Функції», «Отчеты» тощо. Якщо ліворуч від назви об'єкту стоїть позначка «+»(«плюс»), вказаний об'єкт має багато значень. Розкриваючи потрібні закладки, ми одержуємо доступ до окремих елементів поточної бази даних, з яких можна побудувати формулу. Натискаючи кнопку «Вставить» об'єкт буде перенесено до спеціального вікна, де будується формула. Лишається розставити знаки операцій поміж об'єктами і завершити формулу. Натиснути ОК. Запуск запиту виконується

клацанням по кнопці Вид. Одразу зявиться вікно запиту параметрів (мал.15) і вже після цього утворюється результуюча таблиця (мал.16).

 

Мал.15 Вікно запиту параметрів.

мал.16. Результуюча таблиця запиту на обчислення полів.

14.Збережемо запит з ім'ям Обчислення полів.

Мал..17.Створення вихідних даних на основі запиту обчислення полів.

Мал.18.Вихідна таблиця.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.БерезаА.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посіб. -- 2-ге вид., перероб. і доп. -- К.: КНЕУ, 2001. -- 214 с.

2.РомановА.Н., ОдинцовБ.Е. Компьютеризация аудиторской деятельности: Учеб. пособие для вузов. -- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. -- 270 с.

3.СитникВ.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. -- 2-е вид., перероб. і доп. / В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С.Краєва; За ред. В.Ф.Ситника. -- К.: КНЕУ, 2001. -- 420 с.

4.Федотов Н. Н., Венчковский Л. Б. Средства информационного обеспечения автоматизированных систем управления. -- М.: Изд-во стандартов, 1989. -- 192 с.

5.«Інформаційні системи і технології в економіці». За редакцією доктора економічних наук, професора В.С.Пономаренка. Київ. 2002.

6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Робота з базами даних MS Access®» з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» Карпенко М. Ю. , Уфимцева В.Б., Гринчак М.В. , Гомза Н.І. — Харків: ХНАМГ, 2007.— 56с.

7. Каймин В.А., Касаев Б.С. Информатика: практикум на ЭВМ. М.: ИНФРА-М, 2001-2003.

8.Microsoft Office в задачах економіки та управління / І.Ю.Биков,

М.В.Жирнов, І.М.Худякова.-К.:ВД «Професіонал», 2006. – 264 с..

9.Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах. – СПб.: БХВ – Петербург. 2002. – 816 с.

Контрольну роботу виконала 17 квітня 2010 року
Реферат на тему: Поняття та функції автоматизованої інформаційної системи (АІС) (контрольна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.