Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Інформатика, програмування

Налаштування та функції панелі інструментів Редагування-2 (Modify-ІІ) в програмі AutoCad (контрольна робота)

зміст

1.

Панель інструментів Редагування-2 (Modify-ІІ): зовнішній вигляд, назва, призначення, функції кожної піктограми

2

2.

Побудова на кресленні масивів об'єктів за допомогою: основного і контекстного меню, командного рядка

17

Список використаної літератури

22

1. Панель інструментів Редагування-2 (Modify-ІІ): зовнішній вигляд, назва, призначення, функції кожної піктограми

Панель Modify II містить команди, використовувані для редагування складних об'єктів. Загальний вигляд панелі інструментів відображено на рис. 1.1.

Рис.1.1. Панель інструментів Modify II

Кожну з цих команд можна ввести по імені з клавіатури, а також викликати за допомогою меню Modify ІІ (Редагування-2). Багато команд даної групи працюють або з набором попередньо обраних об'єктів, або при відсутності такого набору видають запит Select objects (Виберіть об'єкти).

1) За допомогою команди DRAWORDER (ПОРЯДОК), що відповідає кнопка Поря-док зміни растрових зображень панелі інструментів Modify II (Редагу-вання-2), керувати порядком виведення растрових зображень.

Наприклад потрібно поміняти порядок проходження растрових зображень, показаних на першому малюнку рис.1.2. Викличемо команду DRAWORDER (ПОРЯ-ДОК), що спочатку запросить вибрати об'єкти. Укажемо нижнє зображення, клацнув-ши лівою кнопкою миші по його прямокутному контурі, і натиснемо клавішу <Enter> для закінчення вибору.

Далі випливає запит: Enter object ordering option [Above object/Under object/Front/Back] <Back>: (Задайте опцію перестановки [Перед об'єктом /За об'єктом/передній план/задній план] <задній>:)

Виберемо опцію Front (передній план). Система перемалює малюнок, але горизонтально розташоване зображення вийде на передній план і виявиться намальованим на передньому плані, поверх всіх інших об'єктів (другий малюнок рис.1.2).

Інші опції команди:

- Above object (Перед об'єктом) - поміщає зображення перед іншим об'єктом, що далі потрібно буде вказати;

- Under object (За об'єктом) - поміщає зображення під інший об'єкт, що далі потрібно буде вказати;

- Back (задній план) - переносить зображення на задній план (під всі інші об'єкти).

 

Рис.1.2. Керування порядком проходження зображень

2) Кнопка Редагування штрихування та заливок відповідно до команди HATCHEDIT (РЕДШТРИХ) дозволяє здійснювати правку штрихування та заливок вибраних об'єктів.

Команда запитує: Select associative hatch object: (Виберіть об'єкт - асоціативне штрихування:)

Рис.1.3. Діалогове вікно Hatch Edit

Після того як буде вказано штрихування, розкривається діалогове вікно Hatch Edit (Редагування штрихування), у якому буде активна вкладка Hatch (Штри-хування) (рис.1.3).

Якщо буде вказано заливання, то вікно відкриється на вкладці Gradient (Градієнтні) (рис.1.4).

Рис.1.4. Діалогове вікно Boundary Hatch and Fill, вкладка Gradient

Це вікно практично ідентичне діалоговому вікну Boundary Hatch and Fill (Штрихування і заливання по контурі) (рис.1.5), однак у ньому відключені всі операції вибору контуру.

Рис.1.5. Діалогове вікно Boundary Hatch and Fill, вкладка Hatch

З'являється можливість поміняти зразок штрихування, масштаб і кут нахилу. Після вибору необхідних установок система регенерує штрихування в новому виді. Те ж відноситься і до редагування параметрів заливання.

Діалогове вікно Hatch Edit (Редагування штрихування) можна також відкрити подвійним щигликом по штрихуванню (заливанню). При цьому на малюнку не повинне бути інших виділених об'єктів. Тільки один об'єкт може бути виділений і мати ручки - штрихування, що редагується.

3) Кнопка Редагування поліліній відповідно до команди PEDIT (ПОЛРЕД) дозволяє здійснювати спеціальне редагування двовимірних поліліній.

Перше призначення цієї команди - об'єднання в полілінію раніше намальованих послідовно зв'язаних відрізків і дуг. Наприклад, якщо відрізки намальовані однією командою LINE (ВІДРІЗОК), те вони задовольняють умові зв'язаності і їх можна перетворити в полілінію.

Перший запит команди PEDIT (ПОЛРЕД): Select polyline or [Multiple]: (Ука-жіть полілінію чи [Декілька]:)

Указуємо перший з відрізків, що будуть об'єднані. Система виявляє, що відзна-чений об'єкт не є полілінією, і видає наступний запит: Object selected is not a polyline Do you want to turn it into one? <Y>: (Обраний об'єкт не полілінія. Зробити його полілінією? <Д>:)

Натиснемо на клавішу <Enter> чи введемо Y (Д), тоді обраний відрізок пере-твориться в полілінію з одного сегмента і буде готів приєднати до себе інші відріз-ки. Далі піде запит: Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/ Fit/ Spline/'Decurve/Ltype gen/Undo]: (Задайте опцію {Замкнути/Додати/Шири-на/Вершина/С'гладить/С'плайн/ Забрати згладжування/Типлин/Скасувати]:)

Якщо необхідно додати відрізок, введемо Y (Д). Наступний запит буде циклічно повторюватися: Select objects: (Виберіть об'єкти:)

Укажемо відрізки, що приєднуються, (рис.1.6) і завершимо вибір об'єктів натис-канням клавіші <Enter>. Система AutoCAD приєднає до полілінії сегменти і видасть повідомлення про це: 4 segments added to polyline (4 сегменти додані до полілінії).

Рис. 1.6. Перетворення послідовне намальованих відрізків у полілінію

Далі система повторює запит Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/ Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: (Задайте опцію [Замкну-ти/Додати/Ширина/Вершина/Сгладить/Сплайн/ Забрати сглаживние/Типлин Скасувати]:), на що потрібно відповісти натисканням клавіші <Enter>, завер-шуючи команду PEDIT (ПОЛРЕД).

Після вибору полілінії у відповідь на запит Select polyline or [Multiple]: (Укажіть полілінію чи [Декілька]:) система видає наступний перелік опцій: Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: (Задайте опцію [Замкнути/Додати/Ширина/Вершина/згладити/Сплайн/ Заб-рати згладжування/Типлін/Скасувати]:)

Перелічимо опції команди з коротким їхнім описом:

- Close (Замкнути) - замикає розімкнуту (відкриту) полілінію; якщо була відзначена замкнута полілінія, то опція зміниться на Open (Розімкнути);

- Join (Додати) - додає нові сегменти до полілінії;

- Width (Ширина) - змінює ширину всіх сегментів полілінії на нове постій-не значення;

- Edit vertex (Вершина) - переходить у режим редагування вершин полі-лінії (переміщення вершин, видалення вершин, додавання вершин, зміна ширини окремих сегментів і т.д.);

- Fit (Згладити) - згладжує полілінію за допомогою дугових сегментів;

- Spline (Сплайн) - проводить сплайн по спеціальному рівнянню, що прохо-дить через початкову і кінцеву точки полілінії;

- Decurve (Забрати згладжування) - забирає згладжування, виконане оп-ціями Fit (Згладити) і Spline (Сплайн);

- Ltype gen (Типлін) - керує побудовою типу лінії (для сегментів по окре-мості чи для всієї полілінії в цілому);

- Undo (Скасувати) - скасовує останню операцію, виконану в даній коман-ді PEDIT (ПОЛРЕД).

Крім того, натискання клавіші <Enter> (замість вибору опції) завершує коман-ду PEDIT (ПОЛРЕД).

Опція Close (Замкнути) замикає розімкнуту полілінію, додаючи сегмент, що йде з кінцевої точки в початкову. Якщо останній сегмент полілінії був прямо-лінійним, то замикання виконується додаванням прямолінійної ділянки. Якщо останній сегмент був дуговим, то для замикання будується дуговий сегмент, що стосується останнього сегмента.

Опція Open (Розімкнути) видаляє останню ділянку полілінії.

Опція Join (Додати) перетворить відрізок чи дугу в односегментну полілінію чи додає до полілінії нові суміжні сегменти, якими можуть бути відрізки, дуги й інші двовимірні полілінії. При цьому не повинний порушуватися основний принцип полілінії: початкова точка кожного наступного сегмента повинна збігатися з кін-цевою точкою попереднього.

Опція Width (Ширина) змінює ширину всіх сегментів полілінії на нове постійне значення, що запитується системою. Значення ширини всіх сегментів до операції втрачаються.

Опція Fit (Згладити) згладжує полілінію за допомогою дугових сегментів, що стосуються один одного.

Опція Decurve (Забрати згладжування) забирає згладжування, виконане опціями Fit (Згладити) чи Spline (Сплайн). Результуюча полілінія складається тільки з прямолінійних сегментів. Для незгладжених поліліній дана опція заміняє дугові сегменти на прямолінійні, зберігаючи вершини на старих місцях.

Опція Ltype gen (Типлін) керує малюванням полілінії у випадку, коли тип лінії обраний відмінним від суцільної (CONTINUOUS).

Опція Edit vertex (Вершина) викликає режим роботи з вершинами полілінії, що дає можливість змінювати положення вершин, видаляти їх, додавати, а також змінювати ширину конкретного сегмента і розривати полілінію на частині.

4) Кнопка Редагування сплайнів відповідно до команди SPLINEDIT (РЕД СПЛАЙН) дозволяє здійснювати спеціальне редагування сплайнів.

Перший запит команди: Select spline: (Виберіть сплайн:)

Укажемо мишею сплайн або полілінію, згладжену за допомогою опції Spline (Сплайн) команди PEDIT (ПОЛРЕД). При цьому примітив POLYLINE автоматично буде перетворений у примітив SPLINE. Система видає список опцій редагування:

Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: (За- дайте опцію [Визначальні/Замкнути/Перенести/Виправити/Обернено/Відмі- нити/вихід]:)

Одночасно за допомогою ручок система висвітлює керуючі точки, що лежать не на самому сплайні, а на каркасній полілінії, яку потрібно згладити, щоб одержати сплайн даної форми (рис.1.7). Визначальні точки при цьому не висвітлюються.

Рис.1.7. Керуючі точки сплайну

Дамо короткий опис приведених опцій:

- Fit data (Визначальні) - редагує визначальні точки сплайну;

- Close (Замкнути) - замикає сплайн;

- Move vertex (Перенести) - змінює положення керуючих точок (і видаляє визначальні);

- Refine (Виправити) - змінює гладкість лінії сплайну;

- rEverse (Обернено) - змінює напрямок сплайна (переставляє точки у зворотній послідовності);

- Undo (Скасувати) - скасовує останню операцію редагування сплайна.

Натискання на клавішу <Enter> завершує роботу команди.

Якщо сплайн замкнуть, то замість опції Close (Замкнути) виводиться опція Open (Розімкнути). При виборі опції Fit data (Визначальні) команда висвітлює визначальні точки сплайна (рис.1.8) і переходить у режим їхнього редагування.

Рис.1.8. Визначальні крапки сплайну

Видається запит:

Enter a fit data option [Add/'Close/'Delete/'Move/'Purge/Tangents/ toLe-rance/ eXit] <eXit>: (Задайте опцію [Додати/Замкнути/Видалити/Перенести/ Очистити/Дотичні/Допуск/вихід] <вихід>:)

Опції даного рівня мають наступне призначення:

- Add (Додати) - додає нову визначальну крапку до сплайну;

- Close (Замкнути) - замикає сплайн;

- Delete (Видалити) - видаляє деякі визначальні точки і перераховує сплайн по визначальних точках, що залишилися;

- Move (Перенести) - переміщає визначальні точки;

- Purge (Очистити) - видаляє інформацію про визначальні точках сплайна, після чого вони стають недоступними;

- Tangents (Дотичні) - змінює початкове і кінцеве граничні умови сплайна;

- toLerance (Допуск) - змінює допуск, що задає можливе відхилення сплайна від визначальних точок;

- eXit (вихід) - виходить з режиму редагування визначальних крапок.

a. Опція Add (Додати) дозволяє додати визначальну точку до сплайну і видає запит: Specify control point <exit>: (Керуюча точка <вихід>:)

Укажемо визначальну точку, після якої можна додати нову точку. Система відзначає ту точку, яка була вказана, і наступну за нею (рис.1.9). На екрані ця точка буде червоного кольору.

Рис.1.9. Указівка ділянки сплайна, у якому додається визначальна точка

Черговий запит: Specify new point <exit>: (Нова точка <вихід>:)

Укажемо місце розташування визначальної точки, що додається, або натиснемо клавішу <Enter> для відмовлення від додавання. Якщо була задана нова точка, то сплайн змінює свою форму із урахуванням нового стану визначальних точок (рис.1.10).

Рис.1.10. Зміна сплайна при додаванні визначальної крапки

Можна відразу ж на цій ділянці сплайна додати ще точку (точки), тому що запит про нову точку повторюється. Після натискання клавіші <Enter> режим додавання точок завершується.

Якщо як точка, після якої додається нова, обрана остання визначальна точка сплайна, то вона позначається червоним кольором тільки одна.

Якщо ж обрана перша визначальна крапка, то система змінює запит: Specify new point or [After/Before] <exit>: (Нова точка чи [Після/До/ <вихід>:)

b. Опція Before (До) надає можливість уставити нову визначальну точку перед першою.

c. Опція Close (Замкнути) режиму редагування визначальних точок замикає сплайн і робить доступної опцію Open (Розімкнути).

d. Опція Delete (Видалити) призначена для видалення визначальної точки. У випадку застосування цієї опції видається запит: Specify control point <exit>: (Керуюча точка <вихід>:) Зазначена визначальна точка буде вилучена зі сплайна, а сплайн буде перелічений.

e. Опція Move (Перенести) дає можливість задати нове положення визначальних точок. Система запитує: Specify new location or [Next/Previous/Select Point/'eXit] <N>: (Нове положення чи [наступна/Попередня/Вибрати точку/ вихід] <С>:) Система підсвічує першу визначальну точку. У цей момент є можливість указати нове положення даної точки, чи переміститися на наступну (попередню) точку, чи вказати іншу визначальну точку.

f. Опція Purge (Очистити) видаляє інформацію про визначальні точки сплайна. Після цього вже не буде доступу до визначальних точок (тільки до керуючих точок каркасу).

g. Опція Tangents (Дотичні) змінює початкове і кінцеве граничні умови сплайна. Перший запит системи: Specify start tangent or [System default}: (дотична у початковій точці чи [за Замовчуванням]:) Вкажемо точку, що визначає напрямок дотичної, чи натиснемо клавішу <Enter> для збереження старого кута. Далі: Specify end tangent or [System default]: (Дотична в кінцевій чи крапці [за Замовчуванням]:) Задаємо напрямок дотичної. Система повертається до попереднього вибору опцій редагування визначальних точок. Якщо сплайн замкнуть, то в опції Tangent (Дотична) видається усього лише один запит стосовно напрямку дотичної.

h. Опція toLerance (Допуск) - змінює допуск, що задає можливе відхилення сплайна від визначальних точок. При зміні допуску сплайн перераховується. Завдання більшого значення допуску дозволяє побудувати більш плавну криву. При нульовому допуску сплайн точно проходить через визначальні точки. Запит системи: Enter fit tolerance <1.0000E-10>: (Допуск <1.0000Е-10>:) У дужках наводиться попереднє значення допуску. Уведемо нове значення або натиснемо клавішу <Enter>.

i. Опція eXit (вихід) завершує режим редагування визначальних точок.

Наступна опція після Fit Data (Визначальні) - Close (Замкнути). Вона замикає сплайн, одночасно видаляючи з нього дані визначальних точок.

Опція Move (Перенести) служить для зміни положення керуючих точок каркаса сплайна. При цьому випливає перший запит: Specify new location or [Next/Previous/Select Point/eXit] <N>: (Нове положення чи [наст/Поперед/ Вибрати точку/вихід] <С>:) Система відсвітлює першу керуючу точку каркаса. В цей момент треба або вказати нове положення даної точки, або переміститися на наступну (попередню) вершину, або вибрати іншу керуючу точку.

Опція Refine (Виправити) призначена для поліпшення якості лінії сплайна. У цьому випадку випливає такий запит: Enter a refine option [Add control point/Elevate order/Weight/eXit] <eXit>: (Задайте опцію [Додати керуючу точку/Підвищити порядок/Вага/вихід] <вихід>:)

Опція Add control point (Додати керуючу точку ) дозволяє збільшити кількість керуючих точок, не змінюючи геометрії лінії, що полегшує процес керування формою сплайна. Потім випливає запит: Specify a point on the spline <exit>: (точка на сплайні <вихід>:) Після вказівки її система додає нову керуючу точку поблизу поточної і повторює запит про точку на сплайні.

Опція Elevate order (Підвищити порядок) змінює кількість керуючих крапок сплайна. Після чого випливає запит: Enter new order <4>: (Нове значення порядку <4>:) Якщо збільшити порядок, то збільшиться кількість керуючих точок. Максимальне значення - 26.

Опція Weight (Вага) дозволяє змінити вагу (тобто вплив) керуючої точки. Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>: (Нове значення ваги (поточне - 1.0000) чи [НАСТ/Пеперед/Вибрати точку/ вихід] <С>:) Найважливішим точкам сплайна рекомендується давати відповідно і більшу вагу. У звичайній ситуації ваги всіх точок сплайна дорівнюють одиниці.

Опція eXit (вихід) завершує роботу в режимі опції Refine (Виправити).

Опція rEverse (Обернено) переставляє керуючі точки сплайна у зворотній послідовності.

Опція Undo (Скасувати) скасовує останню операцію команди.

5) Кнопка редагування атрибутів відповідно до команди EATTEDIT (АТРЕДАКТ) дозволяє здійснювати спеціальне редагування атрибутів уже вставлених блоків.

Команда EATTEDIT (АТРЕДАКТ) відкриває діалогове вікно Enhanced Attribute Editor (Редактор атрибутів) (рис.1.11). У діалогове вікно виводяться ім'я блоку, імена атрибутів, підказки (Процесор і Оперативна пам'ять) і значення. Після редагування значень атрибутів за допомогою поля Value (Значення) і закриття вікна за допомогою кнопок Apply (Застосувати) і ОК атрибути обраного блоку змінять свої значення на нові.

Рис.1.11. Діалогове вікно Enhanced Attribute Editor, вкладка Attribute

Вкладка Text Options (Текстові настройки) діалогового вікна Enhanced Attribute Editor (Редактор атрибутів) дозволяє задати настройки атрибута як тексту (висоту, вирівнювання і т.п.), а вкладка Properties (Властивості) - змінити такі характеристики, як шар, вага, колір і ін.

Можна редагувати й опис атрибутів. Для цього підходить універсальна команда PROPERTIES (OKHOCB). Команда DDEDIT (ДИАЛРЕД) може редагувати не тільки текст, але також і опис атрибута. Для цього на запит Select an annotation object or [Undo]: (Виберіть текст чи [Скасувати]:) потрібно відзначити опис атрибута. Далі з'являється діалогове вікно Edit Attribute Definition (Редагування опису атрибута) (рис.1.12).

Рис.1.12. Діалогове вікно Edit Attribute Definition

У даному вікні можна задати нові значення в полях Tag (Ім'я), Prompt (Підказка), Default (За замовчуванням).

6) Кнопка Диспетчер атрибутів блоків відповідно до команди BATTMAN (ДИСПАТБЛК) дозволяє здійснювати керування станом видимості атрибутів блоків.

Команда BATTMAN (ДИСПАТБЛК) відкриває діалогове вікно Block Attribute Manager (Диспетчер атрибутів блоків) (рис.1.13). За замовчуванням у вікні відображається стан атрибутів першого блоку. Блок можна вибрати по імені за допомогою списку Block (Блок).

Для обраного блоку в центральній частині вікна відображаються задані характеристики (Tag (Ім'я), Prompt (Підказка) і т.д.). Перелік відображуваних характеристик встановлюється в діалоговому вікні, викликуваному за допомогою кнопки Settings (Установки). Атрибути можна переставляти в списку (кнопки Move Up (Нагору), Move Down (Униз)), змінювати (кнопка Edit (Редагувати)), видаляти (кнопка Remove (Видалити)). Кнопка Sync (Синхронізація) призначена для синхронізації атрибутів усіх входжень блоку (при цьому атрибути усіх входжень одержать однакові характеристики).

Рис.1.14. Діалогове вікно Block Attribute Manager

7) Кнопка Синхронізація атрибутів відповідно до команди ATTSYNC (АТРОБНОВИТЪ) дозволяє здійснювати синхронізації атрибутів усіх входжень блоку (при цьому атрибути усіх входжень одержать однакові характеристики).Атрибути блоків містять текстову інформацію, що доповнює графічні примітиви малюнка.

8) Кнопка Витяг атрибутів відповідно до команди ЕАТТЕХТ (АТРИЗВЛЕЧЬ) дозволяє здійснювати Витяг значень атрибутів, що дозволяє виконати експорт атрибутів в електронну чи таблицю базу даних. Ця операція корисна в системах автоматизованого проектування на базі AutoCAD.

2. Побудова на кресленні масивів об'єктів за допомогою: основного і контекстного меню, командного рядка

Масивом називають безліч однорідних предметів, що утворюють єдине ціле. Масиви програми AutoCAD – це сукупність копій одного об'єкта, розташованих на рівній відстані друг від друга. Тому що масиви зв'язані зі зсувом координат, вони можуть бути прямокутними і полярними. У прямокутних масивах об'єкти зміщаються по осях координат, і такі масиви являють собою прямокутні структури. У полярних масивах копіювання відбувається навколо однієї крапки, у результаті чого такі сукупності мають форму окружності.

Для створення масиву використовується команда ARRAY. Її можна викликати, натиснувши однойменну кнопку на вкладці Home (Основна) у групі Modify (Редагування) або стрічки на панелі інструментів Modify (Редагування). Можна також скористатися командою меню Modify > Array (Редагування > Масив) чи ввести ARRAY у командний рядок.

Після запуску команди з'явиться діалогове вікно Array (Масив) (рис.2.1).

Рис.2.1. Діалогове вікно Array (Масив)

У верхній частині вікна розташований перемикач, що дозволяє вибрати тип масиву: прямокутний чи полярний. Праворуч від нього розташована кнопка Select objects (Вибір об'єктів), натиснувши яку можна вибрати об'єкти для копіювання. Уміст центральної частини вікна змінюється в залежності від обраного типу масиву. Тут можна вказати різні параметри копіювання. Праворуч знаходиться область попереднього перегляду.

Для створення прямокутного масиву установите перемикач у вікні Array (Масив) у положення Rectangular Array (Прямокутний масив) (рис.2.1.). При цьому стануть доступні наступні параметри.

1) Для зміни кількості рядків і стовпців використовують поле Rows (Рядки) і Columns (Стовпці). При зміні кількості рядків і стовпців зображення в області попереднього перегляду буде обновлятися.

2) Поля Row offset (Зсув між рядками) і Column offset (Зсув між стовпцями) служать для зміни відстані між рядками і стовпцями. При позитивному значенні параметра Row offset (Зсув між рядками) рядки створюються в позитивному напрямку осі Y (нагору), при негативному – у зворотному напрямку. Негативне значення в поле Column offset (Зсув між стовпцями) означає, що стовпці будуть створюватися ліворуч (рис.2.2).

Рис.2.2. Указівка зсуву стовпців і рядків

Можна визначити зсув рядків і стовпців незалежно, вводячи значення в текстові поля. Крім того, праворуч від полів знаходиться об'єднана кнопка, що дозволяє вибирати зсув рядків і стовпців, визначаючи два протилежних кути прямокутника. Довжина (x) прямокутника – зсув стовпців, ширина (y) – зсув рядків.

3) Для вказівки загального кута масиву служить поле Angle of array (Кут масиву). Можна вказати чисельне значення кута в даному полі чи, натиснувши кнопку Pick Angle of Array (Вказати кут масиву), розташовану праворуч від поля, вибрати дві точки на кресленні. Програма вимірить кут нахилу лінії між цими двома точками і використовує його як кут нахилу масиву (рис.2.3). За замовчуванням заданий кут 0°.

Рис.2.3. Настроювання загального кута прямокутного масиву

Коли змінюємо кожне з цих значень, зображення в області попереднього перегляду обновляється, щоб показати, як буде виглядати підсумковий масив. Для представлення фактичних об'єктів використовуються абстрактні блоки. Щоб побачити, як буде виглядати масив на кресленні, клацнемо кнопкою миші на кнопці Preview (Попередній перегляд). AutoCAD тимчасово сховає діалогове вікно Array (Масив) і покаже масив з використанням обраних об'єктів. Кнопка Preview (Попередній перегляд) буде доступна тільки після того, як буде обраний об'єкт.

Для створення полярного масиву встановимо перемикач у вікні Array (Масив) у положення Polar Array (Полярний масив) (рис.2.4).

При цьому стають доступні наступні параметри:

1) Поля X і Y служать для вказівки центра окружності, по якій будуть розташовуватися елементи масиву. Його також можна задати, натиснувши кнопку Pick Center Point (Указати центр окружності), розташовану праворуч від полів, і вказавши його на кресленні за допомогою миші.

Рис.2.4. Вікно створення полярного масиву

2) .Полярний масив характеризується трьома параметрами: кількістю створюваних елементів (Total number of items), загальним кутом, заповнюваним масивом (Angle to fill), і кутом між елементами (Angle between items). Для створення масиву необхідно задати яких-небудь два параметри, для чого в списку, що розкривається, Method (Метод) варто вибрати, які параметри будуть використовуватися.

При визначенні кута чи заповнення кута між елементами позитивне значення буде копіювати елементи в напрямку проти часової стрілки, а негативне – по часовій стрілці.

3) У нижній частині вікна знаходиться прапорець, що дозволяє вказати, чи варто повертати окремі об'єкти при вибудовуванні в масив. При знятому даному прапорці об'єкти зберігають свій первісний кут, а при встановленому кожен елемент при вибудовуванні його по окружності обертається навколо базової крапки

Рис.2.5. Параметри обертання об'єктів

.При натисканні кнопки More (Більше) відобразяться додаткові настроювання обертання об'єктів (рис.2.5). За замовчуванням об'єкти обертаються характерним для них образом. Лінійні об'єкти (лінії, полілінії, промені і т.д.) – щодо їхньої початкової точки. Окружності, дуги й еліпси – щодо їхніх центральних точок. Блоки і текст обертаються щодо їхньої точки введення, а прямі – щодо середини. Щоб вони оберталися щодо базової точки, необхідно зняти прапорець Set to object′s default (Настроювання за замовчуванням) і в полях X і Y указати координати крапки.

Список використаної літератури

1. Аугер В. AutoCAD 11.0 : Пер. с нем. - К.: Торгово-издательское бюро DHV, 1993. - 320 с.

2. Бергхаузер Т., Шлив П. Система автоматизированного проектирования Auto-CAD: Справочник: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1989. - 256 с.

3. Ванін В.В., Перевертун В.В. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD. Підручник. – К.: 2009. – 421 с.

4. Геснер Р., Бойс Дж. Автокад для начинающих. Часть 1. - Казань: ГАРМОНИЯ Комьюникейшнз, 1993. - 287 с..
Реферат на тему: Налаштування та функції панелі інструментів Редагування-2 (Modify-ІІ) в програмі AutoCad (контрольна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.