Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Інформатика, програмування

Моделювання та дослідження бізнес-процесів виробництва на підприємстві ПАТ "Завод "Технопривод" (курсова робота)

1. Загальна характеристика об'єкту моделювання (дослідження)

1.1. Короткий опис підприємства та історія розвитку.

ПАТ "Завод"Технопривод” - провідне в Україні, країнах СНД і Балтії підприємство по проектуванню й виробництву гнучких тросових систем дистанційного керування.

Завод виник на виробничій базі дільниці гнучких тросових приводів ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів”, як самостійна одиниця існує лише четвертий рік.

Потужності підприємства створені в 1986 році. Було встановлено спеціалізоване японське обладнання,монтаж якого проводився за участю японських спеціалістів, також багато спеціалістів заводу проходили навчання в Японії. Обладнання представляє собою комплекс по виробництву обмотаного сердечника і екранованого кожуха, складання тросових приводів з наступним випробовуванням на системі стендів для перевірки у єдиній на Україні акредитованій лабораторії по випробуванню тросових приводів.

Сильною стороною компанії є відмова від подвійних стандартів якості продукції, що випускається. Ніяких компромісів і ніякого поділу ринків збуту продукції на пріоритетні і «вторинні».

Завод «Технопривод» виробляє широку гаму різних по типу і призначенні тросових приводів:

- троси двосторонньої дії (push-pull ) - застосовуються для передачі тягнучого зусилля і зусилля, що штовхає;

- троси однобічної дії (pull) застосовуються для передачі тільки тягнучого зусилля, повернення троса, виробляється за допомогою пружини. Застосовуються в комбайнах, тракторах, дорожньо-будівельній і спеціальній техніці.

- троси для автомобілів: ручного гальма, зчеплення, акселератора, спідометра, відкриття капота, грубки й ін. Застосовуються в автомобілях ЗАЗ (Таврія, Ланос), ВАЗ, ГАЗ (Газель, Волга, Соболь) і др.

- троси дистанційного керування для автобусів - ТНВД, КПП (перемикання й вибору передач), зчеплення, спідометра, подачі палива, нагрівника, повітряної заслінки й ін. Застосовуються в автобусах Богдан, Еталон (БАЗ), Лиаз, МАЗ, ЛАЗ, НЕФАЗ, ЧАЗ, ФАВ, КАВЗ, АНТОН, ЮТОНГ й ін.

Продукцію заводу купують такі відомі машинобудівні компанії, як АТ "Херсонські комбайни”, Комбайновий завод "Ростсільмаш”, РУП "Гомсільмаш”, Красноярський комбайновий завод, ВАТ „ГАЗ”, Мінський автомобільний завод, БєлАЗ, а також Харківський тракторний завод, Мінський тракторний завод, Челябінський та Онезький тракторний, та ще з десяток менших підприємств країн СНД і Східної Європи. Сьогодні до списку великих збиральних заводів, що обслуговуються ПАТ "Завод"Технопривод”, увійшли понад 10 українських та 50 іноземних підприємств. ПАТ "Завод "Технопривод” експортує свою продукцію в Росію, Білорусію, Казахстан, Литву, Болгарію, Молдову,Узбекистан, Німеччину.

На заводі виробляється продукція найвищої якості, тому що в заводській дослідно-випробувальній лабораторії постійно проводяться випробування тросів дистанційного керування на відповідність їх заданим функціональним параметрам, серед них: кліматичні випробування, працездатність троса в забрудненому середовищі, випробування антикорозійного покриття в соляній ванні, працездатність і ресурс троса, фрикційний опір, коефіцієнт передачі зусилля.

1.2. Організаційно-функціональна структура.

Організаційна структура підприємства – це склад відділів, служб і підрозділів в апараті управління, системна їх організація, характер підпорядкованості та підзвітності один одному і вищому органу управління, а також набір координаційних і інформаційних зв'язків, порядок розподілу функцій управління по різним рівням і підрозділам управлінської ієрархії.

Організаційна структура включає засоби розподілу різних видів діяльності між складовими структури та координації діяльності цих складових, що використовуються для досягнення цілей. В межах організаційної структури відбуваються усі управлінські процеси і функції, що забезпечують випуск продукції.

Таким чином, організаційна структура підприємства складається з організаційної структури управління та господарської структури.

Використання в практиці управління схеми організаційної структури дозволяє зрозуміти формальну ієрархію організації, у тому числі, структуру процесів, відповідальності та звітності.

Ці схеми застосовуються для вирішення низки завдань: визначення ролей і обов'язків всього персоналу в межах організації; встановлення ієрархічної структури повноважень, влади і процесу прийняття рішень; формування комунікаційних каналів і потоків інформації, включаючи правила підпорядкування і методи регулювання, що відносяться до методик звітності; формування механізму контролю з визначенням ступеню централізації та масштабу контролю; визначення функцій і управлінських завдань.

Схема управління ПАТ «Завод«Технопривод» наведена на рис.2.1.

Рис. 2.1. Структура управління ПАТ «Завод«Технопривод»

 

Вищим органом управління ПАТ «Завод«Технопривод» є загальні збори акціонерів, до компетенції якого входить:

- внесення змін до статуту товариства;

- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;

- прийняття рішень про продаж, обмін, безкоштовну передачу або відчуження іншими шляхами юридичним особам та громадянам майна підприємства;

- визначення основних напрямків діяльності товариства;

- визначення організаційної структури товариства;

- обрання та відкликання членів ради, голови правління та членів ревізійної комісії;

- затвердження річних результатів діяльності товариства;

- затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, а також порядку розподілу прибутку;

- прийняття рішення про припинення діяльності товариства.

Правомірність загальних зборів визначається участю у ньому акціонерів, які володіють у сукупності не менш як 60 відсотками акцій.

Особливістю цієї структури є наявність таких функціональних підрозділів як спостережна рада і ревізійна комісія. Спостережна рада представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність дирекції. Рада обирається загальними зборами акціонерів строком на два роки в складі п'яти засновників товариства. Члени ради акціонерного товариства не можуть бути членами дирекції та ревізійної комісії.

Функції спостережної ради:

- здійснює контроль за діяльністю дирекції підприємства стосовно виконання рішень загальних зборів акціонерів;

- розглядає та затверджує звіти, які подає дирекція за квартал, півріччя;

- аналізує дії дирекції щодо змін, у тому числі по розширенню сфер діяльності підприємства і робить відповідні висновки.

Перевірку господарсько-фінансової діяльності товариства здійснює ревізійна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів строком на три роки у кількості трьох членів. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу товариства, ради товариства, з власної ініціативи, або на вимогу акціонерів. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу товариства.

Голова правління ПАТ «Завод «Технопривод» є виконавчим органом підприємства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Він обирається загальними зборами акціонерів строком на два роки. Він керує роботою підприємства і має право без доручення здійснювати дії від імені підприємства, в своїй діяльності він керується діючим законодавством.

Діяльність дирекції та основних підрозділів ПАТ «Завод «Технопривод» забезпечує відповідність якості виконаних робіт нормативним вимогам, вимогам проектно-кошторисної документації та умовам контрактів, відповідність діючим нормативно-правовим документам відносно забезпечення умов техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.

До структури підприємства належать основні та допоміжні відділи. Основні відділи:

• відділ експедиції, який відповідає за постачання готової продукції до інших підприємств та організацій за договорами;

• відділ матеріально-технічного постачання, який відповідає за постачання продукції, матеріалів, сировини та напівфабрикатів на підприємство ПАТ «Завод«Технопривод»

• центральний склад і склад готової продукції;

• транспортний відділ;

• виробничі цехи, де здійснюється основний технологічний процес;

• виробничо-технологічна лабораторія, де проводяться різні заходи такі як тестування виготовленої та отриманої продукції, дослідження властивостей готової продукції, перевірка якості отриманих матеріалів та сировини, розробка нових видів продукції та її випробовування та ін.;

• планово-економічний відділ;

• бухгалтерія;

• відділ праці та заробітної плати;

• відділ кадрів;

• відділ охорони, який слідкує за дотриманням порядку на підприємстві;

Допоміжні відділи:

• ІТ-служба;

• служба головного механіка;

• служба головного енергетика.

Комплексна взаємодія усіх підрозділів підприємства забезпечує також досягнення прибутку та формування конкурентоспроможної вартості робіт за рахунок підвищення якості при оптимальних витратах ресурсів.

1.3. Автоматизація інформаційних процесів на підприємстві.

В ринкових умовах господарювання автоматизація процесу обліку дає можливість економити підприємству свій час та кошти, а головне своєчасно приймати ефективні управлінські рішення.

В діяльності комерційних структур, що є комплексами повсякденно зв'язаних та взаємодіючих підприємств передача інформації є першочерговим та необхідним фактором нормального функціонування даної структури. При цьому особливе значення набуває забезпечення оперативності та достовірності інформації.

На підприємстві ПАТ «Завод «Технопривод» передача інформації про положення і діяльність підприємства на вищий рівень керування та взаємний обмін інформацією між усіма підрозділами виконується на базі сучасної комп'ютерної техніки та програмного забезпечення.

Для вирішення широкого спектру задач автоматизації обліку, що стоять перед підприємством використовується система управління «1С: Підприємство». Вона є системою прикладних рішень, побудованих за єдиними принципами і на єдиній технологічній платформі: «1С: Підприємство». Керівник може вибрати рішення, яке відповідає актуальним потребам підприємства і надалі розвиватиметься у міру зростання підприємства або розширення задач автоматизації.

Задачі обліку і управління можуть істотно відрізнятися залежно від роду діяльності підприємства, галузі, специфіки продукції або послуг, що надаються, розміру і структури підприємства тощо. Важко собі представити одну програму, призначену для масового використовування і задовольняючу при цьому потребам більшості підприємств. При цьому керівнику, з одного боку, необхідне рішення, відповідне специфіці саме його підприємства, але, з другого боку, він розуміє переваги вживання масового перевіреного продукту. Поєднання цих потреб забезпечує "1С: Підприємство" як система програм.

Комплексна конфігурація "Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри" програми "1С: Підприємство" реалізовує найбільш загальні схеми обліку. "1С: Підприємство" також має режим запуску "Конфігуратор", який дозволяє настроювати систему на різні види обліку і реалізувати будь-яку методологію обліку.

Пакет офісного програмного забезпечення є, поза сумнівом, головним «робочим інструментом» практично будь-якого корпоративного комп'ютера. На підприємстві використовується версія офісного пакета Microsoft Office 2003, до якого входить набір основних прикладних програм: це текстовий редактор MS Word, програма для роботи з електронними таблицями MS Excel, програма підготовки презентацій MS PowerPoint, СУБД (система управління базами даних) MS Access і програма для роботи з електронною поштою і контактами MS Outlook. Крім того, до складу Office 2003 входять: OneNote (ведення ділових записів і від руки, і з клавіатури), InfoPath (збирання й аналіз корпоративної інформації), SharePoint (представлення корпоративних даних у мережі (Intranet, VPN) тощо.

Асортимент офісного ПЗ не вичерпується програмами з пакета MS Office. Поширені останнім часом вірусні атаки ще раз підтвердили важливість захисту корпоративної інформації. На підприємстві використовується «Антивірус Касперського», який має у своєму складі антивірусний сканер, ревізор змін даних і модуль фонового перехоплення скрипт-вірусів. Версія Business Optimal, призначена для боротьби з вірусами в мережах малих і середніх компаній, забезпечує захист не лише робочих станцій, а й поштових шлюзів і файл-серверів.


 

2. Моделювання та дослідження бізнес-процесів на підприємстві

2.1. Опис та організація бізнес-процесів підприємства.

Основний виробничий процес – це система трьох складових: постачання сировини, виробництво і збут продукції.

Загальний бізнес-процес охоплює такі процеси, як: процес замовлення, процес постачання сировинних матеріалів; що включає процес замовлення сировини та процес її відвантаження; процес виробництва, до якого входять пов'язані процеси первинної обробки сировини та процес вироблення продукції; процес збуту продукції, що включає процес доставки замовлення клієнту.

Починається бізнес-процес з замовлення клієнта на виробництво певних видів продукції. На основі письмового запиту клієнта, який надходить до комерційного відділу, працівники цього відділу узгоджують з комерційним директором можливості задоволення запиту клієнта. Якщо продукція є на складі комерційний відділ повідомляє клієнта про можливість доставки. Якщо продукції немає, комерційний директор вносить до виробничого плану замовлення на виробництво необхідного виду продукції і дає своє рішення про виконання запиту клієнта. На основі цього рішення комерційний відділ повідомляє клієнта про згоду на виробництво потрібної йому продукції. Після отримання рішення клієнт зв'язується з комерційним відділом і погоджує основні вимоги до продукції та фінансові розрахунки (здійснюються через бухгалтерію). На основі цієї домовленості укладається договір, який створюється у трьох екземплярах: один іде до клієнта, один зберігає комерційний відділ, а інший – бухгалтерія.

Після здійснення замовлення слідує придбання сировини, необхідної для виконання замовлення.

Цей процес поділений на два етапи: процес замовлення сировини, тобто укладання договору з постачальником сировинних матеріалів, та процес транспортування сировини до складів заводу. Комерційний директор організовує постачання та збут через комерційний відділ. Він здійснює аналіз плану діяльності заводу, на основі цього визначає необхідні поставки сировини і передає плани закупок комерційному відділу, який домовляється з потенційним постачальником про умови постачання. На основі складається угода, яка містить основні розміри закупівлі сировини, терміни та фінансові умови. Ця угода крім постачальника надходить до бухгалтерії, яка відповідає за розрахунок з постачальником та до комерційного відділу.

Для відвантаження сировини і транспортування її до складів заводу діє транспортний відділ, який включає транспортні засоби для транспортування сировини, напівфабрикатів та готової продукції в межах заводу а також за його межами. Для здійснення процесу доставки сировини на склад комерційний відділ видає транспортному відділу угоду з вказаним обсягом поставки. Працівник транспортного відділу пред'являє постачальнику цю угоду і відбувається доставка сировинних матеріалів на склади підприємства. Разом з сировиною постачальник видає накладну про відвантаження сировини, яка передається у комерційний відділ. Розвантаження в складських приміщеннях з укладкою по сортах і партіях здійснюють робітники складів з допомогою внутрішнього транспорту. Після отримання сировини склад видає комерційному відділу накладні про отриману сировину.

Після отримання необхідних сировинних матеріалів на заводі відбувається процес виробництва. До основного виробництва входять пов'язані процеси первинної обробки сировини та процес вироблення продукції. Технологічний процес починається з центрального матеріального складу, який складається з двох частин: склад матеріалів, сировини, запчастин та напівфабрикатів; склад готової продукції.

З початку відібрані відповідно документації виробничі запаси транспортують до виробничих цехів підприємства за допомогою контейнерів і електрокарів. Ці транспортні засоби надаються і обслуговуються транспортним відділом.

Процес підготовки сировини до кінцевої обробки відбувається наступним чином: заступник генерального директора на основі аналізу виробничого плану передає вказівки про необхідне виробництво директору з виробництва, а той, в свою чергу, забезпечує відвантаження сировини зі складу, розподіл сировини між виробничими цехами. Зі складу сировинних матеріалів за допомогою міжцехового транспорту сировина направляється до підготовчих відділів головних цехів, де необроблені матеріали готуються до передачі у головні виробничі цехи. Склад передає до підготовчих відділів і накладні про видану сировину.

У виробничих цехах відбувається основний процес виробництва тросів дистанційного управління. Трос дистанційного управлінняявляє собою сталевий багатожильний кручений канат, укладений у гнучку металеву броню з пружинної сталі.Металеву броню покриває пластмасова оболонка.На кінцях тросу напресовані втулки, які дозволяють деталям обертатися один щодо одного по конусу з кутом до 16 ˚.На кінці каната шток,на якому є шарнірний наконечник, він з'єднує трос з деталями механізму управління.Стик з'єднання «втулка - трубка» герметизується гумовим ущільнювачем, а рухомий шток на кінці каната герметизується за допомогою ущільнювача і втулки.Всі з'єднання закриті гофрованим чохлом, кінець якого затягнутий хомутом.

Отже, до основних процесів, які відбуваються у виробничих цехах належать: скручування канатів, покриття їх металевою та пластиковою оболонкою, компонування всіх елементів та кінцеве оформлення.

Після кінцевого збору виробу, останній транспортується у виробничо-технологічну лабораторію, де проходить процес звірки відповідності технічній документації, державним стандартам якості, а також вимогам замовника.

Після виконання робіт цехи звітують перед директором з виробництва про виготовлену продукцію. Готова продукція з основною документацією передається до складів підприємства.

Після вироблення продукції відбувається процес доставки продукції клієнту. Склад готової продукції звітує перед директором з виробництва про наявну продукцію, а він видає розпорядження комерційному відділу про можливість збуту. Комерційний відділ направляє засоби транспортного відділу разом з необхідними документами, в яких вказана кількість продукції для відвантаження, до складу цієї продукції. Відвантаження супроводжується виданням документів про його здійснення, що надходять до комерційного відділу. Зі складу зовнішній транспорт заводу доставляє клієнту його замовлення, і отримує підписані документи про виконане замовлення, які передаються до комерційного відділу. Фінансові розрахунки проводяться через бухгалтерський відділ підприємства.

2.2. Розробка моделей бізнес-процесів ПАТ «Завод «Технопривод».

Для побудови моделей і опису бізнес-процесів була використана одна з відомих CASE-систем візуального моделювання бізнес-процесів, що реалізує методологію проектування SADT – AllFusion Process Modeler (BPwin). Він дозволяє полегшити проведення обстеження підприємства та побудувати функціональні моделі для проведення функціонально-вартісного аналізу, який доцільно використовувати для оцінки ефективності бізнес-процесів.

За допомогою SADT-технології будь-яку компанію (бізнес-процеси) можна представити як чорний ящик, що вміщає в себе сукупність бізнес-процесів, на які зверху і низу впливають різні механізми і управління, на вході – інформація, ресурси, що йдуть на обробку, на виході – результат діяльності.

Рис. 2.2. Контекстна діаграма моделі бізнес-процесів ПАТ «Завод»Технопривод»

Моделювання бізнес-процесів ПАТ «Завод»Технопривод» слід починати з побудови контекстної діаграми, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи у цілому (див. рис.2.2). Управлінням контекстної діаграми є інформаційна система заводу, первинна документація, стандарти якості і нормативно-правова база України. До механізмів контекстної діаграми слід віднести керівництво, працівників, технічну оснащеність, комп'ютерну оснащеність та програмне забезпечення. Виходом контекстної діаграми є отриманий підприємством дохід, що є кінцевим результатом діяльності ПАТ «Завод«Технопривод».

Цей процес складається з декількох етапів, тому доцільно декомпозувати контекстну діаграму на 5 функціональних блоків (рис.2.3).

Рис. 2.3. Декомпозиція контекстної діаграми бізнес-процесів ПАТ «Завод»Технопривод»

Подальша побудова моделі передбачає декомпозицію етапу «Отримання замовлення від клієнта» (рис.2.4.). Цей етап включає в себе 5 функціональних блоків: обробка замовлення, узгодження замовлення з комерційним директором, перевірка наявності товарів на складі, узгодження умов купівлі-продажу з клієнтом та укладення договору.

Рис. 2.4. Діаграма бізнес-процесу отримання замовлення від клієнта

За наявності товару на складі наступним етапом буде доставка до клієнта, при його відсутності – замовлення сировини для виробництва (рис. 2.5.).

Дана модель відображає послідовність процесів що відбуваються між підприємством і постачальником при замовленні сировини.

Рис. 2.5. Діаграма бізнес-процесу замовлення сировини

Виходом діаграми бізнес-процесу замовлення сировини є договір про постачання, який направляється до транспортного відділу. За даними договору здійснюється отримання і транспортування сировини. На базі підприємства перед складуванням сировина проходить контроль якості. На складі сировина сортується і в потрібній кількості направляється до виробничого відділу (рис. 2.6.). Дана модель допомагає більш чітко уявити послідовність дій та операцій, які відбуваються під час доставки сировини.

Рис. 2.6. Діаграма бізнес-процесу доставки сировини

Наступним етапом є бізнес-процес виробництва (рис. 2.7.). На вході знаходиться сировина. При послідовній її обробці, яка включає такі процеси, як закручення канатів, покриття канатів металевою та пластиковою оболонками, компонування всіх деталей, кінцеве оформлення та перевірка якості в лабораторії, виходом є виготовлені троси.

Рис. 2.7. Діаграма бізнес-процесу виробництва

Останнім блоком є блок «Доставка до клієнта» декомпозований на 3 функціональних блока (рис.2.8.). Перший блок цієї декомпозиції передбачає завантаження щойно вироблених на замовлення клієнта тросів або тросів наявних на складі. Далі відбувається транспортування товару до клієнта. Клієнт отримує замовлений товар і розплачується за нього – на виході отриманий дохід.

Рис. 2.8. Діаграма процесу доставки продукції клієнту

Таким чином, розробка моделей бізнес-процесів, що відбуваються на ПАТ «Завод«Технопривод» дасть можливість на основі вивчення логічних взаємозв'язків удосконалити прийняття управлінських рішень та оптимізувати бізнес-процеси.

2.3. Оптимізація бізнес-процесів (відповідно до існуючого стану).

В сучасних умовах для підвищення фінансової стійкості та конкурентоспроможності підприємства звертаються до оптимізації. Оптимізація бізнес-процесів необхідна для подальшого розвитку підприємства з часто повторюваними бізнес-процесами, підвищення її ефективності.

Модель бізнесу будь-якої компанії складається з сукупності окремих бізнес-процесів, і від того, наскільки вони ефективні, залежить успіх бізнесу в цілому. В організаціях, побудованих за функціональним принципом, працівники наділені відповідальністю за діяльність підрозділів, але ніхто з них не несе відповідальності за те, щоб процеси були якісно і вчасно виконані в цілому.

Тому найуспішнішими компаніями, як правило, стають ті, чиї бізнес-процеси добре продумані та чітко визначені (описані), а методи реалізації процесів є ефективними та надійними. Все це має підкріплюватися також гнучкістю і високою мотивацією персоналу, використанням сучасних інформаційних технологій та орієнтацією на потреби споживачів.

Однією з провідних концепцій з оптимізації бізнес-процесів на виробничих підприємствах є концепція "худе виробництво” ( Lean production LP), яка власне кажучи, є розвитком концепції "точно у термін” і містить такі елементи, як система KANBAN і "планування потреб/ресурсів”.
Сутність внутрішньовиробничої логістичної концепції "худе виробництво” виражається у творчому поєднанні таких основних компонентів:

- високої якості;

- невеликого розміру виробничих партій;

- низького рівня запасів;

- висококваліфікованого персоналу;

- гнучких виробничих технологій.

Концепція "худе виробництво” отримала назву, тому що потребує значно менше ресурсів, ніж масове виробництво (менше запасів, часу на виробництво одиниці продукції), спричиняє менші витрати через брак і т.д. Таким чином, ця концепція поєднує в собі переваги масового (великі обсяги виробництва, низька собівартість) і дрібносерійного виробництва (розмаїтість продукції та гнучкість).

Основні цілі концепції "худе виробництво” у плані логістики:

- високі стандарти якості продукції;

- низькі виробничі витрати;

- швидке реагування на зміну споживчого попиту;

- малий час переналагодження устаткування.

Велику увагу в концепції "худе виробництво” приділяють загальній виробничій підтримці для того, щоб забезпечити стан безперервної готовності технологічного устаткування, практично виключити можливість його відмови, поліпшити якість його технічного обслуговування і ремонту. Поряд із загальним контролем якості ефективна підтримка дозволяє до мінімуму скоротити запаси незавершеного виробництва (буферні запаси) між виробничо-технологічними ділянками. Велику роль у реалізації цих завдань відіграє підготовка персоналу.

Застосування в системі "худе виробництво” елементів систем KANBAN і "планування потреб і ресурсів” дозволяє істотно знизити рівень запасів і працювати практично з мінімальними страховими запасами без складування матеріальних ресурсів, чому сприяє співробітництво з надійними постачальниками постачальниками.

Кінцевою метою такого партнерства є встановлення тривалих зв'язків з обмеженою кількістю надійних постачальників кожного виду матеріальних ресурсів. У концепції "худого виробництва” постачальники розглядаються як частина власної організації виробничої, маркетингової та логістичної діяльності, яка забезпечує досягнення місії компанії. Такий підхід до постачальників, що практично не вимагає вхідного контролю матеріальних ресурсів, робить їх справжніми партнерами у бізнесі і сприяє інтегруванню постачання в логістичну стратегію фірми. Постачальники матеріальних ресурсів повинні задовольняти такі основні очікування фірми-виробника готової продукції:

- матеріальні ресурси повинні відповідати усім вимогам стандартів якості;

- вхідний контроль матеріальних ресурсів потрібно виключити;

- ціни на матеріальні ресурси повинні бути якомога нижчими з розрахунку тривалих господарських зв'язків у сфері постачань, але ціни не повинні превалювати над якістю матеріальних ресурсів і доставки їх споживачу;

- продавці матеріальних ресурсів повинні попередньо узгодити зі споживачем проблеми і труднощі, які виникають у їх ділових стосунках;

- продавці повинні супроводжувати постачання матеріальних ресурсів документацією (сертифікатами), яка підтверджує контроль якості їх виготовлення, або документацією з організації такого контролю у фірми-виробника;

- продавці повинні допомагати покупцю в проведенні експертиз або адаптації технологій до нових модифікацій матеріальних ресурсів;

- матеріальні ресурси повинні супроводжуватися відповідними вхідними і вихідними специфікаціями.

Велике значення для реалізації концепції "худе виробництво” у внутрішньовиробничій логістичній системі має загальний контроль якості на всіх рівнях виробничого циклу. Як правило, більшість західних фірм використовують під час контролю якості своєї продукції концепцію загального управління якістю і серію стандартів ISO-9000. У процесах виготовлення продукції та управління потоками матеріальних ресурсів у системі "худе виробництво” зазвичай виділяють п'ять складових:

- трансформація (матеріальні ресурси перетворюються в готову продукцію);

- інспекції (контроль на кожному етапі виробничого циклу);

- транспортування (матеріальних ресурсів, запасів незавершеного виробництва і готової продукції);

- складування (матеріальних ресурсів, запасів незавершеного виробництва і готової продукції);

- затримки (у виробничому циклі).

Логістичне управління цими компонентами потрібно спрямувати на реалізацію цілей систем "худого виробництва”. У цьому аспекті необхідними елементами є трансформація і транспортування; інспекції якості потрібно проводити якомога рідше (відповідно до концепції загального управління якістю), а елементи "складування” і "затримки” взагалі виключити.

Отже, оптимізація буде здійснена на етапах отримання замовлення від клієнта, отримання сировини від постачальника і виробництва.

Рис. 2.9. Діаграма оптимізованого процесу отримання замовлення від клієнта

Рис. 2.10. Діаграма оптимізованого процесу отримання сировини від постачальника


Рис. 2.11. Діаграма оптимізованого процесу виробництва

Якісно проведені заходи з оптимізації бізнес-процесів дозволять скоротити загальні витрати, зменшити кількість помилок, підвищити якісний рівень підприємства, сформувати розуміння власних функцій кожного для досягнення спільної мети. Оптимізація бізне-процесів є також ефективною при підготовці до впровадження інформаційних технологій, бажанні максимально використати потенціал кожного працівника та підвищити власну інвестиційну привабливість.


 

3. Системи управління бізнес-процесами підприємства

3.1. Інформаційні системи управління бізнес-процесами на підприємстві.

Сьогодні основним фактором створення тривалої конкурентної переваги і зростання інвестиційної привабливості підприємства стають оптимальні стратегії управління бізнесом. В сучасних умовах ефективне управління являє собою цінний ресурс організації, поряд з фінансовими, матеріальними, людськими та іншими ресурсами. Отже, підвищення ефективності управлінської діяльності стає одним з напрямків вдосконалення діяльності підприємства в цілому. Найбільш очевидним способом підвищення ефективності протікання трудового процесу є його автоматизація.

Для спрощення управління підприємством необхідно мати ефективну інформаційну систему управління.

Розглянемо види існуючих ІС. Залежно від рівня обслуговування виробничих процесів на підприємстві ІС можуть бути віднесені до різних класів:

Клас A: системи управління технологічними об'єктами та процесами.

Клас B: системи підготовки і обліку виробничої діяльності підприємства.

Клас C: системи планування та аналізу виробничої діяльності підприємства.

Системи класу А, як правило, характеризуються достатньо високим рівнем автоматизації виконуваних функцій, наявністю явно вираженої функції контролю за поточним станом об'єкта управління, наявністю контуру зворотного зв'язку; малим тимчасовим інтервалом обробки даних, слабкою тимчасовою залежністю між динамічно змінюваними станами об'єктів управління і системи (підсистеми) управління. Основною «діяльністю» такої системи є облік матеріалів. Класичними прикладами систем класу A є: Supervisory Control And Data Acquisition (диспетчерський контроль і накопичення даних), Distributed Control Systems (розподілені системи управління), Batch Control - системи послідовного управління, автоматизовані системи управління технологічними процесами.

Наступний етап удосконалення матеріального обліку був ознаменований системами планування виробничих або матеріальних ресурсів, вони зараховуються до класу В. Ці системи дуже широко поширені на Заході й давно і успішно використовуються підприємствами, у першу чергу виробничих галузей. До основних принципів, які лягли в основу інформаційних систем класу В, належать опис виробничої діяльності як потоку взаємопов'язаних замовлень, облік ресурсів при виконанні замовлень, мінімізація виробничих циклів і запасів, формування замовлень постачання і виробництва на основі виробничих графіків. Класичними прикладами ІС класу B можна вважати: Manufacturing Execution Systems (системи управління виробництвом), Material Requirements Planning (системи планування потреб у матеріалах), Manufacturing Resource Planning (системи планування ресурсів виробництва), Resource Planning (система планування виробничих потужностей), Computing Aided Design (автоматизовані системи проектування - САПР), Computing Aided Manufacturing (автоматизовані системи підтримки виробництва).

Найбільш популярним на даний момент новим видом інформаційних систем є системи стандарту ERP (Enterprise Resource Planning - Управління ресурсами підприємства). Це системи класу С. ERP - системи у своїй функціональності охоплюють не тільки складський облік і управління матеріалами, що в повному обсязі надають вищеописані системи, але додають до цього всі інші ресурси підприємства, перш за все грошові. Тобто ERP-системи повинні охоплювати всі сфери підприємства, безпосередньо пов'язані з його діяльністю. В коло завдань розв'язуваних системами даного класу можна включити: аналіз діяльності підприємства на основі даних та інформації, що надходить із систем класу B, планування діяльності підприємства, регулювання глобальних параметрів роботи підприємства, планування і розподіл ресурсів підприємства, підготовку виробничих завдань і контроль за їх виконанням, інтерактивність обробки інформації. Класичними прикладами системи класу С можна вважати: ERP - Enterprise Resource Planning (Планування ресурсів підприємства), IRP - Intelligent Resource Planning (інтелектуальне планування), АСУП, EIS.

Різні системи призначені для підприємств різних галузей і розміру. Одні, такі як SAP, Oracle або CA-Masterpiece, орієнтовані на корпоративний ринок великого бізнесу, інші, як BAAN або MK Enterprise (раніше MANMAN/X) на ринок промислових підприємств або компаній,системи класу ERP-II від компанії LAWSON для комплексної автоматизації підприємств. Серед всього різноманіття керівництву підприємства важливо зробити правильний вибір, щоб в результаті помилки не виявитися власником системи не придатної для використання.

Сучасна інформаційна система управління для промислових підприємств повинна поєднувати в собі максимально можливий комплекс функцій для управління всіма бізнес-процесами підприємства: управління маркетингом і продажами, управління постачанням, управління фінансами, життєвий цикл виробу від конструкторських розробок до масового виробництва і сервісного обслуговування. Подібну функціональність, як було описано вище, включають в себе системи ERP класу, тому такі системи є оптимальними для виробничого підприємства, такого як ПАТ «Завод«Технопривод».

Однією з таких систем є LAWSON M3 - одна з найбільш технологічних продуктів світового ринку систем управління.

Комплекс рішень LAWSON M3, до яких належать управління фінансами, розміщенням та розподілом запасів, реалізацією і маркетингом, постачанням , проектами, сервісним обслуговуванням, процедурами забезпечення якості продукції, планування і керування виробництвом, дозволить підприємству збільшити продуктивність, скоротити витрати і підвищити якість обслуговування клієнтів.

Це дає можливість удосконалювати ІТ-інфраструктуру підприємства поступально - в залежності від динаміки розвитку, завдань та фінансових можливостей компанії, і зберігати при цьому вже вкладені інвестиції. Проте, слід зауважити, що тільки ретельне перед проектне обстеження, а потім проектування з урахуванням усіх особливостей реальної структури управління конкретного підприємства дадуть в результаті дійсний ефект від впровадження автоматизованої інформаційної системи.

3.2. Структурно-функціональна модель управління.

Створення структурно-функціональної моделі дозволяє формалізувати послідовність бізнес-процесів і спостерігати за проміжними результатами. Подібні комплексні дослідження процесів на підприємстві є складними та суттєво відрізняються час від часу поставленими завданнями. Для рішення подібних завдань моделювання складних систем існують широко відомі методології й стандарти.

Структурно-функціональна модель передбачає використання програмного продукту Microsoft Project. Microsoft Project — на сьогодні є найбільш поширеною системою управління проектами завдяки поєднанню простоти використання, зручного інтерфейсу і найнеобхідніших інструментів для управління проектами, розрахованих передусім на користувачів, які не є професіоналами у сфері управління проектами.

Проектування за допомогою Microsoft Project дозволяє визначити детальну структуру робіт, їх тривалість, ресурси та витрати на виконання зазначених робіт. Структура робіт, їх тривалість, ресурси та витрати першої фази розробляються відповідно до плану виробництва та реалізації.

Управління проектом припускає його розбивку на окремі фази, до яких входять певні задачі.

На рис. 3.1. зображена структурно-функціональна модель управління бізнес-процесами на підприємстві ПАТ «Завод«Технопривод».

Розроблена модель являє собою повноцінний і взаємозалежний опис діяльності підприємства .

Рис. 3.1. Структурно-функціональна модель управління

Реалізація даного процесу складається з послідовності певних етапів:

1. обробка замовлення;

2. узгодження замовлення з комерційним директором;

3. перевірка наявності товару на складі;

4. узгодження умов купівлі-продажу з клієнтом;

5. укладення договору;

6. надсилання замовлення постачальнику;

7. узгодження умов постачання;

8. укладення договору з постачальником;

9. направлення даних про постачання до транспортного відділу;

10. транспортування сировини;

11. контроль якості сировини;

12. складування сировини

13. направлення сировини у виробничий відділ;

14. скручування канатів;

15. покриття металевою та пластиковою оболонками;

16. компонування всіх деталей;

17. кінцеве оформлення;

18. перевірка в лабораторії;

19. складування;

20. завантаження в транспортний засіб;

21. транспортування до клієнта;

22. отримання оплати.

Найбільш важливими сферами використання структурно-функціональних моделей є:

1. побудова та вибір альтернативних рішень щодо реалізації виробничого плану;

2. визначення ресурсів, термінів, вартості робіт;

3. організація фінансового плану;

4. проектні роботи і система документації;

5. детальне планування робіт;

6. регулювання ходу робіт;

7. управління бізнес-процесами.

Такий перелік використання структурних моделей неповний, але яскраво відображає важливість ролі структурно-функціональних моделей.

Отже, побудована структурно-функціональна модель управління діяльністю підприємства ПАТ «Завод«Технопривод».дозволяє отримати чітке бачення основних процесів, які відбуваються на підприємстві, визначити їх тривалість, можливості подальшого розвитку та планування діяльності підприємства.

3.3. Модель потоків даних підприємства

Аналіз потоків інформації – найважливіший етап в проектуванні системи управління, що має забезпечити виконання цільових завдань проектування й з'ясування особливостей існуючої практики планування.

Аналіз існуючих процесів управління може бути здійснений з урахуванням дослідження інформаційної системи підприємства, яка характеризується наявністю існуючої схеми документообігу, системи економічних показників діяльності підприємства, структурним складом підрозділів і інтенсивністю потоків даних, що циркулюють між ними.

Система документообігу для підприємства є відображенням його виробничо-господарської діяльності. Принаймні при вдосконаленні виробництва змінюється документообіг. Ця зміна виявляється у появі нових (чи ліквідації наявних) форм документів і зміні маршрутів їх руху.

Для опису документообігу й обробки інформації використовуються діаграми потоків даних (Data Flow diagramming, DFD). DFD представляє систему, що моделюється, як мережа зв'язаних між собою робіт (процесів).

DFD описує:

• функції обробки інформації (роботи, процеси);

• документи (стрілки, arrow), об'єкти, співробітників або відділи, що беруть участь в обробці інформації;

• зовнішні посилання (external references), що забезпечують інтерфейс із зовнішніми об'єктами, які знаходяться за межами системи, що моделюється;

• таблиці для збереження документів (сховища даних, data store).

Діаграми DFD можуть доповнити те, що вже відображено в моделях, побудованих за SADT-методологією, оскільки вони описують потоки даних, дозволяючи простежити, яким чином відбувається обмін інформацією як усередині системи між бізнес-процесами, так і системи в цілому із зовнішнім інформаційним середовищем.

Подання потоків даних спільно зі сховищами даних і зовнішніми сутностями робить моделі DFD більш схожими на фізичні характеристики системи – рух об'єктів, зберігання об'єктів, постачання та розповсюдження об'єктів.

На рис.3.2. зображена діаграма потоків даних під час отримання замовлення від клієнта. Вона відображає циркулювання даних про замовлення та договору між підприємством та клієнтом.

Рис.3.2. Отримання замовлення від клієнта

На етапі замовлення сировини основними потоками даних є план закупівлі, лист-замовлення та договір про постачання між підприємством і постачальником(рис.3.3.).

Рис.3.3. Замовлення сировини

Після замовлення сировини відбувається її доставка(рис.3.4). Основними документами є договір про постачання та накладні, які рухаються разом із замовленою сировиною.

Рис.3.4. Доставка сировини

Виробництво здійснюється відповідно до виробничого плану, який знаходиться на вході діаграми потоків даних, що відображає процес виробництва (рис.3.5.). Діаграма показує поетапну переробку сировини, результатом чого є готова продукція. Після вироблення продукції склад готової продукції подає звітність директором з виробництва про наявну продукцію.

Рис.3.5. Виробництво

Завершальним етапом є процес доставки продукції до клієнта(рис.3.6.). Директор з виробництва видає розпорядження комерційному відділу про можливість збуту. Комерційний відділ направляє засоби транспортного відділу разом з документацією про замовлення до складу продукції. Відвантаження супроводжується отриманням документів про його здійснення, що надходять до комерційного відділу. Фінансові розрахунки від клієнта проводяться через бухгалтерію підприємства.

Рис.3.6. Доставка продукції до клієнта

На основі аналізу потоків даних і взаємодії процесів з сховищами даних здійснюється остаточне виділення основних процесів. За допомогою моделей потоків даних можна чітко представити яким чином процес перетворює вхідні дані на вихідні, а також встановити зв'язки між цими процесами.

Важливість кожної діаграми потоків даних передусім полягає в тому, що на ній базується підсистема управління підприємством відповідного рівня. І від міри наповнення інформаційної системи, якості і своєчасності інформації залежить ефективність системи управління в цілому.

3.4. Схема бази даних ІС управління.

Інформація в сучасному світі перетворилася на один з найбільш важливих ресурсів, а інформаційні системи (ІС) стали необхідним інструментом практично у всіх сферах діяльності.

Різноманітність завдань, які вирішуються з допомогою ІС, привела до появи безлічі різнотипних систем, які відрізняються принципами побудови і закладеними в них правилами обробки інформації.

Великі масиви даних про реальні об'єкти і явища разом з програмно-апаратними засобами для зберігання даних і маніпулювання ними називають інформаційними системами (ІС).

Основа інформаційної системи, об'єкт її розробки - база даних.

База даних (БД) - набір даних, змістовно зв'язаних між собою загальною темою або призначенням.

Для проектування схеми бази даних ІС управління була використана програма з офісного пакета Microsoft Office - MS Access. СУБД Access є системою управління базами даних реляційного типу. Дані зберігаються в такій базі у вигляді таблиць, рядки (записи) яких складаються з наборів полів певних типів. З кожною таблицею Access можуть бути зв'язані індекси (ключі), задаючі потрібні користувачеві порядки на безлічі рядків. Таблиці можуть мати однотипні поля (стовпці), і це дозволяє встановлювати між ними зв'язки.

Механізм опису логічних зв'язків між таблицями в Access реалізований у вигляді об'єкту, який називається Схемою даних. На рис.3.7. зображена схема бази даних ІС управління для підприємства ПАТ «Завод«Технопривод».

У вікні Схеми даних відображаються такі таблиці: «Відділи», «Співробітники», «Клієнти», «Постачальники», «Товари», «Сировина», «ЗаголовкиЗамовлення», «ЗаголовкиВиробництва», «ЗаголовкиПостачань», «ПозиціїЗамовлень», «ПозиціїВиробництва», «ПозиціїПостачань», «СкладСировини», «СкладГотовоїПродукції».

Рис.3.7. Схема бази даних ІС управління

Розроблена за наведеною вище схемою база даних ІС управління допоможе оптимізувати керування документообігом і заощадити час, що має величезне значення для бізнесу,

Ця система призначена для вирішування задач, швидкого і якісного обміну інформацією між відділами і підрозділами підприємства, забезпечення швидкого доступу вищої управлінської ланки до фінансово-економічної інформації. Усе це збільшує швидкість і якість прийняття рішень у складних економічних ситуаціях.
Реферат на тему: Моделювання та дослідження бізнес-процесів виробництва на підприємстві ПАТ "Завод "Технопривод" (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.