Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Інформатика, програмування

Microsoft Excel 97 (курсова робота)

Зміст

Загальні відомості...................................................................................... 4

Вікно програми....................................................................................................................... 4

Робоча книга........................................................................................................................... 4

Виділення елементів таблиці................................................................................................ 5

Заповнення вічок................................................................................................................... 5

Скасування операцій............................................................................................................. 6

Створення робочої книги...................................................................................................... 6

Відкриття робочої книги........................................................................................................ 6

Збереження робочої книги.................................................................................................... 7

Закриття робочої книги......................................................................................................... 7

Завершення роботи з Microsoft Excel.................................................................................... 7

Робота з формулами.................................................................................. 7

Основні відомості................................................................................................................... 7

Функції.................................................................................................................................... 8

Масиви формул...................................................................................................................... 9

Повідомлення про помилки................................................................................................ 10

Операції з елементами таблиці.............................................................. 10

Уставка елементів таблиці.................................................................................................. 10

Видалення елементів таблиці............................................................................................. 10

Видалення вмісту елементів таблиці.................................................................................. 11

Копіювання і переміщення даних....................................................................................... 11

Пошук даних......................................................................................................................... 12

Зaмінa даних......................................................................................................................... 12

Операції з аркушами робочих книг..................................................................................... 13

Формат даних........................................................................................... 13

Формат чисел....................................................................................................................... 13

Маски форматів.................................................................................................................... 14

Вирівнювання вмісту вічок................................................................................................. 16

Установлення шрифту......................................................................................................... 17

Зміна розмірів рядків і стовпців........................................................................................... 18

Оформлення таблиць........................................................................................................... 19

Групування елементів таблиці............................................................................................ 21

Робота з вікнами...................................................................................... 21

Поділ вікон............................................................................................................................ 21

Створення нового вікна...................................................................................................... 22

Фіксація підвікон.................................................................................................................. 22

Присвоєння імені вічку, інтервалу або формулі................................................................. 23

Створення приміток............................................................................................................ 24

Робота з базами даних............................................................................. 24

Сортування даних................................................................................................................ 25

Форми даних........................................................................................................................ 26

Установлення інтервалу критеріїв...................................................................................... 27

Автофильтр........................................................................................................................... 28

Расширенный фильтр.......................................................................................................... 29

Робота з діаграмами................................................................................ 31

Друкування таблиць................................................................................ 31


Загальні відомості Вікно програми

Мал.1

Microsoft Excel – табличний процесор, програма для створення й обробки електронних таблиць. Ярлик Microsoft Excel частіше за все має вигляд на мал.1.

Microsoft Excel дозволяє працювати з таблицями в двох режимах:

¯ Обычный – найбільш зручний для виконання більшості операцій.

¯ Разметка страниц – зручний для остаточного форматування таблиці перед друкуванням. Межі поміж сторінками у цьому режимі відображаються синіми пунктирними лініями. Межі таблиці – суцільною синьою лінією, пересуваючи яку можна змінювати розмір таблиці.

Для переходу поміж режимами Обычный і Разметка страниц використовуються відповідні пункти у меню Вид.

Під панелями інструментів Microsoft Excel за звичаєм знаходиться рядок формул, а у нижній частині вікна рядок стану. Щоб вивести або забрати ці рядки слід у меню Вид вибирати відповідні пункти: Строка формул або Строка состояния.

Мал.2. Вікно Microsoft Excel

Робоча книга

Файл у Microsoft Excel називається робочою книгою. Робоча книга складається з робочих аркушів, імена яких (Лист1, Лист2, …) виведені на ярликах у нижній частині вікна робочої книги (мал.2). Натискаючи по ярликах, можна переходити від аркушу до аркушу усередині робочої книги. Для прокручування ярликів використовуються кнопки ліворуч горизонтальної координатної лінійки:

– перехід до ярлику першого аркушу;

– перехід до ярлику попереднього аркушу;

– перехід до ярлику наступного аркушу;

– перехід до ярлику останнього аркушу.

Робочий аркуш являє собою таблицю, що складається з 256 стовпців і 65536 рядків. Стовпці позначаються латинськими літерами, а рядки – цифрами. Кожне вічко таблиці має адресу, що складається з імені рядку й імені стовпця. Наприклад, якщо вічко знаходиться в стовпці F і рядку 7, то воно має адресу F7.

Виділення елементів таблиці

Одне з вічок таблиці завжди є активним, активне вічко виділяється рамкою. Щоб зробити вічко активним, потрібно клавішами керування курсором підвести рамку до цього вічка або натиснути на ньому мишею.

Для виділення декількох суміжних вічок необхідно установити покажчик миші на одному з вічок, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, розтягнути виділення на всю ділянку. Для виділення декількох несуміжних груп вічок слід виділити одну групу, натиснути клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, виділити інші вічка.

Щоб виділити цілий стовпець або рядок таблиці, необхідно натиснути мишею на його імені. Для виділення декількох стовпців або рядків слід натиснути на імені першого стовпця або рядку і розтягнути виділення на всю ділянку.

Для виділення декількох аркушів необхідно натиснути Ctrl і, не відпускаючи її, натискати на ярликах аркушів.

Мал.3

Заповнення вічок

Для уведення даних у вічко необхідно зробити його активним і увести дані з клавіатури. Дані з'являться у вічку та у рядку редагування (мал.3). Для завершення уведення слід натиснути Enter або одну з клавіш керування курсором. Процес уведення даних закінчиться й активним буде сусіднє вічко.

Щоб відредагувати дані у вічку, необхідно:

1. зробити вічко активним і натиснути клавішу F2, або двічі натиснути у вічку мишею;

2. у вічку з'явиться текстовий курсор, який можна пересунути клавішами керування курсором у потрібне місце і відредагувати дані;

3. вийти з режиму редагування клавішею Enter.

Увага! Перед виконання будь-якої команди Microsoft Excel слід завершити роботу з вічком, тобто вийти з режиму уведення або редагування.

Скасування операцій

Для скасування останньої операції над даними необхідно в меню Правка вибрати команду Отменить … або натиснути кнопку . Якщо натиснути на стрільці 6 поруч із цією кнопкою, то розкриється перелік операцій, виконаних у поточному сеансі. Натиснувши на імені однієї операції, можна скасувати її та усі операції виконані після неї.

Щоб повернути останню скасовану операцію, слід у меню Правка вибрати команду Повторить … або натиснути кнопку . Для перегляду переліку скасованих операцій слід натиснути на стрільці 6 поруч із цією кнопкою.

Мал.4

Створення робочої книги

Для створення нової робочої книги у меню Файл вибрати команду Создать. У діалоговому вікні, що розкрилося, (мал.4) вибрати спочатку укладку, а потім шаблон, на основі якого буде створено робочу книгу; після чого натиснути кнопку OK. Звичайні робочі книги створюються на основі шаблону Книга. Для створення робочої книги на основі шаблону Книга можна натиснути кнопку .

Відкриття робочої книги

Мал.5

Для відкриття існуючої робочої книги необхідно в меню Файл вибрати команду Открыть або натиснути кнопку , після чого розкриється діалогове вікно Открытие документа. У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, на якому знаходиться потрібна робоча книга. У переліку, що розташований нижче вибрати (подвійним натисканням) папку з книгою і саму книгу.

За замовчанням у переліку виводяться тільки файли з книгами Microsoft Excel, які мають розширення xls і значки на мал.5. Для виводу інших типів файлів або усіх файлів необхідно вибрати відповідний тип у полі прихованого переліку Тип файлов.

Збереження робочої книги

Для збереження робочої книги необхідно викликати команду Сохранить меню Файл або натиснути кнопку . При першому збереженні з'являється діалогове вікно Сохранение документа. У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, у переліку, що розташований нижче папку, в якій необхідно зберегти книгу. У полі прихованого переліку Тип файла – формат, в якому буде збережено книгу. У полі Имя файла потрібно увести ім'я книги й натиснути кнопку Сохранить.

При повторному збереженні діалогове вікно Сохранение документа не виводиться, книга автоматично зберігається в тому ж файлі. Щоб зберегти книгу під іншим ім'ям або в іншій папці, слід у меню Файл вибрати команду Сохранить как, після чого з'являється вікно Сохранение документа.

Закриття робочої книги

Для закриття книги необхідно вибрати в меню Файл команду Закрыть або натиснути кнопку r вікна книги.

Завершення роботи з Microsoft Excel

Для завершення роботи з Microsoft Excel необхідно закрити вікно програми.

Робота з формулами Основні відомості

Обчислення в таблицях виконуються за допомогою формул. Формула може складатися з математичних операторів, значень, посилань на вічко й імена функцій. Результатом виконання формули є деяке нове значення, що міститься у вічку, де знаходиться формула. Формула починається зі знаку рівняння "=". У формулі можуть використовуватися арифметичні оператори +, -, *, /. Порядок обчислень визначається звичайними математичними законами.

Приклади формул: =(А4+В8)*С6, =F7*С14+B12.

Константи – текстові або числові значення, що уводяться у вічко і не можуть змінюватися під час обчислень.

Посилання на вічко або групу вічок – спосіб, яким можна зазначити конкретне вічко або декілька вічок. Посилання на окреме вічко – його координати. Значення порожнього вічка дорівнює нулю.

Посилання на вічка бувають двох типів:

відносні, коли вічка позначаються відносним зсувом від вічка з формулою (наприклад: F7).

абсолютні, коли вічка позначають координатами таблиці в сполученні зі знаком $ (наприклад: $F$7).

Комбінація попередніх типів (наприклад: F$7).

При копіюванні формул відносні посилання змінюються на розмір переміщення.

Для звертання до групи вічок використовують спеціальні символи:

: (двокрапка) – формує звертання до вічок, що знаходяться між двома операндами. Наприклад: С4:С7 звертається до вічок С4, С5, С6, С7.

; (крапка з комою) – позначає об'єднання вічок. Наприклад, D2:D4;D6:D8 – звертання до вічок D2, D3, D4, D6, D7, D8.

Для уведення формули у вічко потрібно увести знак '=' і необхідну формулу для обчислення. Після натискання клавіші Enter у вічку з'явиться результат обчислення. Формула з'являється в рядку редагування при виділенні вічка, що містить формулу.

Функції

Функціями в Microsoft Excel називають об'єднання декількох обчислювальних операцій для розв'язання визначеної задачі. Функції в Microsoft Excel являють собою формули, що мають один або декілька аргументів. В якості аргументів указуються числові значення або адреси вічок.

Наприклад:

=СУММ(А5:А9) – сума вічок А5, А6, А7, А8, А9;

=СРЗНАЧ(G4:G6) – середнє значення вічок G4, G5, G6.

Функції можуть входити одна в іншу, наприклад:

=СУММ(F1:F20)ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(H4:H8);2);

Для уведення функції у вічко необхідно:

1. виділити вічко для формули;

2. викликати Мастер функций за допомогою команди Функция меню Вставка або кнопки ;

3. у діалоговому вікні, що з'явилося (мал.6), вибрати тип функції в переліку Категория і потім потрібну функцію в переліку Функция;

4. натиснути кнопку ОК;

5. у полях Число1, Число2 та ін. наступного вікна увести аргументи функції (числові значення або посилання на вічка);

6. щоб не указувати аргументи з клавіатури, можна натиснути кнопку , яка знаходиться праворуч поля, і виділити мишею ділянку вічок, що містять аргументи функції; для виходу з цього режиму слід натиснути кнопку , яка знаходиться під рядком формул;

7. натиснути ОК.

Уставити у вічко функцію суми СУММ можна за допомогою кнопки .

Мал.6

Масиви формул

Масиви формул зручно використовувати для уведення однотипних формул і обробки даних у вигляді таблиць. Наприклад, для обчислення модуля від чисел, розміщених у вічках B1, C1, D1, E1 замість уведення формул у кожне вічко можна увести одну формулу – масив для усіх вічок. Microsoft Excel додає навколо масиву формул фігурні дужки { }, по яким його можна відрізнити.

Для створення масиву формул необхідно:

1. виділити вічка, в яких повинен знаходитися масив формул (мал.7); увести формулу звичайним способом, вказавши в якості аргументів групу вічок-аргументів ABS(B1:E1);

2. у останньому вікні замість кнопки ОК натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter.

Для редагування масиву формул потрібно:

1. виділити вічка, в яких знаходиться масив;

2. натиснути мишею усередині рядка редагування і відредагувати формулу;

3. натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter.

Мал.7

Повідомлення про помилки

Якщо формула у вічку не може бути правильно обчислена, Microsoft Excel виводить у вічко повідомлення про помилку. Якщо формула містить посилання на вічко, що містить значення помилки, то замість цієї формули також буде виводитися повідомлення про помилку.

Значення помилок:

#### – ширина вічка не дозволяє відобразити число в заданому форматі;

#ИМЯ? – Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі;

#ДЕЛ/0! – у формулі робиться спроба поділу на нуль;

#ЧИСЛО! – порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці;

#Н/Д – таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожнє вічко;

#ПУСТО! – невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних вічок;

#ССЫЛКА! – у формулі задане посилання на неіснуюче вічко;

#ЗНАЧ! – використаний неприпустимий тип аргументу.

Операції з елементами таблиці Уставка елементів таблиці

Мал.8

Для уставки вічок слід виділити вічка, на місці яких будуть уставлені нові вічка. Вибрати команду Ячейки із меню Вставка. У діалоговому вікні, що з'явилося, (мал.8) вибрати тип елемента, що уставляється:

ячейки, со сдвигом вправо – уставити вічка, зсунувши усе праворуч;

ячейки, со сдвигом вниз – уставити вічка, зсунувши усе ліворуч;

строку – уставити рядок;

столбец – уставити стовпець.

Натиснути ОК.

Для уставки рядків або стовпців необхідно:

1. виділити рядки або стовпці, на місці яких будуть уставлені нові елементи;

2. у меню Вставка вибрати пункт Строки або Столбцы.

Видалення елементів таблиці

Для видалення елементів таблиці слід виділити їх і у меню Правка вибрати команду Удалить. Стовпці та рядки видаляються без запитів, а при видаленні вічок з'являється діалогове вікно, в якому необхідно вибрати варіант видалення елементу:

ячейки, со здвигом влево – видалити вічка, зсунувши усе вліво

ячейки, со здвигом вверх – видалити вічка, зсунувши усе угору;

строку – видалити рядок;

столбец – видалити стовпець.

Видалення вмісту елементів таблиці

1. Для видалення вмісту вічок без видалення їх самих слід:

2. виділити групу вічок, що необхідно очистити;

3. вибрати пункт Очистить із меню Правка, а потім один із пунктів:

Все – очистити усе;

Форматы – встановлюється формат вічок за замовчанням;

Содержимое – очищення тільки вмісту вічок;

Примечание – очищення вічок від приміток.

4. натиснути ОК.

Для видалення тільки вмісту вічок також можна виділити їх і натиснути клавішу Delete.

Копіювання і переміщення даних

Microsoft Excel дозволяє переміщувати і копіювати вміст вічок. Для цього використовується буфер проміжного збереження інформації Clipboard, що дозволяє переміщувати дані як у межах таблиці, так і в інші Windows-програми.

Для копіювання необхідно:

1. виділити групу вічок, вміст яких слід скопіювати;

2. викликати команду Копировать меню Правка або натиснути кнопку (навколо групи вічок з'явиться пунктирна лінія, яка вказує, що фрагмент скопійовано у буфер);

3. виділити групу вічок, в які слід уставити дані;

4. викликати команду Вставить меню Правка або натиснути кнопку .

Фрагмент із буферу скопіюється в зазначене місце.

При копіюванні вічок, що містять формули з відносними посиланнями, координати вічок аргументів змінюються автоматично. Наприклад, при копіюванні формули =А1+А2 з вічка А3 у вічко В3 її вміст зміниться на =В1+В2, тобто ця формула як і раніше обчислює суму двох вічок ліворуч від вічка з формулою. При копіюванні вічок, що містять формули з абсолютними посиланнями, адреси вічок-аргументів не змінюються.

Для переміщення вмісту вічок необхідно:

1. виділити групу вічок, вміст яких потрібно перемістити;

2. викликати команду Вырезать меню Правка або натиснути кнопку на (навколо групи вічок з'явиться пунктирна лінія, яка позначає, що фрагмент переміщений у буфер);

3. виділити верхнє ліве вічко в області, в якій необхідно уставити фрагмент;

4. викликати команду Вставить меню Правка або натиснути кнопку .

Фрагмент із буферу буде уставлений у зазначене місце.

При переміщенні вічок, що містять формули, координати вічок аргументів не змінюються. Наприклад, при переміщенні формули =А1+А2 з вічка А3 у вічко В3 формула залишиться =А1+А2.

Мал.9

Натискання правою клавішею миші на будь-якому об'єкті таблиці викликає контекстне меню, що містить команди, для обробки даного об'єкта (мал.9).

Пошук даних

Щоб знайти деякий текстовий рядок або число, потрібно:

1. у меню Правка вибрати пункт Найти;

2. у діалоговому вікні, що з'явилося, (мал.10) у полі Что зазначити, що необхідно знайти;

3. для того, щоб Microsoft Excel враховував при пошуку регістр символів (нижній – малі літера, верхній – прописні), уведених у полі Что, слід установити прапорець Учитывать регистр;

4. якщо необхідно, щоб Microsoft Excel шукав тільки ті вічка, весь вміст яких відповідає шаблону пошуку, слід установити прапорець Ячейка целиком;

5. у полі Просматривать необхідно вибрати напрямок пошуку – по строкам або по столбцам;

6. у полі Область поиска слід вибрати – формулы, значения або примечания (пошук буде робитися тільки в зазначених компонентах вічок);

7. натиснути кнопку Найти далее (після чого буде виділене перше слово, що відповідає умовам пошуку);

8. для пошуку наступного входження тих же символів повторно натиснути кнопку Найти далее;

9. для заміни виділених символів іншими, необхідно натиснути кнопку Заменить, після чого з'явиться діалогове вікно Заменить.

Мал.10

Зaмінa даних

Команда Заменить меню Правка аналогічна команді Найти, але вона дозволяє заміняти знайдені дані на інші. У полі Что слід зазначити, що потрібно знайти, а в полі Заменить на зазначити, на що необхідно замінити знайдений фрагмент. Після натискання кнопки Найти далее буде виділене перше слово, що відповідає умовам пошуку. Для його заміни слід натиснути кнопку Заменить.

Операції з аркушами робочих книг

Для перейменування аркушу необхідно виконати подвійне натискання на його ярлику і ввести нове ім'я. Його довжина не повинна перевищувати 31 символ, і не може містити наступні символи: \ / ? * : [ ] ).

Для копіювання або переміщення аркушів робочої книги необхідно:

1. відкрити робочу книгу-джерело, аркуші якої необхідно скопіювати, і робочу книга-приймач;

2. вибрати аркуш, який потрібно скопіювати;

3. вибрати команду Переместить/скопировать лист меню Правка;

4. у полі в книгу (мал.11) слід вибрати робочу книгу-приймач (для того, щоб скопіювати аркуші у середині робочої книги необхідно вибрати ім'я поточної робочої книги);

5. у полі Перед листом слід вибрати аркуш, перед яким необхідно уставити скопійований аркуш;

6. для копіювання аркушу потрібно установити прапорець Создавать копию;

7. натиснути кнопку ОК.

Мал.11

Мал.12

Для видалення аркушу необхідно зробити його поточним і в меню Правка вибрати команду Удалить лист.

Для уставки аркушу слід зробити поточним аркуш, на місці якого буде уставлений новий і вибрати команду Лист меню Вставка.

Натискання правою клавішею миші на ярлику аркушу викликає контекстне меню для аркушу (мал.12).

Формат даних Формат чисел

Кожне число в таблиці можна подати в різному форматі (із різною кількістю десяткових позицій, незначущіх нулів та ін.).

Для зміни формату вмісту вічка необхідно:

1. виділити потрібні вічка;

2. вибрати команду Ячейки меню Формат;

3. вибрати укладку Число (мал.13);

4. у переліку Числовые форматы вибрати тип формату вмісту вічка, а в полях праворуч параметри формату;

5. у полі Образец буде відображатися приклад вмісту вічка в обраному форматі;

6. щоб увести новий формат слід вибрати пункт все форматы, а потім у полі Тип увести новий формат;

7. натиснути ОК.

Мал.13

Маски форматів

Маски форматів чисел дозволяють керувати відображенням значень у вічках. Значення масок таке.

Основной – числа виводяться в тому форматі, в якому вони були уведені.

# – якщо число має більшу кількість цифр праворуч від десяткової коми, ніж зазначено знаків # у правій частині формату, то число округляється до зазначеної кількості десяткових знаків після коми. Якщо число має більшу кількість десяткових знаків ліворуч від коми, ніж знаків # у лівій частині формату, то виводиться більша кількість цифр.

0 (нуль) – те ж що і #, але якщо в числі менша кількість цифр, ніж зазначено знаків 0 у шаблоні, виводяться відсутні нулі.

? – те саме що і знак 0, за винятком того, що Microsoft Excel виводить пропуск замість незначних нулів по обидва боки від десяткової коми, таким чином що число виявляється вирівняним по десяткової комі. Можна також використовувати цей символ для раціональних дробів, що мають різне число десяткових знаків.

, (кома) – цей символ визначає, скільки цифр (відповідно до кількості символів 0 і #) виводиться праворуч і ліворуч від десяткової коми. Можна також використовувати кому в шаблонах часу дня, для того, щоб створити формати часу дня, що відображають частки секунди.

% – число множиться на 100 і додається знак %.

(пропуск) – роздільник тисяч. Тисячі розділяються пропусками, якщо шаблон містить пропуски, оточені по обидва боки знаками # або 0. Пропуск, що іде слідом за знаком шаблону, масштабує число, округлюючи його до тисяч. Шаблон, в якому за символами 0,0 ідуть два пропуски, буде відображати число 43 500 000 як 43,5.

E+00 – експоненціальний формат числа.

грн. – + / ( ) : – відображаються ці символи.

\ – відображається наступний за ним символ формату. Microsoft Excel не відображає сам символ "зворотна коса риска". Діє так само, якби наступний за ним символ був укладений у подвійні лапки.

* – повторює наступний за ним символ формату стільки разів, скільки потрібно, щоб заповнити усю ширину стовпця. У кожній секції формату не може бути більш одного символу " * ".

підкреслення (_) – робить пропуск ширини, що відповідає наступному символу шаблону. Наприклад, для того, щоб Microsoft Excel робив пропуск на ширину символу дужок і позитивні числа виявлялися вирівняними так само, як і негативні числа, укладені в дужки, слід увести _ ) наприкінці секції формату для позитивних чисел.

"meкcm" – відображає будь-який текст, укладений у подвійні лапки.

@ – якщо у вічку є текст, то цей текст відображається в тому місці формату, де знаходиться символ @.

Таблиця 1. Приклади використання масок

Уведене число

Маска

Відображення числа

76, 364

000, 000

076, 364

44, 894

###, ###

044, 894

7636, 4

####, #

7636, 4

781,7

$###,

$782,

7,6

#,000

7,600

2,4

000,#

002,4

3,25

#???/???

13/4

0,8

?,#

,8

0,2

0,00

0,20

0,7

#,00

,70

0,4

?,#%

40%

Мал.14

Вирівнювання вмісту вічок

Вміст вічок може бути вирівняний по лівому краю, по правому краю або по центру. На новому робочому аркуші усі вічка мають формат Обычный, при якому числа, дати і час вирівнюються по правому краю вічка, текст по лівому, а логічні значення ИСТИНА і ЛОЖЬ центруються. Зміна вирівнювання не впливає на тип даних. Для вирівнювання вмісту вічок необхідно:

1. виділити вічка, що слід отформатувати;

2. у меню Формат вибрати команду Ячейки;

3. вибрати укладку Выравнивание (мал.14);

4. у прихованому переліку по горизонтали вибирається тип вирівнювання по горизонталі:

по значению – вирівнювання за замовчанням в залежності від типу даних;

по левому краю (отступ) – вміст вічка вирівнюється по лівому краю з відтступом, зазначеним у полі праворуч;

по центру – вміст вічка центрується;

по правому краю – вміст вічка вирівнюється по правому краю;

с заполнением – вміст виділеного діапазону заповнюється символами, зазначеними в лівому вічку обраного діапазону;

по ширине – вміст вічка розбивається на декілька рядків, а пропуски між словами встановлюються так, щоб ширина рядків відповідала вічку;

по центру выделения – вміст лівого вічка виділеного діапазону вирівнюється по центру діапазону (усі інші осередки виділеного діапазону повинні бути порожніми);

5. у прихованому переліку по вертикали вибирається тип вирівнювання по вертикали:

по верхнему краю – вміст вічка вирівнюється по верхньому краю;

по центру – по центру;

по нижнему краю – по нижньому краю;

по высоте – вміст вічка розбивається на декілька рядків, перший і останній рядки вирівнюються по верхній і нижній межі вічка;

6. у групі прапорців Отображение можна увімкнути такі режими:

переносить по словам – по досягненню правої межі вічка текст буде переноситися на новий рядок;

автоподбор ширины – розмір символів зменьшується так, що вміст вічка уміщується в межах вічка;

объединение ячеек – виділені вічка об'єднуються в одне;

7. у рамці Ориентация вибирається напрямок розташування тексту у вічку – текст можна розташувати вертикально, або під кутом.

Для швидкого вирівнювання даних у вічках використовуються кнопки .

Щоб вирівняти текст по центру декількох стовпців, необхідно:

1. виділити вічко, що містить дані, які необхідно вирівняти по центру декількох стовпців, і порожні вічка, що містяться праворуч;

2. натиснути кнопку .

Установлення шрифту

Для установлення шрифту необхідно:

1. виділити групу вічок;

2. у меню Формат вибрати команду Ячейки;

3. вибрати укладку Шрифт;

4. у переліку Шрифт вибирається тип шрифту (шрифти типу TrueType виглядають однаково на екрані й на друку, поруч з їхнім ім'ям установлені спеціальні позначки );

5. у полі Начертание вибирається написання шрифту:

Обычный – звичайне написання;

курсив – курсивне написання;

полужирный – жирне написання;

полужирный курсив – жирне курсивне написання.

6. у полі Размер – розмір шрифту у пунктах (1 пункт = 0,375мм).

7. у полі Подчеркивание тип лінії підкреслення:

Нет – підкреслення не використовується;

Одинарное, по значению підкреслення символів одинарною лінією;

Двойное, по значению підкреслення символів подвійною лінією;

Одинарное, по ячейке підкреслення одинарною лінією по ширині вічка;

Двойное, по ячейке підкреслення подвійною лінією по ширині вічка;

8. у полі Цвет колір символів;

9. у рамці Эффекты можна установити прапорці:

зачеркнутый закреслення тексту одинарною лінією;

верхний индекс розмір символів зменшується, текст розташовується вище;

нижний индекс розмір символів зменшується, текст розташовується нижче;

10. якщо установити прапорець Обычный, то у вічку установиться шрифт за замовчанням;

11. натиснути ОК.

Для швидкого форматування символів використовується піктографічне меню форматування.

Зміна розмірів рядків і стовпців

За замовчанням вічка мають стандартну ширину і висоту. Висота рядку визначається розміром поточного шрифту. Для зміни розміру рядка або стовпця можна пересунути межу заголовку до необхідного розміру (на межі заголовків покажчик миші обернеться на двоспрямовану стрілку) (мал.15). Для зміни розмірів відразу декількох стовпців або рядків слід їх виділити і пересунути межу одного з виділених елементів. Якщо на межі заголовків стовпців двічі натиснути мишею, то ширина стовпця установиться по ширині вічка з самим довгим вмістом.
Реферат на тему: Microsoft Excel 97 (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.