Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Інформатика, програмування

Алгоритми і програми з розгалуженнями (реферат)

План.

1.     Оператор безумовного переходу (goto).

2.     Умовні оператори.

3.     Складена команда.

Література: Я.М. Глинський. Інформатика. Алгоритмізація і програмування. Книжка 1. с. 67-85.

 

1 Оператор безумовного переходу (goto).

        

Команду переходу використовують щоб змінити порядок виконання команд у програмі.

Вона має такий вигляд:

 

goto – перекладається "перейти на”, де "мітка” – це адрес команди (оператора), на який потрібно перейти. Мітка може бути числом від 0 до 9999 або ідентифікатор, після якого є символ (:).

         Приклади міток: 10:, 222:, m1:, alpha:. Усі мітки можна оголосити у розділі оголошення міток на початку програми так:


    

Наприклад:

 label 10:, 222:, m1:, alpha:.

Задача Скласти програму обчислення функції:


 для трьох різних значень x = 3,4,5 з клавіатури з використанням команди переходу goto.

 

Програма:

 

program FUN_Y;

         label 10;

         var x,y: real;

begin

      10: write (’введіть значення х:’);

         read ln (x);

         y: = (3*5 sin (x) + cos (2*x)/(3.5-4*abs(x));

         write ln (x:6:2, y:6:2)

         goto 10;

end.

2. Умовні оператори.

         У повсякденній діяльності часто доводиться аналізувати різноманітні ситуації, умови і залежно від них приймати ті чи інші рішення.

         Команди розгалуження або умовні оператори змінюють порядок виконання дій у алгоритмі в залежності від виконання чи невиконання певних умов. Розгалуження бувають декількох видів. Найпростішим видом є "неповне розгалуження”.

Неповне розгалуження реалізується за допомогою команди if (якщо):

 

 

Виконання команди: <команда> може бути один оператор або група операторів. Якщо виконується умова (в блок-схемі – вітка "так”), то виконається оператори чи група операторів після слова then.  Якщо ж умова не виконується (в блок-схемі – вітка "ні”), то ця команда не буде виконуватися і буде виконуватися наступний після if оператор (команда).

         Умова – це логічний вираз, які бувають прості і складені.

         Простий логічний вираз – це два арифметичні вирази, з’єднані символом відношення (порівняння).

         У Паскалі символи відношень записуються так:>-більше,<менше,

>= - більше або дорівнює (не менше), <= - менше або дорівнює (не більше),

= - дорівнює, < > - не дорівнює.

         Наприклад: x<5; x+y>=2*x; x< >y.

         Складені логічні вирази – це прості логічні вирази, до яких застосовані логічні операції not (не), and (і), or (або).

         Наприклад. Побудувати вираз, який буде використовуватися для визначення студентів, які не отримали оцінки "2” з інформатики (тобто отримали інші оцінки). Для позначення оцінки використаємо числову змінну ocinka. Шуканий вираз можна записати так:

         А). not(ocinka=z) або ocinka< >2.

         Приклад.

         Записати подвійну нерівність

0<x<3 для дійсних х можна так: (x<0) and (x<3).

         Примітка. Прості логічні вирази, які входять у складені, записують у круглих дужках.

         Приклад.


         На мові Паскаль таку складену умову можна записати так:

x< >4 or x< >-5.

         Задача.  Скласти програму, де у змінні а та b ввести два цілих числа. Третій змінній с присвоїти значення більшого з-поміж уведених. Якщо числа рівні, то змінні с присвоїти значення будь-якого з чисел.

program twonumbers;

var a,b, c: integer;

begin

         write (’Введіть два числа’);

         read ln(a,b);

         if a>b then c:=a;

         if a<b then c:=b;

         if a=b then c:=a;

         write ln (‘c=’, c); read ln

end.

Задача. Увести будь-яке значення х і обчислити значення функції у, яка задана формулою


 

program F1

var x,y: real;

begin

         write (‘Введіть х:’);

         read ln (x);

         if x>0 then y:=x+3 else y:=x-5;

         write ln (‘y=’,y);

         read ln

end.

Повне розгалуження.

         Повне розгалуження реалізують за допомогою повної команди розгалуження if.

If<умова>then<команда 1>else<команда 2>;

 

 

 


         Виконання команди:

         Якщо умова виконується (в блок-схемі – вітка "так”), то виконується команда 1 (або серія команд 1), якщо ні – то команда 2 (серія команд 2).

         Зауваження. На місці команди 1 та команди 2 може бути теж команда розгалуження if.

         Приклад. Визначимо більше число з-поміж двох чисел:

         If a>=b then c:=a else c:=b;

де a i b – два числа, а с – проміжна змінна куди заносимо більше з 2-х чисел.

         Оператор вибору case.

         Якщо потрібно здійснити вибір з великої кількості варіантів, зручно використовувати оператор (команду) вибору case:

case <вираз-селектор>of

<список 1>:<команда 1>;

<список 2>:<команда 2>;

<список n>:<команда n>;

else <команда>

end;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         Виконання оператора:

         Якщо значення виразу збігається зі значенням з найбільшого списку чи діапазону, то виконується відповідна команда, що записана після двокрапки ":” і на цьому виконання команди case закінчується, якщо ні, то виконується команда після слова else. Складової частини else <команди> може бути.

         Задача.  У багатьох університетах поточні знання студентів протягом семестру оцінюють за стобальною системою. Потім бали переводять в оцінки: <<відмінно>>,<<добре>>,<<задовільно>>,<<незадовільно>>.

         Оцінки визначають так:

                   Бали                                       Оцінка

                   88-100                          <<відмінно>>

                   71-87                                      <<добре>>

                   50-70                                      <<задовільно>>

                   0-49                              <<незадовільно>>

         Скласти програму, яка для конкретного студента (name) і його кількості балів (bal) виводить його оцінку (mark).

program Marks;

         var bal: integer; name, mark: string;

begin

         write (‘Введіть прізвище’);

         readln (name);

         write (‘Введіть бали’);

         readln (bal);

case bal of

         88…100: mark:= ‘відмінно’;

         71…87: mark:= ‘добре’;

         50…70: mark:= ‘задовільно’;

         0…49: mark:= ‘незадовільно’;

         else mark: = ‘0’

end;

if mark < > ‘0’ then writeln (name:15, mark:15)

else writeln (‘помилка під час введення кількості балів’):

end.

або інший приклад:

                   case k of

                   1; cina:=22,

                   2,3: cina:=35;

                   4: cina:=50;

         else cina:=97

         end;

3. Складена команда.

         Складена команда – це команда, в якій декілька команд об’єднано в одну за допомогою службових слів begin та end:

 

                   begin

                            <команда 1>;

                            <команда 2>;

                           

                            <команда n>;

                   end;

 

 

 Задача. Скласти програму, яка дає довідку про назву столиці (St) та кількість населення (nas, у мільйонах) деякої країни (kr) з такого переліку: Угорщина, Італія, Україна.

         program Countries;

                   var kr, st: string; nas: integer;

         begin

                   write (‘Введіть назву країни’);

                   readln (kr);

                   if kr = ‘Угорщина’ then

                                                        begin

                                                                  st:= ‘Будапешт’;

                                                                  nas:=11

                                                        end;

                   if kr = ‘Італія’ then

                                                        begin

                                                                  st:= ‘Рим’;

                                                                  nas:=60

                                                        end;

                   if kr = ‘Україна’ then

                                                        began

                                                                  st:= ‘Київ’;

                                                                  nas:= 48

                                                        end;

                   writeln (‘Столиця - ’, st, ‘населення-’, nas, ‘млн осіб’)

         end.
Реферат на тему: Алгоритми і програми з розгалуженнями (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.