Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Гроші і кредит

Використання чистого прибутку (реферат)

Використання чистого прибутку підприємство може здійсню­вати через попереднє формування цільових грошових фондів або спрямовуючи кошти безпосередньо на фінансування витрат. Мож­ливий також розподіл чистого прибутку частково для формування цільових фондів, а частково на безпосереднє фінансування витрат.

На рис.1 зображено структурно-логічну схему використання чистого прибутку підприємства.

Резервний фонд

Фонд розвитку виробництва

Фонд соціальних потреб

Фонд заохочення

Виплата девідентів

Чистий прибуток

Фонд нагромадження

Фонд споживання

Нерозподілений прибуток


 

Рис.1 Структурно-логічна схема використання чистого прибутку підприємства.

Як уже було сказано, за рахунок прибутку підприємство формує ряд цільових фондів, кошти з яких спрямовуються на фінансування певних витрат, задоволення відповідних потреб. Використання чис­того прибутку на виплату дивідендів здійснюється безпосередньо.

Принципове значення в розподілі чистого прибутку має досягнен­ня оптимального співвідношення між фондом нагромадження і фон­дом споживання. Ці фонди умовні, безпосередньо на підприємстві вони не утворюються, а їхню величину можна встановити на підставі розрахунків використання прибутку на фінансування певних витрат чи заходів. За адміністративної системи управління економікою здій­снювалось державне регулювання співвідношення фондів нагрома­дження і споживання.

Нині використання чистого прибутку (напрямок і пропорції) визначаються самостійно кожним суб'єктом господарювання. Від­повідно до Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року, в 1995, 1996, 1997 (перше півріччя) державне регулювання використання чистого прибутку здійснювалося до­сить активно і в основному суто економічними інструментами, зо­крема:

• зменшенням суми податку на прибуток (до 20%) у разі викорис­тання прибутку на фінансування реконструкції та модернізації актив­ної частини основних фондів;

• зменшенням оподатковуваного прибутку (до 10% від суми ба­лансового прибутку) за умови використання прибутку на збільшення власних оборотних коштів (поширювалось тільки на державні під­приємства);

• зменшенням оподаткованого прибутку на суму прибутку, спрямованого на покриття витрат для утримання об'єктів соціально-культурного призначення, а також витрат на благодійну діяльність.

Згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підпри­ємств» від 22 травня 1997 року державне регулювання використання чистого прибутку підприємств здійснюється також зменшенням оподаткованого прибутку на суму витрат із чистого прибутку для утримання й експлуатації об'єктів соціальної інфраструктури тоді, коли відповідні об'єкти соціальної інфраструктури були на балансі підприємства і утримувались ним на час уведення в дію Закону про оподаткування прибутку, а також витрат на благодійну діяльність (не більше 4% від суми оподаткованого прибутку).

У таблиці 1 наведено дані про використання прибутку в різних галузях економіки України в 1995-1996 роках. З цих даних можна зробити висновок, що в 1996 році частка прибутку, що була зали­шена в розпорядженні підприємств, збільшилась до 77,1%. Це є по­зитивною тенденцією.

Водночас відбулися негативні зміни в структурі використання прибутку. Так, у загальному обсязі прибутку, що був використаний у різних галузях економіки, сталося значне зниження частки прибу­тку, спрямованого на виробничий розвиток (з 27,5% до 21,7%); на утворення резервного (страхового) фонду (з 2,7% до 1,1%); на за­охочення (з 11,6% до 9,2%).

Таблиця 1

СТРУКТУРА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В 1995 – 1996 р.р.[1]

Використано прибутку

Перераховано в бюджет

Залишено в розпорядженні підприєм ства

У тім числі використано:

на створення резервного (страхового) фонду

на виробничий розвиток

на соціальний розвиток

на заохочення

на інші цілі

1995 рік (усі галузі економіки)

100,0

26,1

73,9

2,7

27,5

15,0

11,6

17,1

1996 рік (усі галузі економіки)

100,0

22,9

77,1

1,1

21,7

15,1

9,2

30

1996 рік (промисловість)

100,0

19,5

80,5

0,9

23,3

18,5

8,6

29,2

1996рік (транспорт і зв'язок)

100,0

31,8

68,2

––

22,6

6,9

7,5

31,2

Є відмінності також у струкктурі використання прибутку в окремих галузях економіки. Так, у 1996 році в усіх галузях економіки частка прибутку, перерахована у бюджет, становила 22,9%. Водночас у промисловості вона становила 19,5%, а на підприємствах транспорту і зв'язку —31,8%. Це відбувається у зв'язку з неоднаковими умовами оподаткування підприємств окремих галузей економіки (оподаткування прибутку, стягнення плати за ресурси тощо.)




Реферат на тему: Використання чистого прибутку (реферат)


Схожі реферати



5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.