Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Гроші і кредит

Аналіз величини, динаміки та структури фінансової звітності банку "Фінанси і кредит" (реферат)

 

Зміст

1.Загальна характеристика.

2. Аналіз величини,динаміки та стриктури фінансової звітності банку «Фінанси і кредит».

3.Висновок.

4. Додатки

 
 
1. Загальна інформація про діяльності Банку

Назва та місцезнаходження банку: Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит» (надалі – Банк ), Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема, 60.

Дата звітності: кінець дня 31.12.2009 р.

Звітний період: з 01.01.2009р. по 31.12.2009р.

Валюта звітності: національна валюта України – гривня

Одиниця виміру: тисячі гривень

Організаційно-правова форма банку: публічне акціонерне товариство.

Банк зареєстрований Національним банком України у червні 1990 року як товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк ділового співробітництва». У 1995 р. рішенням учасників Банк був перейменований на Комерційний банк «Фінанси та Кредит», у 2002 р. назву було змінено на Банк «Фінанси та Кредит», ТОВ.

У липні 2007 р. Банк змінив форму власності з товариства з обмеженою відповідальністю на відкрите акціонерне товариство і був зареєстрований НБУ. Перетворення було здійснено шляхом обміну часток учасників у статутному капіталі Банку „Фінанси та Кредит”, ТОВ на акції Банку, які випущені у бездокументарній формі. У вересні 2009 року була проведена державна реєстрація зміни найменування з Відкритого акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» на Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит».

Станом на кінець дня 31.12.2009 р. статутний капітал Банку становив 2 000 млн. гривень. Статутний капітал Банку поділено на 4 000 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 гривні кожна. Привілейовані акції Банком не випускаються.

До мережі Банку станом на кінець дня 31 грудня 2009р. входить Головний банк, 16 філій та 308 відділень, розташованих у економічно привабливих регіонах України.

У звітному році Банком не проводилось злиття, приєднання, поділ, виділення, а також не припинялось жодних видів діяльності, дозволених банківською ліцензією. Банк станом на кінець дня 31.12.2009р. не має інвестицій в асоційовані та дочірні компанії. Річна фінансова звітність станом на кінець дня 31.12.2009р. складена відповідно до нормативних актів НБУ та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності.Основою складання фінансової звітності Банку є зведена звітність Головного банку та його філій. Основні критерії, принципи та методи бухгалтерського обліку наведені у примітці 1 „Облікова політика” до річної фінансової звітності Банку. Незалежну оцінку діяльності Банку за 2009 рік відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності здійснює аудиторська фірма "KПMГ Україна”,ТОВ, відповідно до вимог законодавства України – ТОВ АФ „Об'єднана аудиторська група”.

Назва органу управління, у віданні якого перебуває банк: Банк є самостійним суб'єктом господарювання.

Спеціалізація Банку: універсальний банк

Банк в межах наданих НБУ ліцензій та дозволів надає великий спектр банківських послуг клієнтам - суб'єктам усіх форм господарювання: фінансовим банківським та небанківським установам, державним та приватним підприємствам, суб'єктам підприємництва, фізичним особам, резидентам, нерезидентам, на внутрішньому та зовнішніх ринках, бере участь у державних та міжнародних програмах фінансування.

Види банківської діяльності

Банк здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про банки і банківську діяльність», нормативно - законодавчими актами України.

Види діяльності та операції, які має право здійснювати Банк:

1. Операції з валютними цінностями:

- ведення рахунків клієнтів в іноземній валюті та у грошовій одиниці України;

- відкриття в інших банках кореспондентських рахунків в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- ведення кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті та у грошовій одиниці України;

- неторговельні операції з валютними цінностями;

- перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

- операції з банківськими металами на валютному ринку України;

- операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

2. Операції з цінними паперами та інвестиції:

- емісія власних цінних паперів;

- купівля та продаж цінних паперів за дорученням клієнтів;

- операції на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

- інвестиції у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

3. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з інструментами грошового ринку;

- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

- з фінансовими інструментами.

4. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

5. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Істотну участь у банку мають:

Назва акціонерів

 

Сума акцій, грн.

 

Частка в статутному капіталі, %

 

 

Закрите акціонерне товариство "F&С Realty"

 

941 184 560,00

 

47.0592%

Товариство з обмеженою

відповідальністю "Асканія"

 

977 545 797,50

 

48.8773%

Всього:

 

1 918 730 357,50

 

95.9365%

Керівництво Банку не має у своєму володінні акцій Банку.

Загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що володіють у сукупності більш ніж 60 відсотків голосів. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос. Право участі у зборах мають особи, які є власниками акцій на день проведення зборів.

Загальні збори акціонерів скликаються Правлінням Банку не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у випадку, якщо цього вимагають інтереси Банку в цілому.

Спостережна рада Банку є органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління Банку. Спостережна рада Банку обирається у складі не менше 3 осіб Загальними зборами акціонерів Банку або їх представниками. Члени Спостережної ради Банку не можуть входити до складу Правління та Ревізійної комісії Банку. Голова Спостережної ради обирається Загальними зборами акціонерів. Спостережна рада правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більше половини членів Спостережної ради. Спостережна рада Банку призначає та звільняє голову та членів Правління банку, визначає зовнішнього аудитора, контролює діяльність Правління Банку, встановлює порядок проведення ревізій та контролю фінансово-господарської діяльності Банку, приймає рішення щодо покриття збитків, проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, тощо відповідно до Статуту Банку.

Правління Банку є виконавчим органом Банку, здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, несе відповідальність за ефективність роботи Банку згідно з принципами та порядком, встановленим Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Банку. У межах своєї компетенції Правління діє від імені Банку та є підзвітним Загальним зборам акціонерів та Спостережній раді Банку. Роботою Правління керує Голова Правління, який видає обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку накази та розпорядження щодо діяльності Банку, призначає та звільняєпрацівників Банку, затверджує штатний розклад, видає довіреності на право представництва інтересів Банку, укладання договорів, вчинення інших дій, пов'язаних з набуттям Банком прав та обов'язків.

Характеристика та результати банківської діяльності

Валюта балансу Банку станом на кінець дня 31.12.2009 складає 19 457млн.грн. Грошові кошти та їх еквіваленти складають – 1 542млн.грн. Кредитний портфель Банку становить 16 730 млн.грн, у т.ч. кредити, надані юридичним особам – 11 825млн.грн., фізичним особам – 4 834 млн.грн., міжбанківські кредити – 71млн.грн. Сума резерву під знецінення кредитів складає -1 294млн.грн, що становить – 7,73% від суми активу.

Зобов'язання Банку станом на кінець дня 31 грудня 2009 складають 17 430 млн.грн. Залучення коштів від інших банків становлять 8 172 млн.грн., у т.ч. від НБУ 6 371млн.грн., від юридичних осіб -2 936млн.грн., від фізичних осіб – 4 585млн.грн., а також субординований борг у розмірі -264 млн.грн.

Чистий процентний дохід за 2009 рік має найбільшу питому вагу у структурі загального доходу Банку та складає 599 млн.грн. Чистий комісійний дохід займає наступне місце у складі прибутку та становить 264 млн.грн. При цьому, значну питому вагу у структурі комісійного доходу мають комісії за розрахунково-касове обслуговування, обслуговування операцій на МВРУ, проведення операцій з цінними паперами та здійснення позабалансових операцій. Інші операційні доходи становлять 11млн.грн. Результати діяльності Банку за звітний рік розкрито у Звіті про фінансові результати та примітках до звіту.

За результатами роботи у 2009р чистий збиток Банку склав 450 млн.грн. У зв'язку з продовженням негативної ситуації на фінансовому ринку у 2009 році витрати на формування резервів під активні операції склали 625 млн.грн., що майже у 2 рази більше аналогічного показника минулого року. Адміністративні та інші операційні витрати склали 628млн.грн.

У 2009 році Банк активно здійснював операції купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів. Обсяг купівлі склав 1 120 млн. доларів США, 46 млн. евро, 2 520 млн. рос. рублів; обсяг продажу – 894 млн. доларів США, 210млн.евро та 1 045 млн. рос. рублів.

Банк має ліцензію Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів. У 2009 році Банк проводив виважену політику у роботі з портфельними інвестиціями, здійснюючи інвестиції у акції крупних вітчизняних виробників, цінні папери яких постійно котируються на фондовому ринку України, виконував операції зберігача цінних паперів, ведення реєстру власників іменних цінних паперів та діяльність торгівця цінними паперами. На звітну дату портфель цінних паперів Банку складає 677 млн.грн, у т.ч. резерв-7млн.грн, а обсяг облікових операцій, проведених Банком на протязі звітного року за номінальною вартістю цінних паперів, склав 1 469млн.грн.

Банк є дійсним членом співтовариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT, має розгалужену мережу кореспондентських рахунків у банках, розташованих на території інших держав. Станом на кінець 31 грудня 2009р. Банком зареєстровано 73 Ностро та 356 Лоро коррахунків.

Банк є постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02.09.99р.(реєстраційний номер № 083). За 2009 рік до Фонду сплачено 27,6 млн.грн. Банк є принциповим членом міжнародних платіжних систем MasterCard International та Visa International і пропонує своїм клієнтам повний комплекс послуг з обслуговування карток. Банк проводить емісію карток MasterCard та Visa, обслуговує приватних осіб, корпоративні картрахунки підприємств, зарплатні проекти. Емітовано 685 тис.платіжних карток MasterCard та Visa. Привабливістю для клієнтів у співпраці з Банком є розвинута мережа відділень, значна кількість банкоматів, зручні та сучасні умови використання карткових продуктів, програми лояльності до клієнтів. Карткові технології надають можливість відкривати мультивалютні кредитні лінії, отримувати готівку, здійснювати солідні покупки за безготівкові кошти, що робить їх значно безпечнішими та зручнішими, а також подорожувати по всьому світу без жодних обмежень.

Інфраструктура карткового бізнесу включає 4087 торгово-сервісних точки, 440 власних банкоматів та 527 пунктів видачі готівки та є членом об'єднаної мережі банкоматів з АКБ Укрсоцбанк, Укрсиббанк, АКБ Правекс Банк, ВАТ «Родовід» та ВТБ, яка нараховує 3900 банкоматів. За звітний рік банком реалізовано 4 349 зарплатних проектів, впроваджено спільний з системою електронних платежів Portmone.com проект, здійснення розрахунків за операціями, проведених з використанням платіжних карток , для сплати за і товари і послуги.

За 2009 рік оборот коштів по карткам склав: MasterCardInternational1 128млн.грн. та VisaInternational 6 976 млн.грн.

На протязі 2009 року Банк розвиває проект зі створення електронних каналів самообслуговування клієнтів, розпочатий у 2008 році. На базі багатоканальної інтегрованої платформи дистанційного обслуговування створюються нові сервіси, доступні клієнтам - фізичним та юридичним особам: інтернет-банкінг, мобільний банкінг, кіоски самообслуговування.

Банк стабільно займає лідерські позиції на ринку постачання готівкової іноземної валюти та банківських металів на Україну. За звітний рік Банком було ввезено на Україну 162 млн. доларів США та 72 млн. евро, 715 кг банківських металів (у т.ч.540кг золота) та 66 кг монет у банківських металах (у т.ч. 4кг золота).

З 2005 р. у Банку працює власна система миттєвих грошових переказів „АВЕРС”, яка дозволяє фізичним особам миттєво відправляти у різні країни та отримувати грошові перекази та яка займає ведучі позиції на ринку грошових переказів України. Сьогодні „АВЕРС ” співпрацює з 4 міжнародними системами переказів та 42 українськими банками-агентами, налічує понад 100 тисяч пунків прийому/відправки платежів у різні країни, у тому числі 1 тисяча - на території України. Система "АВЕРС" пропонує клієнтам мінімальні тарифи та більш вигідні умови переказів. В червні 2008 р. система „АВЕРС” стала першою зареєстрованою українською міжнародною системою грошових переказів. Додаткові послуги системи "АВЕРС”: сплата послуг мобільного зв'язку операторів: КиївСтар, МТС, Beeline, Life, PEOPLEnet, CDMA в Україні , U'tel. Обсяг переказів, здійснених через систему „АВЕРС” за 2009 рік перевищів 2,4 млрд. грн. мультивалютно.

Банк «Фінанси та Кредит» є прямим агентом системи міжнародних переказів "WesternUnion”, що здійснює розрахунки між 50 українськими банками-субагентами, які налічують понад 1100 пунктів обслуговування. Банк також є прямим агентом міжнародних систем "Анелик”, "Money Gram” а також агентом таких міжнародних платіжних систем, як "Express Money” ,” Blizko” по переказах фізичних осіб.


 

 

 

2.1 Аналіз і склад динаміки активів балансу

банку «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статті

2008

2009

Зміни

 

тис

%

тис

%

тис

%

 

Грошові кошти та еквіваленти

1343545

100

1542041

114,77

198496

14,77

 

Торгові цінні папери

636933

100

530341

83,26

-106592

-16,74

 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах

30000

100

-

-

-

-

 

Кошти в інших банках

648937

100

57900

8,92

-591037

-91,08

 

Кредити та заборгованість клієнтів

15408550

100

15377998

99,80

-30552

-0,2

 

Цінні папери в портфелі банку на продаж

34425

100

11953

34,72

-22472

-65,28

 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

294

100

7089

2411,22

6795

2311,22

 

Відстрочений податковий актив

5236

100

15964

304,89

10728

204,89

 

Основні засоби та нематеріальні активи

153732

100

128151

83,36

-25581

-16,64

 

Інші фінансові активи

107910

100

155432

144,04

47522

44,04

 

Інші активи

68500

100

101704

148,47

33204

48,47

 

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

1379

100

-

-

-

-

 

Усього активів

18439441

100

19456787

105,52

1017346

5,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок: З таблиці можна побачити, що загальна сума активі збільшилась на 1017346 тис.грн., або на 5,5%. Ці зміни відбулись за рахунок збільшення дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток(на 6795 тис. грн., це у 24 більше, ніж в 2008 році). Також можна спостерігати зростання такої статті як, відстрочені податкові активи, що зросли на 10728 тис. грн.(204,89%), інші фінансові активи зросли на 44,04%, це на 47522 тис.грн. В цілому ми бачимо позитивний результат, що говорить про ефективну діяльність банку.

2.2 Аналіз структури активу балансу банку «Фінанси і кредит»

Статті

2008

2009

тис

%

тис

%

Грошові кошти та еквіваленти

1343545

7,29

1542041

7,92

Торгові цінні папери

636933

3,45

530341

2,72

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах

30000

0,16

-

-

Кошти в інших банках

648937

3,52

57900

0,3

Кредити та заборгованість клієнтів

15408550

83,56

15377998

79,04

Цінні папери в портфелі банку на продаж

34425

0,19

11953

0,06

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

294

0,002

7089

0,04

Відстрочений податковий актив

5236

0,03

15964

0,08

Основні засоби та нематеріальні активи

153732

0,83

128151

0,66

Інші фінансові активи

107910

0,59

155432

0,8

Інші активи

68500

0,37

101704

0,52

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

1379

0,007

-

-

Усього активів

18439441

100

19456787

100

Висновок: Проаналізувавшиструктуру активів за 2008-2009 роки, ми можемо побачити частку у % кожної статті активй у валюті балансу.

Отже, найбільш питома вага у активах належить статті кредити та заборгованість клієнтів, тобто дебіторська заборгованість, вона становить 83,56% у 2008році та79,04% у 2009році відносно до усіх активів, найменша питома вага належить статтям: дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток, яка становить у 2008 році 0,002% і у 2009 році 0,04%; довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття у 2008 році їх частка у валюті балансу становила 0,007%.

2.3 Аналіз складу і динаміки пасиву балансу

банку «Фінанси і кредит»

Статті

2008

2009

Зміни

тис

%

тис

%

тис

%

Зобов'язання

Кошти банків

5311190

100

8172014

153,86

2860824

53,86

Кошти клієнтів

9767092

100

6985469

71,52

-2781623

-28,48

Інші залучені кошти

724764

100

536066

73,96

-188698

-26,04

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

435

100

-

-

-

-

Відстрочені подоткові зобов'язання

1735

100

1265

72,91

-470

-27,09

Резерви та зобов'язання

6183

100

1123

18,16

-5060

-81,84

Інші фінансові зобов'язання

41967

100

1461670

3482,90

1419703

3382,9

Інші зобов'язання

9374

100

8245

87,96

-1129

-12,04

Субординований борг

100279

100

264020

263,29

163741

163,29

Усього зобов'язання

15963019

100

17429872

109,19

1466853

9,19

Власний капітал

Статутний капітал

2000000

100

2000000

100

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

145197

100

-374195

-257,72

-519392

-357,72

Резервні та інші фонди банку

331225

100

401110

121,10

69885

21,10

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам банку)

2476422

100

2026915

81,85

-449507

-18,15

Усього власного капіталу

2476422

100

2026915

81,85

-449507

-18,15

Усього пасивів

18439441

100

19456787

105,52

1017346

5,52

Висновок: Здійснивши аналіз динаміки пасивів, ми бачими, що в загальному, сума пасивів зросла на 5,52%. Це збільшення відбулося в першу чергу, за рахунок інших фінансових зобов'язань, які зросли у 2009 році у 34 рази. Також значну роль відіграли статті пасиву: субординований борг( майже у 3 рази), резерви та інші фонди банків на 21,1%, кошти банків у 0,5 рази, порівняно з 2008 роком. На 375,72% збільшився непокритий збиток.

2.4 Аналіз структури пасиву балансу банку «Фінанси і кредит»

Статті

2008

2009

тис

%

тис

%

Зобов'язання

Кошти банків

5311190

28,8

8172014

42

Кошти клієнтів

9767092

53

6985469

37,88

Інші залучені кошти

724764

3,93

536066

2,91

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

435

-

-

-

Відстрочені подоткові зобов'язання

1735

0,009

1265

0,01

Резерви та зобов'язання

6183

0,03

1123

0,01

Інші фінансові зобов'язання

41967

0,023

1461670

7,93

Інші зобов'язання

9374

0,05

8245

0,04

Субординований борг

100279

0,54

264020

1,43

Усього зобов'язання

15963019

86,57

17429872

94,52

Власний капітал

Статутний капітал

2000000

10,85

2000000

10,85

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

145197

0,79

-374195

-2,03

Резервні та інші фонди банку

331225

1,8

401110

2,18

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам банку)

2476422

13,43

2026915

10,99

Всього власного капіталу

2476422

13,43

2026915

10,99

Усього пасивів

18439441

100

19456787

100

Висновок: З даної таблиці видно, яку частку у структурі валюти балансу займають окремі статті. У 2008 році найбільше значення мають статті кошти банків 28,8%, у 2009 році 42%, кошти клієнтів 53%, у 2009 році 37,88%. Тобто зобов'язання у банку на 2008 рік становлять 86,57%. Власний капітал лише у 2009році становить лише 10,85%. У 2009 році зроста частка інших фінансових зобов'язань, тому зобов'язання на 2009 рік становлять 94,52% і власнийкапітал лише 10,99.

2.5 Аналіз структури власного капіталу

Статті

2008

2009

тис

%

тис

%

Статутний капітал

2000000

80,76

2000000

98,67

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

145197

5,86

-374195

-18,46

Резервні та інші фонди банку

331225

13,37

401110

19,79

Усього власного капіталу

2476422

100

2026915

100

Висновок: Основну частину у власному капіталі становить статутний капітал: у 2008 році 80,76%, у 2009 році 98,67%. Нерозподілений прибуток у 2008 – 5,86%, у 2009 – (-18,46%). Резервні та інші фонди банку зростають, у 2008 році вони становили 13,37%, у 2009 році 19,79%.

3. Висновок:Здійснивши аналіз динаміки,складу та структури активу,пасиву,та інших звітів банку «Фінанси і кредит», ми визначили,що діяльність банку є досить позитивною.Про це свідчить зростання активів і пасивів.У пасивах переважаєвласний капітал над зобовя'заннями, що є позитивним для банку.В загальному,банк функціонує на належному рівні і має досить непогані результати діяльності.Незадовільним елементом є поява непокритого збитку у 2009 році.

Для підвищення ефективності діяльності Банка необхідно: - впровадження клієнто-орієнтованного підходу ведення бізнесу шляхом визначення клієнтських сегментів, впровадження нових IT-технологій та нових технологій продажу;

- підтримка ліквідності та збереження існуючої позиції на банківському ринку;

- збільшення об'єму та якості комісійних послуг, у т.ч. за рахунок впровадження альтернативних каналів продажу;

- підвищення ефективності управління витратами та проблемними активами.
Реферат на тему: Аналіз величини, динаміки та структури фінансової звітності банку "Фінанси і кредит" (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.