Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Фізична культура

Методика та сутність технічної підготовки баскетболістів команди вищої ліги (курсова робота)

РОЗДІЛ І. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

1.1. Технічна підготовка баскетболістів

Спортивне тренування як спеціалізований процес фізичного виховання спрямовані на досягнення можливо більш високих спортивних досягнень. Особливістю цього процесу є тісний взаємозв'язок навчання, виховання і розвитку функціональних можливостей організму спортсменів. У процесі підготовки баскетболістів формуються й удосконалюються знання, уміння і навички, необхідні для ведення гри на сучасному рівні розвитку баскетболу.

Для досягнення поставленої мети баскетболісту в процесі тренування необхідно вирішувати багато великих і малих задач. Головними з них є зміцнення здоров'я і усебічний фізичний розвиток, оволодіння технікою і тактикою гри, виховання фізичних якостей стосовно до баскетболу, психологічна підготовка, придбання знань в області теорії і методики тренування та інші [1].

Технічною підготовкою прийнято називати процес навчання спортсмена техніці рухів і дій, що є засобом ведення гри, а також їхнє удосконалювання. Тенденція до зростання швидкості ігрових дій, оптимізації дій у захисті різко підвищила вимоги до технічного оснащеності баскетболістів і якості виконання застосовуваних ними прийомів.

Високі спортивні результати в баскетболі можуть бути показані тільки на основі всебічної технічної підготовки спортсменів [6].

При нинішньому розвитку гри видатні показники можуть бути досягнуті тільки в результаті правильної всебічної технічної підготовки гравців, для чого необхідно:

1) володіти сучасними технічними прийомами і вміти застосовувати їх у різних умовах;

2) уміти сполучити прийоми до різній послідовності і різноманітних умовах переміщення;

3) виконувати технічні прийоми стабільно, незважаючи на різні технічні і фізичні стани;

4) володіти комплексом прийомів, якими в грі приходиться користатися частіше в зв'язку з виконанням визначених функцій у команді;

5) безупинно підвищувати точність застосовуваних прийомів.

Безперечно, що техніка в баскетболі буде постійно удосконалюватися. Основою для цього є безперервний творчий пошук тренерів, спортсменів, а також результатами наукових досліджень.

Необхідність оволодіння всіма прийомами техніки гри визначає деякі особливості спільного вивчення нападаючих і захисних дій. Обидва розділи рівноцінні і повинні удосконалюватися в однаковому ступені і паралельно. Однак конкретні прийоми нападу освоюються все-таки раніш, ніж спрямовані проти них захисні дії.

Найбільш важким у технічній підготовці є оволодіння технікою захисту, тому що ці прийоми менш цікаві баскетболістам. Тому важливо створити у тренуючихся почуття задоволення при удалому використанні їхній, загострять увага на необхідності постійно удосконалювання прийомів захисту. З цією метою корисно застосовувати також тренувальні вправи, результат яких визначається ефективністю захисних прийомів. Вивчення техніки гри в баскетболі починається з оволодіння прийомами нападу, насамперед, вивчення роботи ніг: стійка, біг, пересування по площадці різними способами, стрибки, зупинки, повороти і сполучення їх [6].

Одночасно освоюється техніка володіння м'ячем – лов і передача двома руками й однією рукою, кидки в кошик з місця, ведення м'яча, кидки в русі, найпростіші фінти, кидки в стрибку і різні сполучення цих прийомів. На етапі удосконалювання вивчаються складні прийоми, що вимагають високої координації рухів і спеціальної фізичної підготовленості. Особлива увага на даному етапі варто приділяти виконанню вправ на максимальній швидкості, в умовах активної протидії.

Оволодіння захисними діями починається приблизно в такій послідовності: вивчення стійки й особливостей пересувань; освоєння прийомів оволодіння м'ячем і протидії (виривання, вибивання м'яча, перехоплювання, накривання м'яча при кидку, оволодіння відскоком).

Техніка гри – це сформована в процесі розвитку баскетболу сукупність прийомів дозволяючих найбільше успішно вирішувати конкретні задачі.

На етапі загальної підготовки технічна підготовка по питомій вазі займає друге місце. На неї приділяється 35-40 % загального часу.

На етапі спеціально технічної підготовки приділяється 25-30 % від загального часу.

На передзмагальному етапі на технічну підготовку приділяється 30-35 % загального часу [6].

1.2. Особливості технічної підготовки баскетболістів

Підготовка спортсменів високого класу потребує глибокого, всебічного вивчення всіх її основ. Так, на сучасному етапі значною мірою зростає роль і значення технічної майстерності. Саме це якоюсь мірою визначає мотивацію, прагнення до досягнення результатів світового значення [13].

Процес вдосконалення технічної майстерності в сучасній практиці підготовки спортсменів високого класу розглядається як беззупинний.

Під технічною майстерністю варто розуміти бездоганне володіння найбільш раціональними рухами і ритмом дій при установці на високий результат [8, 13].

Це поняття пов'язане, насамперед, з якісними сторонами рухової діяльності, її доцільністю, своєчасністю, раціональністю, тобто з усім тим, що визначає успіх у спорті вищих досягнень.

У технічній підготовці спостерігається така етапність в освоєнні окремих ігрових навичок. На початку освоєння нового руху, який використовується все більше, для нього корекції відбуваються на ведучому рівні регуляції цього руху, але ні один рівень не можна вважати адекватним для корекції всіх сторін руху, тому є велика варіативність елементів структури моторного акту. Надалі, у процесі тренування відбувається поступове виділення фонових компонентів, що переадресовуються головним рівнем у той, із більш низьких рівнів, де є передумови для найкращого виконання саме цих корекцій. Проте на етапі високої спортивної майстерності виявляється визначення «похитування» стабільності головних фаз рухової структури ігрової дії. Причому мова тут йде не про просте кількісне розширення тимчасових діапазонів робочої фази, а про якісне перетворення, пов'язане з виробленням кількох програм і відповідно каналів виконання тих самих дій, що застосовуються в залежності від навколишнього середовища [17].

А.Я. Гомельський [9] висунув гіпотезу про багаторазове вирішення рухових завдань спортсменами вищої кваліфікації. На підставі цієї гіпотези розробляються такі методи технічної підготовки як метод цільових ситуаційних установок і комбінований метод ідеомоторного і ментального тренувань.

Технічна підготовка підпорядкована детальному вивченню рухової дії, стабілізації її окремих елементів. Формується раціональна тимчасова, просторова і динамічна структура рухів. Використовуються традиційні засоби і методи створення цілісної картини рухової дії, інтеграції його окремих частин. Застосовують так само різноманітні нетрадиційні (технічні) засоби, що забезпечують примусове виконання рухових дій у заданому діапазоні: міостимуляції, що оптимізує активність м'язових груп, різноманітні тренажери для освоєння деталей техніки в полегшених умовах, примусове лідирування з метою формування швидкісної техніки та іншого [6].

В баскетболі технічна підготовка займає особливе місце, тому що всі інші види підготовки об'єднуються саме в ній. Баскетболіст повинен володіти різноманітними прийомами, які у процесі спортивної боротьби майже ніколи не виконуються ізольовано, а в поєднанні з іншими, у виді різноманітних комбінацій [18].

Коли робота над технікою здійснюється методично правильно із широким використанням різноманітних засобів і методів, що знаходяться в суворій відповідності з поставленими задачами і функціональними можливостями баскетболістів, то в них формується раціональна стабільна техніка із широким спектром компенсаторних коливань в основних характеристиках структури руху [14, 20].

У поурочній навчальній програмі для дитячо-юнацьких шкіл (ДЮСШ) та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (СДЮШОР) з баскетболу в навчально-тренувальних групах на четвертому році навчання (15-17 років) технічній підготовці приділяється 22 % тренувального часу, що є недостатнім для підготовки баскетболістів для команд високого класу.

В підготовці юнаків повинна превалювати технічна підготовка, тому що саме цей аспект є базовим і сприятливим у цьому віковому періоді (15-17 років), спеціальна фізична підготовка і функціональна підготовка освоюється в більш пізньому періоді (17-19 років) [18].

Дослідження багатьох наукових груп [3, 7] виявили, що більшість втрат відбуваються при переході баскетболістів у віці 14-16 років з навчально-тренувальної групи в групи спортивного вдосконалення, а також при доборі в групи підготовки команд майстрів. Однією з причин є низький рівень технічної майстерності гравців, який можна надалі компенсувати іншими якостями (функціональною, швидкісно-силовою, психічною підготовленістю).

Важливе значення для росту гравців має технічне вдосконалення, основи якого закладаються в ранньому дитинстві. Відставання в освоєнні окремих елементів, низький технічний рівень - дуже помітні при переході резервів у групи дорослих. Тому проблема компенсації технічної майстерності іншими якостями ігрової підготовленості залишається частіше всього нерозв'язаною і потребує особливої уваги при упорядкуванні навчально-тренувального процесу. Оптимальний розподіл обсягів технічної підготовки на різних етапах спортивного вдосконалення, збільшення ролі індивідуальної підготовки - найважливіші умови подальшого процесу в баскетболі [8, 9].

Також ряд авторів відзначають [8], що спортсмени 16-17 років і особливо 18-19 років за рівнем виконавчої майстерності наближаються до дорослих висококваліфікованих баскетболістів, знаходячись у стадії завершення вікового розвитку - у фізичному і технічному плані це відноситься до юнаків 16-17 років, у психологічному і функціональному - 18-19 років.

Не можна зменшувати значення всіх прийомів техніки баскетболу, але все ж кидки м'яча в кошик - це найважливіший прийом, котрий як би вінчає застосування інших технічних прийомів. Адже всі технічні прийоми і виконуються для того, щоб гравці успішно змогли закидати м'яч у кошик [13].

Успішне виконання кидків у кошик потребує самої великої точності, тому удосконалюванню їхньої техніки необхідно приділяти більше часу, прикладати максимум зусиль [13, 16].

Часто в командах високого класу багато уваги приділяється командним діям і вивченню нових тактичних засобів нападу і захисту. Тому баскетболістам-новачкам необхідно самостійно займатися підвищенням рівня своєї техніки. Приходити раніше на 20-30 хвилин або залишатися після тренувань і працювати над своїми недоліками. Тільки так вони зможуть швидше прогресувати, швидше допомагати команді, а не бути аутсайдерами [9, 11, 14].

Також дослідження тренованості в точності виконання дій з м'ячем в інших спортивних іграх (у футболі) [1] свідчать, що футболісти високої кваліфікації покращують точність тільки в тих умовах, у яких тренувалися. Тому, щоб демонструвати високу точність обертання з м'ячем у грі, у тренувальних вправах необхідно:

- виконувати технічні прийоми так, як вони виконуються в змагальній грі;

- відпрацьовувати дії з м'ячем на фоні тих функціональних режимів, що зустрічаються в змагальних іграх (в умовах, коли фізіологічні зрушення в організмі футболістів у ході виконання вправ адекватні зрушенням, що відбуваються у визначених епізодах гри).

Порівняльний аналіз ігрової діяльності баскетболістів одного амплуа, але різного рівня майстерності і віку за [5] свідчить:

1. Між баскетболістами одного ігрового амплуа, але різної кваліфікації не виявлено статистично достовірних розходжень за такими показниками, як кількість кидків з гри і штрафних кидків. Достовірні розходження відзначені за показниками, що потребують високої виконавчої майстерності (результативні передачі, перехоплення, боротьба за м'яч, що відскочив). За цими даними висококваліфіковані спортсмени мають значну перевагу.

2. В юніорських і юнацьких командах основне ігрове навантаження виконується захисниками і нападаючими, які своєю активністю ефективно компенсують недоліки гри центрових гравців, у результаті слабкої техніко-тактичної підготовленості останніх.

3. Необхідно значно підвищити ефективність індивідуальної підготовки центрових гравців юніорських команд, що в цілому збільшить їхній внесок у загальну результативність команди.

1.3. Загальна характеристика вікових особливостей баскетболістів.

Одне з основних умов високої ефективності системи підготовки спортсменів полягає в строгому обліку вікових і індивідуальних анатомо-фізіологічних особливостей. Це дозволяє правильно вирішувати питання спортивного добору й орієнтації, вибору засобів і методів тренування, нормування тренувальних і соревновательных навантажень, прогнозування можливих досягнень.

Кожен віковий період має свої особливості в будівлі і функції окремих систем, що змінюються в процесі спортивної діяльності.

Ріст, розвитку організму людини відбуваються нерівномірно. Кожен віковий етап – це своєрідний період зі своїми характерними рисами, морфологічними і функціональними перетвореннями [57].

Опорно-руховий апарат.

У юнацькому віці відбувається енергійний ріст кісткової тканини. ДО 17-18 років практично завершується не тільки ріст, але й окостеніння довгих кіст. У цей же період продовжуються процеси окостеніння верхніх і нижніх поверхонь хребців, грудини і зрощення її з ребрами. Хребетний стовп стає більш міцним, а грудна клітка продовжує посилено розвиватися; у ці роки вони вже менш піддані деформації і здатні витримувати навіть фізичні навантаження. ДО 17-18 років закінчується процес зрощення тазових кіст, але повне їхнє окостеніння відбувається лише до 20-25 років. Завершується окостеніння кіст стопи і кисті. Процес окостеніння дуже тривалий, він протікає протягом усього періоду розвитку організму, завершуючи до 20-25 років. У віці 17-18 років кістякова мускулатура продовжує збільшуватися і функціонально удосконалюватися. Стосовно маси тіла її маса досягає до цього часу 43-44 %. У цьому віці кістякові м'язи і суглобово-зв'язковий апарат досягає високого рівня розвитку. Разом з тим продовжує збільшуватися поперечник м'язових волокон, вага окремих м'язів, посилено розвиваються соединительно-тканные структури. Цілком ці процеси завершуються до 20-22 років (В. Б. Шварц, С.В. Хрущев, 1984).

Центральна нервова система.

В юнацькі роки завершується розвиток центральної нервової системи, значно удосконалюється анализаторско-систематическая діяльність кори головного мозку. Нервові процеси відрізняються великою рухливістю, хоча порушення усе ще продовжує трохи переважати над гальмуванням. Установлюються гармонічні відносини кори і підкіркових відділів. Високого рівня досягає розвиток другої сигнальної системи. Вона здобуває усе більше значення в утворенні нових позитивних і негативних рефлексів і навичок. Підсилюється концентрація процесів порушення і гальмування. У психічній сфері також відзначаються значні зміни. Характерним для цього віку є прагнення до творчості, змаганням. Складаються основні риси особистості, формується характер, більш об'єктивної стає самооцінка, здобуває соціальні риси мотивування вчинків.

Для підвищення кваліфікації баскетболіста необхідно удосконалювати керування рухами, у результаті чого поліпшується координація рухової діяльності. Це можна спостерігати по зміні характеру електричної активності м'язів при виконанні деяких ігрових приемов. наприклад, у баскетболістів-майстрів спорту при передачах м'яча і кидка його в кільце відносно невеликі по частоті й амплітуді електричні потенціали м'язів рук і плечового пояса виникає лише безпосередньо при виконанні рухів, тобто вони сконцентровані в часі. Тільки в більш складних умовах (наприклад, при наявності третього гравця, що виконує роль захисника) електрична активність м'язів з'являється в майстрів спорту ще до одержання м'яча. у баскетболістів низької кваліфікації електричні потенціали м'язів не сконцентрованих у часі. Вони виникають задовго до одержання м'яча і навіть при облудних рухах партнера. Останнє порозумівається відсутністю необхідних дифференцировок [56,57].

Баскетбол висуває підвищені вимоги до багатьох аналізаторів.

У кваліфікованих баскетболістів поле зору в звичайних умовах має нормальні розміри. При виході на ігрову площадку й особливо після розминки воно збільшується на 15-20% у порівнянні з вихідною величиною. Це відбувається в зв'язку зі збільшенням збудливості периферичних елементів сітчастої оболонки ока і зорових центрів.

Функції центра і периферії сітківки при грі в баскетбол мають однаково велике значення. Периферичні елементи сітківки – палички забезпечують орієнтування на поле. Діяльність же центральних елементів – колбочек важлива для виконання точних кидків у кільце і т.п.

Велику роль під час ігрової діяльності грає просторове (глибинне) зір. Просторові сприйняття в баскетболістів, як правило, краще в порівнянні зі спортсменами інших специализаций.

Систематичне тренування баскетболістів удосконалює глазодвигательный апарат. Якщо в облич, що не займаються спортивними іграми рівномірний розвиток м'язів ока (ортофория), відзначається лише в сорока % випадків, то в баскетболістів – у 80% і більш. Наявність ортофории знижує стомлюваність ока при зорових навантаженнях, що дуже велика при грі в баскетбол.

У кваліфікованих баскетболістів добре розвитий руховий аналізатор, що забезпечує інформацію про силу, амплітуду, напрямок виконуваних рухів. Функціональний стан цього аналізатора оцінюється потоковістю заданих рухів, виконуваних спочатку при зоровому контролі, а потім при закритих очах [18].

Кровообіг.

У залежності від темпу гри, активності гравця й інших умов частота серцебиттів може досягати 200 і більш ударів у 1 хв. У середньому цей показник утримується в процесі гри на рівні 170-190 ударів у 1 хв. короткочасне зниження темпу рухів і навіть їхнє припинення на 5-10 сек. не супроводжуються урежением серцевих скорочень. Лише перерви тривалістю 20-60 сек. і більш викликають зниження серцевого ритму до 100-140 ударів у хв. (Н.Б. Кичайкина). При підвищенні потужності роботи частішання серцебиттів настає трохи швидше, ніж її урежение при зниженні потужності чи роботи в інтервалах відпочинку. Запізнювання змін серцевого ритму в порівнянні зі змінам потужності роботи свідчить про деяку інертність механізмів, що регулюють цей показник діяльності серця.

За даними В. Л. Карпмана зі співавторами обсяг серця в кваліфікованих баскетболістів-чоловіків складає в середньому 1201 див кубічних. При роботі значної потужності в лабораторних умовах хвилинний обсяг крові в баскетболістів досягає 24 л/хв, систолический обсяг-167мол [57].

Видільні процеси.

У зв'язку зі збільшенням потових залоз під час гри відбувається зменшення діурезу і збільшення питомої ваги сечі. Після гри підвищується концентрація в сечі молочної, сечової й іншої кислот і нерідко з'являється білок.

Підвищення концентрації глюкози в крові веде в гравців у передстартовому періоді до появи її в сечі [3,54].

 Система дихання

Підвищені енергетичні витрати, зв'язані з м'язовою роботою, супроводжуються посиленням обмінних процесів, що протікають як в анаэробных, так і в аеробних умовах. У дихальній функції при м'язовій роботі відбуваються адаптаційні зміни, що удосконалюються в міру росту тренованості.

У результаті систематичної м'язової діяльності відбувається збільшення життєвої ємності легень. У спортсменів зрілого віку вона складає в середньому 4,7-4,8 літрів проти 3,0-3,5 літрів у нетренованих людей. Індивідуальні коливання життєвої ємності легень можуть бути дуже значними: в окремих спортсменів ЖЕЛ досягає 6,5-7 літрів і більш [54].

Підвищення потужності дихальної мускулатури і рухливості діафрагми приводить до збільшення екскурсії грудної клітки. У спортсменів підвищується здатність до форсованого видиху. Зміна життєвої ємності легень і екскурсії грудної клітки супроводжується збільшенням загальної поверхні легеневих альвеол. При цьому росте їхня проникність для газів атмосферного повітря і крові.

Більш швидкому переходу кисню в кров сприяє і площа контакту, що збільшується, альвеолярного повітря з легеневими капілярами. Зростає при цьому і такий показник зовнішнього подиху, як швидкість переходу вуглекислого газу з крові в легеневі альвеоли. Швидкість переходу кисню в кров знаходить висвітлення в показнику вентиляційного коефіцієнта (ВК), що характеризує відношення поглиненого кисню до величини легеневої вентиляції. У результаті систематичних занять фізичними вправами ВК збільшується.

М'язова робота приводить до збільшення змісту гемоглобіну – головного переносника кисню. Це є в засобі мобілізації багатої гемоглобіном депонованої крові, а також компенсаторного збільшення абсолютного числа еритроцитів у відповідній гіпоксії, зв'язаної з м'язовою роботою 18].

Збільшення артерио-венозной різниці при рівному хвилинному обсязі крові є головним резервом підвищення кисневої стелі, тобто максимального споживання кисню (МПК) в одну хвилину. Оскільки перехід кисню в тканині визначається насамперед потребою в ньому, те природно, що максимальна кількість кисню може бути поглинене при великих фізичних навантаженнях. Швидкість дисоціації оксигемоглобіну і переходу його в працюючі тканини зростає в результаті підвищення температури тіла при м'язовій роботі, а також унаслідок нагромадження іонів Н и З2 у крові. Збільшення швидкості переходу кисню в тканині є головною причиною наростання артерио-венозной різниці. Артерио-венозная різниця збільшується при м'язовій діяльності. Якщо в умовах спокою зміст кисню в артеріальній крові на 6-7%, то при напруженій роботі ця різниця досягає 10-12% [10,11,20].

Зміна подиху досягається за допомогою складної системи нервово-гуморальних впливів на дихальний центр, що розташована в довгастому мозку. Дихальний центр являє собою групу нервових утворень, розташованих на різних рівнях центральної нервової системи. Основні ядра дихального центра знаходяться на дні 4 желудочка (вдихальний і видихальний центри) і у варолиевом мосту (центр регуляції частоти подиху).

Діяльність центрів вдиху і видиху контролюється групою нервових кліток, розташованих у верхній частині варолиева моста. Вони викликають наприкінці видиху порушення центра вдиху, а наприкінці видиху – порушення центр вдиху. За рахунок цього забезпечується правильне чергування дихальних рухів

Велику роль у регуляції подиху грають рефлекторні механізми. Під час вдиху альвеоли легень розтягуються. Це приводить до роздратування закладених у їхніх стінках рецепторів, тобто нервових закінчень блукаючого нерва. По доцентрових волокнах цього нерва імпульси надходять у довгастий мозок, що викликає гальмування вдиху і початок видиху. Такий же рефлекс здійснюється при роздратуванні під час вдиху рецепторів міжреберних м'язів і діафрагми. Сигнали від цих рецепторів йдуть у дихальний центр, і вдих змінюється видихом [18].

Важлива роль у регуляції подиху належить корі великих півкуль головного мозку. Завдяки її діяльності відбувається дуже тонке пристосування подиху до потреб організму. Нервові імпульси від кори по спадним шляхах надходять у дихальний центр довгастого мозку і регулюють його роботу. Вплив кори великих півкуль на подих доводиться здатністю людини довільно чи підсилювати затримувати подих, а також зміни подиху під впливом гіпнозу.

Серед речовин, що беруть участь у гуморальній регуляції подиху, основну роль грає вуглекислий газ. Нервові клітки дихального центра дуже чуттєві до його дії. Під впливом вуглекислого газу, що надходить у мозок із кров'ю, дихальний центр починає посилати більш часті імпульси до дихальних м'язів, подих учащається і поглиблюється, легенева вентиляція зростає [54].

При фізичній роботі регуляція подиху ускладнюється. Потреба організму в кисні різко зростає. Недолік його в крові приводить до роздратування хімічних рецепторів розташованих в області розгалуження сонних артерій. Сигнали від цих рецепторів надходять у дихальний центр, у результаті чого подих учащається.

При посиленій роботі в м'язах утвориться багато вуглекислого газу, що надходить у кров. Не весь вуглекислий газ, що нагромадився, устигає виділятися через легені, частина його залишається в артеріальній крові і досягає мозку. Під дією більшої, ніж у спокої, концентрації вуглекислого газу на дихальний центр підсилюється.

Якщо недолік кисню в крові приводить переважно до частішання подиху, то надлишок вуглекислого газу викликає в основному його поглиблення. При фізичній роботі ці два фактори діють одночасно, унаслідок чого відбувається і частішання, і поглиблення подиху [15].

При м'язовій діяльності, як відзначалося раніш, у крові накопичується не тільки вуглекислий газ, але й інші кислі продукти обміну речовин, зокрема молочна кислот. Установлено, що ці речовини також можуть підсилювати подих, діючи на дихальний центр.

Роздратування рецепторів м'язів, суглобів, зв'язувань, що відбуває в процесі фізичної роботи, також може рефлекторно впливати на подих.

Вплив кори великих півкуль на подих при фізичній роботі виявляється головним чином до початку самої роботи. У спортсменів, що прийшли в чи зал на стадіон і не приступили ще до розминки, частота подиху і легенева вентиляція можуть бути вже підвищеними. Посилення подиху в цих умовах відбувається по механізму умовних рефлексів: дихальний апарат як би підготовляється до майбутнього роботі [11,13,53].

РОЗДІЛ ІІ. МЕТА, ЗАДАЧІ, МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Мета роботи

Розробити та експериментально обґрунтувати методику технічної підготовки баскетболістів команди вищої ліги.

2.2. Задачі:

1. Визначити рівень технічної підготовленості баскетболістів вищої ліги.

2. Розробити методику технічної підготовки баскетболістів вищої ліги.

3. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики.

2.3. Методи дослідження:

1. Аналіз і вивчення літературних джерел.

2. Педагогічне спостереження

3. Педагогічне тестування.

4. Педагогічний експеримент.

5. Методи математичної статистики.

Для розв'язання поставлених завдань використовувались наступні методи дослідження:

1. Аналіз та узагальнення літературних джерел.

Аналіз літератури з питань технічної підготовки баскетболістів дав можливість розглянути закономірності та взаємозв'язок навантаження та відпочинку при плануванні підготовки спортсменів.

2. Педагогічне спостереження.

Педагогічні спостереження були спрямовані на одержання інформації про рівень технічної підготовленості у баскетболістів вищої ліги.

3 Педагогічне тестування Дослідження проводилося по наступним тестах:

1. Кидки з точок;

2. Штрафний кидок.

Кидки з точок

Тест «40 кидків з позначених місць» (оцінюється точність кидків і час виконання вправи). Випробуваний виконує 4 серії по 10 кидків з по-різному розташованих і по-різному вилучених позначених місць із завданням виконати 40 кидків за мінімальний час. Крапки для кидків розрізняються на площадці в такий спосіб:

§ крапки 1 і 2 - ліворуч від щита, на лінії рівнобіжної лицьової лінії площадки і минаючої через проекцію центра кільця;

§ 3 і 4 - ліворуч від щита, на лінії, що проходить через проекцію центра кільця під кутом 45° до проекції щита;

§ 5 і 6 – на лінії, що проходить проекцію центра кільця під кутом 90° до проекції щита (тобто прямо перед щитом);

§ 7 і 8 – симетричні крапкам 3 і 4 праворуч від щита;

§ крапки 9 і 10 – симетричні крапкам 1 і 2 праворуч від щита.

Відстань крапок 1, 3, 5, 7, 9 від проекції центра кільця 4 м., а крапок 2, 4, 6, 8, 10 – 5,5 м.

Випробуваний зобов'язаний виконувати серії кидків із крапок у строгій послідовності: перша серія кидків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, потім друга серія 1, 2, 3, 4, 5 і т.д.

Випробуваному подавати м'яч не дозволяється: він повинний сам підібрати м'яч після кидка і з веденням виходити на наступне позначене місце. Для виконання нормативу надається право на одну спробу.

Точність улучень підраховується у відсотках. Час, витрачений на виконання тесту, характеризує працездатність випробуваних у кидках: чим швидше він виконає 40 кидків, тим вище його працездатність у цій вправі.

Штрафний кидок

Випробуваний виконує 10 серій по 3 кидки (30 кидків). Після першого і другого кидка м'яч йому подає партнер, а після третього підбирає м'яч сам. Враховується відсоток улучень.

4. Педагогічний експеримент. Експеримент полягав у перевірці ефективності запропонованої програми мікроциклу.

5. Методи математичної статистики.

При статистичному опрацюванні експериментальних даних нами були використані звичайні методи з розрахунком мінімального (min) та максимального (max) значення, середнього арифметичного х, середнього квадратичного відхилення, достовірності розходжень за t-критерієм Стьюдента, m-стандартної помилки середнього арифметичного.

При проведенні педагогічних досліджень найбільш часто приходилося вирішувати питання про реальність різниці між середніми значеннями двох виборок. В нашій роботі це групи спортсменів різного рівня підготовленості, а також експериментальна та контрольна групи. У будь-якому з цих випадків потрібно було встановити, чи є необхідна різниця між групами відображенням реальних чинників, чи вона викликана випадковим підбором виборки.

В нашому випадку для порівняння середніх значень для емпіричних сукупностей застосовувався t – критерій Стьюдента.

В деяких випадках (вивчення показників спеціальної фізичної та технічної підготовленості) необхідно було визначити, чи достовірна різниця між середніми показниками однієї і тієї самої групи випробуваних, отримані в різний час. В такому випадку розраховувався t – критерій Стьюдента для корельованих виборок.

Обробка результатів досліджень здійсненювалася статистичними методами на персональному комп'ютері IBM PC/AT засобами пакету прикладної статистики автоматизованій системи обробки даних (АСОД) [165, 166]. Обчислювалися наступні показники:

-середнє арифметичне (х),

-середнє квадратичне відхилення (σ),

-коефіцієнт варіації (V),

-стандартна похибка середнього арифметичного (m)

-кореляція (r).

Обробка вищезгаланих показників здійснювалася відповідно до рекомендацій С.В. Начинської, Д.М. Тогобицької [116, 165, 166].

2.4. Організація дослідження.

Дослідження проходили на базі баскетбольного клубу «Дніпро-2» в м. Дніпропетровськ. У дослідженні брали участь баскетболісти КМС (по 10 чоловік в контрольній та експериментальній групі).

На першому етапі нами було визначено вихідний рівень технічної підготовленості баскетболістів обох груп.

На другому етапі нами була розроблена методика, що впроваджувалась у навчально-тренувальний процес експериментальної групи протягом 1,5 місяця.

На третьому етапі перевірялась ефективність розробленої методики при допомозі повторного тестування.

РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Визначити рівень технічної підготовленості баскетболістів вищої ліги

Для визначення рівня технічної підготовленості баскетболістів вищої ліги ми використовували тести з визначення ефективності кидків.

Результати дослідження представлені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Результати дослідження рівня технічної

підготовленості баскетболістів (контрольної групи)

Прізвище, ім'я

 

Технічна підготовка

Кидки з позначених місць (%)

Бали

Штрафні кидки (%)

Бали

1.

Ар-ко Ан-й

З

49

3

64

3

2.

Ив-к Ал-р

Ц

42

3

70

4

3.

Ку-ца Вл-р

Н

48

3

65

3

4.

Сев-ов П-р

Ц

49

3

64

3

5.

Ку-в Ст-в

Н

42

3

70

4

6.

Бо-ко Ев-й

Н

55

4

72

4

7.

Ма-р В-ий

Н

50

4

72

4

8.

Кар-сь Вл-р

З

51

4

69

3

9.

Ус-ий Н-ай

З

47

3

71

4

10.

Ко-з О-г

З

52

4

70

4

Х

 

48,5

3,4

68,7

3,6

δ

 

3,42

0,2

2,1

0,2

m

 

1,2

0,07

0,98

0,06

Примітка: Х – середнє значення; m – похибка середнього;

δ – сигмальное відхилення.

Аналіз тестування результатів технічної підготовленості у баскетболістів контрольної групи показав, що кидки з крапок 40 кидків відповідав оцінці (3,4) і середнє значення склало 48,5±1,2 %. Штрафні кидки відповідали оцінці (3,6) і середнє значення склало 68,7±0,06%.

Аналогічне тестування відбувалось й у баскетболістів експериментальної групи. Результати представлені у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Результати дослідження рівня технічної

підготовленості баскетболістів (експериментальної групи)

№ п/п

Прізвище, ім'я

амплуа

40 кидків з позначених місць

Штрафний кидок

 

Рез.

Оцін.

Рез.

Оцін.

1.

К-о М-м

З

50

3

64

3

2.

Ч-в О-й

Ц

42

3

70

4

3.

Ж-к О-й

Н

51

4

69

3

4.

П-о О-р

Ц

49

3

64

3

5.

Щ-н О-й

Н

42

3

70

4

6.

С-к В-р

Н

55

4

72

4

7.

Г-в Я-в

Н

49

4

72

4

8.

Л-о М-л

З

48

3

65

3

9.

В-й Н-й

З

52

4

70

4

10.

Н-о К-л

З

47

3

71

4

Х

 

48,5

3,4

68,7

3,6

δ

 

3,42

0,2

2,1

0,2

m

 

1,12

0,06

0,94

0,06

Примітка: Х – середнє значення; m – похибка середнього;

δ – сигмальне відхилення.

Аналіз результатів дослідження технічної підготовленості баскетболістів експериментальної групи свідчить, що середній показник по тесту «Штрафний кидок» склав 48,5±1,12%, що відповідає оцінці 3,4, по тесту «Кидки з точок» 68,7±0,94%, що відповідає оцінці 3,6.

Отже, можна зробити висновок, що вихідний рівень технічної підготовленості у баскетболістів обох груп не відрізнявся та знаходився на задовільному рівні.

3.2. Методика вдосконалення технічної підготовленості у баскетболістів команди вищої ліги.

Для вдосконалення технічної підготовленості у баскетболістів команди вищої ліги нами було розроблено комплекс вправ, акцент яких був спрямований на виконання кидків в умовах, що наближені до змагальних за інтенсивністю та навколишніми поміхами.

Ми запропонували методику, що складалася з комплексів вправ на вдосконалення технічної підготовленості баскетболістів.

Комплекс вправ 1

1. Кидки двома м'ячами. Вправа виконується в парах: один гравець кидає, інший подає йому м'ячі. Обсяг - 2 серії по 30 кидків. ЧСС - 168±9 уд/хв. Час виконання однієї серії 1 хв. 40 с. Інтервал відпочинку - 1 мИН 50 с. Спрямованість впливу - адаптація м'язів плеча і стабілізація кутових параметрів. Метод - вибірково-спрямованого впливу. Механізм энергообеспечения - змішаний аеробно-анаеробний. Враховується кількість влучень у двох серіях. Тривалість виконання усієї вправи - 10 хв.

2. Гравець повинний забити 2 середніх, 2 дальніх, 2 штрафних кидка підряд:

а) переміщається на протилежний щит із веденням м'яча після двох забитих кидків підряд;

б) переміщається на протилежний щит після кожні забиті кидки;

в) переміщається на протилежний щит після кожного не забитого м'яча;

Можна збільшувати кількість улучень підряд:

- 3 дальніх, 3 середніх, 3 штрафних;

- 6 кидків підряд (2 дальніх, 2 середніх, 2 штрафних);

- 9 кидків підряд (3 дальніх, 3 середніх, 3 штрафних).

3. Гравець виконує кидки із середньої дистанції, після 3 кидків виконує прискорення до лицьової лінії й назад. Враховується кількість кидків і їхня ефективність за 3 хв. Обсяг - 2 серії. Інтервал відпочинку - 1 хв. ЧСС - 181±6 уд/хв. Спрямованість впливу - адаптація систем, що управляють рухами, до умов зниженого енергозабеспечення. Метод - генералізованої вправи. Механізм енергозабеспечення анаеробно-гліколітичий. Тривалість усієї вправи - 7 хв.Гравець виконує кидки із середньої дистанції, після 3 кидків виконує прискорення до лицьової лінії й назад. Враховується кількість кидків і їхня ефективність за 3 хв. Обсяг - 2 серії. Інтервал відпочинку - 1 хв. ЧСС - 181±6 уд/хв. Спрямованість впливу - адаптація систем, що управляють рухами, до умов зниженого енергозабеспечення. Метод - генералізованої вправи. Механізм енергозабеспечення анаеробно-гліколітичий. Тривалість усієї вправи - 7 хв.Гравець виконує кидки із середньої дистанції, після 3 кидків виконує прискорення до лицьової лінії й назад. Враховується кількість кидків і їхня ефективність за 3 хв. Обсяг - 2 серії. Інтервал відпочинку - 1 хв. ЧСС - 181±6 уд/хв. Спрямованість впливу - адаптація систем, що управляють рухами, до умов зниженого енергозабеспечення. Метод - генералізованої вправи. Механізм енергозабеспечення анаеробно-гліколітичий. Тривалість усієї вправи - 7 хв. Гравець виконує кидки із середньої дистанції, після 3 кидків виконує прискорення до лицьової лінії й назад. Враховується кількість кидків і їхня ефективність за 3 хв. Обсяг - 2 серії. Інтервал відпочинку - 1 хв. ЧСС - 181±6 уд/хв. Спрямованість впливу - адаптація систем, що управляють рухами, до умов зниженого енергозабеспечення. Метод - генералізованої вправи. Механізм енергозабеспечення анаеробно-гліколітичий. Тривалість усієї вправи - 7 хвВправа спрямована на удосконалювання "швидкісних” кидків із середньої і дальньої дистанції з протидією захисника. Виконується в трійках. Гравці А и В розташовуються за особовою лінією з м'ячами. Гравець С займає кидкову позицію для виконання середнього кидка. Гравці А и В по черзі виконують передачу гравцю С и прискорюються, намагаючись перешкоджати гравцю С виконати кидок, після підбирають м'яч і повертаються на вихідне місце. Гравець С виконує "швидкісні” кидки. Після 15 кидків зміна гравців. Обсяг - 4 серії по 15 кидків. Виграє гравець: а) той, хто більше усіх закине із 4 серій; б) той, хто більше усіх у 4-ій серії. ЧСС - 182±2 уд/хв. Метод -змагальний. Спрямованість впливу - розвиток точності, помехоустойчивости. Механізм энергообеспечения - анаэробно-гликолитический. Тривалість виконання вправи - 15-17 хв. Кидки з двох точок під рогом 45° із зміною точки після 2-х кидків. Обсяг - 50 кидків. Час виконання - 4 мин 20 сек. ЧСС - 174±8 уд/хв. Спрямованість впливу - розвиток точності прямувань і виховання зібраності при переключенні уваги. Метод - вариативного (перемінного) управи. Механізм энергообеспечения - змішаний аэробно-анаэробный. Рахується кількість улучень.Кидки з припиненням після ведення м'яча з чергуванням середньої і дальньої дистанцій. Обсяг - 30 кидків. ЧСС - 174± 8 уд/хв. Спрямованість впливу - развити погоджених дій коррекционных механізмів у керуванні прямуваннями при дозуванні зусиль. Метод - вариативного (перемінного) управи. Тривалість - 4 хв.

4. Навчальна гра 3х3. Всі атаки кільця після першої передачі. Тривалість 10 хв.

5. Гра 3Х3. Всі атаки кошика тільки із-за трьохсекундної зони. Обсяг - 3 партії до 15 очок. ЧСС - 182±4 уд/хв. Тривалість - 8 хв.

6. Гра 5Х5. Завдання: всі атаки тільки із-за трьохсекундної зони, після кожної атаки зміна кошика. Одна команда складається з молодих гравців, друга з досвідчених. Спрямованість впливу - удосконалювання кидків в умовах зниженого енергозабеспечення, розвиток уваги. Тривалість 15-16 хв.

Комплекс вправ 2

1. Гравець розташовується справа під щитом. Виконує 4 добивания об щит одною правою рукою на 5-ый разом - кидок у каблучку. Теж зліва лівою рукою. Обсяг - 4 серії з кожної сторони. У випадку промаху добавляється серія. ЧСС - 167±8 уд/хв. Метод - повторний. Тривалість - 5 хв.

2. Вправа виконується в двох колонах. Гравець, однієї з колон робить кидок у стрибку, гравець протилежної колони «відтиняє» його після пробития, і обидва беруть участь у боротьбі за м'яч. Вправа виконується до 30-40 очок (оволодіння м'ячем - 1 очко, улучення - 2 очка, добивание - 3 очка). Тривалість - 8 хв.

3. Вправа спрямована на удосконалювання штрафного кидка і боротьби за м'яч, що отскочили. Гравець А робить 2 штрафних кидки. Гравці В и С беруть участь у добивании м'яча, після чергового пробития гравці змінюються місцями. Вправа виконується до 20-25 очок. За добивание гравці одержують 2 очка, за оволодіння м'ячем і влучення зі штрафні лінії - 1 очко. Тривалість - 7 хв.

4. Гра 5Х5 на один щит. Завдання: усі кидки виконуються тільки через трехсекундной зону, після атаки: захисники відтиняють нападаючих («ставлять спину»). Обсяг - 2 серії до 20 очок. Влучення - 2, 3 очка, добір захисників - 1 очко, добір нападаючі - 2 очка, добивание - 2 очка. Тривалість - 15-20 хв.

5. Гра 5Х5. Гра триває до 30 очок (за кожний добір м'яча на чужому щиті 2 очка). Команда, що програла, виконує 2 серії по 20 добиваний об щит. Тривалість 15 хв.

Комплекс вправ 3

1. Гравець виконує кидки з середньої дистанції, після 3-х кидків виконує прискорення до лицьової лінії та назад. Враховується кількість кидків та їх ефективність за 3 хв. Об'єм – 2 серії. Інтервал відпочинку – адаптація

2. Один гравець виконує 10 серій по 5 дальніх і 5 середніх кидків з 10 точок (див. рис 2.1.). Виконавши перший дальній кидок (позиція 1), гравець очікує м'яч, що йому подає асистент. Одержавши м'яч, гравець робить коротке, енергійне, як у грі, ведення-обведення із зупинкою після ведення виконує другий кидок із середньої дистанції, (позиція 2), потім стрімко йде на підбір і, підібравши м'яч переміщується у швидкому темпі на позицію 3 для виконання наступного кидка. Виконавши за таким способом послідовно 10 кидків, другу серію гравець починає з позиції 1. Враховується кількість влучень зі 100 кидків. Вправа дозволяє визначити найбільш слабкі точки для кожного баскетболіста. Обсяг – 10 серій. ЧСС – 178±5 уд/хв. Спрямованість впливу – адаптація систем, що керують рухами, до умов зниженого енергозабезпечення. Час виконання – 10 хв. Загальна тривалість - 22 хв.

3. Гра 3Х3. Всі атаки кільця із-за трьохсекундної зони. Обсяг - 3 партії до 15 очок. ЧСС – 182±4 уд/хв. Тривалість – 18 хв.

4. Гра 5Х5. Завдання: всі атаки із-за трьохсекундної зони, після кожної атаки зміна кошика. Одна команда складається з молодих гравців, друга з досвідчених. Спрямованість впливу – удосконалювання кидків в умовах зниженого енергозабезпечення, розвиток уваги, подолання опору більш досвідчених гравців. Тривалість 1

5.

6.

7. 5-16 хв.

Комплекс вправ 4

(для нападаючих і центрових гравців)

1. Гравець розміщується праворуч під щитом. Виконує 4 добивання об щит однією правою рукою на 5-ий раз – кидок у кільце. Те ж ліворуч лівою рукою. Обсяг – 4 серії з кожної сторони. У випадку промаху додається серія. ЧСС – 167±8 уд/хв. Метод – повторний. Тривалість – 5 хв.

Вправа виконується в двох колонах. Гравець, однієї з колон робить кидок у стрибку, гравець протилежної колони «відтинає» його після пробиття, і обоє беруть участь у боротьбі за м'яч. Вправа виконується до 30-40 очок (оволодіння м'ячем – 1 очко, улучшення – 2 очка, добивання – 3 очка). Тривалість – 8 хв.

2. Вправа спрямована на удосконалення штрафного кидка і боротьби за м'яч, що відскочив. Гравець А робить 2 штрафних кидки. Гравці В і С беруть участь у добиванні м'яча, після чергового пробиття гравці міняються місцями. Вправа виконується до 20-25 очок. За добивання гравці одержують 2 очка, за оволодіння м'ячем і влучення зі штрафної лінії – 1 очко. Тривалість – 7 хв.
Реферат на тему: Методика та сутність технічної підготовки баскетболістів команди вищої ліги (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.