Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Фінанси

Відповіді з предмету "Фінанси" (варіант 2) (шпора)

1.Амортизація та знос основних засобів.

2. Банківське кредитування підприємства

3. Банкрутство як результат розвитку кризових явищ в діяльності підприємства. Види банкрутства підприємства.

4. Грошові активи підприємства

5. Грошовий оборот підприємства, його сутність та функції.

6. Дебіторська заборгованість підприємства: склад, класифікація та основні оцінки

7. Джерела фінансування капітальних вкладень підприємства

8.Економічна сутність та класифікація оборотних активів підприємства

9.Запаси підприємства. Методи оцінки запасів.

10.Капітальні вкладення підприємства:економічна сутність, структура

11.Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень.

12. Класифікація поточних витрат підприємства.

13. Конкурентоспроможність підприємства та методи її оцінки.

14. Ліквідаційна процедура:порядок та організаційно-фінансові умови її проведення.

15.Методи і показники оцінки ефективності капітальних вкладень підприємства

16. Методи оцінки фінансового стану підприємства.

17. Методи планування оборотних активів

18. Методичні підходи до розробки балансового плану підприємства.

19. Основні напрями розподілу та використання прибутку підприємства.

20. Оцінювання економічних меж діяльності підприємства.

21.Оцінювання ефективності використання активів підприємства та факторів, що її визначають за моделлю „Дюпон-каскад”

22. Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства.

23. Показники оцінки ділової активності підприємства.

24. Показники оцінки ліквідності і платоспроможності підприємства.

25. Показники оцінки рентабельності підприємства.

26.Показники оцінки стану та ефективності використання необоротних активів підприємства

27. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства

28..Поняття вартості капіталу та методи її оцінки

29. Поняття, склад та принципи формування капіталу підприємства

30. Поняття та елементи фінансового стану підприємства

31. Поняття та склад власного капіталу підприємства

32. Поняття та склад позикового капіталу підприємства

33. Послідовність порушення справи про банкрутство підприємств в Україні.

34.Потреба підприємства в оборотних активах та фактори, що її визначають.

35.Санація підприємства як інструмент протидії банкрутству. Умови, форми та інструменти проведення санації.

36.Система готівкових розрахунків.

37.Собівартість продукції та її види.

38. Сутність і склад системи кредитування

39.Сутність операційного циклу підприємства. Показники оборотності оборотних активів підприємства.

40.Сутність, принципи та особливості організації фінансової діяльності підприємства.

41.Сутність та класифікація активів підприємства.

42.Сутність та класифікація грошових розрахунків підприємства.

43.Сутність та класифікація необоротних активів підприємства.

44. Сутність фінансового плану підприємства та методи його розробки.

45. Сутність, функції та принципи організації фінансів підприємства.

46. Фінансово-економічні передумови та наслідки виникнення ситуації банкрутства.

47. Характеристика форм та видів товарного кредиту

48. Характеристика форм та видів фінансового лізингу

4. Грошові активи підприємства

Грошові активи підприємства являють собою грошові кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банку, які можуть бути використані для поточних операцій та еквіваленти грошових коштів.

Класифікація грошових активів підприємства:

За місцем зберігання

- грошові кошти в банку

- грошові кошти в дорозі

- грошові кошти в касі

За функціональним призначенням (мотивом утримання)

- компенсаційний запас

- страховий (резервний) запас

- інвестиційний (спекулятивний) запас

- операційний (трансакційний) запас

За валютою накопичення

- грошові кошти в національній валюті

- грошові кошти в іноземній валюті

За рівнем достатності

- максимально допустимий запас

- середній запас

- оптимальний запас

- мінімально необхідний запас

Під еквівалентами грошових коштів розуміють поточні фінансові інвестиції підприємства, початковий строк погашення яких не перевищує три місяці і відносно яких існує впевненість у тому, що вони не зменшать свою вартість протягом періоду їх чинності.

21.Оцінювання ефективності використання активів підприємства та факторів, що її визначають за моделлю „Дюпон-каскад”

Аналіз ділової активності є важливим етапом аудиту фінансового стану підприємств, у результатах якого зацікавлені внутрішні та зовнішні користувачі інформації. Основними завданнями аудиту ділової активності є оцінка господарської ситуації, виявлення факторів і причин досягнутого стану, підготовка і обґрунтування майбутніх рішень, викриття і мобілізація резервів підвищення ефективності господарської діяльності. Мета аудиту ділової активності — одержання ключових показників обґрунтованої оцінки стану об'єкта і перспектив його розвитку.

Ділова активність підприємства вимірюється співвідношенням продукції та авансованих ресурсів або продукції та затрат.

Ефективність використання активів визначається шляхом співставлення результатів господарської діяльності з реальною величиною активів підприємства на визначену дату або з їх середньорічною вартістю, що є складовою цих активів.

Для розрахунку показників ділової активності та ефективності використання активів використовується таким показники:

Метод Дюпон-каскад - система фінансового аналізу, яка передбачає розкладання показника «коефіцієнт рентабельності активів» на ряд інших фінансових коефіцієнтів його формування, взаємозалежність у єдиній системі.

«Дюпон-каскад», або просто «Каскад». Метою аналізу за цією системою є: визначання п'яти основних співвідношень за даними бухгалтерської звітності, отримання уявлення про розвиток компанії в часі та виділення основних напрямків поглибленого вивчення її діяльності.

В основу системи «Дюпон-каскад» покладено так зване рівняння Дюпон (Du Pont), яке показує взаємозв'язок між прибутком на інвестований капітал, оборотністю активів, чистим доходом та левериджем. Використовуючи рівняння Дюпон, можна побудувати цілий ряд співвідношень, які дозволяють проаналізувати вплив різних факторів на фінансовий результат. З даних співвідношень визначається, якими факторами викликані зміни прибутковості власного капіталу - прибутковістю активів, чи способом фінансування підприємством своєї діяльності (фінансування за рахунок власного чи залученого капіталу). Для порівняння розглядається динаміка показників та аналізується їх зміни.

Математичне представлення модифікованої моделі має вигляд:

Рвк=(ЧП/ВР)*(ВР/А)*(А/ВК), де:

Рвк – рентабельність власного капіталу, ЧП – чистий прибуток, А – сума активів під-ва, ВР – виручка від реалізації, ВК – власний капітал.

З представленої моделі бачимо, що рентабельність власного капіталу залежить від 3-х факторів: рентабельності продажу, обороту активів та структури авансованого капіталу. Значимість виділених факторів пояснюється тим, що вони у певному сенсі узагальнюють всі сторони фінансово-господарської дія-ті під-ві, його статику та динаміку, а також бухгалтерську звітність.

Рентабельність власного капіталу:

Рвк=ЧП/((ВКпп+ВКкп)/2), де:

ВКпп, ВКкп – власні кошти на початок/кінець періоду

В практиці аналізц використовується багато показників ефективності роботи під-ва. Показник рентабельності власного капіталу вибраний тому, що він є найбільш важливим для акціонерв компанії Він хар-є прибуток, який власники отримують з вкладених у під-во коштів. Цей коефіцієнт включає такі важливі параметри, як платежі по відсотках за кредит та податок на прибуток.

Оборотність активів (ресурсовіддача):

Оа=ВР/((Апп+Акп)/2), де:

ВР – виручка від реалізації за розрахунковий період, Апп/Акп – величина активів на початок/кінець періоду.

Цей показник можна інтерпретувати двояко. З одного боку, оборотність активів відображає, скільки разів за період обертається капітал, вкладений в активи під-ва, тобто оцінює інтенсивність використання усіх активів незалежно від джерел їх утворення. З іншого боку, ресурсовіддача показує, скільки коштів виручки має під-во з коштів, вкладених в активи. Зростання даного показника говорить про підвищення ефективності їх використання.

Рентабельність продажу

Рпр=ЧП/ВР

Цей коефіцієнт показує, яку суму чистого прибутку отримує під-во з кожної грошової одиниці проданої продукції. Іншими словами, скільки коштів залишається у під-ва після покриття собівартості продукції, виплати відсотків по кредитах та сплати податків. Показник рентабельності продажу хар-є найважливіший аспект дія-ті компанії – реалізацію основної продукції, а також дозволяє оцінити частку собівартості в продажах.

Рентабельність активів

Ра=ЧП/((Апп+Акп)/2), де:

Апп/Акп – величина активів на початок/кінець періоду.

Рентабельність активів - це показник ефективності оперативної діяльності підприємства. Він є основним виробничим показником, відображає ефективність використання інвестованого капіталу. З точки зору бухгалтерської звітності, цей показник пов'язує баланс і звіт про прибутки і збитки, тобто основну та інвестиційну діяльність підприємства, тому він є дуже важливим і для фінансового управління.

Фінансовий важіль (леверидж)

Даний показник відображає структуру капіталу, авансованого в діяльність підприємства. Він розраховується як відношення всього авансованого капіталу підприємства до власного капіталу.

ФВ=АК/ВК, де АК – авансований капітал, ВК- власний капітал

Рівень фінансового левериджу можна трактувати, з одного боку, як характеристику фінансової стійкості та ризикованості бізнесу, і з іншого боку, як оцінку ефективності використання підприємством позикових коштів.

28..Поняття вартості капіталу та методи її оцінки

Вартість капіталу – це узагальнююча величина, що ґрунтується на співвідношенні позикових і власних коштів у структурі капіталу підприємства і означає дохід, який підприємство має платити інвесторам при купівлі ними акцій чи облігацій підприємства.

Види вартості капіталу:

1. Ватість власного капіталу: вартість сформованого власного капіталу і вартість додаткового залучення власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел.

2. Вартість позикового капіталу: вартість фінансового кредиту, товарного кредиту, вартість внутрішньої кредитної заборгованості.

Характеристика методичних підходів, щодо оцінки вар-ті капіталу підприємства:

1) Вартість сформованого власного капіталу: Ввк=ЧДВ/ВКс*100, де ЧДВ – обсяг чистого доходу власника, що залишається в його розпорядженні після покриття всіх витрат і формув. необхідних фондів; ВКс- середня сума власного капіталу під-ва.

2) Вартість додаткового залучення власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел:.

а)оцінка обсягу прибутку, який буде належати власникам додаткового випуску відповідно до питомої ваги акцій додаткового випуску в загальному обсязі акціонерного капіталу: ЧПна= ЧПзал*НА/(СА + НА), де ЧПзал- чистий прибуток, що залишився в розпорядженні; НА- обсяг випуску нових акцій; СА- обсяг випуску старих акцій.

б)оцінка обсягу залученого капіталу від емісії нових акцій який залучений від їх продажу: ДК=НА*КП, де КП- курс продажу; ДК- додатковий капітал.

в)оцінка обсягу витрат з залученням додаткового власного капіталу на організацію та реєстрацію емісії, комісійні винагороди брокерам та торговцям ЦП, рекламні витрати: ВЗдвк= ЧПна*100/(ДК – ВЗна)П), де ВЗна- власний залучений що належить власнику.

3) Вартість фін кредиту: Вфк=ВООП*100/(ФК-АВОП), де ВООП- витрати на отримання та обслуговування позики; ФК- обсяг отриманого фін кредиту; АВОП- авансовані витрати з отримання позики.

4) Вартість товарного кредиту або кредиторської заборгованості товарного характеру: Втк=ЦЗ*100/КЗс=Нцз*Отк/КЗс, де ЦЗ- сума цінових знижок не отриманих або наданих; КЗс- середній обсяг кредиторської заборгованості за період що оцінюється; Нцз- норма цінових знижок у %до обороту; Отк- оборот під-ва з викор. товарного кредиту.

5) Середньозважена вартість капіталу- це середньозважена величина від вартості викор. окремих джерел капіталу та їх питомої ваги в загальному обсязі: Вк={Ввк*ПВвк+Вфк*ПВфк(1-Спр)+Втк*ПВтк(1-Спдв)*(1-Спр)}/100, де Ввк- вартість власного капіталу; Вфк- вартість фін кредиту; Втк – вартість товарного кредиту; ПВвк – питома вага власного капіталу в загальному обсязі; ПВфк - питома вага фін кредиту; ПВтк- питома вага товарного кредиту; Спдв- ставка ПДВ; Спр- ставка податку з прибутку.

29. Поняття, склад та принципи формування капіталу підприємства

З економічної точки зору капітал підприємства – накопичений шляхом збереження запас грошових коштів та реальних капітальних активів, який залучається його власниками в екон. процес як інвестиційний ресурс та фактор вир-ва з метою отримання доходу. Функціонування капіталу базується на ринкових принципах і пов'язано з факторами часу, ризику і ліквідності.

Основна мета формування капіталу підприємства задоволення потреби в необхідних активах та оптимізація їх структури з позиції забезпечення умов ефективного використання в господарській діяльності підприємства.

Класифікація капіталу підприємства:

За належністю підприємству

• Власний капітал

• Позиковий капітал

За об'єктом інвестування

• Основний капітал

• Оборотний капітал

За метою використання

• Виробничий капітал

• Позичковий капітал

• Спекулятивний капітал

Принципи формування капіталу підприємства

• Врахування перспектив розвитку господарської діяльності підприємства;

• Забезпечення відповідності обсягу залучених фінансових ресурсів обсягу сформованих активів підприємства;

• Забезпечення високоефективного використання фінансових ресурсів в процесі господарської діяльності;

• Забезпечення оптимальності структури джерел фінансування з позиції ефективного їх функціонування;

• Забезпечення мінімізації витрат щодо формування фінансових ресурсів з різних джерел.

36.Система готівкових розрахунків.

Готівкові розрахунки підпиємства – операції пов'язані з отриманням і видачею готівки.

Підстави для отримання готівки.з розрахункового рахунку: 1) виплата з/п; 2) на виплату матеріального заохочення персоналу, 3) на оплату відрядження, 4) для оплати загальногосподарських витрат. Отримання готівки з розрахункового рахунку здійснюється з використанням грошового чеку. Грошовий чек - розпорядження банку видати вповноваженій особі зазначену в чеку суму грошових коштів. Всім підприємствам встановлено ліміти залишку готівки в касі. Ліміт готівки в касі - це граничний обсяг грошових коштів, який підприємство може зберігати в касі; встановлюється банком за місцем відкриття рахунка. При його обґрунтуванні враховується: обсяг готівкових розрахунків, відстань підприємства від установи банку, режим та специфіка роботи підприємства, встановлені строки і порядок передачі готівки в банк.

Оплата товарів, робіт, послуг готівкою має свої переваги: 1) для покупця - це впевненість в отриманні товару, тобто гарантованість. 2) для продавця - це своєчасність отримання грошей, що забезпечує певну швидкість розрахунку, 3) виключення виникнення дебіторської заборгованості, що прискорює оборотність коштів і знижує потребу в них.

Але платежі готівкою мають і певні недоліки: 1) висока вартість обслуговування платежів (необхідність касових операцій, зберігання та перевозка готівки); 2) необхідність особистої присутності продавця та покупця; 3) обов'язкове співпадання моменту відпуску та оплати товару; 4) неможливість використання готівки при оплаті оптових партій товарів.

Розрахунки готівкою підприємства здійснюються з оформленням наступних документів: актів виконання робіт; прибуткових та видаткових касових ордерів; договорів купівлі-продажу (надання послуг, виконання робіт); квитанцій; касових або товарних чеків; інших документів, що засвідчують факти діяльності, які підлягають оплаті.

38. Сутність і склад системи кредитування

Кредитування підприємства – одна з форм фінансового забезпечення підприємницької діяльності, сутність якої полягає у встановленні фінансових взаємовідносин між підприємством і кредитною організацією шляхом укладення відповідних умов.

Склад системи кредитування:

1)суб'єкти – це будь-які юридичні самостійні кредитори, позичальники.

2)об'єкти:

–короткострокове кредитування в оборотні активи (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція і товари, платіжні і розрахункові операції з постачальниками і покупцями, витрати майбутніх періодів);

–довгострокове і середньострокове кредитування (капітальні вкладення, пов'язані з реконструкцією та модернізацією піддприємства).

Принципи кредитування: *строковості (на певний строк), *повернення, *платності, *забезпеченості(застава – майно, доручення, гарантій. угода).

39.Сутність операційного циклу підприємства. Показники оборотності оборотних активів підприємства.

Операційний цикл — проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

У виробництві операційним циклом звичайно називають середній проміжок часу між придбанням матеріалів для виробництва та отриманням грошових коштів за реалізовану продукцію. Тривалість операційного циклу визначається як сума періоду обороту дебіторської заборгованості (в днях) і періоду обороту виробничих запасів (в днях).

Оборотність оборотних активів підприємства характеризує інтенсивність їх використання впродовж періоду та оцінюється за допомогою коефіцієнтів оборотності та періодів обороту загальної суми оборотних активів та їх окремих елементів.

Коефіцієнти оборотності оборотних активів

Умовні позначення: ВР – виручка від реалізації; ОбА – середня сума оборотних активів;ОВвз – оборот по використанню виробничих запасів (може прирівнюватись до матеріальних витрат);

ВЗ – середня сума виробничих запасів; Сб – оборот за собівартістю; ГП – середня сума готової продукції; ДЗ – середня сума дебіторської заборгованості; ПО – платіжний оборот; ГА – середня сума грошових активів; п – кількість днів в періоді.

Коефіцієнт обороту оборотних активів (КОоба)

Коефіцієнт обороту виробничих запасів (КОвз)

Коефіцієнт обороту готової продукції

(КОгп) Коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості (КОдз) Коефіцієнт обороту грошових активів (КОга) Показники періоду обороту оборотних активів

Період обороту оборотних активів, днів (ПОоба) Період обороту виробничих запасів (ПОвз) Період обороту готової продукції (ПОгп) Період обороту дебіторської заборгованості (ПОдз) Період обороту грошових активів (ПОга) Ознакою прискорення рівня оборотності оборотних активів є зростання коефіцієнтів обороту та зменшення періодів обороту, що сприяє економії коштів за рахунок їх вивільнення з обороту та підвищує рентабельність оборотних активів.

Між коефіцієнтом оборотності та періодом обороту існує тісний зв'язок:

; ,

40.Сутність, принципи та особливості організації фінансової діяльності підприємства.

У вузькому розумінні основний зміст фінансової діяльності полягає у фінансуванні підприємства: у мобілізації ним фінансових ресурсів в обсязі необхідному для виконання поставлених цілей.

У широкому розумінні, фінансова діяльність включає весь комплекс функціональних завдань, здійснюваних фінансовими службами підприємства і пов'язаних з фінансуванням, інвестиційною діяльністю та фінансовим забезпеченням (обслуговуванням) операційної діяльності суб'єкта господарювання.

Принципи організації фінансової діяльності підприємства:

Принципи ринкової економіки: 1. Економічна та юридична самостійність підприємства;2. Конкуренція;3. Вільне ціноутворення; 4. Недопустимість адміністративного втручання держави у діяльність підприємства.

Принципи безпосередньої організації фінансової діяльності підприємства:

1.Підпорядкованість генеральній меті діяльності підприємств;

2. Підпорядкованість меті і завданням операційної діяльності підприєства;

3. Комплексність обґрунтування рішень у сфері фінансової діяльності;

4. Системність організації фінансової діяльності підприєства;

5. Неперервність здійснення фінансової діяльності підприємства;

6. Варіативність рішень у сфері фінансової діяльності;

7. Диверсифікація джерел фінансування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства;

8. Відповідність динамізму формування рішень у сфері фінансової діяльності змінам у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства.

Особливості організації фінансової діяльності підприємства:

Характеристики підприємства Параметри, що визначають особливості

організації фінансової діяльності підприємства

1 Вид економічної діяльності підприємства • рівень капіталомісткості продукції (товарів, робіт, послуг);

• тривалість операційного циклу;

• співвідношення обсягів оборотних та необоротних активів;

• сезонність виробництва та реалізації продукції;

• рівень державного регулювання та підтримки підприємств галузі

2 Розмір підприємства • обсяг капіталу;

• рівень диверсифікації видів діяльності та джерел фінансування;

• кількість працівників фінансової служби підприємства та рівень їх спеціалізації

3 Кількість засновників • розподіл повноважень управління;

• рівень ризику виникнення протиріч між окремими засновниками підприємства;

• тривалість періоду прийняття управлінських рішень;

• механізм розподілу прибутку

4 Вид господарського товариства • державна регламентація обсягу статутного капіталу підприємства та певних напрямів розподілу прибутку (формування резервного фонду);

• період та вартість формування статутного капіталу;

• рівень ризику втрати функцій управління і влади (для відкритих акціонерних товариств);

• зменшення статутного капіталу в результати анулювання акцій, вилучення паїв окремими засновниками;

• державна регламентація залучення позикових ресурсів за рахунок використання облігацій

5 Вид об'єднання • рівні централізації функцій фінансової діяльності

6 Організаційна форма підприємства • окремі процеси формування, розподілу і використання фінансових ресурсів власників підприємств

7 Рівень комерціалізації • потенційні можливості щодо використання прибутку як важливого джерела фінансування підприємства

8 Стадія життєвого циклу • стратегічні цілі функціонування;

• темпи приросту загального обсягу фінансування;

• можливості залучення позикового капіталу та нарощування обсягу і ефективності використання власного капіталу;

• рівень диверсифікації джерел формування та використання фінансових ресурсів;

• фінансовий стан підприємства;

• ризик функціонування підприємства

41.Сутність та класифікація активів підприємства.

З точки зору бухгалтерського обліку активи – це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

З економічної точки зору активи підприємства – це контрольовані ним економічні ресурси, які сформовані за рахунок інвестованого в них капіталу та характеризуються детермінованою вартістю, продуктивністю, спроможністю генерувати дохід, постійний оборот яких пов'язаний з факторами часу, ризику та ліквідності.

Класифікація активів підприємства:

За формою функціонування:

o Нематеріальні активи (це сукупність майнових цінностей підприємства, що багаторазово приймають участь у процесі операційного циклу та переносять частинами свою вартість на вартість виготовленої продукції);

o Матеріальні активи ( майнові цінності підприємства, які мають матеріальну речову форму);

o Фінансові активи (це кошти, від яких у майбутньому очікується одержання прибутку)

За характером участі у господарському процесі

o Оборотні активи (це сукупність економічних ресурсів підприємства, що знаходяться в постійному кругообігу, змінюють свою матеріальну форму впродовж одного операційного циклу та в повному обсязі переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції);

o Необоротні активи (всі активи, що не є оборотними);

За характером участі у різних видах діяльності підприємства

o Операційні активи (сукупність майнових цінностей, які використовуються в операційній діяльності підприємства з ціллю отримання операційного прибутку);

o Інвестиційні активи (сукупність майнових цінностей підприємства, пов'язаних з здійсненням його інвестиційної діяльності);

За характером фінансових джерел формування активів

o Валові активи (сукупність майнових цінностей підприємства, сформованих за рахунок власного і залученого капіталу, залученого для фінансування господарської діяльності);

o Чисті активи (сукупність майнових цінностей підприємства, сформованих за рахунок власного його капіталу).

За ступенем ліквідності

o Активи в абсолютно ліквідній формі (грошові активи фірми)

o Високоліквідні активи (короткострокові фінансові вкладення, короткострокова дебіторська заборгованість)

o Середньоліквідні активи (запаси готової продукції, дебіторська заборгованість)

o Низьколіквідні активи (необоротні активи, довгострокові фінансові вкладення)

o Неліквідні активи (безнадійна дебіторська заборгованість, збитки).

42.Сутність та класифікація грошових розрахунків підприємства.

Грошові розрахунки – сукупність платежів, які здійснюються підприємством в процесі його господарської діяльності і проводяться в грошовій формі.

Класифікація грошових розрахунків:

1.За об'єктом розрахункв:

*за товарними операціями (пов'язані з реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг);

*за нетоварними операціями (пов'язані з фінансовими операціями: з кредитною системою, з бюджетами різних рівнів, зі сплатою фінансових санкцій).

2.За формою організації:

*безготівкові (це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші (кошти) списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок отримувача коштів);

*готівкові (операції пов'язані з отриманням і видачею готівки);

3.За місцем проведення розрахунку:

*міські (озрахунки здійснюються між покупцем і постачальником продукції, якщо їх обслуговує одна установа банку або коли банк постачальника і банк покупця розміщені в тому самому населеному пункті);

*міжміські (це розрахунки, які здійснюються між покупцем і постачальником через банки (постачальника і покупця), що знаходяться в різних регіонах);

*міжнародні (це розрахунки, які здійснюються за операціями купівлі-продажу через банк постачальника, яким є зарубіжний банк).

4. За способом реалізації платежу: *прямі, *транзитні,

5. За способом платежу: * гарантовані, * негарантовані, * шляхом списання коштів, *шляхом заліку взаємних вимог, *з відстрочкою платежу.

43.Сутність та класифікація необоротних активів підприємства.

Необоротні активи – це сукупність майнових цінностей підприємства, що багаторазово беруть участь у процесі операційного циклу та переносять частинами свою вартість на вартість виготовленої продукції.

Класифікація необоротних активів:

За функціональними видами:

• Нематеріальні активи (фірмові знаки, авторські права та ін.);

• Основні засоби (будівлі, споруди, транспортні засоби, меблі, устаткування тощо);

• Незавершене будівництво;

• Довгострокові фінансові інвестиції (інвестиції в цінні папери, статутний капітал інших підприємств на строк більше одного року, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент);

• Довгострокова дебіторська заборгованість (дебіторська заборгованість, яка не буде погашена протягом року);

• Відстрочені податкові активи.

За характером обслуговування окремих видів діяльності:

• Операційні необоротні активи (обслуговуючі операційну діяльність підприємства);

• Інвестиційні необоротні активи (обслуговуючі інвестиційну діяльність реального сектора);

• Невиробничі необоротні активи (необоротні активи, що задовольняють соціальні потреби персоналу).

За характером володіння:

• Власні необоротні активи (довгострокові активи, належні компанії на правах власності або володіння, що відображаються у складі її балансу);

• Орендовані необоротні активи (активи використовувані компанією відповідно до договору оренди з їх власником).

44. Сутність фінансового плану підприємства та методи його розробки.

Фінансове планування – це обгрунтування планів у сфері фінансової діяльності підприємства, які стосуються створення, розподілу, перерозподілу, використання фінансових ресурсів. Фінансовий план – документ, який є результатом фінансового планування, що відображає забезпечення підприємства необхідними фінансовими ресурсами та спрямований на підтримання ефективності його фінансової діяльності у плановому періоді. Метою розроблення фінансового плану підприємства є обгрунтування планового обсягу фінансових ресурсів, джерел їх формування та напрямів використання. Системи фінансових планів підприємства:перспективний фінансовий план, поточний фінансовий план, оперативний фінансовий план (бюджет).

Під час розроблення фінансового плану може бути використана низка методів. Тобто конкретних способів та прийомів розрахунку показників: балансовий, нормативний, розрахунково-аналітичний, оптимізаційний, метод економіко-математичного моделювання, економіко-статистичний.

Балансовий – шляхом побудови балансів досягається погодженість наявних фінансових ресурсів з потребами в них.

Нормативний – передбачає розрахунок на основі встановлених фінансових норм та техніко-економічних нормативі потреби підприємства у фінансових ресурсах та їхніх джерел.

Розрахунково-аналітичний – полягає в тому, що за результатами аналізу досягнутих величин фінансових показників базового періоду та індексів його зміни у плановому періоді розраховується планове значення відповідного показника.

Оптимізаційний - полягає в розробленні декількох варіантів планових розрахунків з метою вибору з них найбільш оптимального.

Метод економіко-математичного моделювання – дозволяє знайти кількісний вираз взаємозв'язку між конкретним фінансовим показником та факторами, які його визначають, та перейти від середніх величин до оптимальних варіантів планування.

Економіко-статистичний – полягає у перенесенні тенеденції аналітичного періоду на плановий.

Обгрунтованість вибору методів планування є одним з важливих факторів якості розроблених планових документів та рівня ефективності функціонування господарюючого суб'єкта в цілому.

47. Характеристика форм та видів товарного кредиту

Товарний кредит – це позикові ресурси, залучені у вигляді товаргно-матеріальних цінностей для формування певної частини обігових активів на умовах відстрочки платежу.

Мета залучення товарного кред.: 1.максимальне задоволення потреби у фінансуванні виробничих запасів підприємства. 2.зниження загальної вартості залучення позикового капіталу підприємства.

Види товарних кредитів: 1)товарний кредит з відстрочкою платежів за умовами контракту, 2)товарний кредит по відкритому рахунку, 3)товарний кредит у формі консингнації, 4) товарний кредит з оформленням заборгованості векселем.

Особливості товарного кредиту: 1. Оперативне надання коштів для фінансування найменш ліквідної частини обігових активів. 2. Покриває сизонну потребу підприємства у формуванні запасів сировини. 3. Надає можливість вільно розпоряджатися наданими у кредит матеріальними цінностями. 4. Позитивно впливає на тривалість фінансового циклу підприємства. 5. Може мати нижчу вартість порівняно з іншими видами позикових коштів. 6.Має спрощений механізм оформлення.

48. Характеристика форм та видів фінансового лізингу

Фінансовий лізинг – господарська операція з придбання лізингодавцем основних засобів за замовленням підприємства, і отримання їх у користування на термін не менший періоду певної амортизації з обов'язковою наступною передачею прав власності.

Складові лізингу:

1)Суб'єкти – кредитор (лізингодавець) і позичальник (лізингодавець)

2)Об'єкти – машини і обладнання, транспортні засоби, засоби обчислюв. техніки, виробничі будівлі і споруди тощо.

Кредитні аспекти фінансового лізингу: 1)виступає альтернативою довгостроковому кредиту, тобто задовольняє потребу підприємства у найбільш дефіцитному виді позикових коштів. 2)забезпечує цільову потребу в фінансових коштах. 3)знижує вартість кредиту. 4)забезпечує широкий діапазон форм платежів по обслуговуванню боргу. 5)забезпечує гнучкість у термінах платежів по обслуговуванню боргу. 6)знижує базу оподаткування прибутку.

Класифікація фінансового лізингу: 1)від складу учасників лізингової угоди: *прямий лізинг, *непрямий лізинг. 2)від регіональнальної приналежності учасників лізингової операції: *внутрішній, *зовнішній. 3)від об'єкту: *лізинг рухомого майна, *лізинг нерухомого майна. 4)від форм лізингових платежів: *грошовий, *компенсаційний, *змішаний. 5)від характеру фінансування об'єкту лізингу: *індивідуальний, *леверидж-лізинг.
Реферат на тему: Відповіді з предмету "Фінанси" (варіант 2) (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.